Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

Σήμερον στό Φανάρι ἀτιμάζεται ἡ Ὀρθοδοξία!

Ποιός θά παρέμενε ἀσυγκίνητος και ἄπραγος ἐάν ἀτίμαζαν τήν σαρκική μητέρα του; Κάτι ἀνάλογον συμβαίνει εἰς βάρος τῆς Ὀρθοδοξίας καί, ὅμως, οἱ πάντες καθεύδουν!ὑπό Δημητρίου Κ. Ἀναγνώστου

Νέα «Ὁμολογία Πίστεως» ὑπεγράφη καί δημοσιο-ποιήθηκε ἀπό τή γνωστή «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καί μοναχῶν», μέ ἀφορμή ὅσα ἔγιναν στήν Ἁγία Γῆ (Μάϊος 2014) καί ἐν ὄψει τῆς ἐν ἐξελίξει εὐρισκομένης ἐπισκέψεως τοῦ αἱρεσιάρχου Πάπα στό Φανάρι, γιά τόν συν-ἑορτασμό τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου, τήν 30ή Νοεμβρίου 2014.

 Ἀξιοκατάκριτος ψευδο-διδάσκαλος θεωρεῖται ἐνυπογράφως ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος ἀπό ἕξι (6) Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἕνα (1) Καθηγούμενο Ἁγιορειτικῆς Μονῆς, Καθηγουμένους καί Καθηγουμένες ἀρκετῶν Μονῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα, τόν πολιό Καθηγούμενο τῆς Μονῆς Σταυροβουνίου Κύπρου, 157 Κληρικούς, μοναχούς, μοναχές καί 1.745 (μέχρι τήν περασμένη Τετάρτη) λαϊκούς!

 Τό σημαντικό αὐτό κείμενο ἔχει ὡς κατακλεῖδα τό ἁγιογραφικό: «Ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρῖμα, ὅστις ἂν ᾖ». Καί εἶναι προφανές ὅτι ἀναφέρεται πρωτίστως στόν  Πατριάρχη Κων/λεως κ. Βαρθολομαῖο!
 Σημαντικά τά λόγια σας, ἐκλεκτοί ὑπογράφοντες. Πλήν, ὅμως, καιρός τοῦ πράττειν τά δέοντα καί ἐπιβαλλόμενα. Ἴσως, εἶναι ἤδη ἀργά, γιά ἀντιστροφή τῆς πορείας τῶν πραγμάτων, μέ συνευθύνη σας. Τουλάχιστον, μή συμβεῖ καί γιά σᾶς προσωπικῶς τό ἴδιο. Τώρα ἀναπνέετε, τώρα ἐνεργήσατε (ἐσεῖς καί ὅσοι φοβεῖσθε Θεό καί σέβεσθε τήν Πίστη τῶν Ἁγίων Πατέρων) αὐτό (τό μόνο) πού φοβίζει τόν παναιρετικό Οἰκουμενισμό: τήν διακοπή τῆς μετά τῶν ἀμετανοήτων οἰκουμενιστῶν κοινωνίας!

 Ἐάν τήν εὐσέβειά σας δέν ἀκολουθήσει, ὡς σκιά της, ὁ διωγμός σας, κατά τόν Ἅγιο Μακάριο τόν Αἰγύπτιο, σεῖς οἱ ἴδιοι νά ἀμφιβάλλετε γιά τήν γνησιότητά της, δηλαδή, ἐάν εἶναι εὐάρεστη στόν Θεό. Εἶναι ἀδιέξοδος ὁ ἀγών γιά νά ἐμποδίσετε τά ἑπόμενα βήματα πού θά ὁλοκληρώσουν τήν προδοσία καί "πρός τά ἔξω", στά θολωμένα μάτια τοῦ χιλιοπροδωμένου, ἐν πολλοῖς ἀνυποψίαστου, ἀλλά καί, δυστυχῶς, ἀδιάφορου λαοῦ.

 Δέν ὠφελεῖ πλέον ἁπλῶς τό μέχρις ἐδῶ καί μή παρέκει. Ἀπαιτεῖται ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στήν εὐθεῖα ὁδό τῆς ἀκαινοτομήτου Πίστεως καί ὀρθοδόξου Παραδόσεως, γιά νά μή ἁπωλεσθεῖ ἡ ἐλπίς τῆς σωτηρίας. Τό πόσο ἀποτελεσματικά εἶναι τά λόγια σας καί πόσο ὑπολογίζονται, καθώς καί ἐάν ἔχουν κάποια ἐλπίδα οἱ ἀγώνες τῶν λόγων χωρίς πράξεις, ἔχει ἀποδειχθεῖ ἐπανειλημμένως.
 Ὁ Οἰκουμενισμός καλπάζει καί ἡ φοβερή ἀποστασία, πού παρασύρει τά πάντα στό πέρασμά της, συνεχίζεται καί διευρύνεται διαρκῶς. Μόνον ἡ μετάνοια καί ἡ ἔμπρακτη ἀπόδειξη τῆς εὐσεβείας μας καί τῆς ἀποφάσεώς μας νά θυσιάσουμε τά πάντα ὑπέρ αὐτῆς μπορεῖ νά μᾶς σώσει. Δέν χρειάζεται νά περιμένουμε τήν αὐριανή ἡμέρα. Δέν πρέπει νά τήν περιμένουμε.

 Τά ὅσα ἤδη ἔγιναν σήμερα, παραμονή τοῦ συνεορτασμοῦ (προφανέστατα ἄνευ τῆς ἐπιστασίας τοῦ Πρωτοκλήτου) τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, εἶναι ὑπέρ-ἀρκετά! Καί φρικτά βεβαίως συνάμα. Ἐπιβεβαιώνουν πλήρως τό ἐν ἐξελίξει καί πρός ὁλοκλήρωση εὑρισκόμενο σχέδιο ξεπουλήματος τῆς Ὀρθοδοξίας ἀντί πινακίου ἐξουσίας καί συνυπάρξεως τῶν ἐξωμοτῶν τῆς Πίστεως παρά τῶ «ἁγιωτάτῳ» Πάπα Ρώμης!

 Ἐξαιρετικά ἀφιερωμένα τά ὅσα συνέβησαν σήμερα (γιά πολλοστή φορά) στούς μεγαλοσχήμους Ἁγιορεῖτες, στούς σεβαστούς Γεροντάδες καί Πνευματικούς τῶν παραδοσιακῶν Μονῶν καί τῶν Ἐνοριῶν, ἀνά τήν Ἑλλάδα.

 Καταλαβαίνει κανείς, τί ὀρθοδοξία θά χαρακτηρίζει καί τήν προσδιορισθεῖσα γιά τό 2016 μεγάλη Σύνοδο, ὅπου ἔχουν ἤδη προσκληθεῖ νά συμμετέχουν καί ἐκπρόσωποι τῆς «ἀδελφῆς ἐκκλησίας», τοῦ Παπισμοῦ! Τά προφητικά λόγια δύο μεγάλων μορφῶν τῆς ἀγωνιζομένης Ὀρθοδοξίας θά ἔλθει νά ἐπιβεβαιώσει. Τοῦ ἀοιδίμου ὁσιομάρτυρος Κοσμᾶ Φλαμιάτου, ἀφ’ ἑνός, ὅτι μία (τέτοια) Σύνοδος θά θεσπίσει τήν κατάργηση τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Ἰουστίνου Πόποβιτς, ἀφ’ ἑτέρου, ὅτι ἡ μεγάλη Σύνοδος πού προετοιμάζει τό Πατριαρχεῖο Κων/λεως θά προκαλέσει μεγάλο κακό καί μεγάλα σχίσματα στήν Ὀρθοδοξία!

 Αὐτά ἀκριβῶς προμηνύουν τά σημερινά αἴσχη στήν Πόλη καί ἰδιαιτέρως στό σβησμένο Φανάρι. Τί ἔγινε; Τά εἴδαμε, δυστυχῶς, μέ τά μάτια μας καί τά ἀκούσαμε μέ τά αὐτιά μας.

 Ὁ κ. Βαρθολομαῖος συμπροσευχήθηκε σέ ψευδο-λειτουργία πού τέλεσε ὁ Πάπας σέ παπικό ναό στήν Πόλη, ἀντήλλαξε τόν λειτουργικό ἁσπασμό μαζί του, ὑποκλίθηκε στό παπικό ἀλτάριο (θυσιαστήριο) καί κατέληξε νά εὐλογεῖ μαζί μέ τόν Ποντίφηκα τό παπικό «ἐκκλησίασμα».

 Οἱ ἀσχημίες ἀποκορυφώθηκαν στόν Ἅγιο Γεώργιο, τόν Πατριαρχικό Ναό. Ὁ Πάπας ἔγινε δεκτός μέ ὅλα ὅσα προβλέπονται γιά ἕναν ὀρθόδοξο Πατριάρχη! Ὑποδοχή μέ τό ἱ. Εὐαγγέλιο φερόμενο ἀπό φορεμένο ἱερέα καί διακόνους θυμιάζοντας τόν Πάπα, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων τό «Ἄξιον ἐστίν»! Ἀκολούθησε Μεγάλη Δοξολογία συγχοροστατούντων Πάπα καί Πατριάρχου. Ὁ Πάπας φέρων ὡμοφόριο καί ὁ Πατριάρχης μέ Μανδύα.
 Ὁ ἱερεύς ἐμνημόνευσε «κανονικῶς» «ὑπέρ τοῦ Ἁγιωτάτου ἐπισκόπου καί Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου», ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης! Ὁ Πατριάρχης προσφωνῶν ἀνεφέρθη μέ κυνισμό στόν σκοπό ὅλων αὐτῶν: τήν ἀσχέτως δογμάτων πλήρη κοινωνία τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν, Ὀρθοδοξίας καί Παπισμοῦ! Δέν παρέλειψε μάλιστα νά χαρακτηρίσει τήν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα ἀνεκδιήγητη δωρεά τοῦ Θεοῦ! 

Τό Θέατρο τῆς Πόλεως ὁλοκληρώθηκε μέ τήν ἀπό κοινοῦ βλάσφημη συν-ἀπαγγελία τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, ἡ ὁποία μόνο ἀπό ἐν κοινωνία μυστηριακῆ εὐρισκομένους νοεῖται νά συν-ἀπαγγέλεται. Δέν ἔλειψε καί ἡ καθιερωμένη πλέον ἀτιμωτική σύμπραξη κοινῆς εὐλογήσεως τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος ἀπό τόν Πατριάρχη καί τόν Πάπα. Μετά τούς πολυχρονισμούς τῶν δύο Πατριαρχῶν καί Ἐπισκόπων τῆς μιᾶς «κατά τήν οἰκουμένην», κατά τήν διατύπωση τοῦ κ. Βαρθολομαίου, Ἐκκλησίας, ἐξῆλθον ὡς ζεῦγος ἀγαπημένον ἐκ τοῦ Ναοῦ καί διερχόμενοι ἀπό τούς παρατεταγμένους Κληρικούς τοῦ Πατριαρχείου (ὑποκλινόντων τίς κεφαλές ἐνώπιον τοῦ αἱρεσιάρχου) ἀνέβηκαν στά Πατριαρχικά δώματα.

 Πατέρες καί ἀδελφοί, ὅποιος ξανα-μνημονεύσει τό βδελυκτό, ἀπό ἐκκλησιολογικῆς ἀπόψεως, ὄνομα τοῦ δεδηλωμένου οὐνίτου Πατριάρχου δέν θά πρέπει νά τολμήσει ἀθεοφόβως νά ξαναψάλλει τά ἀπολυτίκια καί τά τροπάρια τῶν Ἁγίων Φωτίου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ μεγάλου, Γρηγορίου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ καί Μάρκου Ἐφέσσου τοῦ Εὐγενικοῦ, τουλάχιστον!

 Ἐάν θέλει νά συνειδητοποιήσει τί καί ποιόν ἀκολουθεῖ, ἄς ἀναλογισθεῖ τόν ἑαυτό του ψάλλοντα τό ψαλλέν, κατά τήν προαναφερθεῖσα μιαρή Δοξολογία, στόν πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Κων/λεως:
Κατά τό,  «Τῆς ἐρήμου πολίτης…», ἦχος α΄.

«Κωνσταντίνου ἡ Πόλις, Πρωτοκλήτου λυχνία τε,
 ἅγει ἑορτήν λαμπροφόρον, δεχομένη τόν Πρόεδρον, 
Ρωμαίων Ἐκκλησίας τῆς σεπτῆς, 
Καθέδρας κορυφαίου μαθητοῦ,
 διαδέχων διαθέσει τε ἐκ ψυχῆς, 
εὐξώμεθα γηθοσύνως, 
μεῖνον Παράκλητε ἐν ἡμῖν, 
ἄγων ἡμᾶς πρός σήν βοήθεια, 
ἥν ὁμοφώνως στόματι ἑνί, καρδίᾳ σέ δοξάζομεν»!

Ἱλεως γένοιτο ἡμῖν ὁ Θεός! Ὥρα ἡμᾶς ἐξ ὕπνου ἐγερθῆναι! Οὐαί στούς προδότες τῆς Πίστεως καί τοῦ Γένους μας. Ζῆ Κύριος ὁ Θεός!


Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ομολογιακή Εκδήλωσις 90χρόνωνἈριθμὸς Πρωτ. γ - 2058
ΑΘΗΝΑΙ   7  / 20 - 11 – 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας
Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἐνενήκοντα ἔτη συνεπληρώθησαν ἀπὸ τὴν αὐθαίρετον ἑορτολογικὴν καινοτομίαν εἰς τὴν ἐν Ἑλλάδι Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν ἔτει 1924. Τοῦτο τὸ γεγονὸς ἀπετέλεσε τὸ ἄνοιγμα τῆς «κερκόπορτας» διὰ τὴν εἴσοδον πλήθους καινοτομιῶν καὶ ἅλωσιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ταυτοχρόνως, ἀπετέλεσε τὸ ὁρόσημον τῆς ἐνάρξεως τοῦ Ἱεροῦ Ἀγῶνος ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως τῶν Πατρώων Παραδόσεων, ἐκ μέρους τῶν εὐσεβῶν ἐκείνων Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν, ἤτοι τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀντεστάθησαν εἰς τὴν ἐκφράγκευσιν τῆς Ὀρθοδοξίας.
 Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καλεῖ τὰ τέκνα της ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ τὸν εὐρύτερον χῶρον τῆς Ἀττικῆς εἰς τὴν ὁμολογιακὴν Ἐκδήλωσιν, τὴν ὁποίαν διοργανώνει διὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν ἐνενήκοντα ἐτῶν ἀπὸ τῆς Ἡμερολογιακῆς Καινοτομίας, εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ Ὀργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς (Ο.Λ.Π.), Ἀκτὴ Μιαούλη 10, τὴν Κυριακὴν 17/30-11-2014 εἰς τὰς 6.00 μ.μ.
Κεντρικὸς Ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος.
 Ἡ Ἐκδήλωσις λαμβάνει χώραν ταυτοχρόνως μὲ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ Πάπα εἰς τὸ Φανάριον, γεγονὸς δηλωτικὸν τοῦ εἰς ποῖον κατήφορον ὡδήγησεν ἡ ἀποστασία τοῦ 1924 τοὺς καινοτόμους ἐπισκόπους, ἀλλὰ καὶ τὸν ἑλληνικὸν λαόν, ὅστις κατὰ πλειονότητα παρακολουθεῖ τὰ γενόμενα ἀπαθῶς καὶ ἐν ἀδιαφορίᾳ.
Ἅπαντες, Κλῆρος καὶ Λαός, καλούμεθα νὰ δώσωμεν τὸ παρὸν εἰς τὴν ὁμολογιακὴν ταύτην Ἐκδήλωσιν.

Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014

Η Ε' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ


NeosSima

Τὸ Σάββατο τῆς 1ης Νοεμβρίου 2014 (19 Ὀκτ. π.ἡμ.), περισσότεροι ἀπὸ 320 νέοι ἀνταποκρίθηκαν στὴν πρόσκληση τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Σύνδεσμου τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος νὰ παραβρεθοῦν στὴν 5η κατὰ σειρὰ ἐτήσια, πανελλήνια συνάντησή τους, ποὺ διοργανώθηκε ἀπὸ τὸν Νέ.Ο.Σ., ὁ ὁποῖος τελεῖ ὑπὸ τὴν σκέπη καὶ καθοδήγηση τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Νεότητος, καὶ πραγματοποιήθηκε στὸν φιλόξενο χῶρο ἐκδηλώσεων «ΚΤΗΜΑ ΔΕΚΑ» στὸν Ἀσπρόπυργο. 

NeosSima

Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ ὁ χῶρος τῆς ἐκδηλώσεως εἶχε κατακλυστεῖ ἀπὸ τὰ δροσερὰ νειάτα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀπὸ τὴν Ἀθήνα, τὸν Πειραιὰ καὶ τὰ περίχωρα τῆς Ἀττικῆς. Κατεύθασαν ἀκόμη νέοι ἀπὸ Θήβα, Χαλκίδα, Κόρινθο, καθὼς καὶ 30 νέοι ἀπὸ Θεσσαλονίκη μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν π. Παναγιώτη Παυλίδη, 50 νέοι ἀπὸ Λάρισα μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν π. Γεώργιο Κοντοθανάση καὶ 25 νέοι ἀπὸ τὴν Πάτρα. Τὸ ποῦλμαν μὲ τοὺς νέους ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν συνόδευσε ὁ π. Πατάπιος Ἀργυρός, τὸ ποῦλμαν ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Πειραιῶς ὁ π. Γεώργιος Κοντογιώργης, ἐνῶ κατεύθασαν ποῦλμαν καὶ ἀπὸ τὴν Ι.Μ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας καὶ τὴν Ι.Μ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς.

5Pan45

Τὴν νεανικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους: ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος. Οἱ Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καὶ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καὶ οἱ Θεοφιλέστατοι Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος, Μαραθῶνος κ. Φώτιος, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμης καθὼς καὶ νέοι, στὴν πλεοψηφία, κληρικοὶ - μέχρι προτινὸς μέλη τοῦ Συνδέσμου- ποὺ ἦρθαν στὴν ἐκδήλωση.

ierarxes

Ἡ ἔναρξη τῆς ἐκδηλώσεως ἔγινε μὲ τὴν Ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ, στὸ γραφικὸ ξύλινο Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, πού βρίσκεται μέσα στοὺς καλαίσθητους χώρους τοῦ κτήματος, ἐνῶ ὁ Σεβασμιώτατος κ. Χρυσόστομος ἔκανε ἕνα πρῶτο καλωσόρισμα ὡς ἐπιχώριος Μητροπολίτης.

Agiasmos

5Pan37

attikis

Στὴ συνέχεια, ἡ παρουσιάστρια τῆς ἐκδηλώσεώς μας, Σοφία Μαυρίδη παρουσίασε τὸ πρόγραμμα τῆς  Ε’ Πανελλήνιας Συνάντησης τῶν νέων.

parousiastria

Ἡ ἔναρξη τοῦ Πρώτου Μέρους τῆς ἐκδηλώσεως ἔγινε μὲ τὴν 25μελή χορωδία καὶ ὀρχήστρα «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» ποὺ δημιούργησε καὶ διευθύνει ὁ Μουσικολογιώτατος π. Διονύσιος Ἁγιοκυπριανίτης, ἡ ὁποία καὶ ἀπέδωσε θαυμάσια παραδοσιακὰ ἀκούσματα καὶ ἤχους βγαλμένους μέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τῆς πατρίδος μας, ὅπως τὸ «στῆς Κλεισούρας τὰ βουνά», ἡρωικὸ ἄκουσμα τῆς ἐποποιίας τοῦ 1940, ὡς ἕνα μικρὸ ἀφιέρωμα στὴν ἐπέτειο τῆς Νίκης, τὰ «Δώδεκα εὐζωνάκια» κι ἕνα ὑπέροχο ἄκουσμα τοῦ μαρτυρικοῦ Πόντου «Ἡ Κόρ’ ἐξέβεν σὸν παρχάρ». Ὑπὸ τοὺς ἤχους αὐτῶν τῶν παραδοσιακῶν ἀκουσμάτων, παρετέθει στοὺς νέους μας πρωινὸ κέρασμα καὶ καφές.

5Pan43

5Pan2

Κατόπιν, ἀκολούθησε ἡ κεντρικὴ εἰσήγηση μὲ θέμα «Οἰκονομικὴ Κρίση καὶ Πνευματικὴ Ἐλευθερία» τὸ ὁποῖο καὶ ἀποτέλεσε καὶ τὴ βασικὴ θεματολογία τῆς φετινῆς μας ἡμερίδας. Ὁ ὁμιλητής, Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, ἀνέπτυξε τὸ θέμα μὲ εὐστοχία καὶ σαφήνεια καὶ κατάφερε νὰ ὁδηγήσει τοὺς νέους μας σὲ προβληματισμοὺς σχετικὰ μὲ τὰ αἴτια τῆς βαθειᾶς πνευματικῆς κρίσεως, ποὺ ὅλοι βιώνουμε φαινομενικὰ ὡς οἰκονομική, ἀλλὰ καὶ στοὺς τρόπους διέξοδου ἀπὸ αὐτήν, τονίζοντας μεταξὺ ἄλλων πὼς πρέπει «οἱ νέοι μας νὰ ξαναγαπήσουν τὴν μαρτυρικὴ Ἐκκλησία καὶ τὴν Πίστη τους, τὴν πατρίδα τους, τὴν ἱστορία τους, τὴν γλώσσα τους, τὸν πολιτισμό τους, τὴν βαρειὰ κληρονομιά τους, τὴν ἀξιοπρέπεια καὶ ἀρχοντιά τους!»

5Pan5

5Pan4

Στὴ συνέχεια, ἔγινε διαχωρισμὸς σὲ δύο ἠλικιακὲς ὁμάδες, 15 ἕως 22 ἐτῶν καὶ 23 ἕως 35 ἐτῶν. Σὲ κάθε ἠλικιακὴ ὁμάδα εἶχε ὁριστεῖ μιὰ ὁμάδα συντονιστῶν.
5Pan6

Στοὺς μικροτέρους συντόνιζε ὁ Πρόεδρος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νέ.Ο.Σ., π. Στυλιανὸς Τομαὴς πλαισιούμενος, ἀπὸ τὸν Διάκονο Λεωνίδα Πίττο καὶ τὴ Διακόνισσα Εὐσεβία (μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Νέ.Ο.Σ.), ἐνῶ στοὺς μεγαλύτερους, ὁ π. Μιχαὴλ Κωνσταντινίδης καὶ ὁ Κωνσταντῖνος Πάνος (μέλος Συντονιστικῆς Νέ.Ο.Σ.).

PapaMixalis

Οἱ νέοι, ποὺ ἔφεραν στὸ πέτο τοὺς αὐτοκόλλητο μὲ τὸ ὄνομά τους, παρακάθησαν σὲ διάταξη στρογγυλῶν τραπεζιῶν τῶν δέκα ἀτόμων καὶ διαμόρφωσαν ἀπὸ μόνοι τους τὴν ὁμάδα.

5Pan38

5Pan42

5Pan39

5Pan40

5Pan41

5Pan3

Γιὰ νὰ διευκολυνθεῖ ἡ συζήτηση καὶ νὰ ἀποκτήσει ἕναν πιὸ συστηματικὸ χαρακτήρα, διαμοιράστηκαν στοὺς νέους καὶ τῶν δύο ὁμάδων, θέματα σχετικὰ μὲ τὶς πτυχὲς τῆς Κρίσης, ὁμαδοποιημένα στὶς ἑξῆς ἑνότητες:

 • Κρίση στὴν Οἰκογένεια
 • Κρίση Θρησκευτικὴ-Πολιτισμικὴ 
 • Κρίση στὶς Ἠθικὲς Ἀξίες
 • Κρίση στὴν Ἐπικοινωνία

5Pan8
Μέσα ἀπὸ φράσεις – χαρακτηριστικὰ παραδείγματα τῆς κάθε κρίσης καὶ κρυπτόλεξα μὲ λέξεις κλειδιά, οἱ νέοι κλήθηκαν νὰ σχολιάσουν, νὰ συζητήσουν καὶ νὰ προβληματιστοῦν μὲ ἕναν πρωτότυπο καὶ διαδραστικότερο τρόπο πάνω στὴ συγκεκριμένη θεματολογία, διατυπώνοντας τὰ δικά τους συμπεράσματα.

5Pan11

5Pan7


5Pan10

Aomoda

Τὰ συμπεράσματα, οἱ προβληματισμοὶ καὶ οἱ ἐρωτήσεις ἀπὸ τὸ κάθε τραπέζι, ἐκφωνήθηκαν στὸ τέλος τῆς διαδικασίας ἀπὸ τὸν ἐκπρόσωπο-συντονιστή τοῦ κάθε τραπεζιοῦ καὶ σχολιάστηκαν στὴν ὁλομέλεια τῆς ἠλικιακῆς ὁμάδας μὲ γόνιμο διάλογο.

Aomada1


5Pan13

5Pan17

5Pan19

5Pan21

5Pan25

5Pan26

Bomada3

BOmada

5Pan46

Στὴν μικρὴ ἠλικιακὰ ὁμάδα ἀπηύθυνε σύντομο χαιρετισμὸ καὶ πατρικὲς νουθεσίες ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός μας κ. Καλλίνικος,

Arxiepiskopos

ἐνῶ στὴν μεγαλύτερη συμμετεῖχαν στὴν συζήτηση μὲ τοὺς νέους, ὁ Σεβ. κ. Χρυσόστομος καὶ οἱ Θεοφ. κ. Κλήμης καὶ Γρηγόριος.

BOmada.2JPG

Μετὰ ἀπὸ σχεδὸν δύο ὧρες ποὺ κράτησε ἡ διαδικασία αὐτή, οἱ νέοι ἐπανῆλθαν στὴν κεντρικὴ αἴθουσα, ὅπου οἱ Συντονιστὲς καὶ τῶν δύο ἠλικιακῶν ὁμάδων ἀνέγνωσαν τὰ πιὸ χαρακτηριστικὰ κείμενα μὲ τὰ συμπεράσματα τῶν παιδιῶν σὲ κάθε θεματικὴ ἑνότητα.

PMixahlDiakLeo


Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἡμερίδας τῶν νέων ὁλοκληρώθηκε μὲ μιὰ συνοπτικὴ παρουσιάση τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου τῆς Ἐκκλησίας μας, στὴν Ἀφρική, ἀπὸ τὸν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Ἀμβρόσιο.


5Pan27

Ὁ ἀκούραστος αὐτὸς ἱεραπόστολος μοιράστηκε μὲ τὰ παιδιὰ τὶς πολύχρονες προσπάθειες καὶ ἐμπειρίες του ἀπὸ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο, περιγράφοντας μὲ τρόπο γλαφυρὸ τὴ ζωὴ τῶν ἀφρικανῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ διέρχονται μία μόνιμη κρίση, ἀλλὰ καὶ τὶς δυσκολίες ποὺ ἀντιμετωπίζει ἡ ἱεραποστολὴ στὴν Ἀφρικανικὴ Ἤπειρο.

5Pan49

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ διαλείμματος, παρατέθηκαν πλούσια ἐδέσματα καὶ ἀναψυκτικά, ἀπὸ τὶς εὐγενικὲς χορηγίες τῆς Ι. Μ. Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας, τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» τῆς Ι.Μ. Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς , ἐνῶ προβλήθηκε καὶ σχετικὸ μὲ τὴν ἱεραποστολὴ βίντεο. Παράλληλα στὸ χῶρο τῆς ὑποδοχῆς, λειτούργησε ἔκθεση χριστιανικοῦ βιβλίου, τῆς ὁποίας τὴ διαχείριση καὶ ἐπιμέλεια ἀνέλαβε μὲ νεανικὸ ζῆλο, ἡ πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» της Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη καὶ οἱ συνεργάτες της.


5Pan28

5Pan29

Στὸ χῶρο αὐτὸ ἐπίσης, ὑπῆρχε καὶ ἔκθεση καλαίσθητων χειροτεχνιῶν ποὺ ἐπιμελήθηκαν οἱ κατηχήτριες καὶ σύνδεσμοι τῆς νεολαίας 10 ἐνοριῶν τοῦ λεκανοπεδίου. Τὸ σύνολο τῶν ἐσόδων ποὺ συγκεντρώθηκαν ἀπὸ τὴν πώληση τῶν βιβλίων καὶ τῶν ἐργοχείρων θὰ ἀποδωθοῦν ἐξολοκλήρου στὴν ἱεραποστολή μας, στὴν Ἀφρική, μέσω τῆς ἁρμόδιας Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεραποστολικοῦ Ἔργου.

5Pan48

5Pan47

Ἡ ἔναρξη τοῦ δευτέρου μέρους, τῆς Ἐ’ Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων, ἐπιφύλασσε μιὰ διπλὴ ἔκπληξη. Ἔκπληξη στὰ παιδιὰ ἀλλὰ καὶ στὸ ἴδιο το τιμώμενο πρόσωπο. Πρόκειται γιὰ ἕναν νέο ἀπὸ τὰ παλιά, τὸν Ἐπαμεινώνδα Πριμάλη, παλαιοῦ μέλους τῆς ἱστορικῆς «Ἑνώσεως Νέων.

5Pan51


5Pan31
Βαθειὰ συγκινημένος, ὁ Ἐπαμεινώνδας Πριμάλης, παρέλαβε τιμητικὰ ἀπὸ τὰ χέρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μας κ. Καλλινίκου, τὴν σύγχρονη ἀναπαράσταση τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ 1925. Στὴ συνέχεια, μίλησε στὰ παιδιὰ γιὰ τὴν συμμετοχή του στὴν «Ἕνωση Νέων» της ἐποχῆς ἐκείνης (τῆς ἱστορικῆς προκάτοχης ὀργανώσεως νεολαίας τῆς Ἐκκλησίας μας), τοὺς διωγμοὺς τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων καὶ ἰδιαιτέρως γιὰ τὸν πατέρα του, Ἀθανάσιο Πριμάλη, ὁ ὁποῖος ἦταν αὐτόπτης μάρτυρας τῆς Γ’ Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στοὺς γνησίους Ὀρθοδόξους (14-9-1925 π. ἡμ.). 

xoros

Τὸ κλίμα συγκίνησης διαδέχθηκε, μία αἴσθηση πατριωτικῆς ἀνάτασης καὶ ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας ποὺ δημιούργησαν οἱ «Μωραΐτες ἐν Χορῷ», τὸ χορευτικὸ συγκρότημα τῶν νέων ἀπὸ τὴν ἐνορία Ἀναλήψεως Πατρών. Τὰ παιδιὰ μὲ περισσὴ δεξιοτεχνία, ζωντάνεψαν μνῆμες μιᾶς ἄλλης Ἑλλάδας ποὺ ἐπιμένει καὶ ἀντιστέκεται σὲ πεῖσμα τῶν καιρῶν καὶ τῶν ἀνθρώπων, ποὺ εἴτε ἀγνοοῦν εἴτε ἀποστρέφονται καὶ χαντακώνουν τὴν γνήσια ἐθνική μας κληρονομιά. 

5Pan52

IerararxesMwraites

Στὴ συνέχεια, ἀκολούθησε ἡ πολυπόθητη γιὰ τὰ παιδιὰ κλήρωση, ποὺ ἔγινε ἀπὸ τὰ χεράκια τῆς δίχρονης Κατερίνας, μίας ἁγιογραφημένης εἰκόνας τοῦ Κυρίου μας, χορηγία τοῦ ἀγαπητοῦ μας ἁγιογράφου Κωνσταντίνου Δημητρέλου, καὶ ἕνα κινητὸ τηλέφωνο.

5Pan53

5Pan34

5Pan54

Ἡ Πανελλήνια Νεανική μας ἐκδήλωση ὁλοκληρώθηκε μὲ σύντομη προσλαλιὰ – χαιρετισμὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου μᾶς κ. Καλλινίκου. Τὰ ἀναμνηστικὰ δῶρα τῆς φετινῆς συνάντησης ἦταν ὁ συνοδικὸς ἡμεροδείκτης τσέπης τοῦ 2015, μία πλαστικοποιημένη εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ (ἀντίγραφο τῆς εἰκόνας τῆς κληρώσεως), στῆς ὁποίας τὸ πίσω μέρος ὑπῆρχε ἕνα ὡραῖο ἀποσπασμα τοῦ Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, καὶ ἕνα στυλὸ μὲ τὸ σῆμα τοῦ Νέ.Ο.Σ..

5Pan55

Ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ ἐκφράζει τὶς θερμότατες εὐχαριστίες της πρός:
 • Τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλίνικο,
 • Τὸν οἰκεῖο ποιμενάρχη Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομο, τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιο καὶ τοὺς Θεοφιλεστάτους Ἐπισκόπους, Μαραθῶνος κ. Φώτιο, Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιο καὶ Γαρδικίου κ. Κλήμεντα γιὰ τὴν τιμητική τους παρουσία στὴν Πανελλήνια Σύναξη τῶν Νέων μας.
 • Τοὺς σεβαστούς μας Ἱερεῖς, ποὺ μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους καὶ ποὺ ἀφ’ ἑνὸς μὲν προέτρεψαν τοὺς νέους νὰ συμμετάσχουν ἐνεργά, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ποὺ ἐργάστηκαν δὶ’ ἰδίων κόπων καὶ ἐξόδων γιὰ τὴν μεταφορὰ τῶν νέων, τόσο ἀπὸ τὶς περιοχὲς τῆς ἐπαρχίας, τόσο καὶ ἀπὸ τῆς Ἀττικῆς.
 • Τὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο.
 • Τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος καὶ τὸν Σεβ. κ. Γερόντιο.
 • Τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἀττικῆς & Βοιωτίας καὶ τὸν Σεβ. κ. Χρυσόστομο.
 • Τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς καὶ τὸν Σεβ. κ. Κυπριανό.
Τόσο γιὰ τὶς εὐγενικές τους χορηγίες γιὰ τὴν διατροφὴ τῶν παιδιῶν ποὺ ἔλαβαν μέρος στὴν Πανελλήνια Σύναξη Νέων, ὅσο καὶ γιὰ τὶς πολύτιμες συμβουλὲς καὶ ἰδέες γιὰ τὴν ἀρτιότερη ὀργάνωση τῆς ἐκδηλώσεώς μας.
 • Τοὺς καλλιτεχνικοὺς καὶ φιλανθρωπικοὺς φορεῖς τῆς Ι.Μ. Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς, «Ἑλληνορθόδοξη Κληρονομιὰ» καὶ τὸν Διεύθυντή της Μουσικολογιώτατο ἱερομόναχο π. Διονύσιο, «Ἅγιος Φιλάρετος» καὶ τὴν Πρόεδρο του κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη καὶ τοὺς συνεργάτες της, γιὰ τὴν συμμετοχή, τὴν ὑλικὴ καὶ ἠθικὴ βοήθειά τους καὶ τὴν ἐπιτυχῆ λειτουργία τῆς ἔκθεσης χριστιανικοῦ βιβλίου, ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ ἐπιχειρήθηκε στὴν Πανελλήνια Συνάντηση Ὀρθοδόξων Νέων της Ἐκκλησίας μας.
 • Τὸν ἀγαπητὸ ἀδελφὸ καὶ ἐκλεκτὸ μέλος τῆς Ἐκκλησίας μας, κ. Ἠλία Χιονίδη ὁ ὁποῖος παραχώρησε δωρεὰν αὐτὸν τὸν ὄμορφο χῶρο δεξιώσεων.
 • Τοὺς ἀγαπητούς μας Συνδέσμους Νεολαίας τῶν ἐνοριῶν, τοὺς ἄμεσους συνεργάτες μας, τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα ποὺ ἐκπροσωποῦν καὶ ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς νέους των ἐνοριῶν τους καὶ ποὺ ἀφύπνησαν, στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ, πολλῶν συνειδήσεις γιὰ νὰ συμμετάσχουν οἱ νέοι μας στὴν Πανελλήνια αὐτὴ Συνάντηση, καθὼς καὶ γιὰ τὶς καλαίσθητες χειροτεχνίες ποὺ δημιούργησαν καὶ προσέφεραν μὲ σκοπὸ τὴν οἰκονομικὴ ἐνίσχυση τῆς ἐξωτερικῆς ἱεραποστολῆς.
 • Τὰ ἀρτοποιεῖα «Πέτρινο» καὶ τὴν ἀγαπητὴ ἀδελφή μας κ. Ἀθηνά Μπούτση, γιὰ τὴν προσφορὰ τοῦ καφέ.
 • Τὸν Ἁγιογραφικὸ Οἶκο τοῦ κ. Κωνσταντίνου Δημητρέλου γιὰ τὴν προσφορὰ τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ ποὺ κληρώθηκε στὴν σύναξή μας.
Τέλος, εὐχαριστούμε ὅλους ἐκείνους τοὺς νέους καὶ μέλη τοῦ Συνδέσμου μας ποὺ προσέφεραν ἐθελονικᾶ τὶς ὑπηρεσίες τους σὲ διάφορα διακονήματα τῆς ἐκδήλωσής μας.

Περιβάλλουμε μὲ μιὰ μεγάλη ἀγκαλιὰ τοὺς νέους καὶ νέες της Μαρτυρικῆς μας Ἐκκλησίας, βεβαίως αὐτοὺς ποὺ παραβρέθηκαν στὴν ἐκδήλωση ἀλλὰ κι ὅλους ἐκείνους ποὺ γιὰ διαφόρους λόγους (ἀσθένεια, χιλιομετρικὴ ἀπόσταση καὶ ἄλλες αἰτίες) δὲν κατόρθωσαν νὰ εἶναι κοντά μας.
5PanPanoramic

Ἡ πολυπληθέστερη, σὲ συμμετοχὴ νέων, καὶ ἡ πρώτη, μετὰ τὴν εὐλογημένη Ἕνωση τῶν γνησίων Ὀρθοδόξων (Μάρτιος 2014), Πανελλήνια Σύναξη Ὀρθοδόξων Νέων, εἶναι πλέον γεγονός. Ὁ νέος, ἐκφραστικότερος καὶ βιωματικότερος τρόπος διεξαγωγῆς τῆς συζήτησης ποὺ ἔγινε, ἐνθουσίασε γενικότερά τους νέους μας καὶ τοὺς ἐνθάρρυνε νὰ συμμετέχουν ἐνεργά. Εἶναι σίγουρα συγκινητικὸ καὶ συνάμα ἐλπιδοφόρο νὰ βλέπει κανεὶς συγκεντρωμένους τόσους πολλοὺς ὀρθοδόξους νέους. Μία εἰκόνα ποὺ διατρανώνει πρὸς πάσα κατεύθυνση, τὴν προσφάτως ἐπιτευχθεῖσα, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἑνότητά μας καὶ τὴν μεταξὺ μας χριστιανικὴ ἀγάπη. Μιά εἰκόνα πού δίνει τὸ μήνυμα ὅτι δὲν εἴμαστε μόνοι καὶ λίγοι καὶ μᾶς γεμίζει δύναμη νὰ συνεχίσουμε τὸν προσωπικὸ καὶ ἐκκλησιαστικό μας ἀγώνα γιὰ τὴν ὀρθότητα τῆς Πίστεώς μας καὶ τὴ γνησιότητα τοῦ χριστιανικοῦ μας βίου. Ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ μᾶς συνοδεύει σὲ κάθε νέα δραστηριότητα τοῦ Συνδέσμου μας (ἐκδρομή, κοπή πίτας, φιλανθρωπία, αἱμοδοσία κ.α.) καὶ νὰ μᾶς ἀξιώσει νὰ βρεθοῦμε ὅλοι μαζὶ ξανὰ στὴν ἑπόμενη Πανελλήνια Συνάντησή μας.