Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ομολογιακή Εκδήλωσις 90χρόνωνἈριθμὸς Πρωτ. γ - 2058
ΑΘΗΝΑΙ   7  / 20 - 11 – 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἐνενήκοντα ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν αὐθαίρετον ἑορτολογικὴν καινοτομίαν εἰς τὴν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν ἔτει 1924. Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἀπετέλεσε τὸ ἄνοιγμα τῆς «κερκόπορτας» διὰ τὴν εἴσοδον πλήθους καινοτομιῶν καὶ ἅλωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ταυτοχρόνως, ἀπετέλεσε τὸ ὁρόσημον τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ἐκ μέρους τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, ἤτοι τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν εἰς τὴν ἐκφράγκευσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καλεῖ τὰ τέκνα της ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ τὸν εὐρύτερον χῶρον τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν ὁμολογιακὴν Ἐκδήλωσιν, τὴν ὁποίαν διοργανώνει διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, τὴν Κυριακὴν 17/30-11-2014 εἰς τὰς 6.00 μ.μ.
Κεντρικὸς Ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος.
 Ἡ Ἐκδήλωσις λαμβάνει χώραν ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον, γεγονὸς δηλωτικὸν τοῦ εἰς ποῖον κατήφορον ὡδήγησεν ἡ ἀποστασία τοῦ 1924 τοὺς καινοτόμους ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὅστις κατὰ πλειονότητα παρακολουθεῖ τὰ γενόμενα ἀπαθῶς καὶ ἐν ἀδιαφορίᾳ.
Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ παρὸν εἰς τὴν ὁμολογιακὴν ταύτην Ἐκδήλωσιν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου