Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

Ε' ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΕΩΝ


Ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος τῆς Ἐκκλησίας μας, εὐχαρίστως ἐνημερώνει τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους του, ὅτι ὀργανώνει τὴν Ε’ Πανελλήνια Συνάντηση Νέων στὸ «Κτῆμα 10» Ἀσπροπύργου, τὴν 1η Νοεμβρίου 2014 (ν. ἡμ.) μὲ κεντρικὸ θέμα καὶ τίτλο: Κρίση καὶ Ἐλευθερία.
Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης ἐν συντομία 
  • Ἔναρξη μὲ τήν Ἀκολουθία τοῦ ἁγιασμοῦ, στὸ γραφικὸ ξύλινο Ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου Προκοπίου, ποὺ βρίσκεται μέσα στοὺς καταπράσινους χώρους τοῦ κτήματος.
  • Πρωινὸ κέρασμα καὶ καφὲς ὑπὸ τοὺς ἤχους παραδοσιακῶν «ἀκουσμάτων» τῆς Πατρίδας μας, ἀπὸ τὴν ὀρχήστρα καὶ χορωδία «ἙλληνΟρθόδοξη Κληρονομιὰ» ὑπὸ τὴν διεύθυνση τοῦ μουσικολογιωτάτου π. Διονυσίου Ἁγιοκυπριανίτου.
  • Στὴν κεντρικὴ εἰσαγωγικὴ εἰσήγηση, ὁμιλητῆς θὰ εἶναι ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης ὁ ὁποῖος θὰ ἀναπτύξει τὸ θέμα τοῦ τίτλου μὲ σκοπὸ νὰ προβληματίσει καὶ νὰ δώσει ὤθηση στοὺς νέους γιὰ συζήτηση.
  • Οἱ νέοι μας στὴ συνέχεια ἀνὰ ἠλικιακὴ ὁμάδα (15 – 22 καὶ 23 – 35) καὶ σὲ διάταξη στρογγυλῶν τραπεζιῶν θὰ ἔχουν τὴν εὐκαιρία νὰ συμπροβληματιστοῦν καὶ νὰ συζητήσουν τὶς πτυχὲς τῆς κρίσης ποὺ οἱ ἴδιοι βιώνουν στὴν ἡλικία καὶ θέση ποὺ βρίσκονται μέσα ἀπὸ ὁμαδοσυνεργατικὲς δραστηριότητες ποὺ θὰ κεντρίσουν τὸ ἐνδιαφέρον καὶ θὰ παράγουν συμπεράσματα καὶ προβληματισμοὺς μὲ πρωτότυπο τρόπο.
  •  Πρὶν τὸ γεῦμα θὰ ὑπάρξει  μικρὸ ἐνημερωτικὸ ἀφιέρωμα στὴν ἱεραποστολὴ τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν Ἀφρική. Γιὰ αὐτὸ καθ’όλη τὴ διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης, θὰ ὑπάρχουν στὴν εἴσοδο ἐκθετήριο μὲ καλαίσθητα ἐργόχειρα ἀπὸ διάφορα κατηχητικὰ σχολεῖα καὶ ἔκθεση χριστιανικοῦ βιβλίου τῶν ὁποίων τὰ ἐσόδα θὰ διατεθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου γιὰ τὸ ἱεραποστολικὸ ἔργο.
  • Μετὰ τὸ γεῦμα θὰ ὑποδεχθοῦμε τὸ χορευτικὸ σύνολο ἀπὸ τοὺς νέους της ἐνορίας Ἀναλήψεως Πατρὼν καὶ τοῦ Συλλόγου Ποντίων Ἀσπροπύργου «Οἱ ἀκρίτες τοῦ Πόντου».
  • Ἡ ἐκδήλωσή μας θὰ ὁλοκληρωθεῖ (ὅπως καὶ κάθε φορᾶ) μὲ τὴν καθιερωμένη κλήρωση ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν στήριξη τῶν ἐτησίων δραστηριοτήτων τοῦ Συνδέσμου μας.

ΠΗΓΗ

Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Αιμοδοσία ΝΕ.Ο.Σ.

Τὴν ἑπομένη τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ 15/28 Σεπτεμβρίου, ποὺ φέτος συνέπεσε μὲ τὴν Κυριακὴ Μετὰ Τὴν Ὕψωσιν, ὁ Νεανικὸς Ὀρθόδοξος Σύνδεσμος καὶ ἡ Μητρόπολη Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς τῆς Ἐκκλησίας μας, συνδιοργάνωσαν τὴν ἐθελοντικὴ αἱμοδοσία γιὰ νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ Τράπεζα Αἵματος τοῦ Συνδέσμου στὸ Τζάνειο Νοσοκομεῖο.
 


Ἡ ἡμέρα ποὺ ἐπελέγει νὰ γίνει ἡ ὕψιστη φιλανθρωπικὴ αὐτὴ δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας μας, συμπίπτει μὲ ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς γιὰ ἐμᾶς τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους. Τὴν ἑορτὴ τῆς 3ης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στοὺς προπάτορές μας (14 Σεπτεμβρίου 1925) ποὺ ἡ Ἐκκλησία μας, ἔχει καθιερώσει νὰ ἑορτάζεται τὴν ἀμέσως ἑπόμενη Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ. Συνέπεσε λοιπὸν ἡ αἱμοδοσία τοῦ Συνδέσμου μας μὲ τὴν ἑορτὴ τῆς 3ης Ἐμφανίσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ποὺ ἡ παράστασή της, ὑπάρχει καὶ στὸ ἔμβλημα τοῦ ΝΕ.Ο.Σ.
Ἀπὸ νωρὶς τὸ πρωὶ τῆς Κυριακῆς, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Φυλῆς στὸ Ζεφύρι, οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν συλλόγων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς «Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων» μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν Πρόεδρο τοῦ κ. Εἰρήνη Ἀρχοντούλη καὶ «Ἅγιος Κυπριανὸς» μὲ ἐπικεφαλῆς τόν Πρόεδρο τοῦ κ. Ἀνδρέα Κουνέλη, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει τὴν εὐθύνη τῆς ὀργάνωσης σὲ συνεργασία μὲ τὴν ὑπεύθυνη αἱμοδοσίας τοῦ Νέ.Ο.Σ. κ. Μελπομένη Βελόνη καὶ ἄλλα στελέχη τοῦ Συνδέσμου, προετοίμασαν τὴν αἴθουσα ὥστε νὰ εἶναι ἕτοιμη νὰ ὑποδεχθεῖ τὸ συνεργεῖο αἱμοληψίας τοῦ Τζανείου καὶ τοὺς δεκάδες ἐθελοντὲς αἱμοδότες.

           Εἶχε ἑτοιμαστεῖ ἐπίσης καὶ πλούσιος μπουφὲς μὲ ἐδέσματα καθὼς καὶ ἀναμνηστικὰ γιὰ τοὺς αἱμοδότες, μιὰ εὐγενικὴ προσφορὰ τῆς Ι. Μ. Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς.Λίγο ἀργότερα κατέφθασε ἡ Κινητὴ Μονάδα Αἱμοδοσίας τοῦ  Τζάνειου  Νοσοκομείου Πειραιῶς μὲ τέσσερις  Νοσηλεύτριες  καὶ  τὸν Ἰατρὸ ποὺ τὶς συνόδευε καὶ μὲ ὑποδειγματικὴ ταχύτητα καὶ μεθοδικότητα τοποθέτησαν ὅλον τὸν ἀπαραίτητο ἐξοπλισμὸ γιὰ νὰ ξεκινήσει ἡ αἱμοληψία. Ἐπίσης στελέχη τοῦ Νέ.Ο.Σ. καὶ τοῦ συλλόγου «Ἄγ. Φιλάρετος» συγκρότησαν τὴν γραμματεία ποὺ προετοίμαζε τοὺς ὑποψηφίους αἱμοδότες μὲ τὶς κατάλληλες ὁδηγίες καὶ πληροφορίες γιὰ τὴν συμμετοχή τους στὴν αἱμοδοσία.Πολὺ σύντομα ἡ αἴθουσα γέμισε μὲ αἱμοδότες, ἄνδρες καὶ γυναῖκες διαφόρων ἡλικιῶν καὶ ἐνοριῶν, μὲ κυρίαρχο ποσοστὸ τοὺς νέους. 


Τὸ πρωτότυπο καὶ συνάμα συγκινητικὸ ἦταν ἡ παρουσία μοναχῶν καὶ μοναζουσῶν ἀπὸ Μονὲς τῆς Μητροπόλεως  Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ποὺ γιὰ πρώτη φορὰ συμμετεῖχαν στὴν αἱμοδοσία τοῦ Συνδέσμου μας. Ἦταν μιὰ εὐχάριστη ἔκπληξη καὶ γιὰ τὸ ἰατρικὸ προσωπικὸ ἀλλὰ γιὰ τοὺς ὀργανωτές, ποὺ πρώτη φορὰ ἔβλεπαν ρασοφόρους σὲ αἱμοδοσία. Τὸ παρὸν ἔδωσε καὶ τὸ Προεδρεῖο τῆς ἐθελοντικῆς ὀργάνωσης  ΠΡΟ.Τ.Ε.Κ.Τ.Α. μὲ φιλανθρωπικὴ δράση στὸ πεδίο τῶν ἀστέγων, προσκεκλημένη τοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος» μὲ τὸν ὁποῖο ἔχει συνάψει σύμφωνο συνεργασίας γιὰ ἑβδομαδιαία βοήθεια σὲ ἀστέγους συναθρώπους μας. 

Τήν αἱμοδοσία μᾶς τίμησε μὲ τὴν παρουσία τοῦ ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός, ὁ ὁποῖος σὲ μιὰ συμβολικὴ χειρονομία προσῆλθε μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ὑποψηφίου αἱμοδότη. Ὁ Σεβασμιώτατος προσέφερε στὶς Νοσηλεύτριες καὶ τὸν Ἰατρὸ ἀπὸ μία εἰκόνα τῶν Ἁγίων Κυπριανοῦ καὶ Ἰουστίνης καὶ στὴ συνέχεια χαιρέτησε ἕναν πρὸς ἕναν τους ἐθελοντὲς αἱμοδότες ποὺ ἐκείνη τὴν στιγμὴ ἦταν στὰ κρεββάτια τῆς αἱμοληψίας, ἐνῶ στὴ συνέχεια συζήτησε μὲ τὰ Μέλη τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ τὴν ὑπεύθυνη αἰδοσίας τοῦ Νέ.Ο.Σ τὴν πρότασή του νὰ γίνονται στὰ ὅρια τῆς Μητροπόλεως Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς συχνότερα οἱ ἐθελοντικὲς αἱμοδοσίες τοῦ ΝΕ.Ο.Σ.

Ἡ μεγάλη συμμετοχὴ τῶν ἐθελοντῶν ἀνάγκασε τὴν Κινητὴ Μονάδα τοῦ Νοσοκομείου νὰ παραμείνει περισσότερο ἀπὸ τὴν προκαθορισμένη ὥρα τῶν 14:00’, ὅπως εἶχε προγραμματίσει. Εἶχε φθάσει πλέον 15:00’, ὅταν ὁλοκλήρωνε καὶ ὁ 95ος αἱμοδότης.Ἡ συμμετοχὴ ἦταν μεγάλη!  Ἡ  ἀνταπόκριση  ἦταν συγκινητική! Ἐνῶ προσῆλθαν 95 αἱμοδότες, οἱ 60 κρίθηκαν κατάλληλοι ἀπὸ τὸν ἰατρό.

 Σὲ αὐτὸ τὸ σημεῖο, ἡ Συντονιστικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Νέ.Ο.Σ., αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ εὐχαριστήσει ἀπὸ καρδιᾶς:

Τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ὠρωποὺ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸ ποὺ ἔθεσε ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Μητροπόλεώς του, τὴν φιλανθρωπικὴ αὐτὴ δραστηριότητα τοῦ Συνδέσμου μας, καθὼς καὶ τὰ στελέχη τῶν Συλλόγων τῆς Μητροπόλεως «Ἅγιος Φιλάρετος» καὶ «Ἅγιος Κυπριανὸς» μὲ τοὺς ὁποίους εἴχαμε ἄριστη καὶ ὑποδειγματικὴ συνεργασία καὶ ποὺ ἔδωσαν τὸν καλύτερο ἑαυτό τους γιὰ νὰ συνδράμουν στὴν ὅσο τὸ δυνατὸν καλύτερη ὀργάνωση τῆς ἐθελοντικῆς αἱμοδοσίας.

Τοὺς συνεργάτες μας ἀπὸ τὸν Νεανικὸ Ὀρθόδοξο Σύνδεσμο ποὺ ἦρθαν καὶ γιὰ ἀκόμα μιὰ φορὰ ὑποστήριξαν αὐτὴ τὴν φιλανθρωπικὴ δράση μας μὲ ἐπικεφαλῆς τὴν ἀκούραστη ὑπεύθυνη αἱμοδοσίας τοῦ Νέ.Ο.Σ. κ. Μελπομένη Βελόνη.

Καὶ  τέλος, τοὺς ἀγαπητούς μας ἐθελοντὲς αἱμοδότες ποὺ ἀφιέρωσαν χρόνο καὶ κόπο γιὰ τὸν εὐγενικὸ σκοπό μας.