Πέμπτη 27 Μαρτίου 2014

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΩΤΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ


Τὸ Ἑνωτικὸν Ἐκκλησιολογικὸν Κείμενον

Πρωτότυπον – Μεταφράσεις – Παρερμηνεῖαι


πειδὴ διεπιστώθη, ὅτι πολύς λόγος γίνεται εἰς διάφορα Ἱστολόγια (κυρίως ξενόγλωσσα), περὶ τοῦ ὀρθοῦ νοήματος παραγράφων τινῶν τοῦ Ἑνωτικοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικὰ καὶ Κανονικά», συνυπογραφέντος ὑπὸ Ἑλλήνων – Ρουμάνων – Ρώσων Γνησίων Ὀρθοδόξων τὴν Παρασκευήν, 8/21.3.2014, ἡ Ἰερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος προβαίνει εἰς τὰς κάτωθι διευκρινίσεις:

α) Αὐθεντικὸν κείμενον θεωρεῖται μόνον τὸ ἑλληνικὸν πρωτότυπον τὸ ὁποῖον μόνον καὶ ὑπεγράφη.


β) Αἱ μεταφράσεις αἱ ὁποῖαι κυκλοφοροῦν ὑπόκεινται εἰς συνεχεῖς διορθώσεις εὐθὺς ὡς ἐπισημαίνεται ἀπόκλισις ἐκ τοῦ νοήματος τοῦ ἑλληνικοῦ πρωτοτύπου.


γ) Ἀκόμη καὶ τὸ ἑλληνικόν πρωτότυπον δεδομένου τοῦ ὅτι ἔχει γραφεῖ εἰς τὸν γλωσσικὸν τύπον τῆς καθαρευούσης, ὡς ἐπίσημον Ἐκκλησιαστικόν κείμενον, δὲν εἶναι εὐπρόσιτον εἰς τὸ εὐρὺ κοινὸν καὶ ὑπόκειται εἰς παρανοήσεις. Διὰ τὸν λόγον τοῦτον ἤδη ἐκ τῆς συνεδρίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου 21 Φεβρουαρίου / 6 Μαρτίου: «ἐπεσημάνθη ἡ ἀναγκαιότης τῆς εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον ἐκπονήσεως παραφράσεως τοῦ κειμένου τούτου εἰς ἁπλούστερον γλωσσικόν τύπον». Ἡ παράφρασις δὲν ἀποτελῇ ἁπλὴν μεταγλώττισιν, ἀλλ’ ἐμπεριέχει ἐν ταὐτῷ καὶ ἑρμηνείαν ὅπου χρειάζεται.


δ) Τέλος ἐπισημαίνομεν ὅτι τὸ ἐν λόγῳ κείμενον δὲν περιβάλλεται προφανῶς τὸ κῦρος ἑνός Ὅρου Πανορθοδόξου Συνόδου καὶ εἶναι ἐπιδεκτικὸν βελτιώσεων. Ἡ συζήτησις ἐπ’ αὐτοῦ θὰ βοηθήσῃ τὰ μέγιστα εἰς τὴν καλλιτέραν διατύπωσιν τοῦ Ὅρου καὶ τῶν Κανόνων τῆς Μεγάλης Συνόδου τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅταν αὕτη συγκληθῇ.

ΠΗΓΗ: ecclesiagoc.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου