Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2010

Κάρτα Πολίτη-Μιά άλλη Θεώρηση


Ἄν ἡ Κάρτα τοῦ Πολίτη περιέχει τόν ἀριθμό 888  θά πρέπει νά τήν πάρουμε;


Μέ ἀφορμή τὸ γεγονός ὅτι τόν τελευταῖο καιρό ἔχει φουντώσει ξανά ἡ φημολογία γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντίχριστου (Κάρτα τοῦ Πολίτη) ἤθελα νά ἀναφέρω τά ἑξῆς:

Ἡ ὅλη προσέγγιση τοῦ θέματος ἀπαιτεῖ μιά ἰδιαίτερη σοβαρότητα καί μεγαλύτερη προσοχή ἀπό μέρους μᾶς καθότι κινδυνεύουμε νά χαρακτηριστοῦμε, (ἀπό αὐτούς ποῦ δέν γνωρίζουν καί ποῦ ἐμεῖς ὀφείλουμε νά ἐνημερώσουμε), ὡς μυθοπλάστες, φαντασιόπληκτοι, σκοταδιστές, ἄνθρωποι ἐκτός πραγματικότητας, ποῦ προσεγγίζουν τό ὅλο θέμα μέσα ἀπό τόν μικρόκοσμο τῆς καθημερινότητάς τους καί τῶν βιωμάτων τους. 

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μιά ὁλόκληρη γενιά, ἀπό τό 1985 μέχρι καί σήμερα, ἔχει ἐμποτιστεῖ μέ τήν ἰδέα τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἀντίχριστου (ὁ ὁποῖος δέν θυμᾶμαι ἀκριβῶς πόσες φορές ἔχει ἤδη γεννηθεῖ καί ἔχει ταυτιστεῖ μέ πολιτικά πρόσωπα διεθνοῦς βεληνεκοῦς: Σαντάμ Χουσεϊν, Μπούς, Ὀμπάμα, Ἀχμαντινεζάντ, κ.α.), μέ ἀποτέλεσμα κάθε φορᾶ ποῦ προβάλλει κάτι καινούργιο, ΟΧΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΚΑΛΟ, νά προσπαθοῦμε νά ξεσηκώσουμε πέραν ἀπό τούς ἑαυτούς μας καί τούς γύρω μας, (μέ ἀνορθόδοξο ὅμως τρόπο καί λανθασμένα ἐπιχειρήματα), μέ συνέπεια μία καί ἔστω ψυχή ποῦ θά μποροῦσε νά ὠφεληθεῖ, ἀκούγοντας δυό λόγια ἀπό τά χείλη μας γιά τό δόγμα τοῦ Χριστιανισμοῦ, νά ἀπώλεται διαπαντός.

Ἡ προσέγγιση τοῦ θέματος εἶναι πολυδιάστατη. Θά πρέπει κανείς νά δεῖ τόσο τό πολιτικοοικονομικό σκέλος τῆς ὅσο καί τό νομικό ἀλλά καί τίς ἐκπεφρασμένες ἀπόψεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας.

Πολιτικοοικονομικό σκέλος

Καταρχᾶς ἔργο τῆς Πολιτείας εἶναι νά βρεῖ μέ ποιούς τρόπους καί ποιές διαδικασίες αὐτή θά εἰσπράξει, ὡς ὀφείλει, τίς φορολογικές ὑποχρεώσεις ἑνός ἑκάστου ἐξ΄ ἠμῶν πρός αὐτήν. Αὐτό ἡ Πολιτεία ὀφείλει νά προσπαθήσει νά τό ἐπιτύχει, χωρίς ΟΜΩΣ νά προσβάλλει δικαιώματα ποῦ ἀπορρέουν ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας στό πλαίσιο προστασίας τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν.

Ἡ ἀδυναμία τοῦ φοροεισπρακτικοῦ μηχανισμοῦ τοῦ Κράτους νά πράξει τό ἔργο του, φαίνεται ὅτι εἶναι ἐδῶ καί χρόνια, σκόπιμη καί τεχνητή γιά διαφόρους λόγους. Ἕνας ἐξ΄ αὐτῶν εἶναι νά δώσει τή δυνατότητα στούς ἡμετέρους νά διακινοῦν ἐλεύθερα ''μαῦρο'' χρῆμα καί νά πλουτίζουν δίχως νά ἀποδίδουν τούς φόρους ποῦ τούς ἀναλογοῦν. 

Ὁ κύριος ὅμως λόγος ἐντάσσεται στό πλαίσιο τῆς δημιουργίας, κάθε φορᾶ, τῶν συνθηκῶν ἐκείνων ποῦ θά ἐπιτρέψουν στό κράτος νά ἐφαρμόσει τά ἐπιθυμητά γί' αὐτό μέτρα, παραβιάζοντας, στήν προκειμένη περίπτωση, συνταγματικῶς κατοχυρωμένα δικαιώματα καί ἐλευθερίες μας ἤ ἐξυπηρετώντας,  σέ  ἄλλες περιπτώσεις, συμφερόντα ''τρίτων''. 

Αὐτό τό ἐπιτυγχάνει μέ τήν ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ. (Χαρακτηριστικό παράδειγμα ἡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ, τήν ὁποία τό Δημόσιο ἀφοῦ γέμισε μέ ὑπερπλεονάζον προσωπικό καί στήν κυριολεξία τήν ἔπνιξε οἰκονομικά, δευτερευόντως τήν κατάτμησε σέ ἐπιμέρους ἐταιρίες, (ἤτοι νέα Διοικητικά Συμβούλια, Πρόεδροι, Διευθυντές, μέ ἀποτέλεσμα μεγαλύτερη κατασπατάληση τοῦ δημόσιου χρήματος). 

Στή συνέχεια διένειμε τεράστια ποσά σέ σωτῆρες - ἡμετέρους στό πλαίσιο προγραμμάτων ἐξυγίανσής της καί ἔφτασε στό τέλος νά θριαμβολογεῖ ὅτι κατάφερε νά τήν ξεφορτωθεῖ, καί ὁ λαός νά ἀνασαίνει μέ ἀνακούφιση ὅτι ἐπιτέλους δέν θά ἐπιβαρύνεται μέ φόρους ἐξαιτίας μιᾶς ὑπερχρεωμένης ἐταιρίας). Ἀπαξιώνουμε κάτι προκειμένου ὕστερα νά ἔρθουμε ὡς θριαμβευτές καί σωτῆρες ὅτι κατορθώσαμε τό ἀκατόρθωτο, νά τό ξεφορτωθοῦμε.

Στήν περίπτωσή μας δηλαδή, ἕνας ἀπαξιωμένος κρατικός φοροεισπρακτικός μηχανισμός ποῦ ἔχει χάσει πλήρως τήν ἀξιοπιστία του στούς πολίτες, προωθεῖ ἕνα νέο τρόπο ἄντλησης τῶν φορολογικῶν ὑποχρεώσεών μας πρός τήν Πολιτεία παραβιάζοντας ὅμως ἀτομικά δικαιώματά μας, γεγονός ποῦ ὁδηγεῖ ὅσους δέν καταλαβαίνουν στήν σκοπιμότητα καί στίς προθέσεις τῆς Πολιτείας, νά λένε: «Ἅς ἐφαρμοσθεῖ ὁποιοδήποτε σύστημα, ἐγώ θέλω ἐπιτέλους νά πληρώνουν ὅλοι τους φόρους τους καί ὄχι μόνον ἐγώ (μισθωτός ἤ συνταξιοῦχος)».


Πρωτίστως λοιπόν πρέπει νά φωνάξουμε ὅτι ΝΑΙ συντασσόμαστε στήν προσπάθεια τῆς Πολιτείας γιά ἕνα ἀξιόπιστο φοροεισπρακτικό σύστημα, ΟΧΙ ΟΜΩΣ κάτω ἀπό προϋποθέσεις ποῦ ὑποθάλπουν καταφανέστατα τόν ἰδιωτικό μας βίο καί ὡς ἐκ τούτου προσκρούουν σέ θεμελιώδη Συνταγματικά δικαιώματα τῆς προσωπικῆς μας ἐλευθερίας.

Νομικό σκέλος

Ἐπειδή θεωρητικά ἀνήκουμε σέ μιά εὐνομούμενη πολιτεία, ἑνός Κράτους δικαίου μέ ὑπαρκτές δομές, θά πρέπει νά ἀπευθυνθοῦμε στίς ἁρμόδιες Ἀρχές (Ἀρχή Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων, Συνήγορος τοῦ Πολίτη, κ.α), ἀλλά καί σέ ἀνεξάρτητους, μέ ἰδιαίτερο ὅμως κύρος καί πολιτικό βάρος, φορεῖς, (Δικηγορικούς Συλλόγους κ.α.) ἤ ἀκόμα καί ἐάν χρειαστεῖ στό ΣτΈ ἤ στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου νά ἀπαιτήσουμε τήν ἐφαρμογή τῶν Νόμων καί τοῦ Συντάγματος σχετικά μέ τή διαφύλαξη τῶν προσωπικῶν μας ἐλευθεριῶν καί ΟΧΙ γιατί αὐτή ἡ Κάρτα περιέχει τόν ἀριθμό 666. ΕΡΩΤΗΣΗ Ἐάν ἡ κάρτα αὐτή περιεῖχε τόν ἀριθμό 667 ἤ 668 ἤ ἀκόμα καί τόν ἀριθμό 888 θά τήν παίρναμε;

Οἱ θέσεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας

Ὅσον ἀφορᾶ στίς θέσεις καί ἀπόψεις τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχουν πιό ἁρμόδιοι γιά νά ἀπαντήσουν ἐπί τοῦ ἐν λόγω θέματος, ἐγώ θά ὑπενθυμίσω ἁπλῶς ὅτι τό σφράγισμα θά εἶναι ἑκούσιο, ἤτοι ἑκούσια καί εὐθεία ἄρνηση τῆς πίστης μας, κάτι ποῦ δέν θά ζητηθεῖ σέ καμία περίπτωση κατά τή φάση τῆς λήψης τῆς Κάρτας αὐτῆς.


Συμπερασματικά ἐκτιμῶ ὅτι θά πρέπει νά ἐνεργήσουμε ἄμεσα, καὶ νά ζητήσουμε μιά γνωμοδότηση ἀπό ἔγκριτους Νομικούς γιά τήν παραβίαση τῶν δικαιωμάτων μας καί τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν μας, νά συνταχθοῦμε ὅλοι κάτω ἀπό αὐτήν καί νά προσπαθήσουμε νά ἀφυπνίσουμε τόν κόσμο, εἴτε συλλέγοντας ὑπογραφές εἴτε μέ ἄλλο τρόπο εἰδικά τώρα ποῦ καί τό διαδίκτυο μπορεῖ νά εἶναι ἀρωγός μας στή διάχυση τῆς πληροφόρησης. Τό τί πιθανότατα κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν τήν Κάρτα, δέν εἶναι τῆς παρούσης, ἅς τό κρατήσουμε γιά ἐμᾶς καί ἅς μήν τό προβάλλουμε ὡς ἐπιχείρημα γιά τήν μή λήψη τῆς Κάρτας αὐτῆς σήμερα.

Παναγιώτης Χαμπεσής
panag25@yahoo.gr
 .
Ο «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ» ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἔχει ἤδη ἀνακοινώσει ὅτι: 

 «Συνεζητήθησαν ἐνδελεχῶς αἱ γνωμοδοτήσεις τῶν ἐπαϊόντων εὐσεβῶν ἐπιστημόνων ἐπὶ τοῦ τομέως τῆς Πληροφορικῆς περί τῆς λεγομένης «Κάρτας τοῦ Πολίτου». Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκφράζει ὁμοφώνως τὴν ἀνησυχίαν αὐτῆς διὰ τὸ γεγονός ὅτι, ἐνῷ μὲν δὲν τίθεται ἐπὶ τοῦ παρόντος κίνδυνος ἀπωλείας τῆς χαριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί ἀποδοχῆς τῆς «σφραγῖδος τοῦ θηρίου», ὑφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος περιστολῆς τῶν ἀτομικῶν μας ἐλευθεριῶν. Ἐπ’ αὐτῆς τῆς βάσεως ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀπεφέσισε:

α) τὴν διοργάνωσιν (ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου) ἐνημερωτικῆς ἐκδηλώσεως ἡ ὁποία θὰ λάβῃ χώραν εἰς τὴν αἴθουσαν ἐκδηλώσεων τοῦ Ὁργανισμοῦ Λιμένος Πειραιῶς τὴν Τετάρτην 25-11/8-12-2010 περί ὥραν 5ην ἀπόγευματινήν

β) τὴν περαιτέρω διερεύνησιν τῶν νομικῶν πτυχῶν τοῦ ζητήματος καὶ ἀναζήτησιν τῶν καλυτέρων τρόπων ἀντιδράσεως καὶ

γ) τὴν ἔκδοσιν σχετικῆς ἐγκυκλίου.» 

(http://www.ecclesiagoc.gr/el/anakoinwseis/91--316-11-2010-)

5 σχόλια:

 1. Αγαπητοί του Εκκλησιαστικού σε συνέχεια της ανακοίνωσής σας, θα προτιμούσα να δημοσιεύσετε τις εισηγήσεις, των επαιόντων ευσεβών επιστημόνων επι του τομέα της πληροφορικής, προς την Ιερά Σύνοδο ΓΟΧ, προκειμένου να διαπιστώσουμε τα τόσο ατράνταχτα και βάσιμα επιχειρήματα, που απέδωσαν την ισχυρά πεποίθηση στους Συνοδικούς Αρχιερείς, έτσι ώστε να ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ, ότι δεν τίθεται επί του παρόντος κίνδυνος απωλείας της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος με την αποδοχή και λήψη της κάρτας του Πολίτη.

  Νομίζω ότι έχετε χρέος προς τους Πιστούς να αναρτήσετε τις ανωτέρω αιτούμενες εισηγήσεις.

  Μαρίνος Ριστούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το ότι οι πολιτικοί μας σε συνεργασία με κρύφιες και σκοτεινές δυνάμεις ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ το σφράγισμα των ανθρώπων και δη των χριστιανών με τόν δυσώνυμο αριθμό μόνον οι εθελοτυφλούντες δεν το βλέπουν. Το ότι κάθε τόσο μας αποκαλούν ὡς μυθοπλάστες, φαντασιόπληκτους, σκοταδιστές, ἄνθρωπους ἐκτός πραγματικότητας δεν μας παραξενεύει καθόλου. Μιά πρόχειρη ματιά στήν Εκκλησιαστική μας ιστορία αρκεί να καταδείξει, ότι οι χριστιανοί για τούς ανθρώπους του σκότους ήταν ανέκαθεν τα καθάρματα του κόσμου. "Ως περικαθάρματα του κόσμου εγεννήθημεν πάντων περίψημα εως άρτι" (Απόστολος Παύλος)
  Το ότι οι χριστιανοί ανησυχούμε σοβορά για τον κίνδυνο του σφραγίσματος δεν είναι μεμπτό, μάλιστα είναι και επαινετό καθότι γρηγορούμε σύμφωνα με τήν ευαγγελική επιταγή. Είναι αλήθεια όμως μαζί με την εγρήγορση απαιτείται φρόνηση και ακεραιότητα. "Έσεσθε ουν φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως αι περιστεραί." Δεν φοβόμαστε τόσο την κάθε κάρτα όσο τη μεθόδευσή των πονηρών καί γόητων εργατών της ανομίας. Πιστεύω ότι πράγματι δεν τίθεται θέμα σφραγίσματος προς το παρόν με την καρτα του πολίτη, αφού το σφράγισμα θα είναι εκούσιο και όχι ακούσιο. Ωστόσο δεν πρέπει να πέσουμε θύματα των σιωνιστών. Η ηλεκτρονική διαχείριση όλων των προσωπικών μας στοιχείων καί όλων των δραστηριοτήτων μας, μας εισάγει ήδη στο "μαντρί" για να μας χειριστούν αύριο με μεγαλύτερη ευχέρια και αποτελεσματικότητα. Κι αν μας βεβαιώσουν ότι δεν θα υπάρχει ο δυσώνυμος αριθμός στην κάρτα του πολίτη και αν όντως είναι έτσι, το σχέδιό τους δεν αλλάζει στόχους. Θα οδηγηθούμε γρήγορα στην αχρήματη κοινωνία και το ψηφιακό χρήμα. Κανείς δεν θα μπορεί έπειτα να συναλλαχθεί ούτε καν με το μπακάλικο της γειτονιάς του. Κι αυτό δεν μπορούμε να το συχγωρήσουμε στον εαυτό μας. Τώρα πρέπει να γίνει η αποφασιστική αντίσταση. Το σφράγισμα θα έλθει σαν αδήριτη ανάγκη όπως αναγκαίο παρουσιάζουν κάθε βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

  Δεν αμνηστεύουμε επίσης την δέσμευση των ατομικών και κοινωνικών μας ελευθεριών. Σαν Έλληνες πολίτες απόγονοι λαμπρών προγόνων, φιλελευθέρων και ηρώων θα παλαίψουμε εναντιων κάθε φαλκίδευσής της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αγαπητέ Παναγιώτη θα ήθελα να σταθώ στην τελευταία πρόταση του κειμένου σου, στο εν κατακλείδι επίλογό σου, «Τό τί πιθανότατα κρύβεται πίσω ἀπό αὐτήν τήν
  Κάρτα, δέν εἶναι τῆς παρούσης, ἅς τό κρατήσουμε γιά ἐμᾶς καί ἅς μήν τό
  προβάλλουμε ὡς ἐπιχείρημα γιά τήν μή λήψη τῆς Κάρτας αὐτῆς σήμερα.» και να σου μεταφέρω ότι αυτό που κρύβεται πίσω απο την κάρτα του Πολίτη, είναι το πιό σημαντικό και άξιο λόγου θέμα και αφορά τη σωτηρία μας και δεν θα πρέπει να αποκρύπτεται αλλά σαφώς ως χρήσιμη και βάσιμη πληροφορία, να διαδίδεται για να φωτίζεται το θέμα και να λαμβάνονται κατά το δυνατόν με τη Χάρη Του Αγίου Θεού ορθές και κατά Θεόν απαντήσεις.
  Για την εν λόγω παρότρυνση λοιπόν αλλά και κύρηγμά σου "να τα κρατήσεις για τον εαυτόν σου", θα πρέπει να σου θυμίσω ότι ο ίδιος ο Χριστός μας αλλά και οι Άγιοί μας αγαπητέ, δεν κράτησαν τίποτα για τον εαυτόν Τους.
  Ο Χριστός μας αγαπητέ μάς τα παρέδωσε όλα, και την Αγία Ζωή Του, και τις Εντολές Του και τις διδασκαλίες Του και Τα θαύματά Του, και το παράδειγμά Του, αλλά και το σημαντικότερο από όλα το Άγιο Σώμα Του και Το Τίμιο Άίμα Του, ως Θυσία Σταυρική και Αναστάσιμη, για το ξέπλυμα της αμαρτίας μας και για τη σωτηρία των ψυχών μας.

  Όλα τα δώσανε και οι Εθνομάρτυρες΄ Μαζί με τις περιουσίες τους, δώσανε τον ιδρώτα τους τα δάκρυά τους και το αίμα τους, για την Πατρίδα μας και το Έθνος μας για να ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.

  Οποιος κραταει για τον εαυτό του τα πολύ σημαντικά νάματα της Πίστεώς μας, για εκείνα που οι Άγιοι Πατέρες προσήλθαν στις Άγιες Οικουμενικές Συνόδους, αφού ξεσηκώθηκαν απο τα διάφορα μήκη και πλάτη της Γής, λοιδορούμενοι και κακουχούμενοι, για να τα υπερασπιστούν να τα μεταλαμπαδεύσουν, και να κατατροπώσουν τους Δαίμονες και τις νεοφανείς κατά εποχή αιρέσεις, ....για μένα δεν εχει να πει τίποτα.


  Και μόνο για αυτήν την παράθεσή σου, το άρθρο σου ακυρώνεται στην καρδιά μου και στη συνείδησή μου.

  Το χαρακτηρίζω δηλητηριώδες και αποπροσανατολιστικό για την κοινή γνώμη δηλαδή κοινώς απαράδεκτο.

  Με ειλικρινή αγάπη

  Μαρίνος Ριτσούδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Εξαιρετικη η αναρτηση,τροφη για σκεψη,καθως κ το σχολιο του, σεβαστου κ Τσιότρα.
  Λυπαμαι που ψυχραιμες,επιστημονικες κ σοβαρες επισημανσεις,στην συναξη στον Ο.Λ.Π. "σκεπαστηκαν" απο αναθρες κραυγες "υπερασπιστων της πιστης" μη σεβομενες ουτε το λογο ουτε το σχημα ακομα κ του Αρχιεπισκοπου!
  Αποστολος.Δ.Κ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Όταν θα έχουμε τις εισηγήσεις στα χέρια μας, θα αναρτηθούν

  ΑπάντησηΔιαγραφή