Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010

Μικροτσίπ και Αντίχριστος


Θά πρέπει νά θεωροῦμε ὅτι ἡ ἀποδοχή τοῦ μικροτσίπ στά διαβατήρια ἰσοδυναμεῖ μέ τό νά δηλώσουμε πίστη στόν Ἀντίχριστο;Τοῦ Ἐπισκόπου Τρέντον Στεφάνου 
τῆς Ρωσικῆς Γνησίας Ὁρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ἔχω λάβει ἐπιστολές ἀπό τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τῆς Ρωσίας, τῆς Σερβίας καί τῆς Ρουμανίας πού ἔχουν διαβάσει ἄρθρα ἀπό ἐκείνους πού ἀρνοῦνται νά δεχτοῦν τά διαβατήρια μέ μικροτσίπ. Οἱ συγγραφεῖς ὑποστηρίζουν ὅτι τά barcodes ἔχουν τόν ἀριθμό 666 κρυμμένο στό ἐσωτερικό τους, καί ἐκεῖνοι οἱ Χριστιανοί πού μου γράφουν δέν ξέρουν τί νά κάνουν μπροστά σε μία τέτοια προοπτική. Συγχαίρω αὐτούς τούς ἀναγνῶστες γιά τίς ἀνησυχίες τους. Εἶναι σοφό καί συνετό νά εἴμαστε προσεκτικοί σέ αὐτές τίς μέρες «τίς τελευταῖες των ἡμερῶν», ἰδίως ἐνόψει του γεγονότος ὅτι ὁ Ἀρχοντας τοῦ Σκότους προετοιμάζει τούς λαούς αὐτῆς τῆς Γῆς νά ἀποδεχθοῦν τὸν ψευδῆ Μεσσία. Ὡστόσο, ὅπως ἀξιοθαύμαστη καί σωστή εἶναι αὐτή ἡ ἀνησυχία, εἶναι ἐπίσης συνετό νά μήν μᾶς γίνει ἔμμονη ἰδέα ὁ ἀριθμός 666.

Ἔχουμε ὅλοι δημιουργηθεῖ κάτ' εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, μέ ἐλεύθερη βούληση νά ὀνειρευτοῦμε, νά ἐπιλέξουμε καί νά κάνουμε αὐτό πού θέλουμε. Οἱ Ἅγιοι γνώριζαν τήν ἡμέρα τῆς ἀνάπαυσής τους, καί αὐτή γινόταν ἀποδεκτή μέ εὐγνωμοσύνη. Ἐμεῖς οἱ θνητοί, ὅμως, ἔχουμε τήν τάση νά "ξεχνᾶμε" τά λόγια τῆς προσευχῆς μας "Γενηθήτω τό θέλημά Σου» καί νά προσπαθοῦμε νά ἀναλάβουμε προληπτική δράση γιά τό ὅ,τι νομίζουμε ὅτι εἶναι ἕνα φοβερό ἤ τρομακτικό μελλοντικό γεγονός.

 Γιά παράδειγμα: Ἐάν κάποιος ἀπό ἐμᾶς γνώριζε ὅτι ἐπρόκειτο νά πεθάνει μέσα σέ ἕνα αὐτοκίνητο σέ ἕνα ὁρισμένο σημεῖο συγκρούσεως, ἐμεῖς θά καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια γιά νά ἀποφύγουμε τήν περιοχή ἤ νά πάρουμε τό αὐτοκίνητο. Ὁ Θεός, μέ τήν ἀπέραντη σοφία του, γνωρίζει πόσο ἀπό τό μέλλον θά ἀποκαλύψει σέ ἐμᾶς, ἔτσι ὥστε νά μήν ἀποκηρύσσουμε τήν ἐλεύθερη βούληση πού μᾶς ἔχει δοθεῖ.

Παρομοίως, μας ἔχουν πεῖ ὅτι ὁ Ἀντίχριστος ἔρχεται, ἀλλά γνωρίζουμε πολύ λίγα γιά τό πώς θά ἐμφανιστεῖ. Ἐμεῖς, ὡς ἐκ τούτου, πρέπει νά μάθουμε νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στὸ ὅτι ὁ Θεός θά ἀποκαλύψει τόν Ἀντίχριστο παρά νά ὑποκρινόμαστε ὅτι ἔχουμε τό "μυστικό κλειδί" γιά νά βροῦμε  τήν ταυτότητά του.
.
Μιά ἀντανάκλαση γιά μιά στιγμή τό κάνει αὐτό προφανές. Ἄν τό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης μᾶς ἔδινε τό ὄνομα τοῦ θηρίου, ὁ καθένας μέ τό ὄνομα αὐτό θά ὑπόκειταν στὴν κατηγορία ὅτι ἦταν "ἀντίχριστος" - ἀλλά, φυσικά, ὁ ἴδιος ὁ Ἀντίχριστος θά μποροῦσε νά ἀποφύγει αὐτό τό ὄνομα. Ἐδῶ βρίσκεται καί ἡ παγίδα στήν ὁποία ἔχουμε πέσει. Ἐμεῖς οἱ πεπτωκότες ἄνθρωποι ἐθελοτυφλοῦμε γιά τό μέλλον, ἀλλά λυγίζουμε, ὡστόσο, μπροστά στήν ἀποφυγή ἕνος φρικτοῦ γεγονότος στό μέλλον τό ὁποῖο θεωροῦμε ὅτι ἔχει προβλεφθεῖ λεπτομερῶς στήν Ἁγία Γραφή. Ἐπειδή, δέν ἔχουμε ἕνα ὄνομα «γιά νά προσκολληθοῦμε» καί γιά νά ἐναποθέσουμε τούς φόβους μας, μερικοί ἀπό μᾶς ἔχουμε ἐμμονή στό νά διαπιστώσουμε τό  σημείο πού μᾶς δόθηκε στήν Ἁγία Γραφή, ἀντί γιά ἕνα ὄνομα δηλαδή, τὸν ἀριθμό-ὑπογραφή τοῦ Ἀντιχρίστου. Θεωροῦμε ὅτι αὐτή ἡ ἐμμονή εἶναι νόμιμη, ἀκόμη καί εὐσεβής, μέ τὴν προϋπόθεση ὅτι πρέπει νὰ εἴμαστε «ἐρευνητικοί, προκειμένου νά ἀποφύγουμε»  νά ἐξαπατηθοῦμε ἀπό τόν Ἀντίχριστο.

Ὅπως εἶπα, αὐτή παρόρμηση εἶναι καλή καί ἀξιοθαύμαστη σέ μιά ἐποχή πού μᾶς ἔχουν προειδοποιήσει ὅτι «ἀκόμη καί οἱ ἐκλεκτοί μπορεῖ νά ἐξαπατηθοῦν». Ἀλλά δέν εἶναι ἐποικοδομητικό καί δέν θά μᾶς προστατεύσει τὸ νά προσκολληθούμε σέ συγκεκριμένους ἀριθμούς, περισσότερο ἀπό ὅ,τι θά ἦταν ἐάν εἴχαμε ἕνα συγκεκριμένο ὄνομα.

Ἐδῶ στίς ΗΠΑ ὑπάρχουν αἱρέσεις, ὅπως οἱ Amish γιά παράδειγμα, πού θεωροῦν τήν ὅτι ἡ ἠλεκτρική ἐνέργεια εἶναι κακό. Ὅμως γνωρίζουμε ὅτι, ἡ ἠλεκτρική ἐνέργεια εἶναι ἕνα φυσικό φαινόμενο πού μᾶς ἔχει δοθεῖ γιά νά τὴν ἀξιοποιήσουμε καί νά τὴν χρησιμοποιήσουμε πρός δόξαν Θεοῦ. Ὁμοίως, τό μικροτσίπ δέν εἶναι κακό. Ἄν καί εἶναι μία τεχνολογική ἀνακάλυψη πού δέν συναντᾶται στή φύση, ὅπως ἡ ἠλεκτρική ἐνέργεια στήν ἀστραπή, τά μικροτσίπ χρησιμοποιοῦνται παντοῦ στίς μέρες μας, στά κινητά τηλέφωνα, τά αὐτοκίνητά μας, στὶς πιστωτικές κάρτες, στούς ὑπολογιστές, καί οἱ «γραμμωτοί κώδικες» εἶναι ἕνας ἀπό τούς πολλούς «κώδικες» πού χρησιμοποιοῦνται ἀπό τόν ἄνθρωπο.

Καί πάλι, τό νά εἶναι κανείς σέ ἐγρήγορση εἶναι καλό, ἀλλά τό νά βασίζεται στήν προσωπική «ἐξυπνάδα» δέν εἶναι εἶναι φρόνιμο, ἄν ὄχι ἐπικίνδυνο. Ὅπως ἀνέφερα στό προηγούμενο ἄρθρο μου σχετικά μέ τήν ἀναγνώριση τοῦ σημείου τοῦ θηρίου (βλ. 23/04/2010), ὁ πρόδρομος καί ὑπηρέτες τοῦ Ἀντιχρίστου γνωρίζουν καλά τήν Ἀποκάλυψη, κεφάλαιο 13, στίχος 18. Μποροῦν νά χρησιμοποιοῦν αὐτόν τόν στίχο, νά περιπαίζουν καί νά παραπλανοῦν τούς Χριστιανούς μέ τό νά φυτεύουν «μυστικούς κώδικες - καί μπορεῖ νά ὑπάρχουν πολλά τέτοια ἐμφυτεύματα καί κώδικες γιά νά πλανέψουν καί νά δημιουργήσουν σύγχυση, μιά εἰδικότητα τοῦ Σατανᾶ. "ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ τέρατα πρὸς τὸ ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν, τοὺς ἐκλεκτούς." (Μάρκ. ΙΓ΄, 22)

Ἐάν εἴμαστε προσκολλημένοι ἤ ζοῦμε μέ τόν φόβο τῶν κωδικοποιημένων πληροφοριῶν καί τῶν ἀριθμῶν μέ τή μορφή τῶν μικροτσίπ καί γραμμωτῶν κωδικῶν, δείχνουμε ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης καί ἐξάρτησης ἀπό τὴν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ. Αὐτός-ὅπως μᾶς προειδοποίησε - θά στείλει τούς προφῆτες Ἠλία καί Ἐνώχ νά προειδοποιήσει τούς πιστούς καί νά ἐκθέσουν τό θηρίο. Ὁ Θεός θά μᾶς δώσει τήν σοφία, ὅταν ἔρθει ἡ ὥρα. Εἶναι με Ἐκείνου τη δύναμή «δο δέδωκα μν τν ξουσίαν το πατεν πάνω φεων κα σκορπίων κα π πσαν τν δύναμιν το χθρο, κα οδν μς ο μ δικήσει. » (Λουκ. Ι΄,19) - δέν εἶναι δική μας ἡ δύναμη.

«Ἡ ὑποταγή στόν διάβολο δέν θά εἶναι σάν δηλητήριο πού τό βάζουν μέσα στό φαγητό μᾶς χωρίς νά ἀντιληφθοῦμε». Ὁ Θεός δέν θά ἐπιτρέψει νά χαθοῦμε  ἐπειδή ἡ ἀλήθεια θά εἶχε παραμείνει κρυμμένη ἀπό ἐμᾶς! Μέ τό νά ἐξαπατηθοῦμε ἀπό τό θηρίο καί πιστεύοντας τίς ψεύτικες ὑποσχέσεις του, οἱ ἀτυχεῖς ψυχές θά ὁρκιστοῦν ὑποταγή ἐθελοντικά στόν Ἀντίχριστο καί «δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν" (Ἀποκ. 13:16). Ἡ χρήση τῶν γραμμωτῶν κωδικῶν εἶναι πολύ μακριά ἀπό μιά τέτοια ἐθελοντική πράξη ὑποταγῆς.
Γιά νά τό δεῖτε αὐτό μέ σαφήνεια καί νά ἀποφύγετε  αὐτήν τήν ὑπόσχεση τῆς ὑπακοῆς τήν ὁποία φοβοῦνται ὅσοι μου ἔχουν γράψει ὅτι μπορεῖ νά δώσουν ἐν ἀγνοία τους, σᾶς παρακαλῶ νά συγκρατήσετε αὐτά τά δύο σημεῖα:

1. Ἀποτελούμαστε ἀπό ἕνα σῶμα καί μιά ψυχή σε ἑνότητα, ἡ ὁποία ἐνώνοντας τίς πτυχές τῆς ζωῆς μας εἴτε θά κληρονομήσει τήν αἰώνια βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἴτε θά λάβει τὴν αἰώνια καταδίκη. Μέ τίς ψυχές μας, ἔχουμε ὁρκιστεῖ πίστη στόν Χριστό κατά τή διάρκεια τῆς βάπτισης. Μήπως «Συνετάχθημεν με τόν Χριστό»; Ναί, συνετάχθημεν! Ὡς ἐκ τούτου: νά μήν ὁρκιστεῖς πίστη σέ  κανένα ἄνθρωπο, ἀνεξάρτητα ἀπό ὅσα «θαύματα» καί ἄν κάνει ἤ πόσο «θείος», μπορεῖ νά ἐμφανιστεῖ. Εἶναι ἄλλο πράγμα νά κυβερνᾶσαι, νά ἄρχεσαι καί νά κυριαρχεῖσαι ἀπό ἰσχυρούς ἀνθρώπους αὐτῆς τῆς γῆς καί νά ὑποφέρεις ἐξαιτίας αὐτῶν, ἐντελῶς διαφορετικό θέμα ὅμως εἶναι το «νά ὁρκιστεῖς τήν ὑποταγή σου» σέ ὁποιονδήποτε ἄλλον ἐκτός ἀπό τόν Χριστό, τόν Κύριό μας. Ἄς ἀποφύγουμε λοιπόν  ὁποιουσδήποτε ὅρκους σέ πρόσωπα καί θά ἀποφύγουμέ νά ὑπηρετήσουμε τόν Ἀντίχριστο.

2. Ὅταν τό σῶμα μᾶς χρίσθηκε κατά τή διάρκεια τῆς Χρίσματός μας, ἔγινε ὁ ναός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μᾶς λένε ὅτι ὑπάρχουν εἰσαγωγικά προγράμματα καί σχέδια ἀπό τή λεγόμενη Νέα Τάξη Πραγμάτων νά τοποθετήσει μικροτσίπ κάτω ἀπό τό δέρμα ἤ barcode τύπου τατουάζ πού πρέπει νά χρησιμοποιοῦνται ἀντί τῶν ἐγγράφων πιστοποίησης τῆς ταυτότητας ἤ νομισμάτων «γιά νά ἀγοράζουμε καί νά πουλᾶμε». Ἄν ἀληθεύει, αὐτό εἶναι ἐντελῶς ἀπαράδεκτο. Πρέπει νά εἴμαστε προσεκτικοί γιά τό σῶμα μας, ὅπως καί γιά τίς ψυχές μας.

Στήν Παλαιά Διαθήκη, ὁ χρόνος κατά τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐπαιδαγώγησε τόν περιούσιο λαό του διαβάζουμε: «καὶ ἐντομίδας ἐπὶ ψυχῇ οὐ ποιήσετε ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ γράμματα στικτὰ οὐ ποιήσετε ἐν ὑμῖν ἐγώ εἰμί κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν» (Λευιτικόν ιθ΄, 28). Οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ἀπαγορεύουν σέ κάθε ἄνθρωπο πού ἔχει ἕνα τατουάζ ὁπουδήποτε στό σῶμα του, νά χειροτονηθεῖ  ἱερέας. «  οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματός ἐστιν οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;  ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν.» (Α΄ Κόρινθ. Στ΄, 19-20), δηλαδή, μέ τήν τιμή τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου μᾶς Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Πιστεύω ὅτι ἄν εὐθυγραμμίσουμε τίς ψυχές μας μέ τόν Χριστό καί  ἀποφύγουμε κάθε ἀπαγορεύτικο κηλίδωμα τῶν σωμάτων μας, θά ἀποφύγουμε τήν ὑποταγή στόν  Ἀντίχριστο.

Τά βήματα αὐτά, ὡστόσο, εἶναι μόνο μία ἐπιφανειακή προστασία. Ἡ ἐπαγρύπνησή μας πρέπει νά συνίσταται στό νά ἀφιερώνουμε χρόνο καί προσπάθεια στήν προσευχή σέ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς πού, ὅπως εἴδαμε, ἀκόμη καί οἱ ἐκλεκτοί θά εἰσέλθουν εἰς πειρασμόν. Ἀλλά πάνω ἄπ' ὅλα, πρέπει νά βασιστοῦμε στήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «Πού εἶναι πανταχοῦ παρών καί τά πάντα πληρῶν» γιά τή σωτηρία μας. Ὁ Θεός εἶναι ἡ μόνη μὰς βοήθεια καί προστασία καί σ 'Αὐτόν πρέπει νά ἐναποθέσουμε τήν ἐμπιστοσύνη μας καί ὄχι σέ θεωρίες  τῶν γραμμωτῶν, σέ ὀνόματα καί ἀριθμούς.12 σχόλια:

 1. Προς γνώσην μας και αξιολόγηση παρακαλώ επιτρέψτε μου να αναφέρω μία μαρτυρία από τον Ζηλωτή Πνευματικό μου την οποία μου την διηγήθηκε ο ίδιος: Προ επταετίας συνέβει το ακόλουθο περιστατικό στον πνευματικό μου πατέρα Γέροντα Ἀγιορείτη π. Γρηγόριο Παξινό και πρώην ἐφημέριο στην Αγία Σκέπη Πετραλώνων με το πάτριο εορτολόγιο και Αρχιμανδρίτη της Ιερά Συνόδου ΓΟΧ υπό τον Κο Καλλίνικο.

  Ο γιός ενός πνευματικού του τέκνου από κακή συγκυρία, έβγαλε μαγνητική κάρτα στο καζίνο του Λουτρακίου. Στη συνέχεια το ανέφερε στον Παπά Γρηγόρη τον Πνευματικό, όπου τον επέπληξε αυστηρότατα και του επέβαλε να τήν γυρίσει πίσω ἤ να την σκίσει. Ἐκείνος την έσχισε αλλά από εκείνο το βράδυ άκουγε μια φωνή στο μαξιλάρι του, «γιατί έσκισες την κάρτα μου θα σε διαλύσω θα σε στείλω στο Βασίλειό μου στο τρελοκομείο», όπου προφανέστατα τρόμαζε και τάραζε τον παθόντα. Ἀκολούθησε και τα επόμενα βράδια μέχρι που ήρθε ξανά ο πνευματικός στο σπίτι και διάβασε ἐξορκισμούς και τέλεσε Ευχέλαιο και εξαφανίστηκε ο «ανεπιθύμητος μαύρος επισκέπτης».
  Είναι μία πνευματική εμπειρία που μας δείχνει προφανέστατα ότι ο διάβολος λαμβάνει εξουσία και αποκτά παρρησία από τις δικές μας κακές επιλογές. Γιατί άραγε επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός τέτοιου είδους σημείο μετά από μια αίτηση εξαγωγής κάρτας Καζίνο?

  Μήπως για να μας φανερώσει ότι ταυτοποίηση της προσωπικότητάς μας με τέτοιου είδους καρτες δηλώνουν πνευματική αλλοτρίωση από Τον Χριστόν μας και παραχώρηση εξουσίας στο διάβολο?

  Θα πρέπει να υπογραμιστεί ότι σε κανέναν από τους αιτούμενους για κάρτα Καζίνο δεν τίθετε θέμα αρνήσεως Χριστού. Σε κανέναν δεν ζητάνε δηλαδή να αρνηθεί τον Χριστόν. Όμως ο διάβολος έλαβε εξουσία!!!!!!!!!

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αναφέρει ο Επίσκοπος Στέφανος στο κείμενό του, ότι θεωρεί εξαπάτηση και μολυσμό μόνο τις ψυχές που θα ορκιστούν υποταγή στον αντίχριστο με την έννοια του χαράγματος επί των χειρών της δεξιάς ή επί των μετόπων, --(10 & 11 παραγρ)-- και λύσει αποφυγής, θεωρεί το να μη δώσουμε υπόσχεση σε κανένα πρόσωπο και έτσι θα αποφύγουμε να υπηρετήσουμε τον αντίχριστο.

  Αναφέρεται στον βίο του Οσίου Κυριακού του αναχωρητού, όταν του κάνανε δώρο βιβλίο πνευματικής ωφελείας, είδε την Παναγία μας στον ύπνο του, που τον επισκέφτηκε και στάθηκε έξω από το κελί του και δεν δύνατο να εισέλθη μέσα. Σε γενόμενο κάλεσμα του Οσίου για να εισέλθει στο κελί του, Εκείνη αρνήθηκε, διότι στις δύο τελευταίες σελίδες του εν λόγω βιβλίου, υπήρχανε βλασφημίες (αιρετικά φρονήματα) προς την Παναγία μας, εν αγνοία του Οσίου τις οποίες δεν τις είχε ακόμη πληροφορηθεί, διότι δεν είχε φτάσει στην μελέτη του βιβλίου μέχρι εκεί. Η Παναγία μας εισήλθε στο κελί του Οσίου, αμέσως μετά την καταστροφή των εν λόγω σελίδων των βλάσφημων φρονημάτων των αιρετικών. Η άρνηση της Παναγίας μας να εισέλθει στο κελί του Οσίου λόγω των αιρετικών φρονημάτων του βιβλίου του Οσίου, τα οποία δεν γνώριζε, δηλώνει περίτρανα το μόλυσμα όλου του χώρου του κελιού και την άρνηση ευλογίας από την Κυρία Θεοτόκο.

  Εδώ θα πρέπει να σταθούμε λίγο με το λογισμό μας και να εντρυφήσουμε λέγοντας, πόσο ευαίσθητα είναι τα θέματα της Πίστεως και πόσο εύκολα ο Χριστός σηκώνει την Χάρη Του και Την Ευλογία Του. Δεν του ζητήθηκε του Οσίου ούτε να αλαξοπιστήσει ούτε να αρνηθεί το Άγιο Βάπτισμά του, ούτε να κάνει κάτι άλλο, και όμως έχασε για λίγο Την Αγία Χάρη.

  Το πόσο ευαίσθητα είναι τα θέματα της Πίστεώς μας καταδυκνείεται από τις χιλιάδες αιρέσεις που μαστίζουν το ανθρώπινο γένος σήμερα.

  Είναι λοιπόν μία απάντηση προς εκείνους που θεωρούν ότι δεν έχει απώλεια του Αγίου Πνεύματος όταν στην έγγραφη ταυτότητα μας ενσωματωθεί και ταυτιστεί ο δυσώνυμος αριθμός σφραγίς του αντιχρίστου 666 (Μη γένοιτο για κανέναν αδελφό Χριστέ Βασιλεύ).

  Τίποτε δεν είναι κρυφό. Τα πάντα μας παραδόθηκαν εμείς δεν τα βλέπουμε ή τα μεταφράζουμε κατά το δοκούν.

  Ο Θεός να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Συγχωρέστε με τον Αγροίκο και αμαθή.
  Μαρίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Επίσης αναφέρεται στον βίο του Αγίου Βαρλαάμ (19 Νοεμβρίου) ότι. «Οδηγηθείς ο Άγιος στο βωμό των ειδώλων διετάχθη βιαίως να απλώσει την δεξιάν του επί της οποίας έθηκαν κάρβουνα αναμμένα και θυμίαμα. Τούτο δε έκαμε ο άρχων, διότι ενόμισεν ότι δεν θα υπομείνει αλλά θα ρίψει τα κάρβουνα με το λίβανο επί του βωμού των ειδώλων και με τούτο θέλει φανεί ότι προσέφερε θυσία στα είδωλα. Όθεν ο Του Χριστού Αθλητής με ανδρείαν, ίστατο άτρεπτος και ακλόνητος χωρίς να κινήσει την χείραν του η οποία αληθώς εφάνη δυνατοτέρα του χαλκού και του σιδήρου, εως ου το πύρ καταφαγών τη σάρκα της χειρός αυτού και ταύτην τρυπήσαν, έπεσε κατά γης. Επροτίμησε ο γενναίος Του Χριστού Αθλητής κάλλιον να κατακαεί η χείρ αυτού παρά να σαλεύσει αυτήν παντελώς και εκ τούτου να φανεί αυτή εις τους απίστους, ότι προσέφερε λίβανον και θυσίαν εις τους δαίμονας. Όθεν εν τη βασάνω παραδίδει την Αγίαν Του Ψυχήν….»

  Βλέπετε αγαπητοί μου αδελφοί, ούτε του ζητήθηκε να αλαξοπιστήσει, ούτε να αρνηθεί το βάπτισμά του, ούτε κάτι άλλο περισσότερο, αλλά απλά να κουνήσει λίγο το χέρι του και μετά θα τον αφήνανε ελέυθερο.
  Εκείνος όμως ενδυναμωμένος και φωτισμένος από την Χάρη Του Θεού, όχι μόνο δεν κούνησε το χέρι του (το θεώρησε Προδοσία Πίστεως και απώλεια Αγίου Πνεύματος), αλλά ούτε και από την αντίθετη πλευρά πέταξε τα κάρβουνα μακρυα για να μην καεί, παρά έμεινε ακλόνητος και ακέραιος, παρά το γεγονός ότι με την βία προσήλθε εκεί στο θυσιαστήριο των ειδώλων και όχι με την θέλησή του και με την βία τοποθετήθηκαν τα κάρβουνα και το λιβάνι στο χέρι του.

  Ο Άγιος δεν σκέφτηκε τίποτα από αυτά που λέμε εμείς σήμερα ότι δηλαδή, απώλεια του Αγίου Πνεύματος και του Αγίου Βαπτίσματος, είναι μόνο το να αρνηθούμε ρητά και κατηγορηματικά την Αγίαν Πίστη μας????

  Συγχωρέστε με για το μονοτονικό.

  Ο Θεός να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Μαρίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αναφέρεται στο βίο του Αγίου Νικηφόρου ότι ο Άγιος ήλθε σε παράλογο μίσος με τον Σαπρίκιο, ο οποίος ήτανε Ιερέας των Χριστιανών. Οι υπηρέται του διαβόλου συνέλαβαν τον Σαπρίκιον και τον οδήγησαν στον ηγεμόνα για να προσκυνήση στα είδωλα. Ο Σαπρίκιος στερεός στην Αγίαν Πίστην, ομολόγησε τον Χριστόν παρά τις εξαγγελίες για κολαστήρια και μαρτύρια και φρικτόν θάνατο, σε περίπτωση που δεν προσκυνούσε τα είδωλα. Ο Ηγεμών βλέποντας την στερεά του γνώμη, άρχισε να τον παιδεύει με διάφορα φρικτά κολαστήρια (κοχλίες για την συντριβή του σώματος) που μόνο και στην κοινή θέα αυτών λιγοψυχεί ο άνθρωπος. Σε αυτή την φοβερωτάτη και σκληροτάτη ώρα ο Σαπρίκιος έκαμεν ώραν πολλήν με θαυμαστή καρτερία, υπομένων τα φρικτά κολαστήρια. Τέλος δόθηκε η εντολή του αποκεφαλισμού. Μαθών δε ο Νικηφόρος την έκβασην, έτρεξε να συμφιλιωθεί με τον Σαπρίκιον για να γίνει η θυσία του ευπρόσδεκτος προς τον Κύριον. Ο δε Σαπρίκιος λίγο πρίν τον αποκεφαλισμό του, έμεινα αδιάλλακτος και άσπλαχνος, των θηρίων αγριώτερος και ανοητότερος και δεν ηθέλησε να συνδιαλαγεί με τον αδελφόν του. ……..(ο συναξαριστής συνεχίζει) …ω αδελφοί μου και πώς να διηγηθώ το υπόλοιπον; Όπου σταλάζουν οι οφθαλμοί μου δάκρυα; και δεν δύναμαι να γράψω την δικαίαν παρά Θεού εγκατάλειψην του Σαπρικίου; Tότε λοιπόν λίγο πρίν τον αποκεφαλισμό του ήλθεν εις αυτόν τον ασύνετον, μία λήθη και άνοια και δεν ενεθυμείτο την αιτία για την οποία βρισκόταν εκεί, και ηρώτα τους Δημίους. Τότε φευ! Αρνείτε τον Δεσπότην Χριστόν ο ασύνετος και την θέση του πήρε ο Άγιος Νικηφόρος που αποκεφαλίσθει άκοπα για την Αγίαν Πίστη μας.

  Εδώ αδελφοί μου βλέπουμε την άρνηση ως αποτέλεσμα μιας ολόκληρης διαγωγής του Σαπρίκιου.

  ΔΕΝ ΗΤΑΝΕ ΟΥΤΕ ΑΙΤΙΑ ΟΥΤΕ ΑΦΟΡΜΗ, ΑΛΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ.
  Αποτέλεσμα της διαγωγής μας στο δρόμο του Θεού μέσα από την καθημερινότητα. Ο Πανάγαθος Θεός σήκωσε την Χάρη Του και σαν να ξύπνησε από λήθαρχο ο Σαπρίκιος αρνήθηκε.

  Η απώλεια του Αγίου πνεύματος για τον Σαπρίκιο ξεκίνησε με την μνησικακία του και τελείως κορυφώθηκε /εγκαταλείφθηκε λίγο πρίν από το Μαρτύριο.
  Τι και εάν υπέμεινε τον κοχλία με καρτερία? Τι και εάν ομολόγησε Χριστόν? Η μνησικακία τού στέρησε την Χάρη Του Αγίου Θεού και τον στέφανον της ομολογίας και του μαρτυρίου.

  Το αναφέρω σαν ένα παράδειγμα απώλειας του Αγίου Πνεύματος, (παρά το γεγονός ότι ο Σαπρίκιος, ξεκίνησε την ομολογία και τα μαρτύρια για την αγάπη του Θεού), για εκείνους που θεωρούν απώλεια του Αγίου Πνεύματος μόνο την στιγμή που θα μας ζητήσουν να προσκυνήσουμε τον άνομο και να σφραγιστούμε με την σφραγίδα του.
  Είναι ένα τρανταχτό μήνυμα για όλους εμάς τους ΓΟΧ σήμερα. Πως θα φτάσουμε να ομολογήσουμε Χριστόν ασυμφιλίωτοι? Που πάμε και εμείς σήμερα ως ΓΟΧ ?
  Ο Θεός να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Μαρίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητοί μου αδελφοί θα ήθελα να εκφράσω τις απόψεις μου /σχόλια όσο αφορα το δημοσιευμένο κείμενο του Επισκόπου Στεφάνου.

  Στο τέλος της τέταρτης παραγράφου "...για να βρούμε την ταυτότητά του." Κάνω το εξής σχόλιο.

  Δεν μας χρειάζονται προφανώς περισσότερα για το πώς θα εμφανιστεί. Η Αγία μας Εκκλησία μας τα παρέδωσε όλα και τέλεια. Δεν χρειάζεται να μας δωθεί το όνομα του, διότι μας απεκαλύφθει η σφραγίδα του. Γνωρίζουμε την σφραγίδα του και όλα τα απαραίτητα, που αναφέρονται στα κείμενα των Αγίων Πατέρων για να λάβουμε γνώση και να αποφύγουμε με τη Χάρη του Θεού τις παγίδες του ανόμου. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του ονόματος και του συμβόλου του. Ίδιες οι επιπτώσεις ίδιες οι ενέργειες και παρενέργειες στον Πιστό που θα υποταχθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο.

  Στην πέμπτη παράγραφο μετά τη λέξη "...αριθμός υποταγή αντιχρίστου".
  Τα έργα κάνουν τον άνομο και όχι το όνομα. Άλλωστε πολλοί διώκτες δήμιοι και αιρετικοί χαρακτηρίσθηκαν από τους Αγίους Πατέρες αντίχριστοι. Αυτός απλά έρχεται να προστεθεί στην λίστα των προηγουμένων και θα έχει ως χαρακτηριστικό, την διδασκαλία της αγάπης αλλά και της φιλανθρωπίας. Εργαλεία για να πλανήσει τον κόσμο αφού θα έχουν σιχαθεί τις κυβερνήσεις τους με τα μνημόνια και τις φοροεισφορές. Θα ζητήσει όμως να τον προσκυνήσουν και να τον αναγνωρίσουν ως Θρησκευτικό και πολιτικό ηγέτη. Ότι δηλαδή, ζητά και ο Πάπας σήμερα δηλαδή την αναγνώριση και μόνο. Οι ευσεβείς λοιπόν Χριστιανοί δεν ψάχνουν το όνομα για να εναποθέσουν τους φόβους τους ( ;; ), αλλά τους δίνεται εξ αποκαλύψεως η σφραγίδα του ανόμου για την αποφυγή αυτού.

  Ο Θεός να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητοί μου αδελφοί στο τέλος της έκτης παραγράφου θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής.

  Θα διαφωνήσω διότι οι ευλαβής Χριστιανοί δεν έχουν προσκοληθεί στη σφραγίδα αριθμό του θηρίου. Απλά τον επισημένουν και τον καταγγέλουν με οποιοδήποτε τρόπο, με πρώτον τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, προκειμένου να γίνει γνωστό σε όλους μας να λάβουμε μέριμνα για τις ψυχές μας και να είμαστε αναπολόγητοι την ημέρα της κρίσεως. Μας τον απεκάλυψε ο Άγιος Ιωάννης και τον βρίσκουμε μπροστά μας μέσα από τα σχέδια της νέας εποχής.


  Στο τέλος της έβδομης παραγράφου θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής....
  Βεβαίως και το chip δεν είναι κακό άλλωστε το χρησιμοποιούμε στα κινητά τηλέφωνα. Η διαφορά έγκειται στο ότι το συγκεκριμένο και μόνο chip έχει καθοριστεί από τα σκοτεινά κέντρα ως εκείνο το εργαλείο που ταυτίζει την έγγραφη προσωπικότητα /ταυτότητα με το αντίχριστο σύμβολο του ανόμου. ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ. Άλλο η προσωπική μας ταυτότητα και άλλο το οποιοδήποτε chip. Θα θυμίσω ότι οι παλαιότεροι θεσπίσανε στην Αστυνομική ταυτότητα να αναγράφεται η Πίστη μας. Γιατί; Για να τονίσουν ότι η χάρτινη ταυτότητα αποτελεί προέκταση της προσωπικότητάς μας, και καθόρισαν υποχρεωτική την αναγραφή της Πίστεώς μας.
  Πως λοιπόν εμείς θα θεωρήσουμε το αντίχριστο σύμβολο στην ταυτότητά μας δεν επιφέρει καμία βλάβη και είναι αθώο;

  Στο τέλος της όγδοης παραγράφου θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής...
  Εδώ είναι λάθος η τοποθέτηση διότι ο άνομος δεν κάνει ότι θέλει, αλλά ότι θα του επιτραπεί να κάνει από Θεού. Και ο Πανάγαθος Θεός του επιτρέπει να αποκτήσει σφραγίδα την οποία μας την κάνει γνωστή για όποιους θέλουν να την αποφύγουν και να μην γίνουν οι προσκυνητές του Θηρίου. Δηλαδή μην φανταστεί κανείς ότι ο άνομος είναι πάνω από το θέλημα του Θεού? Ο άνομος θα κάνει ότι επιτρέψει ο Πανάγαθος θεός για την αποστασία μας.  Ο Θεός να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Επίσης θα ήθελα να σημειώσω τα ακόλουθα που αφορούν στο μέσον της έννατης παργράφου μετά τις λέξεις "...να εκθέσουν το θηρίο."
  Ναι αλλά το φράγισμα έχει ξεκινήσει και δεν έιμαστε διατεθιμένοι να περιμένουμε Ηλία και Ενώχ? Και όπως εικονομαχίας οι Άγιοι Πατέρες κόβανε την πνευματική επικοινωνία με τους αιρετικούς εικονομάχους μην περιμένοντας το πότε θα γίνει αλλά και τα αποτελέσματα των εργασιών Οικουμενικής Συνόδου, έτσι και σήμερα παίρνουμε τις αποφάσεις μας εφόσον το σφράγισμα είναι προ των πυλών πριν έρθουν οι Προφήτες Ηλίας και Ενώχ.

  Επίσης στην αρχή της επόμενης παραγράφου μετά τις λέξεις ..."κρυμμένη απο εμάς".

  Μα ποτέ δεν παραμένει κρυμμένη η αλήθεια από τους Χριστιανούς. Το θέμα είναι ποιος «βλέπει» με τα καθαρά μάτια της ψυχής και ποιος θέλει να ακολουθήσει. Η αλήθεια δεν είναι κρυμμένη αλλά αποκεκαλυμένη. Το ότι υπάρχουν εκατοντάδες αιρέσεις, αποδεικνύει περίτρανα ότι δεν την βλέπουν όλοι την αλήθεια. Τα πάντα μας παρέδωσε ο Θεός για την σωτηρία μας. Θα ήτανε βλασφημία να πιστεύαμε ότι η αλήθεια παραμένει κρυμμένη και χρειάζεται πανεπιστημιακές γνώσεις με διδακτορικά και μεταπτυχιακά για να τη δούμε. Δεν χρειάζεται πνευματική γνώση για να ξεχωρίσουμε τις ενέργειες του διαβόλου, αλλά ταπείνωση και απλότητα ψυχής (Αγιος Αντώνιος). Άλλωστε κατά την ερμηνεία του μυστηρίου των Χριστουγέννων από τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, οι ποιμένες λόγω της απλότητάς τους και της καθαρότητας της καρδίας, γνωρίσανε θαυματουργικώς και αμέσως τον Χριστόν ενώ οι επιστήμονες, οι μορφωμένοι (μάγοι) μακρύ δρόμο διανύσανε και με πολύ κόπο, για να γνωρίσουνε Χριστόν, ένεκεν τού Εγωισμού των και της κοσμικής γνώσεως.

  Επίσης στο τέλος της 1 όπως την αριθμεί ο συγγραφέας.
  «Άλλη» άποψη αυτή διότι κατά καιρούς ο διάβολος με διάφορους τρόπους εξαπατούσε τους Χριστιανούς. Καινούργια διδαχή τούτη εδώ να μην ορκιστούμε πίστη σε πρόσωπα και θα αποφύγουμε να υπηρετήσουμε τον άνομο. Κατά καιρούς ο άνομος έχει χρησιμοποιήσει κατά παραχώρηση Θεού πολλούς τρόπους για να πλανήσει και αλλαξοπιστήσει τους Χριστιανούς. Την θεωρώ παραπλανητική και αποπροσανατολιστική αυτήν την άποψη. Προς πιστοποίηση αυτού αναφέρω περιστατικό που μου διηγήθηκε Εσφιγμενίτης Ζηλωτής μοναχός ο οποίος εξομολογήθηκε στον τότε Γέροντα Ευθύμιο, ότι μπήκε σε Τζαμί για τουριστικούς λόγους και εκεί του ζητήσανε μόνο να βγάλει τα παπούτσια του, ο οποίος μη αντιλαμβανόμενος το λάθος του τα έβγαλε. Αυτή η πράξη που για πολλούς από εμάς θα θεωρούνταν ασήμαντη, προκάλεσε την αυστηρή επίπληξη του Γέροντα Ευθυμίου καθώς και την επιβολή κανόνα ¨δύο χρόνια αποχή από την Θεία Κοινωνία¨ καθώς και έξτρα μετάνοιες και κομποσκοίνια. Και ο λόγος για τον βαρύ και αυστηρό κανόνα, διότι με την ενέργεια αυτή αποδέχτηκε ¨ιερότητα¨ στον χώρο του Τζαμιού μιας και οι Μουσουλμάνοι βγάζουνε τα παπούτσια για αυτό το λόγο και μόνο.

  Ο Θεός να με ελεήσει.

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ως τελευταίο σχόλιο μετά το τέλος του κειμένου για την τελευταία παράγραφο θα ήθελα να εκφράσω τα εξής.
  Πολύ γενικευμένη διδαχή, «επιχείρημα ότι πρέπει να βασιστούμε στην καθοδήγηση Του Αγίου Πνεύματος». Θα έλεγα είναι σαν να λέμε ότι υπάρχει Θεός. Πείτε μου ποιο πατερικό κείμενο των Αγίων Πατέρων που πολέμησαν τις αιρέσουν καί έγραψαν συγγράμματα για να διαφυλάξουν τα Θεία Δόγματα γράφει ως επιχείρημα, ότι υπάρχει η καθοδήγηση Του Αγίου Πνεύματος. Και εκεί θα πρέπει να εντρυφήσουμε. Εν καιρώ αιρέσεων όλοι οι Άγιοι Πατέρες αναλύσανε διεξοδικά τα αιρετικά φρονήματα και γράψανε επιστολές ενάντια με πάση ανάλυση και λεπτομέρεια προκειμένου να πείσουν για την αλήθεια και όχι γενικότητες και αοριστολογίες. Ο Άγιος Στέφανος επί οικονομαχίας επινόησε εκείνο το περήφιμο περιστατικό με το νόμισμα που είχε την εικόνα του Βασιλειά και όταν το πάτησε ταράχτηκε ο Βασιλειάς και απέδειξε ότι δικαίως η εικόνα εικονίζει τον εικονιζόμενο και η τιμή και η προσκύνηση αναφέρεται στο εικονιζόμενο πρόσωπο. Γίνανε επτά Άγιες Οικουμενικές Σύνοδοι και κανένας δεν αντιπαρήλθε με γενικότητες και ευχολόγια του τύπου να ευθυγραμιστούμε με τον Χριστόν και να καθοδηγούμαστε από την Χάρη Του Αγίου Πνεύματος. Επίσης όλα τα πατερικά κείμενα αναφερόντουσαν σε κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας αλλά και θαύματα πολλά μας έχει παραδώσει η Αγία μας Εκκλησία.

  Ο θεός να με ελεήσει.

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Ως επίλογο όλων των παραπάνω αντί της επιστολής του Επισκόπου Στεφάνου αντιπροτείνω καθόσον αναπαύωμαι πλήρως και ταυτίζομαι, την αναγνωσθείσα επ' Εκκλησίες υπ αριθμ 19 Εγκυκλίου της Ιεράς Συνόδου ΓΟΧ υπό τον Κο Χρυσόστομο με ημερομηνία 28 Απρ 2000 Π.Η. που αναφέρει μεταξύ των άλλων.

  """....Τα τελευταία έτη γίνεται πολύς λόγος περί του επικείμενου σφραγίσματος των ανθρώπων με το 666. Τον αριθμό αυτόν θα έχουν οι νέες ταυτότητες δια των οποίων η πολιτεία θέλει να μας εφοδιάσει.
  Ημείς συνεπείς προς την Αποστολικήν εντολή "πειθαρχεί Θεόν.. " αποδοκιμάζουμε ως Ορθόδοξοι Έλληνες τα κρυπτογραφόμενα και κρυπτογενόμενα του ανόμου αριθμού 666 η και μελλοντική παρουσίαση αυτού επί της περίεργης μορφής και τύπου των νέων ταυτοτήτων. Δηλούμεν δε ότι δεν θα παραλάβουμεν τοιαύτας ταυτότητες με οιανδήποτε συνέπεια της αρνήσεώς μας εφόσον θα φέρουν 1) ηλεκτρομαγνητική ταινεία ή μικρικύκλωμα μυστικού η αγνώστου περιεχομένου 2) τα ύποπτα μυστικά σύμβολα και 3) την μή αναγραφή του θρησκεύματος.

  Εντεύθεν συνιστώμεν πατρικώς όπως τα μέλη της Εκκλησίας Του Χριστού αρνηθούν έναντι πάσης θυσίας την παραλαβή των. Επέστη ο καιρός έκαστος εξ ημών όπως αποδείξει το μέτρον της Πίστεως εις τον Χριστόν και την Ορθοδοξίαν."""


  Όλα τα παραπάνω γράφτηκαν για την αγάπη της Εκκλησίας και του Έθνους μας.

  Συγχωρέστε με για το μονοτονικό και για τα λάθη μου.
  Ο Θεός να με λυπηθεί, να με ελεήσει και να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αγαπητοί αδελφοί, δεν μπορώ να καταλάβω με ποια αφορμή και αιτία διαπραγματεύεται ένα τέτοιο θέμα. Δεν έχω από κανέναν Χριστιανό των ημερών μας την πεποίθηση ότι κάποιοι αδελφοί μας μπορεί να περιμένουν και να προσδοκούν τον αντίχριστο εκούσια. Δεν γνωρίζω αδελφό που να πιστεύει ότι, ο άνομος μπορεί να κυριαρχήσει στην καρδιά του Πιστού, χωρίς να δώσει αφορμή έστω και κατά έμμεσο τρόπο ο πιστός. Δεν γνωρίζω εάν αφήνει υπόνοιες για κάποιους αδελφούς, που έχουν ενασχοληθεί παραπάνω από ότι πρέπει με το θέμα, (κατά το σκεπτικό του), έτσι ώστε να δηλώνει αλλά και να πιστοποιεί ότι προσδοκούν τον άνομο. Άλλωστε ποιός είναι αυτός που είναι κατά πάντα και διά πάντα ενωμένος με τον Χριστόν μας για να γίνεται ¨καθρέπτης¨ του Αγίου Πνεύματος και να βλέπει την κατάσταση Του Πιστού? Πάντως δεν νομίζω ότι είναι ο Π. Βασίλειος, εφόσον παραμένει στο σχίσμα του νέου ημερολογίου, και εφόσον είναι μισθωτός ποιμένας και μέλος του παγκόσμιου, παναιρετικού και κατά πάντα διαβολικού Συμβουλίου των Εκκλησιών. Δεν νομίζω δηλαδή να έχει την διόραση και την ενόραση να αντιληφθεί τα βαθύτερα στις καρδιές των πιστών και να αποφανθεί ότι τελικά αυτοί δεν προσδοκούν τον Χριστόν αλλά τον αντίχριστο. Πως λοιπόν κατά το παραπάνω σκεπτικό, μπορεί ασφαλώς και με ακρίβεια να κρίνει για το πόσο θα πρέπει κανείς να ενασχοληθεί με τα εσχατολογικά ζητήματα;
  Πάντως είναι προφανές ότι σε όλα τα blogs που αναδεικνύουν θέματα της Ορθοδοξίας έχουν και μία καρτέλα με την επικεφαλίδα ¨εσχατολογικά¨. Βέβαια κάποιοι αδελφοί έχουν προχωρήσει και σε δυναμικότερες λύσεις όπως διαδηλώσεις, πορείες, κλπ, το οποίο δεν είναι ξένο προς την Αγία Εκκλησία μας, αφού και ο Μέγας Θεόδωρος Στουδίτης έκανε πορεία διαμαρτυρίας επί εικονομαχίας στον περίβολο της Μονής του, με κίνδυνο της ζωής του και των πατέρων, διότι τότε ο Αυτοκράτορας ήτανε εικονομάχος και είχε την εξουσία να σκοτώνει οποιονδήποτε χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν. Πέραν όμως αυτού, αυτή η πρακτική έχει ¨προσφέρει¨ στον κόσμο την ενημέρωση επί του θέματος, με την έννοια ότι επίκειται θέμα ανόμου και σφραγίδας του.
  Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε επιπλέον ότι και οι Άγιοι όπως ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος μιλήσανε για τον αντίχριστο και τα σημεία των καιρών, για να μας βοηθήσουν εμάς κατά το δυνατόν να μην χάσουμε τον προσανατολισμό μας.
  Επιπρόσθετα ο παραπάνω συλλογισμός αφήνει κενά, εφόσον αναφέρει κάπου για διαβολόχαρτα, χωρίς όμως να τα προσδιορίζει, ποια μπορεί να είναι, ή και ποια δεν μπορεί να είναι.

  Πάντως συμφωνεί και εκείνος ότι τα διαβολόχαρτα δεν θα πρέπει ούτε να τα εγγίσουμε.

  Η πρότασή του για να στρέψουμε όλο το πάθος και να εξαφανίσουμε τους διαβολοκυβερνήτες μάλλον τον κατακρίνει και δεν τον ανυψώνει στις καρδιές των πιστών. Ο χριστιανός μετανοεί και προσεύχεται να φωτίσει τους κυβερνώντες, όχι για να γλιτώσουμε από τη δυσκολία, αλλά για να κερδίσει ψυχές ο παράδεισος και να χαίρεται ο Χριστός μας. Ειμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι εάν όλοι οι Έλληνες Χριστιανοί μετανοήσουμε, ενωθούμε και ζητήσουμε με μεγάλη θέρμη την λύτρωση, ο Πανάγαθος Θεός θα μας λυτρώσει από τα βάσανα της Πατρίδας μας.
  Συνεχεια...
  Μαρίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Σε συνέχεια του προηγούμενου...
  Αλλού ο π. Βασίλειος αυτοανυψώνεται, εφόσον θεωρεί ότι έχει προσφέρει και ¨ειδική Θεολογική μελέτη¨!!!!!! Δηλαδή το σκέτο Θεολογικό δεν φτάνει, αλλά προσθέτει και το ειδικό για να την ανυψώσει περισσότερο.

  Αναφέρει επίσης στην παράγραφο 19 ότι ¨ Τό ὄνομα τοῦ Ἀντιχρίστου δέν μᾶς ἐνδιαφέρει. Δέν ἔχει καμμιά ἀπολύτως ἐξουσία, ὅπως καί ἡ σφραγίδα του¨, και θεωρεί ¨αφελείς τους Πιστούς¨ που κάνουν αγώνα κατά της κάρτας του πολίτη στη 30η παράγραφο.
  Αγαπητοί μου το όνομα του ανόμου και η σφραγίδα του, μας ενδιαφέρουν στο βαθμό που θα πρέπει με τη Χάρη Του Θεού να τους αποφύγουμε και να μην συνταχτούμε με την σφραγίδα του, γιατί θα μας ζητηθεί από τον άνομο να μας σφραγίσει. Μην περιμένει κανείς ότι θα έρθει ο κρατικός φορέας και θα μας ρωτήσει εάν συντασσόμαστε με τον Χριστόν ή με τον άνομο; Κάποτε ίδε ο διάβολος νέφος μαρτύρων και την δόξαν τους κοντά στο Θεό, και όταν ρώτησε ποιός είναι υπέυθυνος έλαβε απάντηση ότι είναι εκείνος ο μιαρός. Ε τότε είπε ο διάβολος ότι θα αλλάξει τον τρόπο......!!!
  Βέβαια λοιπόν ο μιαρός έχει πολλούς τρόπους να πλανήσει τον άνθρωπο, αλλά είναι αδύνατο να πλανήσει τον αληθινά ταπεινό Χριστιανό, σύμφωνα με τον Μέγα Αντώνιο και την οπτασία που είδε στο κελι του με τις παγίδες του διαβόλου απλωμένες στη Γή. Εδώ είναι και άλλη μία αντίθεση του Μεγάλου Αντωνίου με τα γραφόμενα του π. Βασιλείου που στη 32η παράγραφο αναφέρει ότι μόνο ο άνθρωπος με τη λογική και τη Θεολογία κάνοντας ότι περνά από το χέρι του προσδοκά τον Χριστόν!!!!!
  Δηλαδή, –επανέρχομαι στην προηγούμενη σκέψη--, είναι σαν να λέει ότι δεν έπραξε ορθά ο Άγιος Ιωάννης η μάλλον το Πνεύμα το Άγιο που αποκαλύπτει τη συγκεκριμμένη σφραγίδα χάραγμα του ανόμου. Μου θυμίζει ένα πλανεμένο επιχείρημα κάποιου ιερέα που έλεγε ¨ .. εγώ τον Χριστό τον έχω στην καρδιά μου και ότι θέλουν ας μου βάλουν στο σώμα, δεν με νοιάζει για κανένα χάραγμα....¨

  Ένα άλλο στοιχείο που βλέπω ακαταστασία στην παρουσίαση είναι, ότι δεν κάνει κανένα διαχωρισμό στον αριθμό χάραγμα του ανόμου με το τυχαίο 666 που εμφανίζεται στη ζωή μας ως αριθμητική ακολουθία, όπως στη σελίδα του βιβλίου ή της πινακίδας του αυτοκινήτου. Ο π. Βασίλειος απεναντίας δίνει μία άλλη έννοια του χαράγματος του ανόμου (δεν αναφέρει καθόλου και πουθενά τη σφραγίδα χάραγμα 666 του ανόμου όπως την αποκαλύπτει συγκεκριμένη η Αγία Αποκάλυψη). Στη 15η παράγραφο λοιπόν αναφέρει ότι, ¨το χάραγμα είναι η απόλυτη αμετανοησία του ανθρώπου...¨ ενω σαν Χριστιανοί θεωρούμε ότι η κατά τη δική μας θέληση και απόφαση να λάβουμε το σύμβολο του ανόμου, (μη γένοιτο για κανέναν Χριστέ Βασιλεύ !!), όπως το περιγράφει η Αποκάλυψη, οδηγεί στην απόλυτη αμετανοησία του ανθρώπου και την πλήρη ταύτιση με τον άνομο.
  Σε συνέχεια...
  Μαρίνος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Σε συνέχεια...
  Περιέχει λανθασμένες αναφορές διότι αναφέρει στην 8 παράγραφο, ότι ποτέ η Εκκλησία δεν έχει ασχοληθεί με τον αντίχριστο ενώ έχουνε γράψει οι Άγιοι Πατέρες όπως ο Εφραίμ ο Σύρος, ο Οικουμένιος, ο Άγιος Ιππόλυτος, Catena, o Cosmas Indicopleustes, ο Olympiodorus Diaconus Scr, ο Aρέθας Καισαρίας.


  Παρακάτω ο συγγραφέας αναφέρει ότι δεν ενδιαφέρει η ουσία αλλά η περιουσία. Και αυτό βέβαια είναι ανθρώπινο και δικαιολογημένο, ειδικά στις μέρες μας. Δεν έχει όμως το δικαίωμα να το κατακρίνει σαν ανθρώπινη αδυναμία, εφόσον και ο ίδιος είναι μισθωτός ποιμένας του κράτους. Ωστόσο όμως δεν αναφέρει ότι υπάρχουν πολλοί που δεν θέλουν να πικράνουν τον Χριστόν μας και δια τούτο ενασχολούνται με το θέμα, προκειμένου να το φωτίσουν με τη Χάρη Του Θεού και να προσδώσουν κατά το δυνατό ωφέλιμες απόψεις στους Πνευματικούς Ταγούς, προκειμένου να αποφασίσουν κατά το δυνατόν με ασφάλεια, αφού πλέον δεν υπάρχει η δέουσα εμπιστοσύνη στους ταγούς της Εκκλησίας μας.


  Εν κατακλείδι έχω να συνοψίσω ότι το όλο κείμενο είναι ένα φλύαρο γενικευμένο κείμενο, με αντιφάσεις και με λανθασμένες απόψεις, και συμπέρασμα. Οπωσδήποτε παραθέτει και κάποιες ορθές απόψεις αλλά κατά την γνώμη μου χάνονται μέσα στην γενικότερη ακαταστασία του κειμένου. Δεν παραθέτει συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά που να αποδεικνύουν ότι κάποιοι πιθανώς προσδοκούν τον άνομο και που να έχουν απασχολήσει σήμερα την κοινή γνώμη, και από όπου θα έπρεπε να αντλήσει στοιχεία ξεκινώντας την αναφορά του, και συλλογιστικά με παραδείγματα και διδαχές από την ζωή των πατέρων, να καταλήξει σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.

  Θα διαφωνήσω επίσης στη συμπέρασμά του ότι ¨δεν προσδοκούμε τον Χριστόν, επειδή μας λείπει η βιωτή Του Χριστού¨. Προσωπικά θεωρώ ότι προσδοκούμε τον Χριστόν μας, έστω και αν ζούμε στην αποστασία, μέσα όμως από τις αδυναμίες μας, τα πάθη μας, και την αμαρτωλότητά μας. Αλίμονο εάν δεν προσδοκούσαμε τον Χριστόν, τότε δεν θα υπήρχε και ο λόγος, ο Χριστός μας να παρατείνει την Δευτέρα Παρουσία Του, διότι η ζωή μας επί της Γης δίνεται, εφόσον υπάρχουν άνθρωποι ακόμη που θέλουν να σωθούν. Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχουν πολλοί ακόμα Χριστιανοί που θέλουν να σωθούν και για αυτό νομίζω ότι μας ανέχεται και δεν μας καταποντίζει ο Θεός μας παρά τις βλασφημίες που ακούει τα πάθη μας και την αθλιότητά μας και αυτό είναι μία μεγάλη ελπίδα και παρηγοριά για το Έθνος μας, την Πατρίδα μας, τα αδέλφια μας.

  Ο Θεός να φωτίσει το σκότος της ψυχής μου.

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή