Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2009

Περί Α.Μ.Κ.Α.

.
Toυ Επισκόπου Μαραθώνος κ. Φωτίου


Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος κατά την συνεδρίαν αυτής της 16/29 Οκτωβρίου 2009 συνεζήτησε μεταξύ των άλλων και το θέμα του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως και του θορύβου ο οποίος έχει εγερθεί περί αυτού.

Περί του ζητήματος τούτου εζητήθησαν και ελήφθησαν αι γνώμαι των πιστών μελών της Εκκλησίας μας οι οποίοι έχουν τας καταλλήλους επιστημονικάς γνώσεις ήτοι:

α) του Καθηγητού των Μαθηματικών και της Πληροφορικής, Προγραμματιστού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου εις την Διοίκησιν Επιχειρήσεων, διατελέσαντος ανωτάτου Διευθυντικού Στελέχους εις Ο.Τ.Ε. κ. Αθανασίου Παϊβανά,

β) του Καθηγητού της Πληροφορικής και κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου εις τον αυτόν τομέαν, διατελέσαντος Καθηγητού εις το Πανεπιστήμιον του Αιγαίου κ. Ελευθερίου Παυλή,

γ) του Ηλεκτρονικού Μηχανικού, προϊσταμένου της Βιοϊατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ηλιού Νάσσου και

δ) του Καθηγητού της Πληροφορικής και κατόχου Μεταπτυχιακού Τίτλου εις τον αυτόν τομέα κ. Νικολάου Καλοσκάμη[1].

Λαβούσα υπ’ όψιν και την σχετικήν αλληλογραφίαν της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος μετά του Υπουργείου Απασχολήσεως και Κοινωνικής Προστασίας, και ειδικότερον το υπ’ αρ. 20200/1160/Φ80321 από 09/09/2009 έγγραφον (βλ. κατωτέρω), αλλά και σχετικά δημοσιεύματα περί του θέματος από διαφόρους πηγάς, κατέληξεν εις τα κάτωθι συμπεράσματα:

1. Ο 11ψηφιος Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως αποτελείται από την ημερομηνία γεννήσεως (τα δύο πρώτα δηλούν την ημέραν, τα δύο επόμενα τον μήνα και τα επόμενα δύο το έτος γεννήσεως), τον 4ψηφιον αύξοντα αριθμόν καταχωρήσεως εις το μητρώον των γεννηθέντων την αυτήν ημέραν και εν ψηφίον ελέγχου.

2. Εις τον αριθμόν τούτον δεν περιέχεται κατ’ουδένα τρόπον ο αριθμός του Αντιχρίστου 666. Επί του παρόντος δεν παρέχεται εις κάρτας αι οποίαι φέρουν γραμμωτόν κώδικα, μαγνητικήν ταινίαν η μικροεπεξεργαστήν (microchip), αλλά εκδίδεται εις τεμάχιον απλού χάρτου.

Εις το μέλλον υπάρχει περίπτωσις να αντικατασταθή από ηλεκτρονικήν κάρταν φέρουσαν γραμμωτόν κώδικα, μαγνητικήν λωρίδα, η - το πιθανώτερον – μικροεπεξεργαστήν, όπως εις τα νέα διαβατήρια. Από αυτά όμως τα οποία προκύπτουν από τους ειδικούς επιστήμονας, η παρουσία του αριθμού 666 πιστοποιείται μόνον εις δύο συστήματα κωδικοποιήσεως γραμμωτών κωδίκων (όχι εις όλους τους γραμμωτούς κώδικας)[2]. Η άποψις ότι εξάπαντως εις τας μαγνητικάς λωρίδας η τους μικρο-επεξεργαστάς υπάρχει το 666, η ότι «όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα λειτουργούν δια του αριθμού 666» είναι πεπλανημένη και μυθώδης. Άπαντα τα συστήματα τα οποία μεταχειρίζονται την ψηφιακήν τεχνολογίαν βασίζονται εις το δυαδικόν σύστημα το οποίον περιλαμβάνει μόνον τα ψηφία 0 και 1 (bits). Οι αριθμοί αυτοί συγκροτούν τας λεγομένας ψηφιολέξεις εις σύνολα των 8 ψηφίων (bytes). Είναι δηλαδή εις ομάδας των οκτώ ψηφίων (οκτάδες). Δηλαδή λ.χ.: 00100111, 10110010, 10101100.

Αύται αι οκτάδες είναι η βάσις εις την οποίαν αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα των ηλεκτρονικών υπολογιστών (προετιμήθη ο αριθμός οκτώ διότι τα δύο ψηφία του δυαδικού συστήματος εις σύνολα των οκτώ ψηφίων μας δίδουν 28  δηλαδή 256 συνδυασμούς εις τους οποίους αντιστοιχούνται οι αριθμοί του δεκαδικού συτήματος, τα γράμματα της αλφαβήτου, τα σημεία στίξεως κ.λπ.). Δεν υπάρχει λοιπόν ο αριθμός «6». Όσοι διαδίδουν τα αντίθετα απλώς εκμεταλλεύονται την άγνοιαν των απλών ανθρώπων δια τα ζητήματα των νέων τεχνολογιών.

3. Ο Α.Μ.Κ.Α. είναι αναγκαίος δια την εργασίαν, ασφάλισιν και ιατροφαρμακευτικήν περίθαλψιν. Ασφαλώς είναι δεδομένη η υποχρέωσις του κράτους να πατάξει την ανασφάλιστον εργασίαν. Η ύπαρξις μιας ενιαίας βάσεως δεδομένων και αναφορά του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως εις τα έγγραφα της προσλήψεως και της εργασίας κάποιου διευκολύνει την επαλήθευσιν της καταβολής των νομίμων αφαλιστικών εισφορών προς όφελος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Πατάσσεται, λοιπόν η μάστιξ της εισφοροδιαφυγής, η οποία είναι κλοπή κατά του κοινωνικού συνόλου και διευκολύνεται η αρμονική καταβολή των συντάξεων και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις.

Εις την αντίρρησιν ότι έχομεν ήδη αριθμούς ταυτότητος και φορολογικού μητρώου, οπότε εις τι εχρειάζετο εις νέος αριθμός, υπάρχει η απάντησις ότι οι άλλοι αριθμοί αντιστοιχούν εις εντελώς διαφορετικούς καταλόγους. Εις τους καταλόγους των ασφαλισμένων υπάρχουν ήδη πάρα πολλοί αλλοδαποί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν διαθέτουν αριθμόν ταυτότητος. Εις τα φορολογικά μητρώα, πάλιν υπάρχουν καταγεγραμμένα εκτός από φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα (εταιρίαι, οργανισμοί, επιχειρήσεις). Άλλωστε ήδη είχομεν αριθμόν μητρώου εις τον ασφαλιστικόν φορέα όπου ο καθείς ήτο ησφαλισμένος. Η αλλαγή εργασίας κάποιου είχε ως αποτέλεσμα την εγγραφήν του και εις έτερον ασφαλιστικόν φορέα με διαφορετικόν αριθμόν. Τούτο, εντείνει το πρόβλημα της διαδοχικής ασφαλίσεως και μάλιστα τώρα όταν τα ασφαλιστικά ταμεία συγχωνεύονται και αναδιοργανούνται. Ορθώς, λοιπόν, αντικαθίστανται οι διαφορετικοί ασφαλιστικοί αριθμοί ενός ασφαλισμένου άπό ένα.

4. Οι πιστοί της Εκκλησίας μας πολίται ξένων κρατών (Γερμανίας, Αμερικής, Αυστραλίας, κ.λπ.) διαθέτουν ήδη Αριθμόν Κοινωνικής Ασφαλίσεως κατά τας τελευταίας τρεις δεκαετίας, δίχως ποτέ να έχει εγερθεί δι’ αυτούς θέμα συνειδήσεως η ασυμβιβάστου προς την ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ.. Μάλιστα διαθέτουν και ηλεκτρονικάς κάρτας κοινωνικής ασφαλίσεως δια την καλυτέραν εξυπηρέτησίν των, αντί βιβλιαρίου.

5. Ο θόρυβος περί συναρτήσεως του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως μετά του χαράγματος του Αντιχρίστου εγείρεται κυρίως από κύκλους των λεγομένων συντηρητικών νεοημερολογιτών (του «Ορθοδόξου Τύπου» κ.α.) οι οποίοι επικαλούνται ρήσεις αγιορειτών ψευδοπροφητών, όπως του Παϊσίου, αλλά αναμασούν χωρία ανυπάρκτων αγίων, όπως κάποιου Αρέθα Καισαρείας, αμφιλεγομένου συγγραφέως του 10ου αιώνος, γνωστού μεν για τα φιλολογικά του σχόλια εις τους εθνικούς συγγραφείς και δια τας παλιννωδίας του κατά την εκκλησιατικήν διαμάχην περί την τεταρτογαμίαν του Αυτοκράτορος, αλλά ΟΧΙ αγίου της Εκκλησίας.

6. Το χείριστον πάντων είναι ότι επικαλούνται και επιχειρήματα τα οποία επινόησαν πρώτοι προτεστάνται πάστορες και παστόρισσαι, όπως κάποια «αιδεσιμοτάτη» κ. Mary Stewart Relfe συγγραφεύς των βιβλίων «When your money fails» και «The new money system», η τηλεκηρύκων όπως ο εσχατολόγος «αιδεσιμώτατος» Texe Mars. Τα εμπεριεχόμενα εις αυτά επιχειρήματα της Προτεστάντιδος προφήτιδος περί αριθμοποιήσεως των προσώπων και της υπάρξεως του 666 εις κάθε πτυχήν της ηλεκτρονικής τεχνολογίας, μεταφρασθέντα εις την ελληνικήν και με την απόκρυψιν της προελεύσεως, αποτελούν τον βασικόν οπλοστάσιον των «ορθοδόξων» συνωμοσιολόγων και εσχατολόγων. Εάν ήσαν εκ Θεού αι τοιαύται «αποκαλύψεις» θα απεκαλύπτοντο εις τους προτεστάντας; Ημείς ως Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν το απόδεχόμεθα. Άλλωστε εις την Ιεράν Αποκάλυψιν αναφέρονται οι δύο Προφήται, (ο Ηλίας και ο ’Ενωχ) οι οποίοι θα προειδοποιήσουν τους πιστούς δια την έλευσιν του Αντιχρίστου και το πραγματικόν σφράγισμα και όχι οι σημερινοί αναφυόμενοι προτεστάνται ψευδοπροφήται και τα εδώ φερέφωνά των.

7. Ο κατά καιρούς ενσπειρόμενος πανικός ότι «έρχεται ο Αντίχριστος», η ότι ήδη έχει γεννηθεί κ.λπ. μόνον ζημίαν προξενεί εις τους πιστούς, διότι όταν κάποτε μετά από τας προφητευμένας βιβλικάς καταστροφάς έλθει τούτος, είναι πιθανόν τινές απηυδισμένοι πιστοί από τας ψευδείς σημάνσεις συναγερμού των σημερινών εσχατολόγων, να μη αναγνωρίσουν τα σημεία της πραγματικής ελεύσεώς του.

Ως εκ τούτου, η Ιερά Σύνοδος απεφάνθη ότι, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφαλίσεως δεν αποτελεί θέμα πίστεως. Δεν είναι εκκλησιαστικόν, αλλά κρατικόν ζήτημα και ισχύει η ρήσις του Χριστού, «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ». Η Εκκλησία δεν έχει λόγον δια να συστήση εις τα μέλη της την μη λήψιν του Α.Μ.Κ.Α.. Δεν αποτελεί ούτε σφράγισμα του Αντιχρίστου, ούτε άρνησιν του βαπτίσματος.

Όστις δι’ άλλους λόγους, (λ.χ. φοβούμενος την ενδεχομένην κακήν χρήσιν των ιατρικών δεδομένων του[3], ή το λεγόμενον «ηλεκτρονικόν φακέλωμα») δεν επιθυμεί την απόδοσιν εις αυτόν του Α.Μ.Κ.Α. δύναται να ζητήση την εξαίρεσιν αυτού, όχι όμως ως θεωρών τούτο θέμα πίστεως και δίχως να κατακρίνει τους μη αιτουμένους την εξαίρεσίν των.


____________________________________

[1] Εις την εμπεριστατωμένην εισήγησιν του οποίου κυρίως εβασίσθη η εν λόγω απόφασις.
[2] Αν και κατά μίαν επιστημονικήν άποψιν δια τα δύο ταύτα συστήματα κωδικοποιήσεως γραμμωτών κωδίκων ΔΕΝ είναι βέβαιον ότι υπάρχει συνυφασμένος ο επάρατος αριθμός.
[3] Το οποίον δεν είναι θέμα πίστεως, αλλά ούτε η μη λήψις του ΑΜΚΑ εξασφαλίζει την προστασίαν των δεδομένων τούτων.
.

.
Ελήφθη από ΕΔΩ
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου