Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

Στο τέλος της Μεγ. Τεσσαρακοστής

 
γίου Θεοδώρου το Στουδίτου
Κατήχησις. Τή Τετάρτη τς κτης βδομάδοςδελφοί καί Πατέρες, ἰδού σύν Θεῶ, ὅπου ἐφθάσαμεν ἀπάνω εἰς αὐτήν τήν τελείωσην τῶν ἁγίων νηστειῶν καί τελειώνει ἡ ἁγία Τεσσαρακοστή, καθώς βλέπετε ὅπου μας διδάσκουν αἱ θεοφιλεῖς ἱστορίαι.


Διότι τήν σήμερον ἐσυναθροίζοντο εἰς τήν Ἱερουσαλήμ οἱ ἅγιοι πατέρες ἠμῶν, ἐρχόμενοι ἀπό τήν ἔρημον ὅπου ἀσκήτευαν…

σεῖς, λέγει ὁ Κύριος εἰς τούς Ἀποστόλους, μείνατε ἐν τῇ ἀγάπη τή ἐμή καί μή γίνεσθε ἀλλοιώτικοι, ἀλλά πάντοτε εἰς τό καλλίτερον νά γινώμεθα.

πό σπινθήρα μικροῦ κατορθώματος νά φθάσωμεν εἰς λαμπάδα φωτεινήν καί λαμπρᾶν καί ἀπό ἄστρου μεταγινόμενοι εἰς ἥλιον νά ἀλλάξωμεν.

Καί μποτες νά μή σταθομε ποτέ το δρόμου τς ρετς, μηδέ τά ρεκτικά του κόσμου νά ρεγώμεθα, τά ποα λίγον γλυκαίνουσι καί τελεύτητα φλογίζουσι καί κολάζουσι, τά κείμενα ν τ μέσω ες δοκιμήν τς γνώμης τν νθρώπων.

Καί πρός μέν τούς εὐλαβεῖς καί θεοσεβεῖς εὑρισκόμενα εὐκαταφρόνητα, πρός δέ τούς γαστριμάργους καί φιλοσάρκους μεγάλα καί θαυμαστά…

μως σοφοί καί φρόνιμοι εἶσθε καί ὑμεῖς καί δύνασθε νά διδάξετε τοῦ λόγου σας καί ἄλλους εἰς τό καλόν…

Καί κατά τήν τάξιν ὅπου ἐβαστάσαμεν ἕως τώρα, ταῖς προτήτερες ἡμέραις, ἔτσι καί τήν προεόρτιον ἑορτή τῶν Βαίων νά ἐορτάσωμεν… 


λα νά γίνωνται ες δόξαν Θεο, να επωσι καί ο βλέποντες μς, τι κατά λήθειαν Θεός εναι μέ τν τοιούτων…

άν τσι θέλωμεν κάμει καί τό μέγα καί ερόν Πάσχα θεαρέστως ορτάσωμεν καί τά παθήματα το Χριστο συμμεθέξωμεν καί τ φωτί τς ναστάσεως καταλαμπρυνθμεν ν Χριστ ησο τ Κυρίω μν…

μήν.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου