Σάββατο 19 Μαρτίου 2011

Εγκύκλιος περί Κάρτας Πολίτη


Ἀριθμός Πρωτ. γ- 1433

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Παντὶ τῷ πληρώματι τῆς Ἐκκλησίας

«Ἔφθασε καιρός, ἡ των πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή, ἡ κατὰ τῶν δαιμόνων νίκη, ἡ πάνοπλος ἐγκράτεια, ἡ τῶν Ἀγγέλων εὐπρέπεια, ἡ πρὸς Θεὸν παῤῥησία.»
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά καὶ περιπόθητα,Ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐνάρξεως τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ Ἱερὰ Σὐνοδος ἀπευθύνεται πρὸς ἅπαντα τὰ μέλη τῆς γνησίας τοῦ Χριστοῦ ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησίας, προτρέπουσα ἅπαντας νὰ ἀγωνισθοῦν τὸν καλόν ἀγῶνα τῆς ἀρετῆς. Ὁπλισμένοι διὰ τῆς προσευχῆς, ἐν συνδυασμῷ μετὰ τῆς νηστείας καὶ τῆς ἐλεημοσύνης δυνάμεθα να ὑπερνικήσωμεν κάθε πνευματικήν δυσκολίαν, ὅπως διδάσκει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία διὰ τῆς ὑμνολογίας:

«Ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ, τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα, ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν, καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον, παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως».


Διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας ἐνδυναμωνόμεθα πνευματικῶς καὶ ἐφελκύομεν τὴν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Δι’ ἀγρυπνίας καὶ προσευχῆς οἱ κάτοικοι τῆς Καισαρείας ἀνέτρεψαν τὰ σχέδια τοῦ παραβάτου Αὐτοκράτορος. Διὰ νηστείας καὶ μετανοίας κατώρθωσαν οἱ Νινευΐται νὰ ἀποτρέψουν τὴν ἐπερχομένην κατ᾿ αὐτῶν καταστροφήν.


Κατά τόν ἔσχατον καιρόν, τὸ ποίμνιόν μας ἀνησυχεῖ ἀπὸ τὴν σχεδιαζομένην ἐπιβολὴν ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἑνὸς τύπου ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος, τῆς λεγομένης κάρτας τοῦ πολίτου. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀντιμετωπίσασα τὸ ζήτημα μετὰ τῆς δεούσης σοβαρότητος, ἐζήτησε γνωμοδοτήσεις ἀπὸ εἰδήμονας τῆς πληροφορικῆς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., καὶ ἀνέμενε περισσοτέρας πληροφορίας ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως προκειμένου νὰ μορφώσῃ γνώμην.


Ἐκ τῶν δεδομένων τὰ ὁποῖα μέχρι στιγμῆς ἐτέθησαν ὑπ’ ὄψιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐγένετο σαφές ὅτι ἡ λεγομένη «κάρτα τοῦ πολίτου» δὲν θὰ περιέχῃ τὸν δυσώνυμον ἀριθμόν τοῦ Ἀντιχρίστου, οὔτε διὰ γραμμωτοῦ κώδικος, οὔτε δι᾿ ἑτέρας μορφῆς, τουλάχιστον κατά τὰς κυβερνητικάς ἐξαγγελίας. Οἱ ἡμέτεροι ἐπιστήμονες εἶναι εἰς θέσιν νὰ διαγνώσουν τοῦτο θετικῶς, ἐὰν ἐξετάσουν δεῖγμα τῆς «κάρτας». Ὅμως τοῦτο τὸ ὁποῖον ἐγένετο σαφές, εἶναι ὅτι ἡ νέα αὕτη «κάρτα» θὰ περιέχει «πλινθίον», δηλαδή μικροηλεκτρονικόν κύκλωμα τεχνολογίας ραδιοκυμάτων (R.F.I.D.), ἕν εἶδος μικροσκοπικοῦ πομποδέκτου. Δηλαδή τὰ δεδομένα εἰς ἠλεκτρονικήν μορφήν τὰ ὁποῖα θὰ περιέχωνται, θὰ εἶναι δυνατόν νὰ ἀναγινώσκονται ἐξ ἀποστάσεως, δίχως νὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ ἔρχεται ἡ «κάρτα» εἰς ἐπαφήν μετὰ τοῦ μηχανήματος ἀναγνώσεως. Ἄν διέλθῃ ὁ κάτοχος αὐτῆς τῆς κάρτας πλησίον τοῦ καταλλήλου μηχανήματος ἀναγνώσεως, τὰ δεδομένα αὐτοῦ θὰ ἀναγινώσκονται δίχως ὁ κάτοχος νὰ τὸ ἀντιλαμβάνεται, πολλῷ μᾶλλον νὰ συγκατατίθηται εἰς αὐτό.


Τὰ ἀνωτέρῳ στοιχεῖα προξενοῦν εἰς ἡμᾶς ἀνησυχίαν ὅτι τὰ προσωπικά μας δεδομένα θὰ εἶναι δυνατόν νὰ γίνονται γνωστά καὶ παρά τήν θέλησίν μας εἰς ἀγνώστους οἱ ὁποῖοι θὰ διαθέτουν τὰ κατάλληλα μηχανήματα. Πιθανόν κακόβουλοι κάτοχοι τῆς καταλλήλου τεχνολογίας νὰ δύνανται ἀκόμη καὶ νὰ παραποιήσουν -ἐνδεχομένως- τὰ προσωπικά μας στοιχεῖα.
Ἐὰν μάλιστα ἡ «κάρτα τοῦ πολίτου» συνεννωθεῖ μετὰ τῆς λεγομένης «φοροκάρτας» εἰς τὴν ὁποίαν θὰ γίνεται ἠλεκτρονική καταγραφή τῶν συναλλαγῶν μας, «χάριν διευκολύνσεως» ἀντί τῆς συλλογῆς ἀποδείξεων κατὰ τὰς ἀγορᾶς διαφόρων ἀγαθῶν ἢ ὑπηρεσιῶν, τὸ ζήτημα γίνεται πλέον ἀνησυχητικόν.
Τοῦτο ὅμως, ἐνέχει τόν κίνδυνον τῆς δημιουργίας βάσεων δεδομένων διὰ τὴν καταγραφήν τῶν ἀγοραστικῶν μας προτιμήσεων καὶ, κατὰ συνέπειαν, τῶν γενικωτέρων ἀπόψεων καὶ φρονημάτων μας περὶ διαφόρων ζητημάτων. Ἐάν -ἐπί παραδείγματι- γνωρίζουν αἱ κρατικαί ἀρχαί τί ἐφημερίδας ἢ τίτλους βιβλίων προτιμᾶ κάποιος νὰ ἀναγινώσκει, γίνονται ἐμμέσως γνωστά καὶ τὰ πολιτικά του φρονήματα, καθὼς -ἴσως- καὶ αἱ κοινωνικαὶ καὶ θρησκευτικαί του πεποιθήσεις. Ἀκόμη ἡ ἠλεκτρονική καταγραφή τῆς ἀγορᾶς εἰσιτηρίων διὰ τὰ μέσα μεταφορᾶς καὶ καυσίμων διὰ τὰ ὀχήματά μας ἀπὸ πρατήρια κατὰ τὰς διαδρομάς, καθιστᾶ φανερήν εἰς τὰς ἀρχάς καὶ ὅσους δύνανται νὰ ὑποκλέψουν τὰ δεδομένα ταῦτα, κάθε μας κίνησιν. Καὶ τοῦτο διὰ νὰ περιορισθῶμεν εἰς δύο μόνον παραδείγματα.
Γεννᾶται, συνεπῶς, τὸ ἐρώτημα: ἐὰν ἡ κυβέρνησις πρὸ ἐτῶν ἀπηγόρευσε τὴν ἀναγραφήν τοῦ θρησκεύματος ἀπό τὰς ἀστυνομικάς ταυτότητας χάριν τῆς προστασίας τῶν «εὐαισθήτων προσωπικῶν δεδομένων» μας, πῶς τώρα θέλει νὰ ἐπιβάλλῃ τὴν ἠλεκτρονική καταγραφήν τόσων ἐπιπλέον στοιχείων; Ὡς ἐκ τούτου ἔχει ἐγερθεῖ καὶ ζήτημα ἀντισυνταγματικότητος τοῦ τοιούτου σχεδίου.
Ἐπιπλέον, ἡ κατασκευή τόσων ἑκατομμυρίων ἠλεκτρονικῶν καρτῶν διὰ τούς πολίτας (καὶ ἄλλων παρομοίων διὰ τοὺς μετανάστας, ὅπως σχεδιάζεται) καὶ τῶν εἰδικῶν ἠλεκτρονικῶν μηχανημάτων ἀναγνώσεως, θὰ κοστίσῃ εἰς τὴν κινδυνεύουσαν μὲ πτώχευσιν χώραν μας, ὑπέρογκα ποσά. Ταῦτα πάντα διὰ ποῖον ὄφελος; Μάλιστα δὲ τὴν στιγμήν κατὰ τὴν ὁποίαν εἰς ἄλλα κράτη (ὅπως εἰς τὸ Ἠνωμένον Βασίλειον) παρόμοια ἐγχειρήματα ἐματαιώθησαν;
Ἔπειτα ἀπό ὅλα ὅσα προανεφέρθησαν, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος θὰ ἐπιχειρήσῃ -ἐν συνεργασίᾳ καὶ μετ᾿ ἄλλων κοινωνικῶν φορέων- νὰ ἀποτρέψῃ τὸ τοιοῦτον ἐγχείρημα, ἢ τουλάχιστον νὰ ἐξευρεθῇ τρόπος ἐναλλακτικῆς ἐξυπηρετήσεως τῶν πολιτῶν οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἐπιθυμοῦν τὴν ἠλεκτρονικήν των ἐξυπηρέτησιν. Διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ σκοποῦ τούτου ἐπικαλούμεθα τὰς προσευχάς ὅλων, ἰδίως κατὰ τὰς ἡμέρας ταῦτας τῶν νηστειῶν. Ἀκόμη, ἡ Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος προτρέπει τὰς κατά τόπους ἐνορίας νὰ ὀργανώσουν ἀγρυπνίας κατόπιν συνεννοήσεως τῶν Ἐφημερίων μετὰ τῶν Ἐπιτρόπων καὶ Ἱεροψαλτῶν τῶν Ναῶν.
Ἐπιπροσθέτως προτρέπωμεν τούς πιστούς ὅπως συμμετάσχουν εἰς τὴν προγραμματιζομένην ὑπό διαφόρων φορέων, διὰ τὴν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως, 14/27 Μαρτίου τρέχοντος ἔτους, εἰς τὰς 3.00μ.μ., εἰς τὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως, μὲ σκοπόν τὴν ἔκφρασιν τῆς ἀντιθέσεώς μας εἰς τὴν λεγομένην «κάρταν τοῦ πολίτου».
Ἀγαπητά, τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Ἄς ἀξιοποιήσωμε τὸν καιρόν τῶν νηστειῶν, ὥστε διὰ προσευχῆς καὶ νηστείας καὶ διὰ τῆς ἐπιστροφῆς ἡμῶν πρὸς Κύριον νὰ ζητήσωμεν τὴν ἄνωθεν βοήθειαν διὰ τὴν ἀποτροπὴν τῶν σχεδίων καταστρατηγήσεως τῆς Θεοσδότου ἐλευθερίας μας.
«Τὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέωκται, οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε, ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα, οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες, δικαίως στεφανοῦνται»
Ὅθεν, προσεπιδαψιλεύοντες πᾶσιν ὑμῖν τὰς εὐχάς καί εὐλογίας τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου, εὐχόμεθα ὅπως διέλθῃτε τὸ πέλαγος τὴς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς ἐν ἡρεμίᾳ καὶ πνευματικῇ προκοπῇ, φθάσητε δὲ αἰσίως, ὡς εἰς ἀσφαλήν λιμένα, εἰς τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα λαμπροφόρον ἑορτήν.


Ἐν ἔτει σωτηρίῳ 2011 τῇ 18ῃ Φεβρουαρίου / 3 ῃ Μαρτίου
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ


Τὰ Μέλη
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ
† Ὁ Θεσσαλονίκης καὶ Δημητριάδος ΜΑΞΙΜΟΣ
† Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
† Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ
† Ὁ Ἀμερικῆς ΠΑΥΛΟΣ
† Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
† Ὁ Χριστιανουπόλεως ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
† Ὁ Μαραθῶνος ΦΩΤΙΟΣ
† Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου