Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Συνοδικός Εσπερινός
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν, τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

ἐν Ἀθήναις, Πειραιεῖ καὶ Ἀττικοβοιωτίᾳ.


 
Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας,


Ἐν μέσω τῆς ζοφερᾶς κοινωνικῆς καὶ οἰκονομικῆς καταστάσεως τῆς παρούσης συγκυρίας εἰς τὴν πατρίδα μας, καλούμεθα ἅπαντα τὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας νὰ ἐντείνωμεν τὰς προσευχὰς καὶ δεήσεις πρὸς Κύριον, ἰδίως κατὰ τὰς ἡμέρας τῆς νηστείας τὰς ὁποίας διανύομεν. Ἂς ἔχομεν ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ νοερά ἐπίκλησις τῆς Θείας βοηθείας μετὰ πίστεως, ὑπερέχει εἰς ἰσχὺν ὑπὲρ πᾶσαν φωνήν ἀγανακτήσεως εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων εἰς τὰς πλατείας κατὰ τὸ πρόσφατον φαινόμενον. Οἱ πιστοί εἰς τὸν Θεόν μόνον ἐλπίζομεν καὶ οὐχὶ εἰς τοὺς ἀνθρώπους κατὰ τὸ γεγραμμένον: «μὴ πεποίθατε ἐπ' ἄρχοντας καὶ ἐφ' υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστιν σωτηρία». Ἡ στροφή ἡμῶν πρὸς τὸν Θεόν ἐν μετανοίᾳ εἶναι ἰκανή νὰ ἀποτρέψῃ κάθε κίνδυνον, ὑλικόν καὶ πνευματικόν ἀπό τὸν ὁρίζοντα.

Πέραν τῶν ἀτομικῶν μας δεήσεων καὶ τῶν εἰθισμένων ἐνοριακῶν ἀκολουθιῶν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος ἔλαβε τὴν ἀπόφασιν ὅπως τελεσθῇ πάνδημος λατρευτική σύναξις πρὸς τιμήν τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν Ἀποστόλου Παύλου τὴν Τρίτην 29 Ἰουνίου (12 Ἰουλίου ν.ἡ.), ὥραν 7ην ἑσπερινὴν εἰς τὸν ἱστορικὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς, εἰς Μοναστηράκι Ἀθηνῶν ὡς γειτνιάζοντος πρὸς τὴν Πνῦκαν. Θὰ τελεσθῇ μέγας πανηγυρικὸς συνοδικός ἑσπερινός, χοροστατοῦντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἑόρτιος ὁμιλία ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου.


Καλούμεθα ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαὸς νὰ δηλώσωμεν διὰ τῆς συμμετοχῆς μας, νὰ ἐκφράσωμεν καὶ δι’ αὐτοῦ τοῦ τρόπου τὴν εὐγνωμοσύνην μας πρὸς τὸν φωτιστήν τῶν Ἑλλήνων Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν Παῦλον, τὸν διδάξαντα εἰς ἡμᾶς τὴν γνῶσιν τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ, τὸν ὁποῖον ὡς ἀγνοοῦντες ἐτιμῶμεν πρότερον ὡς ἄγνωστον Θεόν:


«Διότι, καθώς διήρχετο τὰς ὁδούς τῆς πόλεώς μας καί ἔβλεπε μέ προσοχήν τά ἱερά, πού ἐσέβοντο τότε οἱ Ἀθηναῖοι, εἶδε καί ἕνα βωμόν, στόν ὁποῖον ἦτο χαραγμένη ἡ ἐπιγραφή· Εἰς τόν ἄγνωστον Θεόν. Αὐτόν λοιπόν τόν ὁποῖον ἐσέβοντο χωρίς νά τόν γνωρίζουν, Αὐτόν έκεῖνος ἐκήρυξεν εἰς ἡμᾶς.» (πρβλ. Πραξ. ΙΖʹ 23).


Καλούμεθα σήμερον καὶ ἡμεῖς νὰ ἀπονέμωμεν σέβας καὶ λατρείαν εἰς τὸν ἀληθινόν Θεόν, τὸν Δημιουργόν τοῦ σύμπαντος κόσμου, τὸν Πατέρα καὶ Υἱὸν καὶ Ἅγιον Πνεῦμα, ἀναπέμποντας εὐγνώμονας δεήσεις τιμῆς εἰς τὸν εὐεργέτην ἡμῶν Ἀπόστολον, πλησίον εἰς τὸν τόπον ὅπου οἱ λόγοι τῆς ἀληθείας ἠντήχησαν διὰ πρώτην φοράν.

 
Πρέπει ἅπαντες νὰ εἴμεθα παρόντες.

Μετ’ εὐχῶν
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου