Πέμπτη 20 Μαρτίου 2014

ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ


ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαόν
τῆς Γνησίας Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ

«Ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ» (Λουκ.Β’, 10).

Τέκνα ἐν Κυρίῳ γαπητά·
Κατὰ  τὴν διάρκειαν τῶν 90 ἐτῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Ἀγῶνος ὑπὲρ τῶν Πατρώων Παραδόσεων, περισσότεραι ὑπῆρξαν αἱ περιπτώσεις ἐξωτερικῶν διώξεων, ἀλλὰ καὶ ἐσωτερικῶν διχοστασιῶν, παρὰ αἱ εὐχάριστοι περιπτώσεις.
Σήμερον ὅμως, κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ Θεοῦ, ζῶμεν ἕν μέγα χαρμόσυνον γεγονός. Μία τριακονταετὴς διχοστασία λαμβάνει πέρας. Τὰ ἔτη τοῦ παροξυσμοῦ καὶ τῆς διχογνωμίας παρῆλθον. Ἰδοὺ ἀνέτειλεν ἡμῖν ἡμέρα εἰρήνης καὶ ὁμονοίας.
       Τὴν παρελθοῦσαν Τρίτην, 5/18η Μαρτίου 2014, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ρόδον τὸ Ἀμάραντον» Πειραιῶς, συνῆλθεν ἡ Ἁγία καὶ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος ὑπὸ τὴν Προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, μὲ ἀποκλειστικὸν θέμα τὴν Ἕνωσιν καὶ ἐνσωμάτωσιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικῆς Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς Ἑλλάδος, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπετεύχθη, Χάριτι Κυρίου.
πειτα ἀπὸ τὴν διαπίστωσιν τῆς ἐκκλησιολογικῆς συμφωνίας, ἐπὶ τῇ βάσει μάλιστα καὶ τῶν πορισμάτων τοῦ προηγηθέντος Ἐπισή-μου Διαλόγου μεταξὺ τῶν δύο Πλευρῶν, καὶ ἀφοῦ ἤρθησαν τὰ ἱεροκανονικὰ ἐμπόδια, οἱ Ἐπίσκοποι τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων ἀποτελοῦν πλέον πλήρη καὶ κανονικὰ Μέλη τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, οἱ δὲ εὐσεβεῖς πιστοὶ τῆς Κοινότητος αὐτῆς ἀνήκουν πλέον εἰς τὸ ἕνα καὶ μοναδικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Σῶμα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος.
Προσέτι, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ὥρισε τὴν ἐρχομένην Κυριακὴν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10ην/23ην Μαρτίου, Ἀρχιερατικὸν Συλλείτουργον εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας, προεξάρχοντος τοῦ Μακα­ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου, πρὸς ἀνάδειξιν καὶ ἐπισημοποίησιν τῆς ἐπιτευχθείσης Ἑνώσεως.
Α καρδίαι ἡμῶν στρέφονται μὲ ἀγάπην καὶ ἀνεξικακίαν πρὸς ὅλους ἐκείνους, οἵτινες ποικιλοτρόπως συνήργησαν καὶ ἐξακο­λο­υθοῦν νὰ συνεργοῦν εἰς τὸ ὄντως παγκόσμιον σκάνδαλον τῆς δια-στάσεως τῶν Ὀρθοδόξων ἐν ὀνόματι τῆς ἑνώσεως μετὰ τῶν Ἑτεροδόξων καὶ ἐπὶ ἀθετήσει τῆς ἐκκλησιολογικῆς καὶ σωτηριολογικῆς ἀποκλειστικότητος τῆς Ὀρθοδοξίας, καὶ καλοῦμεν αὐτοὺς εἰς μετάνοιαν καὶ ἐπιστροφὴν εἰς τὰ ἀμετακίνητα ὅρια τῆς Γνησίας Πίστεως καὶ τῆς ἀληθινῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπου καὶ μόνον ὑπάρχει ἡ πληρότης τῆς Χάριτος καὶ τῆς Ἀληθείας.
θεν προτρέπομεν πατρικῶς ἅπαντα τὰ πνευματικὰ ἡμῶν τέκνα, ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν καὶ συμπροσευχηθοῦν διὰ τὴν στερέωσιν τῆς Ἑνώσεως αὐτῆς, ἀλλὰ καὶ τὴν διεύρυνσιν Αὐτῆς μεταξὺ ὅλων τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων εἰς τὴν Ἀλήθειαν καὶ τὴν Ἀγάπην τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν!

ντολῇ τῆς ερᾶς Συνόδου

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς 
† Ὁ Μα­ρα­θῶ­νος Φώτιος

******

κκλησία
Γνήσιων ρθοδόξων Χριστιανῶν
λλάδος
ερὰ Μητρόπολις ρωποὺ καὶ Φυλῆς

δρα:  Φυλ ττικῆς                   Ἐπίσημος Ἐνημέρωσις
Πέμπτη Γ΄ Ἑβδομάδος Νηστειῶν, 7/20ὴ Μαρτίου 2014

Ἐκκλησιαστικὴ Ἕνωσις
τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν
καὶ τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν ἘνισταμένωνΣεβασμιώτατοι καὶ Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς· Σεβαστοὶ Πατέρες· Ὁσιώτατοι Μοναχοὶ  καὶ Μοναχές· Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Φίλοι καὶ τέκνα·

Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκα!
Δόξα τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ καὶ τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι, τῷ Δοτῆρι τῆς Ἀγάπης, τῆς Εἰρήνης, τῆς Ἑνότητος καὶ παντὸς σωτηρίου ἀγαθοῦ!

Εὐχαριστίας ἀναπέμπομεν
τῷ Σωτῆρι ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῇ Ἀχράντῳ Αὐτοῦ Μητρί, τοῖς Ἁγίοις Προφήταις, Ἀποστόλοις, Μάρτυσιν, Ὁμολογηταῖς καὶ Ἱεράρχαις,

Ἐπὶ τῇ Ἐκκλησιαστικῇ  Ἑνώσει τῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος τῶν Ἐνισταμένων, ὑπὸ τὸν Μητροπολίτην Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανόν, μετὰ τῆς Ἐκκλησίας  τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κύριον Καλλίνικον.

Α΄. Μία καὶ Μόνον Σύνοδος
α. Εὐχαρίστως Σᾶς ἐνημερώνομε, ὅτι θεάρεστος αὐτὴ Ἕνωσις ἐπετεύχθη τὴν Τρίτην τῆς Γ΄ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν, 5/18ην Μαρτίου 2014.

β. θεοσκέπαστος αὐτ Ἕνωσις ἀπεφασίσθη κα διεκηρύχθη ν κοινΣυσκέψει ἀμφοτέρων τῶν Πλευρῶν, ὥστε εἰς τ ἑξῆς ὑφίσταται πλέον Μία κα Μόνον Ἱερ Σύνοδος, ὑπ τὸν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κύριον Καλλίνικον, περιλαμβάνουσα στοὺς κόλπους Αὐτῆς δέκα Μητροπολίτας καὶ ἕνδεκα Ἐπισκόπους, στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἀλλοδαπή.

γ. Δὲν ὑφίσταται πλέον Ἱερ Σύνοδος τῶν Ἐνισταμένων,  οὔτε Πρόεδρος Αὐτῆς, ἐφ᾿ ὅσον Ἕνωσις ἀνέδειξε μίαν κα ἑνιαίαν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν  ἐν Ἑλλάδι.

δ. δεκατετράμηνος  γόνιμος Ἐπίσημος Διάλογος μεταξὺ τν δύο Πλευρῶν, ἐν πνεύματι ἀλληλοσεβασμοῦ καὶ ἀλληλοκατανοήσεως, μὲ τὴν βοήθεια τῆς ἐν Ἀγάπῃ Χριστοῦ Προσευχῆς Σας, μᾶς ὡδήγησε στὴν βαθειὰ αἴσθησι  τῆς ἑνότητός μας ν Ἁγίῳ  Πνεύματι,  ν Μι Πίστει κα Μι Ἐλπίδι, καὶ στὴν πεποίθησι, ὅτι δὲν ὑφίστανται πλέον οἱ λόγοι, οἱ ὁποῖοι μᾶς διατηροῦσαν σὲ κοινωνησία ἀπὸ τοῦ 1984.

ε. κοινὴ Ὀρθόδοξος Πίστις τῶν Πατέρων μας, ὡς καὶ συγκρητιστικ Αἵρεσις το Οἰκουμενισμοῦ, ὁποία προεκάλεσε τὴν διαίρεσι τῶν Ὀρθοδόξων, διὰ μέσου τῆς Ἡμερολογιακῆς  Μεταρρυθμίσεως  τοῦ 1924, μᾶς ὠθοῦν στὸν ἐγκαινιασμ μιᾶς νέας πλέον περιόδου ἑνότητος ν Χριστῷ καὶ μὲ κοινὸν Ὅραμα τὴν συνέχισι  τοῦ ἱεροῦ Ἀγῶνος, πρὸς κατίσχυσιν τῆς ληθείας  καὶ καταισχύνην  τῆς Κακοδοξίας.

ϛ.  πολύμηνος κα ἐπίπονος ἑνωτικ προσπάθειά μας παρήγαγε ἕνα ἐμπεριστατωμένο Ἐκκλησιολογικὸ Κείμενο, μὲ τίτλον: «Ἡ Γνησία Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔναντι τῆς Αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ - Θέματα Δογματικ κα Κανονικά», τ ὁποῖο ἀποτελε τὴν ἀσφαλ θεολογικὴ βάσι τῆς εὐλογημένης  Ἑνώσεώς μας, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀπλανῆ ὁδηγό, πρὸς διεύρυνσιν καὶ ἑδραίωσιν Αὐτῆς.

ζ. Θεωροῦμε ς ξαιρετικ δῶρο τῆς Ἀγαπητικῆς  Προνοίας  τοῦ Θεοῦ τὸ ὅτι ἐπανένωσις αὐτὴ καὶ ἰσχυροποίησις τῶν διηρημένων Ἀντι­ οικουμενιστῶν,  πραγματώνεται ἐνενήκοντα ἔτη μετ τὴν διάρρηξι τῆς ἑνότητος τῶν Ὀρθοδόξων  (1924­-2014).

η. Οἱ καρδιές μας στρέφονται μὲ ἀγάπη, ἀλλὰ καὶ ὀδύνη, πρὸς ὅλους ἐκείνους, ο ὁποῖοι ποικιλοτρόπως  συνήργησαν κα ξακολουθοῦν νὰ συνεργοῦν στὸ πράγματι «παγκόσμιον σκάνδαλον» τῆς διασπάσεως  τῶν Ὀρθοδόξων  ἐν ὀνόματι τῆς ἑνώσεως μὲ τοὺς Ἑτεροδόξους, καὶ καλοῦμε αὐτοὺς σὲ μετάνοια  καὶ ἐπιστροφὴ στὰ ἀμετακίνητα  Ὅρια τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας,  ἐντὸς τῶν ὁποίων  καὶ μόνον ὑπάρχει πληρότης τῆς Χάριτος καὶ τῆς ληθείας.

θ. Παρακαλοῦμε πατρικῶς κα στοργικῶς τ Ποίμνιο τῆς Ἱερᾶς  Μητροπόλεώς μας ν ἐργασθ μ πολλ ἀγάπη, μ ὑπομον κα κατανόησι, μὲ μακροθυμία κα εὐσπλαγχνία, μ διάκρισι κα σοφία, γι μία γόνιμη συνύπαρξι, κοινωνία κα συνεργασία σ ὅλα τ ἐπίπεδα μ τοὺς Ἀδελφούς μας, μέσα στὴν διευρυμένη πλέον κα Μεγάλη  Οἰκογένειά  μας, ὥστε ν δίδεται ν παντ καιρ κα τόπ μία Ὀρθόδοξος Μαρτυρία Πίστεως κα Ζωῆς, Δόγματος κα Ἤθους, Ζήλου κα Ἁγιότητος, Ἐλπίδος κα Παραμυθίας.


Β΄. Εἰδικώτερα Θέματα
Ἐπιφυλασσόμενοι ν Σᾶς ἐνημερώσωμε ἀναλυτικώτερα γιτὶς ποικίλες ἀπόρροιες τῆς θεοσφραγίστου Ἑνώσεως,  ἐπισημαίνουμε  πρὸς τὸν παρὸν τὶς βασικώτερες.

α. Ἐπίσημος Διάλογος (Δεκέμβριος 2013 ­ Φεβρουάριος 2014), μᾶς ὡδήγησε νὰ συνειδητοποιήσουμε, ὅτι Πρᾶξις τῆς Ἀποτειχίσεώς μας τὸ 1984 ἀπὸ τοὺς Γνησίους Ὀρθοδόξους Ἀδελφούς μας θὰ πρέπει νὰ ἀρθῆ, διότι δὲν ὑφίσταντο πλέον οἱ λόγοι Πίστεως καὶ Δικαιοσύνης, οἱ ὁποῖοι προεκάλεσαν  τότε Αὐτήν.

β. Ἄρσις τῆς Ἀποτειχίσεως αὐτῆς ἔφερε ὡς ἄμεσο ἀποτέλεσμα τὴν ἄρσι τῶν ἐπιβληθέντων  τότε ἐπιτιμίων κατ το Ἀειμνήστου  Γέροντος καὶ Μητροπολίτου μας Κυπριανοῦ,  ὡς καὶ τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων, Κληρικῶν καὶ Λαϊκῶν,  τῶν εὑρισκομένων ἔκτοτε εἰς κοινωνίαν  μετ᾿ Αὐτοῦ.

γ. Ἄρσις τῆς Ἀποτειχίσεως καὶ τῶν Ἐπιτιμίων  ἐπανέφερε στὴν Εὐχαριστιακὴ Κοινωνία τὶς δύο Πλευρὲς καὶ τὶς ἔχει ἤδη ἑνώσει σὲ μία ἄρρηκτη Κοινωνία Πίστεως καὶ Ἀγάπης, χάριτι Θεοῦ, ἀλλ᾿ ἐπίσης ἔχει ὁδηγήσει σὲ ὡρισμένες ἀναγκαῖες διαρθρωτικὲς ἀλλαγὲς στὴν Διοίκησι, ὥστε Ἕνωσις νὰ ἐνσαρκωθῆ καὶ διασφαλισθῆ  ἐν τῇ πράξει.

δ. Οἱ Ἀρχιερεῖς μας, ἐφ᾿ ὅσον ἐντάσσονται πλήρως στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο κύριο Καλλίνικο,  μνημονεύουν τοῦ Πρώτου­Ἀρχιεπισκόπου καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ε. Ἱερ Μητρόπολις Ὠρωπο κα Φυλῆς ἐπανιδρύεται μ νέα πλέον ὅρια, τὰ ὁποῖα συμπίπτουν μὲ τὰ ὅρια τοῦ Καλλικρατικοῦ  Δήμου Φυλῆς (Δημοτικὲς Ἑνότητες Φυλῆς, Ἄνω Λιοσίων, πλὴν ἑνὸς μικροῦ τμήματος, καὶ Ζεφυρίου), προστιθεμένου ἑνὸς τμήματος τοῦ Δήμου Ὠρωποῦ καὶ ἑνὸς τμήματος τοῦ Δήμου χαρνῶν.

ϛ. Ἐπισκοπὴ Ἔτνα, στὴν Καλιφόρνια  τῶν Η.Π.Α., προάγεται εἰς Μητρόπολιν καὶ Ἀρχιεπίσκοπος Ἔτνα εἶναι καὶ προσαγορεύεται πλέον ὡς Μητροπολίτης,  μὲ Βοηθὸν τὸν Ἐπίσκοπο Φωτικῆς.

ζ. Οἱ Ἐπισκοπὲς στὴν Ἰταλία καὶ Σαρδινία ἐντάσσονται κανονικῶς στὴν Ἱερὰ Σύνοδο, οἱ δὲ Ἐπίσκοποι Νόρα καὶ Λούνης μνημονεύουν, ὡς προελέχθη, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου  μας καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

η. Οἱ Ἐπίσκοποι Χριστιανουπόλεως, Μακαριουπόλεως καὶ πρώην Ἀλανίας παραμένουν, ὅπως καὶ προηγουμένως, σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς καὶ δὲν μετέχουν στὶς ἐργασίες τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

θ. Οἱ Ἐπίσκοποι Μεθώνης καὶ Γαρδικίου προάγονται καὶ εἶναι πλέον Διαποιμαίνοντες Τιτουλάριοι Ἐπίσκοποι μὲ τοὺς αὐτοὺς τίτλους καὶ ἀποτελοῦν πλήρη Μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

ι.   Μητροπολίτης Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς, μαζὶ μὲ τοὺς Ἐπισκόπους Μεθώνης καὶ Γαρδικίου ἐντάσσονται στὴν τετραμελῆ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῆς Ἱεραποστολῆς καὶ ξακολουθοῦν νὰ φροντίζουν τόσο τὶς εραποστολικὲς  Κοινότητες τν Ἐξωτερικο, ὅσο κα τὶς χηρεύουσες Ἐπισκοπές, οἱ ὁποῖες καὶ οἱ μὲν καὶ οἱ δὲ ἀνῆκαν μέχρι πρό τινος στὴν ἤδη καταργηθεῖσα Σύνοδο τῶν Ἐνισταμένων· ἐπίσης, συνεργάζονται μὲ τὶς δύο Ἐπισκοπὲς στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Μητρόπολι Ἔτνα, ἀποτελοῦντες καὶ τὸν σύδεσμο ἐπικοινωνίας μὲ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο.


Γ. Διορθόδοξος Σύσκεψις καὶ Συλλείτουργο

α. Ἕνας κόμη εὔχυμος πνευματικὸς καρπὸς τοῦ Ἐπισήμου Διαλόγου εἶναι σύγκλισις καὶ συμφωνία  ἐπὶ τοῦ προαναφερθέντος Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου (βλ. §Α΄,ϛ), ὄχι μόνον τῶν Ἐλλήνων, ἀλλὰ καὶ τῶν Ρώσων, Ρουμάνων καὶ Βουλγάρων  τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

β. Ἐπὶ τῇ θεαρέστῳ Ἑνώσει τῶν ἐν Ἑλλάδι Γνησίων Ὀρθοδόξων, θὰ πραγματοποιηθ τὴν Παρασκευή, 8/21.3.2014, Διορθόδοξος Σύσκεψις ἐδῶ στὴν Πατρίδα μας, προκειμένου πρωτίστως νὰ ἐπιβεβαιωθῆ πιτευχθεῖσα συμφωνία ἐπὶ τοῦ Ἐκκλησιολογικοῦ Κειμένου πασῶν τῶν Ὀρθοδόξων Συνόδων, ὥστε ἀμέσως νὰ δημοσιευθῆ, ἐν συνεχείᾳ δὲ νὰ συζητηθοῦν καὶ ἕτερα θέματα πρὸς διασφάλισιν  τῆς πολυμεροῦς αὐτῆς Ἑνώσεως.

γ. διατράνωσις κα ἐπισημοποίησης τῆς διμεροῦς ἀφ᾿ ἑνὸς κα πολυμε- ροῦς ἀφ᾿ ἑτέρου αὐτῆς Ἑνώσεως θ πραγματοποιηθῆ, Χάριτι Θεοῦ, κατ τὴν ἐπερχομένην Κυριακὴν Γ΄ τῶν Ἁγίων Νηστειῶν, τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 10/23ην Μαρτίου, δι μέσου πολυ­αρχιερατικο Συλλειτούργου, στὴν Ἱερ Μον το Ἀγίου Νικολάου,  στὴν Παιανία τῆς Ἀττικῆς.

δ. Τοιουτοτρόπως,  τὴν ἡμέρα ἀκριβῶς, κατὰ τὴν ὁποία εἶχε διαρρηχθῆ βιαίως ἑνότης τῶν Ὀρθοδόξων τὸ ἔτος 1924, τὴν αὐτὴ ἡμέρα, 10/23η Μαρτίου, θὰ ἑορτάσωμε τὴν ἐπανένωσι τῶν διϊσταμένων Γνησίων Ὀρθοδόξων Ἀντι­οικουμενιστῶν.

                                  Δ΄. Ἱεραρχία   μας
α. Σᾶς παραθέτομε τὴν πλήρη σύνθεσι  τῆς Ἱεραρχίας  μας, ὥστε νὰ γνωρίζετε τοὺς Ποιμένες Σας καὶ νὰ προσεύχεσθε ὑπὲρ αὐτῶν:


ρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος Καλλίνικος


Μητροπολῖται
Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας κ. κάκιος
Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος κ. Μάξιμος
Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Ἀθανάσιος
Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας κ. Ἰουστῖνος
Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος
Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος
Τορόντο κ. Μωϋσῆς
Ἀμερικῆς κ. Δημήτριος
Ἔτνα κ. Χρυσόστομος
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανὸς


πίσκοποι
Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγόριος
Μαραθῶνος κ. Φώτιος
Πόρτλαντ κ. Σέργιος
Φιλίππων κ. Ἀμβρόσιος
Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος
Νόρα κ. Μιχαὴλ
Λούνης κ. Σιλουανὸς
Γαρδικίου κ. Κλήμης
Βρεσθένης κ. Θεοδόσιος
Θεουπόλεως κ. Χριστόδουλος (παρὰ τῷ Σεβ. Ἀμερικῆς)
Φωτικῆς κ. Αὐξέντιος (παρὰ τῷ Σεβ. Ἔτνα)


Σχολάζοντες Ἀρχιερεῖς
Μητροπολίτης πρ. Ἀμερικῆς κ. Παῦλος
Ἐπίσκοπος Χριστιανουπόλεως κ. Χρυσόστομος
Ἐπίσκοπος Μακαριουπόλεως κ. Ἰωάννης
Ἐπίσκοπος πρ. Ἀλανίας κ. Γεώργιος

β. Μὲ τὴν πεποίθησι, ὅτι οἱ προσευχὲς ὅλων Σας θὰ ξακολουθήσουν νὰ μᾶς ἐμπνέουν καὶ ἐνισχύουν, Σᾶς ἀσπαζόμεθα ἐν ἁγίῳ φιλήματι καὶ διατελοῦμε  πάντοτε εὐγνώμονες καὶ ταπεινοὶ Διάκονοι Καταλλαγῆς καὶ Εἰρήνης ἐν Χριστῷ τῷ Σωτῆρι καὶ Θεῷ ἡμῶν.Μητροπολίτης
Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς Κυπριανὸς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου