Κυριακή 21 Αυγούστου 2011

Decisions of the Holy Synod August 3/16, 2011


In English : 

On Tuesday August 3/16, 2011 the Holy Synod of the Church of the Genuine Orthodox Christians of Greece gathered in a regular meeting and reached the following decisions:1. Fr Luke Michelin’s petition to join the Church of the G.O.C. of Greece was accepted.2. Directions were given to his Grace Bishop Photios of Marathon in view of his upcoming visit to Australia.3. The Proposition of His Eminence Metropolitan Gerontios of Piraeus and Salamina concerning the order and uniformity of hierarchical liturgies was read. The proposal was distributed to the hierarchs for them to study in order to reach a decision at the following meeting.4. The future of the relationship of the Church of the G.O.C. of Greece with the Russian True Orthodox Church was discussed in light of the R.T.O.C.’s uncanonical episcopal ordination of one of our Serbian clergymen. It was decided to send a letter of protest to Archbishop Tikhon of Omsk and to stop all further communication.5. The following subject was discussed which has arisen in Serbia: Three of our clergymen followed by a few dozen adherents, despising the other Serbian clergy and the majority of the faithful Genuine Orthodox Christians of Serbia and also the hierarchy which created them; naming themselves the “Serbian Genuine Orthodox Church” they arbitrarily proclaimed that they are proceeding to reestablish the autocephalous Serbian Church and they accepted episcopal ordination by the Russian True Orthodox Church.At the previous meeting it was planned to discuss the proposal of His Grace Bishop Photios of Marathon at the present meeting, which proposal foresaw the satisfaction of the request of the Serbian G.O.C. in a canonical way, via processes which would preserve their unity. Unfortunately some of them acted prematurely to find a solution according to their desire and took measures which through rebellion and disobedience provoked the division of the Serbian Genuine Orthodox Christians.In spite of all this, the Holy Synod will not abandon the children of Christ’s true Church in Serbia who have remained faithful to canonical order and it will put into action the canonical processes through which their local Church will be organized. To this end, a pertinent encyclical will be sent and a Clergy-Laity Synaxis will be called in Belgrade.Those on the other hand who have cut themselves off, are sorrowfully considered schismatics and they are called to repentance and return to their paternal home.

In Serbian:6/19. августа 2011, дана уторка, састао се на редовном заседању Свештени Синод Цркве Истинских Православних Хришћана Грчке и донео следеће одлуке:1. Прихваћена је молба о приступању о. Луке Michelin-а2. Дата су упутства Πреосвећеном Епископу г. Фотију Маратонском у погледу његове предстојеће посете Аустралији.3. Био је прочитан извештај Његовог Високопреосвештенства Митрополита Пирејскога и Саламонскога г. Геронтија о поретку и једнообразности архијерејских литургија. Извештај је предан архијерејима на разматрање са циљем да се донесу решења на следећој седници.4. Расправљало се о правцу односа Цркве И.П.Х. Грчке са Руском Истински Православном Црквом након њихове антиканонске хиротоније нашег клирика Србина у епископа. Одлучено је да ће бити упућена посланица протеста Архиепископу Тихону Омском и да се прекине свака даља комуникација (однос).5. Расправљало се о произашлој теми у Србији, где су три наша клирика праћени од стране неколико десетина следбеника, презревши друге клирике Србе и већину верних И.П.Х. Србије, али и јерархију која их је створила, назвали себе „Српска Истински Православна Црква“, објавили самовољно да предузимају обновљење аутокефалне Српске Цркве и примили епископску хиротонију од стране Руске Истински Православне Цркве.Током овога састанка требало је да се расправи и о извештају Πреосвећеног Епископа Фотија Маратонског, који је већ био изложен на предходној седници и у коме је било предвиђено испуњење молбе И.П.Х. Срба на канонски начин, током процеса који ће да обезбеде њихово јединство. Нажалост, предухитрили су они који су помоћу побуне и непослушања желели решење усклађено са њиховим мерилима и проузроковали су расцеп међу И.П.Х. Србима.Поред свега тога Свештени Синод неће да остави чада истинске Цркве Христове у Србији, која су остала верна канонском поретку и предузеће на делу канонске процесе помоћу којих ће да организују помесну Цркву канонским процесима. Због тога ће бити упућена одговарајућа Посланица и биће сазван свештено-народни сабор у Београду.А оне који су се самовољно оделили [Свештени Синод] са тугом означава као расколнике и позива их на покајање и повратак у очински дом.


In Greek: 


Τὴν 3/16 Αὐγούστου 2011 ἡμέραν Τρίτην, συνεδρίασεν εἰς τακτικήν συνεδρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος καὶ ἔλαβε τὰς κάτωθι ἀποφάσεις:1. Ἐνεκρίθη ἡ αἴτησις προσχωρήσεως τοῦ π. Λουκᾶ Michelin.2. Ἐδόθησαν ὀδηγίαι εἰς τόν Θεοφιλέστατον Έπίσκοπον Μαραθῶνος κ. Φώτιον ἐν ὄψει τῆς ἐπικειμένης ἐπισκέψεώς του εἰς Αὐστραλίαν.3. Ἀνεγνώσθη Εἰσήγησις τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου περί τάξεως καί ὁμοιομορφίας κατά τάς Ἀρχιερατικάς λειτουργίας. Ἡ εἰσήγησις διενεμείθη πρός μελέτην ὑπό τῶν Ἀρχιερέων προκειμένου νὰ ληφθοῦν ἀποφάσεις εἰς τὴν ἑπομένην συνεδρίαν.4. Συνεζητήθη ἡ πορεία τῶν σχέσεων τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος μετά τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἔπειτα ἀπό τήν ὑπ' αὐτῶν ἀντικανονικήν χειροτονίαν ἡμετέρου Σέρβου κληρικοῦ εἰς Ἐπίσκοπον. Ἀπεφασίσθη ἡ ἀποστολή ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας εἰς τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ὄμσκ Τύχωνα καὶ ἡ διακοπή κάθε περαιτέρω ἐπικοινωνίας.5. Συνεζητήθη τό ἀνακύψαν θέμα ἐν Σερβία, ὅπου τρεῖς ἡμέτεροι Κληρικοί ἀκολουθούμενοι ὑπό ὁλίγων δεκάδων ὁπαδῶν, καταφρονήσαντες τούς ἑτέρους Σέρβους κληρικούς καί τήν πλειονότητα των πιστῶν ΓΟΧ τῆς Σερβίας ἀλλά καί τήν Ἱεραρχίαν ἡ ὁποία τούς ἐδημιούργησεν, ὁνόμασαν ἑαυτούς "Σερβικήν Γνησίαν Ἐκκλησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν", διεκήρυξαν αὐθαιρέτως ὅτι προβαίνουν είς τήν ἀνασύστασιν τῆς αὐτοκεφάλου Σερβικῆς Ἐκκλησίας καί ἐδέχθησαν ἐπισκοπικήν χειροτονίαν ἀπό τήν Ρωσικήν Γνησίαν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.


Κατά τήν παροῦσα συνεδρίαν ἐπρόκειτο νὰ συζητηθῇ καὶ ἡ εἰσήγησις τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος, ἡ ὁποία εἶχε κατατεθεῖ κατὰ τὴν προηγουμένην συνεδρίαν καί διὰ τῆς ὁποίας προεβλέπετο ἡ διὰ κανονικοῦ τρόπου ἰκανοποίησις τοῦ αἰτήματος τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ. μέσω διαδικασιῶν αἱ ὁποῖαι θὰ διεσφάλιζον τὴν ἑνότητά των. Δυστυχῶς προέδραμον οἱ ἐπιθυμοῦντες δι' ἀνταρσίας καί παρακοῆς λύσιν προσηρμοσμένην εἰς τὰ μέτρα αὐτῶν καί προεκάλεσαν τήν διάσπασιν τῶν Σέρβων Γ.Ο.Χ..


Παρ' ὄλα ταῦτα ἡ Ἱερά Σύνοδος δὲν θὰ ἐγκαταλείψη τά τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας εἰς Σερβίαν τά παραμένοντα πιστά εἰς τήν κανονική τάξιν καί θὰ θέσῃ εἰς ἐνέργειαν τάς κανονικάς διαδικασίας μέσω τῶν ὁποίων θὰ ὀργανώσουν τήν τοπικήν των Ἐκκλησίαν μἐ κανονικάς διαδικασίας. Διά τοῦτο θὰ σταλῇ σχετική Ἐγκύκλιος καί θά συγκληθῇ Κληρικολαϊκή Σύναξις εἰς Βελιγράδιον.


Τούς δέ αὐτοαποκοπέντας χαρακτηρίζει μετά λύπης σχισματικούς καί καλεῖ εἰς μετάνοιαν καί ἐπιστροφήν εἰς την πατρική ἑστίαν. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου