Κυριακή 29 Μαΐου 2011

5h Εθελοντική Αιμοδοσία
Όλοι όσοι από εμάς είμαστε υγιείς, δηλώνουμε συμμετοχή,
  • είτε στον Σύνδεσμο της ενορίας μας
  • είτε στα τηλ: 6973044768, 6977442450
  • είτε μέσω Facebook στο παρακάτω link :
 
 
Δειτε φωτογραφικό υλικό από τις προηγούμενες αιμοδοσίες εδώ:
 

Σάββατο 21 Μαΐου 2011

Προσχώρησις Ἀρχιερέων


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος εὑρίσκεται εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀνακοινώσῃ τὴν ἀποδοχήν τῆς ἐντάξεως εἰς τοὺς κόλπους τῆς κανονικῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μιᾶς ὁλοκλήρου ἐκκλησιαστικῆς κοινότητος ἀποτελουμένης ἀπό δύο ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἀκολουθούντας αὐτοὺς ἱερεῖς καὶ λαϊκούς, μὲ διοικητικόν κέντρον τὴν πόλιν Πόρτλαντ τῆς Πολιτείας Ὄρεγκον καί μέ ἐμβέλειαν τὰς δυτικάς πολιτείας τῶν Η.Π.Α..

Πρόκειται διὰ τὸν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Πόρτλαντ κ. Μωϋσέα Mahany καὶ τὸν Βοηθόν αὐτοῦ Θεοφιλέστατον Ἐπίσκοπον Λόχ Λόμοντ κ. Σέργιον Black, Ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Σιναΐτου Καλιφορνίας. Συναμφότεροι ἐχειροτονήθησαν εἰς τοὺς κόλπους τῆς περὶ τὴν Ἱερὰν Μονὴν Μεταμορφώσεως τῆς Βοστώνης διαμορφωθεῖσαν «Ἱερὰν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν Βορείου Ἀμερικῆς» (HOCNA), καὶ πρό μηνῶν συνειδητοποιήσαντες ὅτι ἡ κανονικὴ Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος εἶναι ἡ νῦν προεδρευομένη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ.κ. Καλλινίκου (εἰς τοῦ ὁποίου τὴν ἐνθρόνησιν ἐφρόντισαν νὰ παραστοῦν ἀνεπισήμως), ὑπεβαλον ἐπισήμως αἴτησιν τὴν 27ην Μαρτίου / 9ην Ἀπριλίου ἐνεστῶτος ἔτους.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος, ἔχουσα ἤδη προβεῖ κατὰ τὸ προηγηθέν διάστημα εἰς ἐπισταμένην ἔρευναν περί τῶν αἰτούντων καὶ ἔχουσα θετικάς πληροφορίας περί αὐτῶν ἐκ τῶν ἐν Ἀμερικῇ Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά καί ὅτι διαθέτουν καί τὴν ἔξωθεν καλήν μαρτυρίαν, ἐδέξατο εὐμενῶς καὶ συνεζήτησε τό αἴτημά των κατά την συνεδρίαν τῆς 30-3/12-4-2011. Πλήν ὅμως, διὰ τὴν ἀπουσίαν τινῶν συνοδικῶν μελῶν ἐκρίθη καλύτερον νὰ ἀναβληθῇ ἡ ὁριστική λῆψις ἀποφάσεως διὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 20-4/3-5-2011, ὁπότε, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ἔχουσα καὶ τὴν συμφωνίαν τῶν ἐν Ἀμερικῇ Ἀρχιερέων, προέβη εἰς τὴν ἵδρυσιν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πόρτλαντ καὶ Δυτικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ ἐξέλεξε τὸν πρῶτον τῶν αἰτούντων ὡς Μητροπολίτην Πόρτλαντ καὶ Δυτικῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὸν δεύτερον ὡς βοηθόν αὐτοῦ μὲ τὸν τίτλον τοῦ Λοχ Λόμοντ, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν τῆς ἐπιβεβαιώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας των καί τῆς κανονικῆς θεραπείας τῆς χειροτονίας των.

Κατὰ τὴν συνεδρίαν τῆς 29-4/12-5-2011, παρέστησαν καὶ οἱ ἄρτι ἀφιχθέντες προσχωρήσαντες Ἀρχιερεῖς, ἀπήντησαν εἰς ἅπαντα τὰ ἐρωτήματα τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων οἵτινες καὶ ἐπείσθησαν περὶ τῆς Ὀρθοδόξου ὁμολογίας των προσχωρησάντων καὶ ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ κανονική ἀποκατάστασις τοῦ μὲν πρώτου τῶν αἰτούντων λάβει χώραν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονήν Ἁγίου Νικολάου Παιανίας Ἀττικῆς τὸ Σάββατον 1/14 Μαΐου καὶ τοῦ δευτέρου τὴν Κυριακὴν 2/15 Μαΐου εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ἱερὸν Ναόν Ἁγίου Ἀθανασίου Νέας Φιλαδελφείας.