Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2010

Εξελέγη ο νέος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών


Μέ τήν κδημία το πολυσεβάστου Μακαριστο ρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Β',κλεισε να μεγάλο καί στορικό κεφάλαιο γιά τήν κκλησία μας. Κι δ νά μς πιτραπε μικρή ναφορά τι ''κκλησιαστικός'' δημιουργήθηκε μέ τήν δική του πατρική εχή καί ντολή.
 


Σήμερα, μέ τήν κλογή το νέου  ρχιεπισκόπου θηνν καί πάσης λλάδος κ.κ. Καλλινίκου A, νοίγει να καινούριο καί λπιδοφόρο κεφάλαιο γιά τήν κκλησία μας! συντακτική μάδα το ''Ἐκκλησιαστικο'' συγχαίρει τόν νέο Προκαθήμενο τς Γνησίας ρθοδόξου κκλησίας τς λλάδος καί εχεται στόν Μακαριώτατο ρχιεπίσκοπό μας, θείαν νίσχυσιν ες τήν δυσχερήν καί ψίστην διακονίαν πού ναλαμβάνει, π' γαθ τς Μαρτυρικς μας κκλησίας. Καί τόν διαβεβαιώνει, τι θά σταθε δίπλα του στήν νέα ατή διακονία πού ναλαμβάνει. Γιατί εμαστε λοι στρατευμένοι στήν διαφύλαξη κεραίας της ρθοδόξου μν Πίστεως καί στήν καταπολέμηση τς σύγχρονης γάγγραινας, τς Παναιρέσεως το Οκουμενισμο.


"Σήμερον, Τρίτην 22 Σεπτεμβρίου ἐ.ἑ  (5 Ὀκτωβρίου ν.ἡμ.), συνῆλθεν εἰς ἔκτακτον Συνεδρίαν, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος μέ μοναδικόν θέμα τήν ἐκλογήν νέου Ἀρχιεπισκόπου.
          Ἡ ἐκλογή ἔλαβε χώραν εἰς τόν ἱστορικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀθηνῶν (Διοσκούρων 6,  Πλάκα) τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ἔπειτα ἀπό Ἀρχιερατικήν Θείαν Λειτουργίαν ἡ ὁποία ἐτελέσθη ὑπό τοῦ νεωτέρου κατά τήν τάξιν Ἀρχιερέως, Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Βρεσθένης κ. Θεοδοσίου.
.
          Τῆς Ἱερᾶς Συνόδου προήδρευσεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος, ὡς Τοποτηρητής τοῦ χηρεύοντος Ἀρχιεπισκοπικοῦ Θρόνου. Παρόντα ἦταν ἅπαντα τά μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὁ δέ ἀσθενῶν Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀμερικῆς κ. Παῦλος ἐξεπροσωπήθη ὑπό τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Θεουπόλεως κ. Χριστοδούλου, μέλους τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς ἐν Ἀμερικῇ Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ..
.
          Κατά τήν πρώτην ψηφοφορίαν ἐπί 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καί  τά 11 ψηφοδέλτια καί ἐκ τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων ἔλαβον:
.
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 5.
.
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.
.
          Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ψήφους 3.
.
          Ὁ ἰσχύων Κανονισμός ἐκλογῆς, διά τήν περίπτωσιν ταύτην προέβλεπε νέαν ψηφοφορίαν μεταξύ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀχαΐας καί ἑνός ἐκ τῶν δύο ἰσοψηφησάντων προκρινομένου διά κληρώσεως. Πλήν ὅμως ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος ἐδήλωσεν ὅτι δέν ἤθελε ἀποδεχθῇ τυχόν πρόκρισιν αὐτοῦ διὰ ἐκλογήν, ὁπότε ἡ ἐπαναληπτική διαδικασία ἐκλογῆς διεξήθη μεταξύ τῶν δύο προκριθέντων Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν Θεσσαλονίκης καί Ἀχαΐας.
.
          Κατά τήν ἐπαναληπτικήν ταύτην ψηφοφορίαν ἐπί 11 ψηφισάντων Ἀρχιερέων, εὑρέθησαν ἔγκυρα καί  τά 11 ψηφοδέλτια καί ἐκ τῆς καταμετρήσεως τῶν ψήφων ἔλαβον:
.
         Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος ψήφους 8.
.
         Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος ψήφους 3.

          Ὅθεν Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγη ὁ ἀπό Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος.
.
      

    Ἐγένετο ἡ ἀνακοίνωσις τοῦ ἀποτελέσματος ἐν μέσῳ κωδωνοκρουσιῶν καί ἐνώπιον τοῦ συνηγμένου  κλήρου καί τοῦ λαοῦ ἐπηκολούθησε ἡ τάξις τοῦ μεγάλου μηνύματος (βλ. φωτογραφία) καὶ ἀπεφασίσθη ἡ ἐνθρόνισις τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου νὰ λάβῃ χώραν τὴν μεθεπομένην Κυριακήν 4/17 Ὀκτωβρίου καί ὥραν 12ην μεσηβρινήν εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Ἀθανασίου παρά τῇ Νέα Φιλαδελφείᾳ.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου"

.
 Βιογραφικόν Σημείωμα

Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλίνικος (κατά κόσμον Κωνσταντῖνος Σαραντόπουλος τοῦ Εὐστρατίου καί τῆς Ἑλένης) ἐγεννήθη τήν 24-6/7-7-1946 στόν Πειραιά. Ἐσπούδασεν Ἰατρικήν εἰς τὸ Ἀριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης.
 
           Ἀπό μικρὰν ἡλικίαν θέτει ἑαυτόν ὑπό τήν πνευματικήν καθοδήγηση τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιμανδρίτου τότε, Καλλιοπίου Γιαννακουλοπούλου (μετέπειτα Μητροπολίτου Γ.Ο.Χ. Πενταπόλεως). Τό 1971 ἀκολουθεῖ τόν Μοναχισμόν ὑπό τόν μακαριστόν Γέροντα Μητροπολίτην Κορινθίας Κάλλιστον, ὑπό τοῦ ὁποίου κατά τό αὐτόν ἔτος, ἐχειροτονήθη Διάκονος καί Πρεσβύτερος.

          Τό 1979 ἐχειροτονήθη Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου. Εἶναι Ἔξαρχος Εὐρώπης τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ἐνῶ ἀπό τό 1985 εἶναι τοποτηρητής Ἰονίων Νήσων καί Δυτικῆς Ἑλλάδος.

          Κατά τήν περίοδον 1998-2001 διετέλεσε Πρόεδρος τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος καί ἐπί τῆς προεδρίας τοῦ ἐγένετο κατορθωτή ἡ ἐξυγίανση τοῦ οἰκονομικοῦ φορέος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, ὁ ὁποῖος κατά τήν προηγουμένην περίοδον εἶχε ὑποστεῖ πολλάς δυσχερείας. Ἀπό τόν Ἀπρίλιον τοῦ 2010 ἐπανεξελέγη στήν θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Γενικοῦ Ταμείου.

         Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος κ. Καλλίνικος διετέλεσεν ὡς Μητροπολίτης Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί μέλος τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Κανονικῶν Ζητημάτων.

          Τά ὀνομαστήρια τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ εἶναι στίς 29 Ἰουλίου (11 Αὐγούστου Ν.Η.) – Ἁγίου Μάρτυρος Καλλινίκου.
 President2
          Ὁ Μακαριώτατος ὡς Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου τίς 5-6-1998 συνοδεύων τόν Μακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον κυρόν Χρυσόστομον κατά τήν ἐπίσκεψίν του εἰς τόν τότε Πρόεδρον τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας Κωνσταντῖνον Στεφανόπουλον.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου