Σάββατο 31 Ιουλίου 2010

Περί της εν Αυστραλία καταστάσεως

Σύμφωνα μέ πληροφορίες ἀπό τόν παροικιακό τύπο τῆς Αὐστραλίας διαπιστώνουμε την προσπάθεια προβολῆς μιᾶς ἐσφαλμένης εἰκόνας σχετικά μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς συμφωνίας μεταξύ τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας καὶ μιᾶς ὁμάδος ρασοφόρων αὐτοπαρουσιαζομένης ὡς «Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος».

Ἐκ τῶν δημοσιευμάτων αὐτῶν εἶναι ξεκάθαρο ὅτι ἡ συμφωνία αὐτή εἶχε ἕναν καὶ μόνον στόχο: τὴν ἐπίτευξη τῆς ἀναγνωρίσεως τῶν μυστηρίων τῶν ἐπιτελουμένων ἀπό τήν λεγομένη «Αὐτοκέφαλο Ἐκκλησία Αὐστραλίας καὶ Ἀμερικῆς(!)», δηλαδή τόν Ἐκκλησιαστικό φορέα τόν ὁποῖο ἐδημιούργησε ἡ Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας. Μᾶς ἦταν πάντοτε γνωστή ἡ διαφωνία τῶν Κοινοτήτων μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας. Γνωρίζαμε κάλλιστα πῶς ἡ διαφωνία αὐτή δὲν ἦταν ποτέ γιὰ ζητήματα πίστεως. Ἀφορούσε διοιηκητικά θέματα. Οἱ Κοινότητες ποτέ δὲν ἀνέχθηκαν νὰ παραχωρήσουν στόν ἀπόλυτο ἔλεγχο τῶν Πατριαρχικῶν Ἐκκλησιαστικῶν ἀρχῶν τούς ναούς πού μέ τόν ἰδρῶτα τῶν ἁπλῶν μεταναστῶν – μελῶν τους ἀνήγειραν. Τὸ θέμα κυρίως ἀφοροῦσε τόν οἰκονομικό ἔλεγχο τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὡς ἐκ τούτου ἀποσχίσθηκαν ἀπό τήν Νεοημερολογιτική Ἀρχιεπισκοπή Αὑστραλίας καί ἴδρυσαν τήν δική τους «Αὐτοκέφαλη» Ἐκκλησία.

Ἡ «Αὐτοκέφαλη» αὐτή Ἐκκλησία ἀκολουθεῖ ἐπίσης τὸ νέο ἡμερολόγιο, χρησιμοποιεῖ ὡς κληρικούς της κυρίως πρόσωπα πού προέρχονται ἀπό την Ἀρχιεπισκοπή Αὐστραλίας, ἀπό τήν ὁποία δέν διαφέρει καθόλου στίς οἰκουμενιστικές πρακτικές τῆς τελέσεως μικτῶν γάμων, τῆς ἐλλειποῦς τηρήσεως τῶν τυπικῶν τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν, τῆς ἀποδοχῆς στίς τάξεις της ὡς μελῶν καί στελεχῶν μασόνων ὁμογενῶν κ.λπ.. Πλήν ὅμως, τά μυστήρια ποὺ ἐπιτελοῦνται ἀπό τούς κληρικούς τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας δὲν καταχωροῦνται στά βιβλία τῶν Ἑλληνικῶν Προξενικῶν Ἀρχῶν. Τοῦτο ἀποτελοῦσε ἀνέκαθεν ἕνα μέσον πιέσεως κατά τῆς «Αὐτοκεφάλου» καὶ ἐξέφραζε τήν προτίμηση τῶν Ἑλληνικῶν Ἀρχῶν πρὸς τῆν ἄλλη νεοημερολογιτική παράταξη τῆς Αὐστραλίας, δηλαδή τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς.

Τὸ ζήτημα τῆς καταχωρήσεως τῶν μυστηρίων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἀφορᾶ τίς Ἑλληνικές Ἀρχές καί θά μποροῦσε νὰ τό λύσει αὐτό μέ πολιτικά ἢ νομικά μέσα ἡ Αὐστραλιανή Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία. Ἡ λύση, ὅμως, τήν ὁποία προέκρινε ἡ Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας εἶναι παράλογη καί προσβλητική γιὰ τούς Γνησίους Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Διότι τά μυστήρια τῶν Γ.Ο.Χ. καταχωροῦνται κανονικά στά ληξιαρχεῖα τῆς Ἑλλάδος καί τῶν Ἑλληνικῶν Προξενικῶν Ἀρχῶν τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἀλλά ὄχι ἀπροϋποθέτως. Πρέπει οἱ κληρικοί οἱ ὁποῖοι τὰ ἐπιτελοῦν νὰ ἔχουν κανονικά χειροτονηθεῖ καὶ να μήν ἔχουν καθαιρεθεῖ.

Οἱ Κοινότητες προσέλαβαν ὡς Ἐπίσκοπο ἕναν πρώην νεοημερολογίτη Κληρικό τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν τόν ὁποῖο «ἐχειροτόνησαν» ἄτομα μή φέροντα κανονική χειροτονία. Ὁ φερόμενος ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Αἰγίνης Αὐξέντιος, «χειροτονήθηκε» τό 1996 ἀπό τόν Μάξιμο Βαλλιανάτο καί τόν Δημήτριο Μπίφη. Ὁ πρῶτος ἦταν κάποτε Μητροπολίτης Κεφαλληνίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., ὅμως τό 1985 καθῃρέθη λόγῳ μιᾶς παράνομης χειροτονίας τὴν ὁποία εἶχε ἐπιτελέσει, καί στή συνέχεια ἀφορίσθηκε, ὅταν ἀποδείχθηκε ὅτι ἐπιπλέον εἶχε ψευδορκήσει. Ὁ δεύτερος ἦταν νεοημερολογίτης ἱερομόναχος ὁ ὁποῖος ξαφνικά παρουσιάσθηκε ὡς ...Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, δίχως νὰ γνωρίζει κανείς ἀπό ποῦ ἀνεφύη!

Ἡ περί τόν ἐν λόγῳ «Αἰγίνης Αὐξέντιο» ὁμάδα ἔχει ἀπειροελάχιστη ἐμβέλεια στόν Ἑλλαδικό χῶρο καί τά ἐλάχιστα «μυστήρια» τά ὁποῖα ἐπιτελοῦν οἱ ὀλιγάριθμοι «κληρικοί» τους ἄν καταχωροῦνται στά ληξιαρχεῖα (γιὰ τό ὁποῖο ἀμφιβάλουμε) τοῦτο ἀσφαλῶς θὰ ὀφείλεται στήν ἐλλειπῆ τήρηση τῶν ὑπουργικῶν ἀποφάσεων καί ἐγκυκλίων ἀπό τοὺς ληξιάρχους. Ὅπου οἱ ληξίαρχοι ἐπιτελοῦν τό καθῆκον τους αὐτά δέν καταχωροῦνται.

Ἐπιπλέον τά ὑπό τῶν Κληρικῶν τῆς «Αὐτοκεφάλου» Ἐκκλησίας στήν Αὐστραλία, τελεσθέντα μυστήρια δέν μποροῦν να καταχωρηθοῦν ὡς μυστήρια τῶν Γ.Ο.Χ., διότι ἁπλούστατα αὐτοί οἱ ὁποῖοι τὰ ἐτέλεσαν δὲν ἦταν ποτέ Κληρικοί τῶν Γ.Ο.Χ.. Ἦταν καί εἶναι πάντοτε νεοημερολογῖται. Δέν μετεβλήθησαν σέ Γ.Ο.Χ. ἀπό μία ὑπογραφή πού ἔβαλε ὁ Ἀξιότιμος Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας σέ συμφωνία μέ ἕναν φερόμενο ὡς Ἀρχιεπίσκοπο Γ.Ο.Χ.. Οὔτε ἡ ἀνάθεση τῆς διοικήσεως τῆς «Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας» σέ πρώην νεοημερολογίτη κληρικό πού ἔλαβε ἀνυπόστατη «χειροτονία» ἀπό φερομένους ὡς Ἐπισκόπους Γ.Ο.Χ., γιὰ νὰ μεταβῇ στὴν Αὐστραλία καί λειτουργεῖ πάλι μέ τό ὡς νεοημερολογίτης σέ νεοημερολογιτικές Ἐνορίες, μετέτρεψε τούς ἰδίους κληρικούς ξαφνικά -ὡς διὰ μαγείας- σέ κληρικούς Γ.Ο.Χ.!

Ἐπιπλέον ἡ χρησιμοποίηση πιστοποιητικῶν πού φέρουν στην προμετωπίδα «Ἐκκλησία Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος – Αὐτοκέφαλος Ἐκκλησία Αὐστραλίας και Ἀμερικῆς» εἶναι τουλάχιστον παράλογη: πῶς εἰναι αὐτοκέφαλη, ὅταν ὑπάγεται σέ μείζονα ἐκκλησιαστική ἀρχή; Εἶναι προφανές ὅτι ἡ χρήση τῆς ἐπωνυμίας τῶν Γ.Ο.Χ. εἶναι προκάλυμμα γιὰ τήν μέ πλάγιο τρόπο καταχώρηση τῶν μυστηρίων τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας.

Ἐάν θέλουν τήν καταχώρηση τῶν μυστηρίων τους νὰ τό πράξουν προσφεύγοντες στά ἁρμόδια δικαστήρια «εἰσερχόμενοι διὰ τῆς θύρας» ἀναγνωριζόμενοι ὡς αὐτοί πού εἶναι πραγματικά καὶ ὄχι μεταχειριζόμενοι μία ἐπωνυμία πού δέν τούς ἀνήκει. Διότι «ὁ μή εἰσερχόμενος διά τῆς θύρας (...), ἀλλά ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος κλέπτης ἐστί καί ληστής» κατὰ τὸ Ἱερὸν Εὐαγγέλιον.

Ἐπιπροσθέτως, ὀφείλουμε νὰ ἀναφέρουμε, ὅτι ἀπό τὴν μέχρι τώρα ἔρευνά μας στὸ Πρωτοδικεῖο Ἀθηνῶν, δέν ὑφίσταται νομικό πρόσωπο μέ ἀριθμό μητρώου αὐτόν που ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση τῆς Ὁμοσπονδίας Ἑλληνικῶν Ὀρθοδόξων Κοινοτήτων Αὐστραλίας.


Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

1 σχόλιο:

  1. Σε γραπτό εγκύκλιο κήρυγμα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της αυστραλιανής Αρχιεπισκοπής, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Στυλιανός (ο οποίος πρωτοστάτησε στη σατανολατρεία της Καμπέρα), διακήρυξε τις πρωτοφανείς απόψεις, ότι πλανάται όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη φύση του Ιησού είναι τέλεια και αναμάρτητη, (Φωνή της Ορθοδοξίας, Δεκέμβριος 1998) . Ο κ. Στυλιανός θεωρεί ότι ο Χριστός ήρθε αμαρτωλός και ατελής. Όπως επίσης θεωρεί ότι είναι υπεροψία και υπερηφάνεια, να λέμε εμείς οι ορθόδοξοι ότι κατέχουμε την αλήθεια. Θα έπρεπε να λέμε από ταπεινοφροσύνη ότι κατέχουμε το ψεύδος. Ως πρόεδρος της επιτροπής ορθοδόξων στο διάλογο με τους παπικούς, δήλωσε ότι ορθόδοξοι και καθολικοί αποτελούν μία εκκλησία και ότι τα μυστήρια των παπικών είναι έγκυρα και τέλεια. Σε ομιλία του στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, το Μάρτιο του 1992, υποστήριξε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, κατατάσσοντας και επίσημα τον εαυτό του στην κατηγορία των ζώων. Ο μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, μήνυσε τον πιθηκάνθρωπο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, για τις αιρετικές του απόψεις και κυρίως διότι παρουσιάζει το Χριστό ως αμαρτωλό.

    ΑπάντησηΔιαγραφή