Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2009

Τα προηγηθέντα της εξόδου των Τριών Μητροπολιτών

.  .    

       Σημ: Στην παρακάτω Συνέντευξη περιγράφεται η πρώτη επαφή του μακαριστού πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου με τους Γ.Ο.Χ. και ιδιαίτερα με νέους από την ιστορική "Ένωση Νέων" οι οποίοι και πρώτοι τον προέτρεψαν να ηγηθεί του αγώνος. Ακόμη αναφέρεται για πρώτη φορά το ψευδώνυμο του μακαριστού ως "Εκκλησιαστικός" στο πρώτο άρθρο του που δημοσιεύθηκε από το επίσημο δημοσιογραφικό όργανο της Κοινότητος των Γ.Ο.Χ.. Ο Νεανικός Ορθόδοξος Σύνδεσμος αποτελεί σήμερα τη συνέχεια της ιστορικής "Ένώσεως Νέων".  
.

 .
ΤΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ 
 .
.
Διήγησις του ευλαβεστάτου γέροντος κ. Ηλία Αγγελοπούλου στον μακαριστό επίσκοπο Πενταπόλεως κ. Καλλιόπιο Γιαννακουλόπουλο.
.
.

 «Υπηρετούσα τότε, εις το τμήμα των εσωρούχων του καταστήματος «Αφοι Λαμπρόπουλοι» οδός Σταδίου. Εκεί κατά διαστήματα εξυπηρέτησα μεταξύ των πελατών και Αρχιερείς του νέου ημερολογίου. Μεταξύ τούτων και τον τότε Κερκύρας Αθηναγόρα, τον μετέπειτα Οικουμενικόν Πατριάρχην. Μάλιστα δε εξεπλάγην, όταν κάποια φορά, μου ζήτησε να αγοράση..πιντζάμες!
. 
Πάντοτε εύρισκα την ευκαιρία να ομιλώ με τους πελάτες – Κληρικούς και δια το ζήτημα του ημερολογίου. Τότε αυτοί ή ευγενέστατα και διακριτικά απέφυγον την συζήτησιν ή με ειρωνεύοντο!
Ήταν ένα πρωινό των τελευταίων ημερών του Σεπτεμβρίου του έτους 1934, όταν είδα να εισέρχεται εις το κατάστημα και να προχωρή προς το μέρος μου ένας πελάτης. Ήταν ένας ιεροπρεπής και σεβάσμιος Κληρικός. Ήταν ένας ξεχωριστός, ήταν το κάτι άλλο. Καθώς με πλησίαζε με εκείνοτο αδιόρατο γλυκύ χαμόγελον, είπα μέσα μου με έκδηλη την συγκίνησιν «Ηλία, αυτός πρέπει να είναι, Εκείνος, που ημείς οι Γ.Ο.Χ. χρόνια τον περιμένουμεν».

.
Έσπευσα τότε να τον περιποιηθώ με την κρυφή ευχή να ήτο...Αρχιερεύς! Μου ζήτησε ευγενέστατα φανέλλες. Άδραξα την ευκαιρία να τον ρωτήσω:  
          - Αιδεσιμώτατε, με ή χωρίς μανίκια τις θέλετε;» Τότε μου απεκάλυψε ότι ήτο Αρχιερεύς.
.
Η χαρά μου ήτο μεγάλη. Έλαβα το θάρρος και του άνοιξα συζήτησιν δια θρησκευτικά θέματα. Πρόθυμος και γλυκομίλητος απαντούσε. Τέλος τον ρώτησα που θα ημπορούσα να τον συναντήσω.
. 
        - Ομιλώ, παιδί μου, απήντησεν, εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Γεωργίου Κυψέλης και εκεί θα ημπορούσατε να με συναντήσετε.
 .
Με είδε διστακτικόν και σκεπτικόν:
         
- Τι σκέπτεσθε, με ερώτησεν.
         
- Δια να γίνω πιο σαφής, Σεβασμιώτατε, είμαι Ορθόδοξος Χριστιανός και ακολουθώ το πάτριον εορτολόγιον και δεν μου επιτρέπεται να συμπροσεύχομαι με σχισματικούς!

Με κοίταξε σιωπηλά και σοβαρός και δεν απήντησε. Δια να μην τον φέρω σε δύσκολον θέσιν, ετοίμασα την παραγγελίαν και τον συνώδευσα εις το ταμείον. Εκεί του πρότεινα να στείλουμε το δέμα εις την οικίαν του, και τούτο το έκαμα προκειμένου να μάθω ποίος ήτο και που διαμένει.
Σιωπηρός μου έδωσε την κάρτα του και αφού μας χαιρέτησε με ευγένεια, έφυγε. Είδα την κάρτα που κρατούσα, η οποία έγραφε: «Χρυσόστομος Καβουρίδης – Μητροπολίτης πρ. Φλωρίνης – οδός Κρίσσης 24 Κυψέλη – Αθήναι».
.
  *    *     *
 .
Το βράδυ όταν σχόλασα από την εργασία μου, επήγα όπως πάντα εις τα γραφεία της «Ενώσεως Νέων των Γ.Ο.Χ.» όπου μετείχα ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον ενθουσιασμόν που κατείχε πάντα τους νέους των Γ.Ο.Χ., διηγήθηκα εις τα μέλη των, όλα όσα μου συνέβησαν εκείνο το πρωινό με την αναπάντεχη συνάντησιν του Μητροπολίτου. Δυστυχώς, δεν τους είδα και τόσο ενθουσιασμένους με αυτά που τους διηγήθηκα. Είχον δίκιο. Και τούτο, διότι πολλάκις απηγοητεύθημεν με παρόμοιας άλλας συναντήσεις με Μητροπολίτας νεοημερολογίτας, οι οποίοι εις το τέλος απεδείχθησαν σκληροί διώκται μας. «Ωσει λήρος εφάνησαν εις αυτούς τα ρήματα μου», κατά το Ιερόν Ευαγγέλιον. .
 .
Μόνον ένας εξ αυτών, ο αείμνηστος Λάζαρος Αργυρίου, έδειξεν ενδιαφέρον και απεφασίσαμεν να επισκεφθούμεν τον Μητροπολίτην πρ. Φλωρίνης εις την οικίαν του. 
.
Πράγματι, την επομένην ημέραν ευρέθημεν έξωθεν της οικίας του. Μας άνοιξε η ανεψιά του κ. Μελπομένη Ζαχαρίου και μας ερώτησε τι θέλουμε. Απαντήσαμε ότι ήρθαμε για τον Σεβασμιώτατο. Αφού ενημέρωσε τον θείο της, μας πέρασε εις το γραφείον του, όπου ο Σεβασμιώτατος με καλογηρικό σκουφί εκάθητο και έγραφε.
.


.

Μας έκανε νεύμα να καθήσωμεν και μετά μας είπε:
.
         - Σας ακούω.
       
- Σεβασμιώτατε, πήρα τον λόγον εγώ, θα μου επιτρέψετε να σας κάμω μερικάς ερώτησεις. Όταν κάποπιος ακολουθά το Πάτριον Εορτολόγιον κάμνη καλώς ή όχι; Αν ακολουθήση το νέον ημερολόγιον είναι αμαρτία; Τι είναι το ορθότερον;
.
Αυθόρμητα απήντησεν εις την τελευταίαν ερώτησιν μου:
         
- Το Παλαιόν!
         
- Τότε, διατί και εσείς, Σεβασμιώτατε, δεν το ακολουθήτε;

Με κοίταξε καλά – καλά και τότε με θυμήθηκε.
         
- Α! αναφώνησε, εσύ είσαι ο νέος του καταστήματος Λαμπροπούλου.
.
Μετά μας ομίλησε δια πολλά επίκαιρα θρησκευτικά θέματα αλλά απέφυγε να δώση σαφή απάντησιν εις την ερώτησιν μου.

     
- Εάν εσείς, Σεβασμιώτατε, που όπως διαπιστώνουμε εμφορείσθε από συντηριτικόν εκκλησιαστικόν πνεύμα δεν αποφασίζεται να αναλάβετε την διαποίμανσιν ενός αγωνιζομένου και προδομένου ευσεβούς Λαού που αγωνίζεται και διώκεται δια τας ιεράς Παραδόσεις, ποιός άλλος θα βρεθή; Ένας εσείς, καθώς και οι Σεβασμιώταοι Δράμας και Κασσανδρείας, οι οποίοι πολλάκις ετάχθησαν δημοσίως υπέρ του παλιού ημερολογίου, σεις όλοι μαζί θα ημπορούσατε να αναλάβετε τον αγώνα μας. Εάν δεν το κάμετε, τότε θα αναγκάσετε εμένα, αλλά και πολλούς άλλους να αλλάξωμεν υπηκοότητα και να γίνωμεν Σέρβοι υπήκοοι!
 .
Μόλις άκουσε αυτό πετάχθηκε όρθιος.
           
-   Αυτό παιδί μου, ποτέ να μην το κάμετε!
     
- Λυπούμαι Σεωασμιώτατε, σεις μας αναγκάζετε να το κάμνωμεν, και τούτο δια να περιφρουρήσωμεν την Ορθόδοξον Πίστιν μας, η οποία είναι υπεράνω εθνών. [1]
.
Μέχρις εδώ τελείωσε περίπου η συνομιλία μας. Εφύγαμεν αρκετά απογοητευμένοι. Αλλά όπως μάθαμε αργότερα από την ανεψιά του και ο πρ. Φλωρίνης μετά από εκείνη την συζήτησιν ήτο συνεχώς πολύ σκεπτικός και λιγομίλητος. Πολλές φορές καθόταν τα βράδυα εις το γραφείον του και έγραφε. 
.
________________________.
[1] Είχε γίνη γνωστόν τας ημέρας εκείνας, ότι το Δ. Σ. της Κοινότητος των Γ.Ο.Χ. είχε απευθυνθή δι’ εγγράφου του προς τους Ρώσσους Αρχιερείς της Διασποράς, εις το Κάρλοβιτς της Σερβίας, και ζητούσε να χειροτονήσουν δύο Αρχιερείς.

 *    *     *

Παρήλθον από την συνάντησιν εκείνην πολλαί ημέραι.

Μία ημέρα του Νοεμβρίου τον βλέπω πάλιν να εισέρχεται εις το κατάστημα και να προχωρή προς το μέρος του. Με χαιρέτησε χαμογελώντας και μου έδωσε ένα φάκελλον, λέγοντας μου:

            - Είναι ένα άρθρον μου δια το ημερολόγιον. Έχετε την άδεια μου να το δημοσιεύσετε.
.
Τον άνοιξα και είδον ότι δεν είχε υπογραφή.
           
- Μα Σεβασμιώτατε, του είπα, χωρίς την υπογραφήν σας δεν θα έχει μεγάλην αξίαν...
         
 - Προς το παρόν, μου απήντησε, δεν χρειάζεται η υπογραφή μου. Σεις δημοσιεύσατε τούτο εις το δημοσιογραφικόν σας όργανον και αργότερον βλέπομεν...
.
Την μεσημβρίαν, σας σχολάσαμεν, έσπευσα κατ’ ευθείαν εις τα Γραφεία της Κοινότητος, που ήσαν τότε εις την οδόν Φιλοθέης πλησίον της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Εκεί συνάντησα τον αείμνηστον Μοναχόν π. Αντώνιον Μουστάκαν. Του διηγήθηκα την συνάντησιν μου μετά του αγίου πρ. Φλωρίνης και του έδωσα τα χειρόγραφα.

          - Ο άγιος πρ. Φλωρίνης, μου είπεν ο π. Αντώνιος, είναι ένας από τους πλέον συντηριτικούς και Παραδοσιακούς Αρχιερείς αλλά και από τους ολίγους εις ήθος και αρετήν. Τον γνώρισα εις Μυλοπόταμον του Αγίου Όρους, όταν έμενεν εξόριστος από τον Μελέτιον Μεταξάκην.
.
Τα χειρόγραφα εδημοσιεύθησαν εις το υπ. αριθ. 189/1934 του επισήμου οργάνου της Κοινότητος των Γ.Ο.Χ. «Κήρυξ των Ορθοδόξων» με τίτλον: «Οι απειλούντες την Εκκλησίαν και το Έθνος μεγάλοι κίνδυνοι εξ αιτίας του Ημερολογίου» και με την υπογραφήν «Εκκλησιαστικός».

Αργότερα, έγινεν η πρώτη επίσημος επαφή των αειμνήστων Ιερομ. π. Παρθενίου Σκουρλή (μετέπειτα επισκόπων Κυκλάδων) και π. Αντωνίου Μουστάκα μετά του πρ. φλωρίνης και τον προέτρεπον να τεθή επικεφαλής του Ιερού Αγώνος. Μς συνιστούσε να κάμωμεν υπομονήν και ότι δεν συνέφερε να εξέλθη μόνον ένας Αρχιερεύς.
.
Την τελετήν της καταδύσεως του Τιμίου Σταυρού των αγίων Θεοφανείων του επόμενου έτους 1935, ο πρ. Φλωρίνης παρηκολούθησεν άγνωστος μεταξπύ των Πιστών, και πολύ αργότερα εδιηγείτο, διεπίστωσεν όχι μόνον το πλήθος των Πιστών, αλλά προ πάντων την πνευματικότητα τούτων, την τάξιν των, τον ζήλον και την πίστιν των.»
.

  *    *     *
 .
Διήγησις της ευλαβ. κ. Μελπομένης Ζαχαρίου, ανεψιάς του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου.
.
Η κ. Μελπομένη Ζαχαρίου, η οποία παρίσταντο εις την ως άνω συνέντευξη του κ. Ηλία Αγγελοπούλου, διηγήθηκε τα λαβόντα χώραν προς της εξόδου των Τριών Μητροπολιτών.
 .
«Επ’ ευκαιρία της εορτής του Αγ. Γερμανού κατά το νέο ημερολόγιο (12 Μαΐου ν.η. – 29 Απριλίου π.ε.) ονομαστική εορτή του Σεβ. Μητρ. Δημητριάδος Γερμανού, ο θείος μου πήγε εις τον Βόλον και παρέμεινε 3 – 4 περίπου ημέρας.
 .
Εκεί προσπάθησε να πείση τον άγιον Δημητριάδος να εξέλθουν μαζί και να αναλάβουν τον ιερό αγώνα των Γ.Ο.Χ. Ο Δημητριάδος αντέλεγεν και επέμενε ότι πρώτα να δημοσιεύσουν τας προθπεσεις των καθώς και τους λόγους των και μετά να εξέλθουν και αποκηρύξουν την Διοικούσαν Ιεραρχίαν.
. 
«Αυτά που λέγεις, άγιε αδελφέ, του επέμενε ο θείος, είναι προφάσεις εν αμαρτίαις» και μετά από πολύωρες συζητήσεις τέλος τον έπεισε και επέστρεψαν μαζί εις τας Αθήνας.

Τρεις ημέρας προ της εξόδου των και συγκεκριμμένως την 23η Μαΐου 1935, ημέραν Πέμπτην, εδώ εις το σπίτι μας παραθέσαμεν γεύμα. Προεκάθησαν εκτός από τον θείο μου, ο οποίος ήτο και ο οικοδεσπότης, και οι Μητροπολίται Δημητριάδος Γερμανός, Δράμας Βασίλειος, Ύδρας και Σπετσών Προκόπιος, Δρυινουπόλεως Βασίλειος και ο Ζακύνθου Χρυσόστομος, καθώς και οι Αρχιμανδρίται – ιεροκήρυκες Χριστόφορος Χαντζής και Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος.
. 
Μετά το φαγητό επέρασαν εις το σαλόνι και εκεί συνεζήτησαν την όλην εκκλησιαστικήν κατάστασιν και ιδιαιτέρως το ημερολογιακόν ζήτημα. Συνεφώνησαν όλοι, ότι πρέπει η Εκκλησία της Ελλάδος να επανέλθη εις το Πάτριον Εορτολόγιον. Συνεφώνησαν επίσης ότι θα πρέπει να πιεσθή η Ιεραρχία, και τούτο δια να γίνη, θα γίνη μόνο με την έξοδον πολλών Αρχιερέων. Ο Δημητριάδος πρότεινε, ότι όσοι ευρίσκωντο εκεί, να ηγηθούν του ευσεβούς κινήματος υπέρ των Πατρίων Παραδόσεων και να πεισθούν και οι άγιοι αδελφοίο Κασσανδρείας Ειρηναίος, ο Σάμου Ειρηναίος και ο Χαλκίδος Γρηγόριος.

Ο Δράμας Βασίλειος είπεν ότι δεν χρειάζεται να εξέλθουν όλοι μαζί αλλά μόνον 2 – 3 και οι άλλοι περιμένοντας να βοηθήσουν από μέσα.

Ο Ύδρας και Σπετσών Προκόπιος καθ’ όλην την συζήτησιν δεν ομίλησε καθόλου.

Τέλος απεφασίσθη όπως ηγηθούν του Ιερού ημών Αγώνος των Γ.Ο.Χ. τρεις Αρχιερείς και οι άλλοι θα ακολουθούσαν αργότερα.

Επίσης εις τας συζητήσεις αυτάς ειπώθηκεν ότι και η Κυβέρνησις Π. Τσαλδάρη – Γ. Κονδύλη είναι ενημερωμένη δια των φίλων Βουλευτών Γ. Ράλλη και Δ. Καριωτάκη, και η οποία θα βοηθήση ή τουλάχιστον θα σταθή ουδετέρα.
.
.
.
.
. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου