Σάββατο 17 Αυγούστου 2013

Διαμαρτυρία Ἁγιορειτῶν διὰ τὰ γεγονὀτα εἰς ΚαρυάςἘν Ἁγίῳ Ὄρει, 16/29 - 7 - 2013

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

Μὲ αἰσθήματα βαθυτάτης ὀδύνης βιώνουμε, τὶς τελευταῖες ὧρες, τὰ γεγονότα ποὺ διαδραματίζονται, στὴν πρωτεύουσα τῆς Ἀθωνικῆς Πολιτείας, ἀναφορικὰ μὲ τὴν προσπάθεια ἐκδιώξεως, ἀπὸ τὸν τόπον ἐγκαταβιώσεώς των, εἴκοσι περίπου μοναχῶν, τῆς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καὶ συγκεκριμένα ἀπὸ τὸ Κονάκι της, στὶς Καρυές Ἁγίου Ὄρους.

Τὰ θλιβερά γεγονότα συνέβησαν χθές καὶ ἐξακολουθοῦν καὶ σήμερα νὰ συμβαίνουν, παραβιάζουν εὐθέως τὸ Σύνταγμα. Ἰδιαίτερα παραβιάζεται τὸ ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος ἀπὸ τὸ ὁποῖον κατοχυρώνεται τὸ ἀπαραβίαστον τῆς ἐλευθερίας τῆς θρησκευτικῆς συνειδήσεως, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ ἀνεμπόδιστος τέλεσις τῆς λατρείας, ἡ ὁποία μάλιστα ἐπιβάλλεται νὰ γίνεται ὑπὸ τὴν προστασίαν τῶν νόμων.

Ἐπιπροσθέτως, τὸ ἄρθρον 9 τῆς Εὐρωπαϊκῆς συμβάσεως τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου κατοχυρώνει ἐπίσης δηλ. τὴν ἐλευθερία ἐκδηλώσεως ἀτομικὰ ἢ συλλογικὰ καὶ δημόσια ἢ ἰδιωτικὰ τοῦ θρησκεύματος ἢ τῶν πεποιθήσεων τῆς λατρείας, τῆς διδασκαλίας, τῆς ἐνασκήσεως καὶ τῆς παρακολουθήσεως θρησκευτικῶν καθηκόντων καὶ τελετουργιῶν.

Δὲν θὰ ὑπεισέλθουμε, κ. Πρωθυπουργέ, στὶς λεπτομέρειες καὶ στὰ αἴτια αὐτῆς τῆς διαμάχης. Θὰ σᾶς ἐπισημάνουμε ὅμως, ὅτι οἱ ἐνέργειες αὐτές, παρ᾿ ὅλο τὸν φαινομενικὸ νομότυπο μανδύα μὲ τὸν ὁποῖο ἐμφανίζονται κατακερματίζουν βαθύτατα καὶ ἴσως τελεσίδικα, τὸ περὶ δικαίου αἴσθημα ὄχι μόνον ἡμῶν αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, ὁ ὁποῖος στὸ πρόσωπο τῶν διωκομένων μοναχῶν βλέπει πλέον νὰ ἀντανακλᾷ ἡ βία καὶ ἡ ἀνάλγητος συμπεριφορὰ τῶν κρατούντων κατὰ τῶν ἀδυνάτων καὶ ἀσθενεστέρων.

Δι᾿ αὐτὸ κ. Πρωθυπουργέ, κρούομε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου καὶ σᾶς παρακαλοῦμε, νὰ ἐπέμβητε προσωπικά διὰ νὰ σταματήσῃ ὁ κατήφορος τῆς βίας καὶ τῆς ἀδικίας.

Πρέπει νὰ γίνει ἀντιληπτόν, ὅτι αὐτὸ ποὺ καὶ ἐσεῖς ἴσως προσωπικά, ἀλλὰ προφανῶς καὶ οἱ συνεργάτες σας, θεωρεῖτε ὡς "ἐλάχιστον" καὶ "ἀμελητέον" καὶ ὅτι δὲν εἶναι τίποτε περισσότερον ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσιν μιᾶς ἁπλῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως, μήπως γίνῃ ἡ σταγόνα ποὺ θὰ ξεχειλίσῃ τὴ λήκυθο καὶ σὰν χείμαρος ὁρμητικὸς θὰ παρασύρῃ τὰ πάντα στὸ πέρασμά του.

Γνωρίζετε, πολύ καλά, ἀπὸ τὴν Ἱστορία, ὅτι ἀσήμαντα φαινομενικά γεγονότα ὑπῆρξαν τὸ ἔναυσμα διὰ τὴνἁλυσιδωτὴ ἀντίδραση καταστάσεων ἀπροβλέπτων καὶ ἐν πολλοῖς ἀνεξελέγκτων.

Πιστεύουμε ὅτι πνεῦμα σωφροσύνης καὶ αὐτοσυγκρατήσεως θὰ πρυτανεύσῃ εἰς πάντα ἁρμόδιον πρόσωπον σχετιζόμενον μὲ τὴν ἐν λόγῳ ὑπόθεσιν καὶ ὅτι ἔστω καὶ τὴν ὑστάτην στιγμήν θὰ ἀποσοβηθοῦν καταστάσεις ποὺ τὸ πλέον πιθανόν εἶναι, νὰ ὁδηγήσουν σὲ τραγικὰ ἀδιέξοδα καὶ ἀπροσδιόριστες παραμέτρους. Διότι ὡς πολιτικός, γνωρίζετε πολύ καλύτερα, ποία κατάληξι ἔχουν πάντοτε τ᾿ ἀδιέξοδα, ἐνῷ ἀντίθετα (καὶ αὐτὴ φυσικὰ εἶναι ἡ συνεισφορὰ τῶν πολιτικῶν στὸ κοινωνικὸ γίγνεσθαι), πάντοτε ὁ διάλογος καὶ ἡ συνδιαλλαγὴ ὁδηγοῦν σὲ λύσεις, ἀρκεῖ νὰ διεξάγωνται ἀπὸ τοὺς κατάλληλους ἀνθρώπους καὶ μὲ καλὴ διάθεση.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἐμεῖς ὡς Ἁγιορεῖτες, ποὺ τάξαμε τὴ ζωήν μας στὴν Παναγία καὶ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, δὲν διανοούμεθα ὅτι θὰ ἐκδιωχθοῦν μὲ τέτοια βία καὶ ἀπάνθρωπες διαδικασίες ἀδελφοί μοναχοί, οἱ ὁποῖοι τὸ μόνο "ἔγκλημα" ποὺ οὐσιαστικά διέπραξαν εἶναι ἡ ἀπαράβατος πίστις τους στὴν Ὀρθοδοξίαν.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Ἡ ἀναγκαστική ἄμυνα στὴν ἐπερχόμενη βίᾳ, ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα στὸ νὰ θρηνοῦμε ἀθῶα θύματα.

Εὐχόμεθα, ἡ Πανάχραντος Μητέρα τοῦ Κυρίου μας νὰ σᾶς φωτίσῃ νὰ ἀποτρέψετε ἔστω καὶ τὴν τελευταίαν στιγμὴν τ᾿ ἀποτελέσματα αὐτά.

Μετὰ πάσης τιμῆς

(Κελλίον Ἅγ. Γεώργιος Κερασιά)
Γέρων Νικόδημος Μοναχὸς
Χρυσὀστομος Ἱερομόναχος
Γρηγόριος Ἱερομόναχος
Πολύκαρπος Μοναχὸς
Ἀθανάσιος Μοναχὸς
Εὐθύμιος Μοναχὸς

(Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Κελλίον Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος)
Γέρων Ἐλευθέριος Ἱερομόναχος
Ἐλευθέριος Μοναχὸς
Χαράλαμπος Μοναχὸς

(Σκήτη Ἁγίας Ἄννης, Κελλίον Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου)
Γέρων Ἰωακεὶμ Μοναχός
Μιχαήλ Μοναχός
Χριστοφόρος Μοναχός

(Βουλευτήρια Ἁγ. Ἄννης, Καλλίον Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ)
Γέρων Γεώργιος Μοναχός
Νήφων Ἱερομόναχος
Εὐθύμιος Μοναχὸς
Παχώμιος Μοναχός
Νικόλαος Μοναχός
Κυριάκος Δόκιμος
Γεώργιος Δόκιμος

(Βουλευτήρια Ἁγ. Ἄννης, Καλλίον Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ)
Γέρων Παΐσιος Μοναχός λιβανάς

Ἰωαννίκιος Μοναχός, Σκήτη Ἁγία Ἄννης
 
(Κατουνάκια, Κελλίον Ἄξιον Ἐστίν)
Γέρων Γαβριὴλ Ἱερομόναχος καὶ συνοδία

(Κατουνάκια, Κελλίον Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ)
Γέρων Βλάσιος Μοναχός Κατουνακιώτης
Ἀντώνιος Μοναχός
Δωρόθεος Μοναχός
Κλήμης Μοναχός

(Κατουνάκια, Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου)
Γέρων Μερκούριος  Μοναχός Κατουνακιώτης

(Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου, Κελλίον Εἰσοδείων τῆς Θεοτόκου)
Γέρων Αὐγουστῖνος Μοναχὸς,
Ματθαῖος Μοναχὸς
Ἠλίας Μοναχὸς
Μωϋσῆς Μοναχὸς

(Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου, Κελλίον Ἁγίου Σπυρίδωνος)
Γέρων Σπυρίδων Ἱερομόναχος καὶ συνοδία

(Σκήτη Ἁγ. Βασιλείου)
Θεόδουλος Μοναχὸς
Γέρων Γεράσιμος Μοναχός

(Κελλίον Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης Φιλοθέου)
Γέρων Χρυσόστομος Μοναχὸς,
Δημήτριος Μοναχὸς

(Καρυαί)
Ἀθανάσιος Μοναχὸς
Ἰάκωβος Μοναχός (ἐκδότης περιοδικοῦ Ἅγιος Ἀγαθάγγελος Ἐσφιγμενίτης)
Ἀρσένιος Μοναχός
Βασίλειος Μοναχός, Κελλίον Ἅγιοι Πάντες Σκήτης Κουτλουμουσίου
Χρυσόστομος Μοναχός Μολυβδοεκκλησιά
Γοργόνιος Μοναχὸς
Χρύσανθος Ἱερομοναχος
Δωρόθεος Μοναχὸς, Καψάλα
Σίλβεστρος Μοναχὸς

(Προβάτα, Κελλίον Ἁγίου Γεωργίου)
Γαβριὴλ Ἱερομόναχος
Καλλίνικος Μοναχὸς
Ἰωάσαφ Μοναχὸς
Εὐθύμιος Μοναχὸς
Γεώργιος Μοναχὸς

(Σκήτη Ἰβήρων, Κελλίον Ἁγίου Ἀκακίου)
Ἀκάκιος Μοναχός
Ἰάκωβος Μοναχὸς

(Κελλίον Ἁγίας Τριάδος Σίμωνος Πέτρας)
Γέρων Γρηγόριος Ἱερομόναχος καὶ συνοδίαπηγή: ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου