Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2010

Η Εκκλησία των Γνησίων Ορθοδόξων εκήδευσε τον Προκαθήμενό της


__v
          Ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρός Χρυσόστομος Β΄ἐτελεύτησε τήν 13:30 τῆς 6/19-9-2010. Πρῶτοι κατέφθασαν οἱ Ἀρχιερεῖς Ἀττικῆς & Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος καί Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος καί ὀλίγον ἀργότερον ὁ Θεοφιλεστατος Ἐπίσκοπος Μαραθῶνος κ. Φώτιος, καθώς καί ἄλλοι κληρικοί. Ὁ Μακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε εἰς μίαν βαλίτσαν ἔτοιμα τά ροῦχα καί τά ἁπλά ἄμφια μέ τά ὁποῖα ἐπεθύμεῖ νά ἐνταφιασθῇ. Ὑπῆρχε καί εἷς φάκελλος μέ τήν ἔνδειξιν: «Νά ἀνοιχθῇ εὐθύς μετά τήν ἐκδημίαν μου». Ἐμπεριεῖχε πατρικάς συμβουλάς πρός τήν ἀδελφότητα καί ἐντολάς διά τόν ἐνταφιασμόν του. Ἐπεθύμη νά ἐνταφιασθῇ ὄχι καθήμενος, καί δίχως μίτραν. Μία μίτρα καί ἕνα ὠμοφόριο ἔπρεπε νά τοποθετηθῇ στόν Ἀρχιερατικόν θρόνον. Στολή εἶχε ἐπιλέξει μίαν παλαιάν καί ἁπλήν. Τόπον ταφῆς εἶχε ἐπιλέξει πλησίον τῆς Ἐκκλησίας πρός τήν βόρειον πλευράν.


          Οἱ παρόντες Ἀρχιερεῖς καί οἱ κληρικοί ἐσεβάσθησαν πλήρως τήν ἐπιθυμίαν τοῦ ἐκλιπόντος καί ἠτοίμασαν τό σῶμα κατά τά παραγγελθέντα τοποθετήσαντες τοῦτο εἰς τό μέσον τοῦ καθολικοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου, εἰς λαϊκόν προσκήνυμα.

          Ἐν τῷ μεταξύ ἄρχισε νὰ συρρέει πλῆθος κόσμου, ἐνῷ οἱ Ἱερεῖς ἐναλλασσόμενοι ἀνεγίνωσκον τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον.

          Προσελθόντων καί τῶν λοιπῶν Ἀρχιερέων συνῆλθεν ἐκτάκτως ἡ Ἱερά Σύνοδος διὰ νὰ ὁρίσῃ Tοποτηρητήν τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου καί νά ρυθμίσῃ τά τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας. Καθήκοντα Τοποτηρητοῦ ἀνέλαβεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Μάξιμος, κωλυομένου τοῦ Ἀντιπροέδρου Αὐτῆς Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Διαλείας κ. Ἀκακίου λόγω ἀσθενείας.


          Τήν Δευτέραν 7/20 Σεπτεμβρίου εἰς τό καθολικόν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου ἐτελέσθη Ἀρχιερατική θεία λειτουργία ὑπό τοῦ ἐπιχωρίου Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου. Χιλιάδες κόσμου συνέρρευσαν διά νά ἀσπασθοῦν τήν χεῖρα τοῦ ἐκλιπόντος Ἀρχιεπισκόπου καί νά διαπιστώσουν τήν εὐλυγισίαν τοῦ σώματος, ἡ ὁποία διετηρήθη ἀπό τήν πρώτην στιγμήν τῆς ἐκδημίας αὐτοῦ μέχρι καί τόν ἐνταφιασμόν.
__014

          Αἱ καμπάναι τῶν Ἱερῶν Ναῶν τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς ἐκρούοντο πενθίμως καί αἱ σημαῖαι εἰς τὰ γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καί εἰς τούς ναούς ἀνηρτήθησαν μεσίστιοι.
          Τό ἑσπέρας, εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τοῦ Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου, προεξῆρχε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, τῇ συμμετοχῇ τῶν Ἀρχιερέων Πειραιῶς & Σαλαμῖνος κ. Γεροντίου, Χριστιανουπόλεως κ. Γρηγορίου καί Μαραθῶνος κ. Φωτίου. Ἡ ἀκολουθία ἦτο λίαν συγκινητική διότι διά πρώτην φοράν εἰς τούς τοίχους τοῦ καθολικοῦ δέν ἠντήχει ἡ μελωδική φωνή τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας, ἀλλά τό σεπτό του σκήνωμα ἔκειτο ἄπνουν εἰς τό μέσον τῶν Πρεσβυτέρων και τῶν Ἐπισκόπων. Πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Βοιωτίας κ. Χρυσόστομος, ὅστις ὑπῆρξε καὶ Πρωτοσύγκελλος τοῦ ἐκλιπόντος Πρωθιεράρχου, ἐκήρυξε καταλλήλως τόν θεῖον λόγον.
.
__017

            Μετά τόν Ἑσπερινόν, ὅπως καθ’ ὅλην τήν διάρκειαν τῆς ἡμέρας οἱ Ἱερεῖς ἀνεγίνωσκον τό Ἱερόν Εὐαγγέλιον. Ἀργότερον αἱ Μονάζουσαι μέχρι τῆς πρωΐας ἀνεγίνωσκον τό ἱερόν ψαλτήριον.
__044
        . 
  Τήν Τρίτην 8/21 Σεπτεμβρίου εἰς τόν Ὄρθρον καί τήν θ.λειτουργίαν, ἔλαβον μέρος οἱ αὐτοί ἀρχιερεῖς καί πλειάς ἱερέων. Τόν θεῖον λόγον ἐκήρυξεν ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς καί Σαλαμῖνος κ. Γερόντιος.  Εἰς τήν ἐπιμνημόσυνον δέησιν ἡ ὁποία ἐτελέσθη εὐθύς μετά τό πέρας τῆς Θείας Θειτουργίας, προεξῆρχεν ὁ Τοποτηρητής τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης καί Δημητριάδος κ. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος ὁμίλησε καταλλήλως.
.
__031
__023
          Τήν 12ην μεσημβρινήν ἔπαυσε τό λαϊκόν προσκήνυμα καί ἤρχισεν ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Τοποτηρητοῦ καί τῇ συμμετοχῇ ἁπάντων τῶν μελῶν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῶν Γ.Ο.Χ. ἐν Ἑλλάδι, καθώς καί περίπου μία ἑκατοντάς ἱερέων οὐ μόνον ἐξ Ἑλλάδος ἀλλά καί ἐκ τοῦ Ἐξωτερικοῦ, οἱ πλεῖστοι τῶν ὁποίων ἔλαβον μέρος εἰς αὐτήν. Παρίστατο δέ ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου καθώς καί ἀντιπροσωπεία Ζηλωτῶν Ἁγιορειτῶν, πλῆθος Μοναχῶν καί Μοναζουσῶν καθῶς καί χιλιάδες Πιστῶν οἱ ὁποῖοι κατέκλυσαν τήν Ἱεράν Μονήν. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν παρέμεινεν μόνον ὁ Ἱερός Κλῆρος, αἱ Μοναχαί τῆς ἀδελφότητος καί οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἀρχῶν, ἐνῶ οἱ λοιποί ἠκροῶντο τήν ἀκολουθίαν ἀπό τῶν μεγαφώνων.
__026
          Πρός τό τέλος τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἀχαΐας καί πάσης Πελοποννήσου κ. Καλλίνικος, ὁ καὶ Ἀρχιγραμματεύς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ὡμίλησε καταλλήλως διὰ τὴν ζωὴν καὶ τὸ ἔργον τοῦ ἐκλιπόντος καθώς καί διὰ τὰ εὐλογημένα τέλη αὐτοῦ.
__035
.
__038
          Ἐκ μέρους τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου ὡμίλησεν ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμ. Χριστόδουλος Καραΐσκος, ἐνῷ μία Μοναχὴ ἐκ τῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναχράντου ἀπηύθυνε τὸ ὕστατον χαῖρε. Χαιρετισμούς καί ψηφίσματα ἀνέγνωσαν ἐκπρόσωποι:

          Τοῦ Γενικοῦ Ταμείου τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Γερόντιος.


         Τοῦ Νεανικοῦ Ὀρθοδόξου Συνδέσμου τὀ μέλος τῆς Συντονιστικῆς Ἐπιτροπῆς  δ. Εὐσεβία Σφακιανάκη.
__041

           Τῆς Ἑλληνικῆς Θρησκευτικῆς Κοινότητος τῶν Γ.Ο.Χ., ὁ Γραμματεύς αὐτῆς κ. Ζήσης Τσιότρας.
__042

           Μετά τόν τελευταῖον ἀσπασμόν, ἤραν τό σῶμα τοῦ κεκοιμημένου Πρωθιεράρχου ἱερεῖς ὑπ’αὐτοῦ χειροτονηθέντες
__048
καί ἐν πομπῇ, προπορευομένης τῆς φιλαρμονικῆς τοῦ Δήμου Μάνδρας Ἀττικῆς,
__y
τῶν ἐξαπτερύγων, τοῦ χοροῦ τῶν Ἱεροψαλτῶν, τῶν Ἱερέων καί τῶν Ἀρχιερέων,
__056
__057
__061_copy
καί ἀκολουθοῦντος τοῦ λαοῦ
__055
__069

ἐπορεύθησαν πρὸς τὸ σημεῖον τοῦ ἐνταφιασμοῦ εἰς τὴν αὐλήν τοῦ καθολικοῦ, πρός τήν βόρειον πλευράν.
__073
__076 __100
          Ἐκεῖ ἐτέθη τό σῶμα εἰς τὸν εὐτρεπισμένον τάφον τῆς φιλαρμονικῆς παιανιζούσης τὸν Ἐθνικόν Ὕμνον τῆς Πατρίδος μας.
__020 __112
          Στεφάνους ἀπέστειλον, ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως κ. Θεόδωρος Πάγκαλος, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΛΑ.Ο.Σ. κ. Γεώργιος Καρατζαφέρης κ.ἄ.. Παρόντες εἰς τὴν ἐξόδιον ἀκολουθίαν ἦσαν: οἱ Βουλευταί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου κ.κ. Καντερές, Νεράντζης καὶ Μπούρας, Οἱ Δήμαρχοι Μεγαρέων κ. Δημ. Στρατιώτης, Βιλλίων κ. Παναγιώτης Ρούσης, Μάνδρας κ. Ἰωάννα Κριεκούκη, Ἀσπροπύργου κ. Νικόλαος Μελετίου, οἱ πρώην Δήμαρχοι: Βιλλίων κ. Κωνσταντῖνος Μακρυνώρης, Ἐρυθρῶν κ. Παναγιώτης Μπεθάνης, Ἀσπροπύργου κ. Γεώργιος Λιάκος, Ἡ Ἀντινομάρχης Δ. Ἀττικῆς, Ἀντιδήμαρχοι, Νομαρχιακοί καί Δημοτικοί Σύμβουλοι τῆς περιοχῆς καί ἐκπρόσωποι φορέων. Συλλυπητήρια ἀπέστειλον, εἰς τὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου διάφοροι ἐκκλησιαστικοί καί πολιτικοί παράγοντες.

__030

            Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γ.Ο.Χ. ἐκήδευσε τιμῶσα –κατά τὸ δυνατόν- τό σῶμα τοῦ κεκοιμημένου Πρωθιεράρχου της. Πεποίσμεθα, ὅτι ἡ ψυχή αὐτοῦ κατετάγη μετὰ τῶν ὁμολογητῶν Ἱεραρχῶν, ὁμοῦ μετὰ τοῦ Μακαριστοῦ πρ. Φλωρίνης  Χρυσοστόμου καί τοῦ Μητροπολίτου τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς Φιλαρέτου καὶ τῶν λοιπῶν ἀγωνιστῶν ὑπέρ τῆς πατρώας πίστεως:
archbp
          «Τὸν καλὸν ἀγῶνα ἠγωνίσατο, τὸν δρόμον τετέλεκε, τὴν πίστιν τετήρηκε·  λοιπὸν ἀπόκειται αὐτῷ ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος» (Πρβλ. Β΄ Τιμ. Δ΄ 7).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου