Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2010

Ἀπάντηση στό ἄρθρο τοῦ κ. Πανώτη


Τό κατάντημα μιᾶς κάλπικης ἐπιχειρηματολογίας


Tοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Μαραθῶνος κ. Φωτίου

Στίς 22-10/4-11-2010 κ. ριστείδης Πανώτης νήρτησε στν στοσελίδα κκλησιαστικς εδησειογραφίας amen.gr να ρθρο συκοφαντικό καί βριστικό γιά τήν κκλησία τν Γ.Ο.Χ. μέ ττλο «Κατάντημα μις κάλπικης διαδοχς». Βλασφημε κατά τς ποστολικς διαδοχς τν κληρικν μας καί διαδίδει συκοφαντίες κατά το μακαριστο γέτου μας Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης κυρο Χρυσοστόμου, ν παραπέμπει τούς ναγνστες του στν «Θρησκευτική καί θική γκυκλοπαίδεια» που χει γράψει σχετικό με τήν κκλησία τν Γ.Ο.Χ. ρθρο (τομ. Α΄ στλες 817-827).

κριβς σέ ατό τό ρθρο παραπέμπουμε καί μες στε νά δον ο ναγνστες τόν κ. Πανώτη νά ατοαναιρεται. Τώρα θυμήθηκε τί εχε συζητήσει τότε, πρίν πό 56 χρόνια, μέ τόν πρ. Φλωρίνης καί κατάλαβε τι σκοπίμως δέν χειροτόνησε ρχιερες, στε νά παύσουν νά φίστανται ο «παλαιοημερολογτες»; ς νατρέξει στά σα διος γραφε τό 1962 (ταν μνήμη του ταν πωσδήποτε σέ καλύτερη κατάσταση) στήν «Θρησκευτική καί θική γκυκλοπαίδεια» στόν τόμο Α’, στήλη 824 καί θά διαπιστώσει τι τό 1954 πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος εχε δη μείνει μόνος του στήν γεσία τς κκλησίας τν Γ.Ο.Χ. διότι ο δύο λλοι συνεπίσκοποί του Χριστοφόρος καί Πολύκαρπος, εχαν προσχωρήσει στήν κρατοσα κκλησία, καί ο συνεννοήσεις μέ τόν Κορυτσς Ελόγιο Κουρίλα γι προσχώρησή του στούς Γ.Ο.Χ., δέν εχαν τελεσφορήσει. Πς θ χειροτονοσε λοιπόν ρχιερες πρ. Φλωρίνης; Μόνος του; Νά παναλάβει -δηλαδή- τό σφλμα το Βρεσθένης Ματθαίου τό ποο (πως κ. Πανώτης πιβεβαιώνει) πεδοκίμαζε; Βεβαίως πρ. Φλωρίνης θελε νά παύσει διαιώνηση το μερολογιακο σχίσματος, λλά μέ τήν πάνοδο τν καινοτόμων στή πορεία τν παραδόσεων. Ατό φανερώνει καί τό κόλουθο πόσπασμα πό τόν βίο το Μακαριστο Πρωθιεράρχου τν Γ.Ο.Χ..(...) πό τς πανόδου κ τς ξορίας του είμνηστος Χρυσόστομος πανήρχισε τό προσφιλές ατ ργον τς διαποιμάνσεως το κλήρου καί λαο τν Γνησίων ρθοδόξων, παρ' λας τάς προβαλλομένας ντιδράσεις κ μέρους τς Διοικούσης κκλησίας, τς ποίας Προκαθήμενος πό ωαννίνων κ. Σπυρίδων Βλάχος, διά μέσου το νωτέρου παλλήλου το πουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων κ. ωάννου Πούλου, κάλεσε τοτον ες τήν ν τ Ψυχικ οκίαν του καί διά σχήματος ποκρινομένης φιλίας επε πρός ατόν·

«
κουσε Χρυσόστομε· Σύ χεις μίαν πολύ καλήν "θέσιν" ες τήν στορίαν τς κκλησίας, μή θέλης πομένως νά μαυρώσης τό παρελθόν σου πιμένων ες τό Παλαιόν μερολόγιον. Βλέπεις τι σέ γκατέλειψαν ο συνεργται σου καί διέρρευσαν διαλυθέντες ο παδοί το Παλαιο μερολογίου. πάνελθε λοιπόν ες τούς κόλπους τς κκλησίας, ποία μεταξύ τν λλων θά σο δώση καί τάς καθυστερουμένας ποδοχς κ τν συντάξεών σου νερχομένας ες πολλς χιλιάδας λιρν».

Α
τά καί πλείονα μοια τούτων επεν ρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, νομίζων τι δι' ατν θέλει κφοβίσει δελεάσει καί κλονίσει τόν κλόνητον βράχον διακόψαντα τοτον ποτόμως καί επόντα πρός ατόν· «Μακαριώτατε· Φρόντισε νά νώσης τήν κκλησίαν παναφέρων ες ατήν τό πατροπαράδοτον ορτολόγιον, να συχάσουν ο ρθόδοξοι Χριστιανοί. Περί συντάξεων καί χρημάτων δέν νδιαφέρομαι, οδέ χάριν τούτων ποφασίζω νά παραβιάσω τήν συνείδησίν μου, τώρα μάλιστα ες τάς δυσμάς το βίου μου. Εναι ψευδέστατον τι διελύθησαν διαλύονται ο Παλαιοημερολογίται, τν ποίων μάλιστα χαλυβδοται τό θρησκευτικόν ασθημα. λλά καί ν, καθ' πόθεσιν, λοι ο Παλαιοημερολογίται διαρρεύσουν πρός τό νέον μερολόγιον, ς σχυρίζεσθε, καί μείνη ες καί μόνον Παλαιοημερολογίτης, ατός θά εμαι γώ».

Κατάπληκτος
πί τ κούσματι τν λόγων τούτων ρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, ντί λλης παντήσεως επε πρός τόν είμνηστον Χρυσόστομον· « Θεός νά Σέ λεήση». Πλήν κουσεν ες πάντησιν κ το γίου κείνου στόματος· «μήν. Νά λεήση καί μέ καί σς, Μακαριώτατε, καί νά σς φωτίση νά νώσητε τήν κκλησίαν, τς ποίας εναι ρκετά τ βέλη τά ποα δέχεται κ τν ξωθεν ποικιλωνύμων μφανν καί φανν χθρν της. Μή θέλητε λοιπόν καί σες να πληγώνητε τά σπλάγχνα ατς κ τν νδων διά τς διαιρέσεως. Νέα ξορία μου δέν μέ φοβίζει· διότι συνήθισα τάς ξορίας, δέν λυσα λλωστε κόμη καί τάς λίγας ποσκευς μου πανελθν κ τς προσφάτου ξορίας».

μως κ. Πανώτης προχωρε κόμη περισσότερο, σέ βριστικούς χαρακτηρισμούς γιά τούς ρχιερες τς κκλησίας τν Ρώσων τς Διασπορς πό τούς ποίους δεχθήκαμε πισκοπικές χειροτονίες στίς ρχές τς δεκαετίας το ‘60. Χαρακτηρίζει ατούς τούς Ρώσους ρχιερες:

...«γενεαλόγητους» καί «κοινώνητους» δθεν ρθόδοξους «πισκόπους», π’ ατούς πού φθονον στήν μερική καί δέν τούς ναγνωρίζει καμιά κανονική ρθόδοξη κκλησία ς «λλότριους τς ερωσύνης». Ατοί εναι πρόσωπα πού ατόβουλα ς «θοποιοί» ποδύθηκαν τά ερά μφια τν ρθοδόξων καί ς νήκοντες σέ σχισματική μάδα ταν «κοινώνητοι» μέ τήν ρθοδοξία. Γιά τά γεγονότα πού κολούθησαν γραψα τό 1962 μετά δύο χρόνια πό ψευδες πηγές ρθρο στόν Α’ τόμο τς Θ.Η. γκυκλοπαιδείας (στλ. 817-827).

ν νατρέξει κανείς στό ρθρο του στήν «Θρησκευτική καί θική γκυκλοπαίδεια» θ διαπιστώσει τι τότε κ. Πανώτης εχε -τουλάχιστον- τήν σύνεση νά εναι πολύ πιό κόσμιος στίς κφράσεις του. Τό μόνο πού ναφέρει (τόμ. Α’, στήλη 825) γιά τήν περίπτωση ατή εναι:

« λλειψις πισκόπου πετέλεσε "χίλλειον πτέρναν" καί λθον τ 1960 ες παφήν μέ τόν πίσκοπον το Μητροπολίτου ναστασίου Σεραφείμ, γέτου τς νεξαρτήτου ρθοδόξου κκλησίας τς μερικς, τις μως δν ποτελε μέλος το Συμβουλίου τν "Κανονικν πισκόπων τς μερικς"».

Πράγματι κκλησία τν Ρώσων τς Διασπορς (καί χι νύπαρκτος «νεξάρτητη ρθόδοξη κκλησία τς μερικς») δέν ταν μέλος ατο το Συμβουλίου, διότι μέλη του σαν καί ο πίσκοποι το Πατριαρχείου Μόσχας στήν μερική. κκλησία τν Ρώσων τς Διασπορς σχηματίσθηκε πό τούς πρόσφυγες ρχιερες πού βρέθηκαν κτός Ρωσίας μαζί μέ τά ποίμνιά τους μετά τό ξέσπασμα τς κτωβριανς παναστάσεως στή Ρωσία. Βρισκόταν σέ συνεχ ντίθεση μέ τό Πατριαρχεο Μόσχας, τό ποο ταν ργανο το Σοβιετικο Καθεσττος. Δέν μποροσαν νά συνυπάρξουν στό διο Συμβούλιο. μως, ν κ. Πανώτης θέλει νά μάθει τήν γενεαλογία τν ...«γενεαλογήτων» πισκόπων τς Ρωσικς Διαπορς δέν χει παρά νά νοίξει τόν Ι’ τόμο τς «Θρησκευτικς καί θικς γκυκλοπαίδειας», στό λήμμα «Ρωσική κκλησία», που στίς στλες 1071-1075 θά πληροφορηθε γιά τήν διαμόρφωση της Ρωσικς κκλησίας τς Διασπορς, πό τήν γεσία ρχικς το Μητροπολίτου Κιέβου καί Χάρκωβ ντωνίου Χραποβίτσκυ, συνυποψηφίου γιά τόν Πατριαρχικό θρόνο τς Μόσχας μαζί μέ τόν Πατριάρχη Τύχωνα. δρα τς Συνόδου ταν ρχικς στό Κάρλοβιτς τς Σερβίας πρίν μεταφερθε ργότερα στίς Η.Π.Α.. Στόν Β΄ τόμο τς διας γκυκλοπαίδειας θά δε στίς στλες 991-993 κτενές ρθρο γιά τόν πρτο Μητροπολίτη τς Ρωσικς Διασπορς ντώνιο Χραποβίτσκυ μαζί μέ μία ραιότατη φωτογραφία του. κε μπορε ν πληροφορηθε κόμη γιά τό τι Μητροπολίτης ντώνιος, ταν φυγε πό τήν Ρωσία λόγω τς παναστάσεως, φο πρτα πέρασε πο τήν Κωνσταντινούπολη, πειτα λθε στήν θήνα που τότε Καθηγητής ρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος κανε εδική τιμητική διάλεξη γι’ ατόν στό Πανεπιστήμιο θηνν, ν Βασιλεύς τν λλήνων Γεώργιος Β΄τόν τίμησε μέ τό παράσημο το Σταυρο το Σωτρος. Τό 1920 προσεκλήθη στό Κάρλοβιτς τς Σερβίας που νέλαβε τήν γεσία τς Συνόδου τν ρχιερέων τς Ρωσικς κκλησίας τς Διασπορς.

Δεύτερος Μητροπολίτης τς Ρωσικς Διασπορς ταν ναστάσιος τόν ποο κ. Πανώτης χαρακτηρίζει πρεπς «δθεν πίσκοπο» καί «θοποιό» πού «ποδύθηκε τά ρθόδοξα μφια». Μόνο πού «θοποιός» ατός συνέπραξε μέ τόν Πατριάρχη εροσολύμων Δαμιανό καί λλους δύο εροσολυμτες πισκόπους καί χειροτόνησε στίς 27-8-1921 πίσκοπο τόν Τιμόθεο Θέμελη, τόν μετέπειτα Πατριάρχη εροσολύμων. Μπορε νά συμβουλευθε κ. Πανώτης τόν ΙΑ΄ τόμο τς «Θρησκευτικς καί θικς γκυκλοπαίδειας», (στήλη 778), που θ πληροφορηθε περί το λόγου τό ληθές. ν, λοιπόν, ο ρχιερες τν Ρώσων τς Διασπορς ταν «γενεαλόγητοι», «δθεν πίσκοποι», «θοποιοί πού ποδύονταν τά ρθόδοξα μφια», τότε, τό διο θ πρέπει ν εναι καί ο εροσολυμτες ρχιερες πού δέχθηκαν πό ατούς χειροτονίες.

κτός τούτου, δη δ καί λίγα χρόνια τώρα, ο Ρσοι τς Διασπορς νώθηκαν μέ τό Πατριαρχεο Μόσχας, τό ποο τούς ναγνώρισε ς πολύτως κανονικούς πισκόπους, καί συλλειτουργον κωλύτως πλέον καί μέ τούς πισκόπους το Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ν συμμετέχουν καί στό λεγόμενο «Συμβούλιο τν Κανονικν πισκόπων τς μερικς», τό ποο κ. Πανώτης θεωρε τό κριτήριον τς κανονικότητος τν ρχιερέων στν μερική!

κόμη κ. Πανώτης μέμφεται τίς χειροτονίες τν πισκόπων μας πό τούς ρχιερες τς Ρωσικς κκλησίας τς Διασπορς διότι γιναν «περορίως», διότι λλάδα δέν νκε στά ρια τς κανονικς δικαιοδοσίας τν Ρώσων τς Διασπορς. Ατό σχύει πό μαλές συνθκες καί χι ταν δοκιμάζεται κκλησία πό αρέσεις. Καί κατά τόν καιρό τς εκονομαχίας, πολλοί ρθόδοξοι πήγαιναν στήν ταλία, ξω πό τά ρια πού κυβερνοσαν ο εκονομάχοι Ατοκράτορες καί λάμβαναν χειροτονίες πό ρθοδόξους ρχιερες. Στήν πιστολή του πρός Μεθόδιον Μονάζοντα, γιος Θεόδωρος Στουδίτης γράφει:

«ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιά τούς Πρεσβυτέρους κείνους που χειροτονήθηκαν στήν Ρώμη, τήν Νεάπολη καί τήν Λογγοβαρδία, «κηρύκτως» καί «πολελυμένως», ν πρέπει ν τούς δεχόμαστε, καί νά κοινωνομε μέ ατούς καί να συντρώγουμε καί συμπροσευχόμαστε. ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κατά τόν καιρό τς αρέσεως δέν γίνονται λα πως χουν διατυπωθε να τηρονται στόν καιρό τς ερήνης, λόγω τς πιεστικς νάγκης. Τοτο φαίνεται τι πραξαν καί Μακάριος Εσέβιος καί γιος θανάσιος ο ποοι καναν μφότεροι περόριες χειροτονίες. Καί τώρα βλέπουμε νά γίνεται τό διο στήν παροσα αρεση. Γι’ ατό, ο κληρικοί πού προαναφέρθηκαν άν δέν βαρύνονται μέ κάποια λλη πρόδηλη κατηγορία, δέν εναι πορριπτέοι πειδή χειροτονήθηκαν μέ ατόν τόν τρόπο, λλά ποδεκτοί (...)

τραγική ερωνία εναι τι κ. Πανώτης καταφεύγει σέ ατήν τήν κάλπικη (δικός του ρος) πιχειρηματολογία γιά να καυτηριάσει τά καμώματα νεοημερολογιτν κληρικν πού ατοβαπτίσθηκαν δθεν ς Γ.Ο.Χ. γιά ν μεταβον στήν Αστραλία καί ν ποιμάνουν τήν κε πίσης νεοημερολογιτική παράταξη τν Κοινοτήτων! Λυπούμεθα, λλά ν θέλει νά διεκτραγωδίσει τίς θλιότητες το δικο του χώρου, ς μήν ναμιγνύει τν κκλησία τν Γ.Ο.Χ. καί ς μ συκοφαντε τν ποστολική μας διαδοχή. Το συνιστομε δέ νά νακαλέσει πάραυτα τούς βριστικούς χαρακτηρισμούς, ο ποοι δέν ρμόζουν σέ νθρωπο πού θέλει νά νομάζεται Χριστιανός καί νά θεωρε τόν αυτό του ντιμο πολίτη, καί μάλιστα «Θρησκευτικό καί θικό».

Σημ.: Δείτε επίσης τρία σχετικά άρθρα του Εκκλησιαστικού     [1]  -  [2]  -  [3] 

1 σχόλιο:

 1. Ταλαίπωρε Αριστείδη Πανωτή λυπάμαι βαθύτατα για τα όσα γράφεις, γιατί αποτελούν αιρετικές και βλάσφημες απόψεις. Χαμπάρι δεν έχεις πάρει ότι εμπαίζεσαι και περιγελιέσαι από τους δαίμονες.

  Θυμήσου ότι ο Χριστός μας, μας ανήγγειλε ότι θα σωθούμε όλοι όσοι μετανοήσουμε, αλλά δεν θα σωθούν εκείνοι που βλασφημούν το Πνεύμα το Άγιο. Δεν καθυβρίζεις μόνο πρόσωπα ταλαίπωρε, αλλά καθυβρίζεις ολόκληρη Αγία Εκκλησία, καθυβρίζεις και το αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Διότι ο Πανάγαθος Θεός αναπαύτηκε τουλάχιστον σε δύο πρόσωπα Αρχιερείς και τους ανέδειξε άφθαρτους και μεγάλους Αγίους σε τούτο τον έξαρνο αιώνα της αποστασίας. Οι Άγιοι Ιωάννης Μαξίμοβιτς και Άγιος Φιλάρετος. Είναι αδιαμφισβήτητα Άγιοι κοντά στον Θρόνο του Θεού και τους χρειαζόμαστε και τους έχουμε ανάγκη και μας βοηθάνε σε αυτές τις δύσκολες ώρες.

  Εάν είχες Αγιοπνευματικούς καρπούς στην καρδιάς σου και το κίνητρό σου ήτανε κατά Θεόν, τότε τα κείμενό σου θα ήτανε αποτέλεσμα αγάπης και συμπόνιας, θα ήτανε έκφραση με πόνο και αγωνία προς τους αδελφούς που έχουν εκπέσει, όπως ήτανε εκείνες οι περίφημες επιστολές πόνου που απέστειλε ο Μέγας Άγιος Φιλάρετος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Διασποράς προς τους Οικουμενιστές «Αρχιερείς».

  Προσωπικά θεωρώ και επισημαίνω ότι μεγάλη ευγνωμοσύνη χρωστάμε ως Έθνος σε εκείνους, διότι μας παραδώσανε ακαινοτόμητη την Αγία Ορθοδοξία. Θα πρέπει να καταθέσω ότι πολλοί ήτανε εκείνοι που θέλανε να μεταναστεύσουν από την Πατρίδα μας, διότι δεν θέλανε να γίνουνε κοινωνοί του Οικουμενισμού, και δεν γνωρίζουμε σήμερα εάν για Χάρη 10 ή και 15 Πιστών Δούλων αληθινών Ορθοδόξων, μας σκεπάζει ο Θεός ως Έθνος και δεν μας καταποντίζει που τόσο πολύ έχουμε εκπέσει από το Αληθινό Ορθόδοξο Βίωμα.

  Επιπρόσθετα και μεταξύ των άλλων το κείμενό σου περιέχει αλαζονεία ειρωνεία και υποκρισία στοιχεία που αποδιώχνουν τη Χάρη Του Αγίου και Ζωοποιού Πνεύματος, και την θέση λαμβάνει το άλλο πνεύμα. Οι χαρακτηρισμοί σου και οι απόψεις σου στερούνται λογικής επιχειρηματολογίας, δηλαδή είναι αναιτιολόγητοι και κατα συνέπεια ανυπόστατοι και όπως αρμόζει σε κάθε περίπτωση, θα έπρεπε με διαδοχική σειρά να στοιχειοθετήσεις τις απόψεις σου χωρίς χαρακτηρισμούς σε πρόσωπα και να καταλήξεις σε λογικά συμπεράσματα. Τελευταία ακόμη και η νομική επιστήμη δεν αποδέχεται αναιτιολόγητους χαρακτηρισμούς σε οποιαδήποτε πρόσωπα παρά μόνο τις κατηγορίες που βαρύνουν και που προέρχονται από πραγματικά αδιαμφισβήτητα περιστατικά.

  Τέλος όσοι τα έχουν τα έχουν βάλει με την Αγία του Χριστού Εκκλησία και το Άγιο Πνεύμα έχουν υποστεί φοβερές θεομηνίες και κατ επέκταση φρικτό και φοβερό τέλος.

  Τέτοιες επιστολές μόνο βλάβη δημιουργούν και σκάνδαλο σε βαθμό που βλάπτεται ολόκληρο το Έθνος μας. Είναι προτιμότερο αυτές τις δύσκολες ώρες της Πατρίδας μας να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά να ενωθούμε με τη Χάρη Του Αγίου Πνεύματος αποκυρήτοντας ο καθένας από την πλευρά του τα λάθη του και όλοι μαζί μία γροθιά να αντιμετωπίσουμε ότι επιτρέψει ο Θεός μας για τις αμαρτίες μας.

  Mετανόησε αγαπητέ μου, μην δίνεις άλλη ευκαιρία στους δαίμονες να σε κυριεύουν, και έλα να γνωρίσεις αυτή την Αγία Εκκλησία που περιφρονητικά την αποκαλούν οι πολλοί «παλαιοημερολογήτες». Έλα να γνωρίσεις πόση Χάρη έχει και πόσο πανέμορφα λάμπει στο βίωμά της. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν την ομορφιά και την γλυκύτητα που μας λούζει πλουσιοπάροχα ανάξιοι και αμαρτωλοί όντες. Έλα να τη γνωρίσεις και να αναπαυτείς διότι δεν ξέρουμε πόσο ακόμη θα ζούμε σε αυτή τη Ζωή.
  Ας μην βλάπτουμε άλλο την Πατρίδα μας και το Έθνος μας και ας παλέψουμε να το βοηθήσουμε και όχι να γίνουμε αρωγοί και αρχηγοί για να το διαλύσουμε.

  Με αγάπη και πόνο για το δοκιμαζόμενο Έθνος μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή