Δευτέρα 5 Αυγούστου 2013

Πάλιν οἱ ψευδοεσφιγμενίται προκαλοῦν

Μετὰ ζήλου ἐπιδιδομένη εἰς τὸ προσφιλές της «διακόνημα» τῆς δικογραφίας (ἀντὶ ἁγιογραφίας), ἡ ψευδοσφιγμενιτικὴ ἀδελφότης τῶν λεγομένων «Κατσουλιέρηδων», εὑρῆκε πάλιν τρόπον νὰ διαταράξῃ τὴν ἠρεμίαν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσῃ πρόσθετα προβλήματα εἰς τὰ ὅσα ἤδη οὐκ ὀλίγα ἀντιμετωπίζῃ ἡ χώρα. Οἱ ἀπίθανοι αὐτοί ρασοφόροι, ἀφοῦ κατέλαβον ...ἡρωϊκῶς τῇ βοηθείᾳ ἰσχυροτάτων ἀστυνομικῶν δυνάμεων τὴν ἀφύλακτον αὐλήν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυάς, καὶ ἔθραυσαν ὡς κλέπται καὶ λησταὶ τὴν θύραν τοῦ ἐκεῖ παρεκκλησίου τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀνήγειρον ἕτερον ἀντιπροσωπεῖον, τὸ ὁποῖον κατέστησαν γενικόν στρατηγεῖον τῆς δικομανίας των. Μηνύσεις καὶ ἀγωγαὶ κατὰ τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν, κατὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους διὰ ...διαφυγόντα κέρδη, κατὰ τῶν Μοναστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας πρώην μετοχίων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Έσφιγμένου τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἐπιθμοῦν νὰ ἁρπάξουν, καὶ ὅταν μείνῃ χρόνος, συντάσσουν ἀναφοράς κατὰ τῶν Λιμενικῶν ἢ τῶν Ἀστυνομικῶν οἱ ὁποῖοι δὲν σπεύδουν περιχαρεῖς νὰ ἐφαρμόσουν τὰς ἀδίκους ἀποφάσεις! Πράγματι, οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι δὲν πρέπει νὰ ἀναγινώσκουν οὐδέν ἕτερον νυχθημερόν εἰμὴ μόνον δικογραφίας. Ἴσως καὶ κατὰ τὴν ὥραν τῆς Τραπέζης, ἐνόσῳ ἐσθίουν μετὰ δακρύων τὸν ἄρτον των.

          Ἀλλὰ, «τρώγοντας ἀνοίγει ἡ ὄρεξη». Ἐσχάτως ἤνοιξεν ἡ ὄρεξις των καὶ διὰ τὸ παλαιόν ἀντιπροσωπεῖον ὅπου εἶναι ἐγκατεστημένοι Μοναχοί τῆς γνησίας ἀδελφότητος. Ἐπιθυμοῦν δὲ νὰ τὸ κατεδαφίσουν καὶ νὰ ἀνεγείρουν νέον χρησιμοποιοῦντες χρήματα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Συμφώνως πρὸς δημοσιογραφικάς πληροφορίας ἔχει ἐγκριθῇ κονδύλιον 0,5 ἢ κατ᾿ ἄλλας 1,3 ἑκατομμυρίων Εὐρώ! Προφανῶς ἐπιθυμοῦν νὰ οἰκοδομήσουν βασιλικόν ἀνάκτορον ἔχοντες κατὰ νοῦν τὴν ἀσκητικήν διαγωγήν τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ τῶν Ἰωαννίνων καὶ ἄλλα παρόμοια πρότυπα ὁσιότητος!

 Konaki

        Τοιουτοτρόπως τὴν 7/20-7-2013 ἐξησφάλισαν (διὰ τοῦ δικαίου τοῦ ἰσχυρωτέρου), ἀπόφασιν ἀσφαλιστικῶν μέτρων περὶ ἐκκενώσεως τοῦ παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου. Ὅθεν ὁ δικαστικός ἐπιμελητής, μετὰ τὴν ἐπίδοσιν τῆς ἀποφάσεως προσεπάθησε νὰ διαρρήξῃ τὴν θύραν τοῦ παλαιοῦ ἀντιπροσωπείου χρησιμοποιών ἀνυψωτικόν μηχάνημα ὡς πολιορκητικόν κριόν καὶ ἐργάτας διὰ τὴν ἐφαρμογήν τῆς ἀποφάσεως παρουσἰα ἀστυνομικῶν. Τὸ ἀποτέλεσμα ᾖτο ἡ δημιουργία ἐντάσεως καὶ ἀναταραχῆς ἡ ὁποία ἐξῆλθε τῶν ὁρίων τῆς πατρίδος μας.

        Ὅθεν, ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν προἐβη εἰς τὰ κάτωθι διαβήματα διαμαρτυρίας:

ἀρ. πρωτ. γ-1775

Ἐν Ἀθήναις, 12/25-7-2013

Πρός
Ἐξοχώτατον Ὑπουργὸν
Δημοσίας Τάξεως & Προστασίας τοῦ Πολίτου
κ. Νικόλαον Δένδιαν
Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77  ΕΝΤΑΥΘΑἘξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

        Ὡς Ἕλληνες πολίτες, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν μίαν εὐάριθμον μερίδα τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, προσηλωμένη στερρῶς εἰς τὰ πατρῶα θέσμια τοῦ Γένους καὶ τῆς Ἀμωμήτου Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας, αἰσθανόμεθα μεγάλην ἀνησυχίαν ἀπὸ τὰ τεκταινόμενα ἐσχάτως ἐν Ἁγίω Ὄρει. Πάντοτε δι’ ἡμᾶς ὁ ἁγιορείτικος μοναχισμός ἀπετέλει πρότυπον καὶ διὰ τὸν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους, οἱ πλεῖστοι δὲ τῶν ἡγετῶν καὶ τῶν Κληρικῶν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν ἀγῶνος ὑπέρ τῶν πατρώων παραδόσεων μετὰ τὸ σχῖσμα τοῦ 1924 εἰς τὸν Ἑλλαδικὸν χῶρον ἦσαν ἁγιορεῖται. Ὡς ἐκ τούτου δὲν εἶναι δυνατόν νὰ μένομεν ἀδιάφοροι θεαταί τῆς καταφόρου ἀδικίας ἡ ὁποία ἐνεργεῖται εἰς βάρος τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τοὺς ψευδεῖς τοιούτους.

        Παραλείποντες τὰ πλείονα διὰ νὰ ἐπικεντρωθῇ ἡ προσοχή ἡμῶν εἰς τὸ φλέγον ζήτημα τοῦ παρόντος, δηλοῦμεν ὑμῖν ὅτι ἐκφράζομεν μεγάλην ἀνησυχίαν διὰ τὴν συνεχιζομένην διὰ δεκάτην ἡμέραν πολιορκίαν τοῦ ἀντιπροσωπείου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυὰς Ἁγίου Ὄρους ἀπό Ἀστυνομικάς Δυνάμεις. Εἰς περίπτωσιν δὲ δυναμικῆς ἐπεμβάσεως διὰ τὴν ἀπομάκρυνσιν τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν πρὸς ἰκανοποίησιν τῶν καπριτσίων τῆς ψευδοῦς νεοσυστάτου ἀδελφότητος θέτομεν ὑμᾶς ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν ὑμῶν διὰ τὰς συνεπείας.

        1. Τὸ κῦρος τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας θέλει τρωθεῖ ἀναπανορθότως. Καθῆκον τῶν Ἀστυνομικῶν Ἀρχῶν εἶναι ἡ προστασία τῶν φιλησύχων πολιτῶν ἀπό τὰ κακοποιά στοιχεῖα καὶ ὄχι ἡ ἐφαρμογή ἀδίκων διατάξεων πρὸς ἰκανοποίησιν τῆς ἰδιοτροπίας φιλονείκων ρασοφόρων. Τὰ ὄργανα τῆς τάξεως, Ἀστυνομικοί καί Λιμενικοί γιγνώσκουν τὴν αλήθειαν (ποῖοι οἱ ἀληθεῖς καὶ ποῖοι οἱ ψευδεῖς Ἐσφιγμενῖται) καὶ διὰ τοῦτο γνωρίζετε καλῶς ὅτι δὲν θὰ εὑρῇτε προθύμους ἀστυνομικούς διὰ τὴν ἐκτέλεσιν ἀδίκων διαταγῶν. Ἀλλὰ καὶ ὅσοι ἔρχονται ἐκ τῶν ἐκτὸς Ἁγίου Ὄρους Τμημάτων, δὲν ἀργοῦν νὰ συνειδητοποιήσουν τὶ συμβαίνει. Πάντως, ἡμεῖς ἀδυνατοῦμεν νὰ διανοηθῶμεν ὄργανα τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνομίας νὰ ἀποτολμοῦν νὰ βιαιοπραγήσουν κατὰ Ὀρθοδόξων Μοναχῶν, ἀγαπώντων τὴν Ὀρθοδοξίαν καὶ τὴν Πατρίδα καὶ νυχθημερόν προσευχομένων διὰ τὸ Γένος ἡμῶν. Καὶ ἂν ὅ μὴ γένοιτο συμβῇ τοιοῦτον τί, τό βάρος τῆς πολιτικῆς εὐθύνης θέλει φέρει ἡ ὑμετέρα Ἐξοχότης ἀλλὰ καὶ σύσσωμος ἡ παροῦσα κυβέρνησις.

        2. Ἡ φήμη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καὶ εἰδικώτερον τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος θέλει ἀμαυρωθῇ καὶ εἰς περίπτωσιν βιαιοπραγιῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον, τὸ προσωνύμιον «Ἱερὰ» τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος εὐκόλως θὰ προξενῇ συνειρμοὺς ὁμοιότητος μετὰ τῆς Ἱερᾶς Ἐξετάσεως, ἥς τὰς μεθόδους πλέον θὰ ἀρχίσῃ νὰ μιμεῖται. Ἀπευχόμεθα τοῦτο, διότι θέλομεν νὰ πιστεύωμεν ὅτι ὑπάρχουν συνετοί καὶ σώφρονες μεταξύ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἱερῶν Μονῶν.

        3. Ἡ πατρίς ἡμῶν θέλει ζημιωθεῖ τὰ μέγιστα. Διότι πῶς θὰ δυνάμεθα νὰ ἐγκαλῶμεν ἄλλας γειτονικάς χώρας διὰ τὴν ἐλλειπὴ των προσήλωσιν εἰς τὰ ἰδανικὰ τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας, ἐὰν ἡ πατρὶς ἡμῶν δεικνύει τοιαῦτα εἰδεχθῇ δείγματα θρησκευτικῶν διώξεων. Ἂν σπεύσετε νὰ ἀντιτάξετε ὅτι πρόκειται περὶ νομίμων διαδικασιῶν καὶ ἐφαρμογῆς νομίμων ἀποφάσεων σᾶς ἀπαντῶμεν ἐκ προοιμίου ὅτι καὶ οἱ γείτονες ἡμῶν μέσω νομίμων διαδικασιῶν (κατὰ τοὺς ἰδικοὺς των νόμους) ἐφαρμόζουν τὰς διώξεις:

α) Ἡ φίλη καὶ σύμμαχος Τουρκία, διὰ νόμου ἀπηγόρευσε τὴν λειτουργίαν ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων (ἀπαγόρευσις ἡ ὁποῖα ἄλλωστε ἰσχύει καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ συνταγματικῆς διατάξεως, μάλιστα) καὶ διὰ τοῦ νόμου τούτου ἔκλεισε τὴν θεολογικὴν σχολήν τῆς Χάλκης. 

β) Οἱ Σκοπιανοί ἔκλεισαν εἰς τὴν φυλακήν τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀχρῖδος Ἰωάννην κατ’ εφαρμογήν δικαστικῶν ἀποφάσεων Σκοπιανῶν Δικαστηρίων. Τὶ πιέσεις θὰ ἀσκήσῃ ἡ Κυβέρνησις ὑμῶν εἰς τὰς χῶρας αὐτὰς διὰ τὴν παῦσιν τῶν θρησκευτικῶν περιορισμῶν καὶ διώξεων; Ἡ τυχόν βιαία ἐπέμβασις ὑμῶν εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου θὰ παραδώσῃ ἀνέλπιστα ἐπιχειρήματα εἰς τὰς ἀντιπάλους πλευράς.

        Ὅθεν ἔχοντες ὑπ’ ὄψιν τὰ προηγούμενα, σᾶς καλοῦμεν ὅπως ἀπέχετε ἀπό κάθε σκέψιν διὰ βιαίαν ἀπομάκρυνσιν τῶν γνησίων Ἐσφιγμενιτῶν Πατέρων ἀπὸ τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Μονῆς.

Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
†  Ὁ Μαραθῶνος ΦώτιοςΥ.Γ. Ἀντί ἐγγράφου ἀπαντήσεως προτιμοῦμεν τὴν ἔμπρακτον διὰ τῆς ἀπομακρύνσεως τῶν Ἀστυνομικῶν Δυνάμεων ἀπό τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου.


Κοιν.:
1. Ἐξοχώτατον κ. Ὑπουργὸν Ἐξωτερικῶν
2. Πολιτικόν Διοικητὴν Ἁγίου Ὄρους
3. Γενικὴν Γραμματεῖαν Θρησκευμάτων
4. Ἱερὰν Μονήν Ἐσφιγμένου


Ἐπιπροσθέτως τὴν  16/29-7-2013 ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπέστειλε τηλεγραφικῶς καί ἠλεκτρονικῶς τὸ κάτωθι μήνυμα πρὸς τὸν κ. Πρωθυπουργόν.

Πρὸς
Ἐξοχώτατον Πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος
κ. Ἀντώνιον Σαμαρᾶν
Μέγαρον Μαξίμου, Τ.Κ. 106 74  ΕΝΤΑΥΘΑ

Ἐξοχώτατε κ. Πρωθυπουργέ,

        Διαμαρτυρώμεθα ἐντόνως διὰ βιαίαν ἐπίθεσιν ἀστυνομικών δυνάμεων εἰς τὸ ἀντιπροσωπεῖον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου εἰς Καρυάς Ἁγίου Ὄρους καὶ ἐπικείμενον παγκόσμιον διασυρμόν τῆς χώρας μας.

        Καλοῦμεν τὴν Ὑμετέρα Ἐξοχότητα ὅπως παρέμβη διὰ παῦσιν ἐπιθέσεως.

Τῇ ἐντολῆ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱ. Συνόδου
†  Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος


ΠΗΓΗ:http://www.ecclesiagoc.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου