Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014

Εἰς τὴν Θεοτόκον            Ο ΠΕΡΙΦΗΜΟΣ Ἱεροκήρυκας καὶ Διδάσκαλος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Ἠλίας Μηνιάτης (1669-1714), Ἐπίσκοπος Κερνίτσης καὶ Καλαβρύτων, σὲ ἕναν Ἐγκωμιαστικό του Λόγο «Εἰς τὴν Θεοτόκον, εἰς τὰς νηστισίμους ἡμέρας τοῦ Αὐγούστου», κατακλείει ὡς ἑξῆς:

            «Ὀρφανοί, ὁποὺ ἐστερηθήκατε ἀπὸ τοὺς γονεῖς σας, ξένοι ὁποὺ ἐχάσατε τὴν εὐτυχίαν σας, ἄρρωστοι, τεθλιμμένοι, ἁμαρτωλοί, μὴ λυπῆσθε· ἐσεῖς ἔχετε Μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Μητέρα, ὁποὺ σᾶς κυβερνᾶ εἰς τὴν ξενητείαν σας, ὁποὺ σᾶς τρέφει εἰς τὴν πτωχείαν σας· ὁποὺ σᾶς δίδει εἰς τὰ πάθη τὴν ἰατρείαν, εἰς τὰς θλίψεις τὴν παρηγορίαν, εἰς τὰς σκλαβίας τὴν ἐλευθερίαν, εἰς τὰς ἁμαρτίας τὴν συγχώρησιν· μὴ λυπῆσθε, ἐσεῖς ἔχετε Μητέρα, τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ!
            Ναῦται, ὁποὺ πλέετε τὴν θάλασσαν, τὴν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε, νὰ ἔχετε λιμένα ἐν ταῖς ἀνεμοζάλαις. Πραγματευταί, ὁποὺ περιπατεῖτε τὴν ξηράν, τὴν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε, νὰ ἔχετε βοηθὸν εἰς τοὺς κινδύνους. Γεωργοί, ὁποὺ δουλεύετε τὴν γῆν, τὴν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε, νὰ ἔχετε εὐλογίαν καρποφορίας εἰς τοὺς κόπους σας. Νέοι, ὁποὺ σπουδάζετε εἰς τὰ σχολεῖα, τὴν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε, νὰ ἔχετε φῶς γνώσεως εἰς τὴν σπουδήν σας. Ἱερεῖς καὶ λαϊκοί, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, τὴν Παρθένον ἐπικαλεῖσθε εἰς ὅλας τὰς ἀνάγκας, καὶ σωματικὰς καὶ ψυχικάς, νὰ τὴν ἔχετε προστάτιν εἰς ταύτην τὴν ζωήν, παραστάτιν ἐν ὥρᾳ θανάτου, μεσίτιν ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως.

            Χριστιανοί, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ὅσοι λατρεύετε καὶ προσκυνεῖτε τὸ Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ, τιμᾶτε καὶ εὐλαβεῖσθε καὶ τὸ Ὄνομα τῆς Παρθένου Μαρίας, τῆς Μητρὸς τοῦ Ἰησοῦ καὶ Μητρὸς ἡμῶν. Ἰησοῦς καὶ Μαρία ἄς εἶναι τυπωμένα μέσα εἰς τὴν καρδίαν σας. Ἰησοῦς καὶ Μαρία, μὴ λείπῃ ἀπὸ τὸ στόμα σας. Ἰησοῦς καὶ Μαρία ἄς εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος τῶν προσευχῶν σας. Τὸ Ὄνομα Ἰησοῦς καὶ Μαρία, ἄς εἶναι τὰ πρῶτα λόγια τῆς αὐγῆς, τὰ ὕστερα τῆς ἑσπέρας· μὲ ταῦτα νὰ σφαλίζετε εἰς ὕπνον τὰ μάτια σας· μὲ ταῦτα ἐμβαίνετε καὶ ἐβγαίνετε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν· μὲ ταῦτα ἀρχινᾶτε καὶ τελειώνετε πᾶσαν ὑπόθεσιν· διὰ νὰ ἀξιωθῆτε τὴν ὥραν, ὁποὺ μέλλετε νὰ παραδώσετε τὸ πνεῦμα, νὰ ἔχετε ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὸν Ἰησοῦν, ἀπὸ τὸ ἄλλο τὴν Μαρίαν· καὶ ὁμοῦ μὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ μὲ τὴν Μαρίαν, νὰ συνδοξάζεσθε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν»!


   ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου