Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

9. Η αλλαγή

.

Τα δημοσιεύματα του Τύπου

.

Αι ημέραι περνούσαν μέσα εις μίαν «βουβαμάρα» των Λαϊκών, όσπου μετά 13 ημέρας ήλθεν η 25 Μαρτίου με το ΠάτριονΕορτολόγιον, δηλ. η 7 Απριλίου με το νέον. Ο Ιερός Ναός της Μητροπόλεως τιμάται εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου ήτο κλειστός. Την παραμoνήν 24 Μαρτίου π. εορτ. (6 ΑπρΙλ. ν.ήμ.) κατά τας απoγευματινάς ώρας πλήθος Πιστών, απ’ όλας τας συνοικίας των Αθηνών, με λαμπάδας και «τάματα» επλημμύρισαν γύρωθεν τον Ναόν της Μητροπόλεως. 
Αλλά ας αφήσωμεν να μας τα περιγράψουν οι εφημερίδες της εποχής εκείνης. 

.

Η «Βραδυνή» έγραφε: 

.
ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ ΕΓΕΝΟΝΤΟ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ


Είς τους διαφόρους ναούς εγένοντο χθές το απόγευμα διάφορα επεισόδια διότι κατόπιν διαταγής του Αρχιεπισκόπου ο εσπερινός εψάλη ενωρίς ίvα μη προσέλθουν οι πιστοί επειδή σήμερον έδει να εoρτασθή ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου κατά το καταργηθέν εκκλησιαστικόν ημερολόγιον. Επίσης υπό του Αρχιεπισκόπου απηγορεύθη η επί πoινή καθαιρέσεως εις τους Ιερείς να λειτουργήσουν σήμερον ή να ψάλλουν τα τροπάρια του Ευαγγελισμού. Εξ άλλου απηγορεύθη η κρούσις των κωδώνων του Ρωσσικού ναού ως και η διά σήμερον τέλεσις της λειτουργίας εις το Μετόχιον του Παναγίου Τάφου μολονότι το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων δεν απεδέχθη το νέον ημερολόγιον. 

.
Παρ’ όλα τα ληφθέντα μέτρα, πλήθη πιστών κατέκλυσαν από του απογεύματος μέχρι βαθείας νυκτός τον Μητροπολιτικόν Ναόν, τη επιμόνω δε απαιτήσει αυτών εδέχθη εις των Ιερέων να ψάλη παράκλησιν «υπείκων ως έλεγε, εις τας απειλάς του κόσμου». Οι επίτροποι ηθέλησαν να κλείσουν την εκκλησίαν, αλλά προ του θρησκευτικού φανατισμού ο ναός παρέμεινεν ανοικτός μέχρι νυκτός. Εις την Μητρόπολιν εγένοντο εφέτος και τρία θαυματα. Την 5ην απογευματινήν ο 7ετής Στασινόπουλος εκ γενετής παράλυτος και κωφάλαλος, μεταφερθείς υπό της μητρός του προ της εικόνος της Θεοτόκου κατελήφθη υπό σπασμών και μετά πάροδον ολίγης ώρας εν μέση γενικής κατανύξεως ηγέρθη και επρόφερε τας λέξεις «μαμά-γιαγιά-μπαμπά» συγχρόνως ήρχισε να περπατή. 

.
Ολίγον αργότερον ιάθη μία 17ετις νεανίς παράλυτος και την 7ην εσπερινήν εις εργατικός κωφάλαλος. Ούτος καίτοι 30τούτης ωμίλησε διά πρώτην φοράν χθές δηλώσας ότι σήμερον δεν θα μεταβή εις την εργασίαν του. Τα ονόματα των δυο τελευταίων οι επίτροποι του ναού μολονότι τα γνωρίζουν αρνούνται να τα ανακοινώσουν, ισχυριζόμενοι ότι δεν εγένοντο θαύματα, ενώ τουναντίον υπό ολοκλήρου του εκκλησιάσματος ομολογούνται ταύτα.  (46)

.

Επίσης η «Νέα Ημέρα» έγpαφε: 

.
ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΝΑΟΥΣ. ΒΙΑΙΑ ΕΚΔΙΩΞΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

.
Εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν εσημειώθησαν χθες σκηναί, ήκιστα κολακευτικαΙ διά την αξιοπρέπειαν της Δημοκρατικης Κυβερνήσεως. 

.
Αστυνομικά όργανα επέδραμον κατά των πολυπληθών προσκυνητών, τους οποίους εξεδίωξαν βία της Εκκλησίας, δηλώσαντα, ότι απαγορεύεται η είσοδος! Και όταν ο κόσμος κατηγανακτισμένος εζήτησε να μάθη την αιτίαν, ελάμβανε την απάντησιν, ότι παρήλθεν η εορτή του Ευαγγελισμού ... 

.
Έν τούτοις παρά τα μέτρα ταύτα της αστυνομίας, ο κόσμος με αληθή θρησκευτικόν φανατισμόν κατώρθωσε να εισέλθη εις την εκκλησίαν και να διεξαγάγη μόνος του την εωθινήν ακολουθίαν. Συγκινητικόν ήτο το θέαμα ομάδες δεσποινίδων, α οποίαι, ελλείψει Ιερέων, έψαλλoν μόναι διάφορα τροπάρια εκ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. 


ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 

.
Εις τας λαϊκάς τάξεις εκράτει ζωηρά δυσφορία κατά της Κυβερνήσεως, απαγορευσάσης σήμερον εις τους Ιερείς να λειτουργήσουν. Ετονίζετο, ότι αι θρησκευτικαΙ μεταρρυθμίσεις δεν επιβάλλονται αλλά ωριμάζουν παρά τη λαϊκή συνειδήσει. (47) 

.

Τέλος η "ΣΚΡΙΠ" έγραφε: 

.
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ - ΕΝ ΚΩΦΑΛΑΛΟΝ ΠΑΙΔΙΟΝ ΑΝΕΚΤΗΣΕ ΤΗΝ ΦΩΝΗΝ ΤΟΥ - ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΝΑΟΝ.

.
«Ο Ελληνικός Λαός, ο κατ’ εξοχήν Χριστιανικός Λαός του κόσμου, ο ανακτήσας την ελευθερίαν του από τον Τουρκικόν ζυγόν, διότι διετήρησε αλώβητον την θρησκείαν του, και τους Αγίους Κανόνας της Εκκλησίας, δεν έπαυσε να πιστεύη εις τον Θεόν. Και η απόπειρα η γενομένη από τήν κρατούσαν δημοκρατικήν ολιγαρχίαν προς βεβήλωσιν της Αγίας του Θεού Εκκλησίας, μετατροπήν των ύμνων και μετακίνησιν των Αγίων Εορτών, απήχησε κακώς παρά τοις Χριστιανοίς, οι οποίοι ούτε να ακούσουν ηθέλησαν ότι είναι δυνατόν ν’ αφήσoυν τα παλαιά έθιμα, να λησμoνήσoυν τόσων ετών χριστιανικην ιστορίαν, και να φραγγέψουν, διότι έτσι το ηθέλησαν οι Παπαναστασίου και Κονδύλης. 

.
Συνεπώς οι Ορθόδοξοι και Γνήσιοι Έλληνες, πιστοί εις τας αρχάς αυτάς, δεν ήταν δυνατόν παρά να εορτάζουσι σήμερον, την αγίαν ημέραν του Ευαγγελισμού. Ο Μητροπολίτης όμως έχει την δύναμιν να κλείση τον ναόν... 

.
Οι προσερχόμενοι κατέκλυσαν μετ’ άλλων τον Ναόν ολόκληρον και η κυκλοφορία εντός αυτού κατέστη αδύνατος. Οι Πιστοί ήκουσαν τον Εσπερινόν, και μετά δυσφορίας συνεζήτoυν μετά την απόλυσιν, επί της αλλαγής του θρησκευτικού ημερολογίου και της μετακινήσεως της Εορτής του Ευαγγελισμού. 

.
Ευλαβείς δισχίλιοι πιστοί, αναμίξ μετά γυναικών και παίδων, εις μίαν γενικήν ομοφωνίαν διαδήλωνον την εμμoνήν των εις, τα Αγια Δόγματα της Θρησκείας, τα οπoία ήλθον να μας αλλάξουν οι Δημοκρατικοί, και μία φωνή ηκούετο: Εμείς δεν θα φραγγέψουμεν! Είμεθα Ορθόδοξοι Χριστιανοί, και θα παραμείνουμεν Ορθόδοξοι Χριστιανοί!». 
Εν τω μεταξύ οι επίτροποι του Ναού δεν ήνοιγον τας πύλας του Ναού, κατ’ εντολήν του Αρχιεπισκόπου.
- Δεν θα φύγωμεν! 
- Θα μείνωμεν όλην την νύκτα! 
- Είμεθα Χριστιανοί και μας ανήκει η Εκκλησία. 

.
Οι Επίτροποι προ της επιμονής αυτής του Χριστεπωνύμου πληρώματος, ηναγκάσθησαν να υποχωρήσουν και να αφήσουν τους xριστιανoύς να εκτελέσουν τα καθήκοντά των. Δεν ητο δε δυνατόν να πράξωσι και άλλως, διότι κύματα Λαού διαρκώς προσήχοντο, προσφέροντες τα κηρία των εις την Θεοτόκον και προσκυνούντα την θείαν Εικόνα της Θεoμήτορoς. 
Εις μίαν στιγμήν, ενώ συνέβαινον όσα αφηγήθημεν, κραυγή θριαμβευτικής χαράς ηκούσθησαν από τον προ του ιερού Bήματος ενώ από χίλια στόματα επανελαμβάνετο ως ηχώ η λέξις: θαύμα! θαύμα! 


Έκπληκτοι οι κατορθώσαντες να πλησιάσωσι Χριστιανοί προς το μέρος όπου ηκούοντο εισέτι αι ευχαριστήριαι και χαρωπαί φωναί, μιας γυναικός κρατούσης από της χειρός πενταετές παιδίον ήκoυσαν: 
-Μίλησε το παιδί μου. Ήτo μουγκό από τον καιρό που γενννήθηκε. Σ’ ευχαριστώ Παναγία μου! 

.
Ρίγη συγκινήσεως διέδραμον τους πάντας. Η δεξιά των Xριστιανών υψώθη και το σημείον του Σταυρού, μετ’ ευλαβείας αρρρήτου εσημειώθη επανειλημμένως. 
Κατ’ εκείνην την στιγμήν όμως, μέσα εις εκείνο το περιβάλλον των πιστευόντων χριστιανών, η ανθρωπίνη φύσις, η αμφιβάλλουσα, η ανθρωπίνη φύσις που εις πάσαν στιγμήν του Μαρτυρίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εφάνη επιτακτική και διατάσσουσα, η ανθρωπίνη φύσις που έκαμε τον Θωμά να θέλη να «θέση τον δάκτυλόν του επί τον τύπον των ήλων ίνα πιστεύση», η ανθρωπίνη φύσις η αμφιβάλλουσα και όταν ακόμη πιστεύει, εξεδηλώθη, όχι βεβαίως έτοιμος να αμφισβητήση το θαύμα, αλλά διά να πεισθή: 
-Να ιδούμε το παιδί.


Βέβαια δεν το είπε κανείς, αλλ’ η συγκέντρωσις πάντων προς το μέρος όπου ευρίσκετο το αποκτήσαν την φωνήν του Χριστιανόπαιδον, η προσπάθεια όπως το ιδούν, όπως το ακούσουν, αυτό εσήμαινεν. Κανείς όμως δεν έμεινεν αμφιβάλλων. Το παιδί ωμιλούσε. Καθαρά – καθαρά, σαν κρύσταλλο η φωνούλα του εκύλα. Και εκάλει την μητέρα του: 
-Μαμά, μαμά. 
Και κατόπιν ενώ τα χεράκια του, εθώπευαν τον πατέρα του, του έλεγε: 
-Μπαμπά μου, μπαμπά μου. 

..
Οι γονείς του ήσαν έξαλλοι από χαράν. Δεν ημπορούσαν να ομιλήσουν. Τα δάκρυα κατελείφοντο των παρειών των άφθονα. Τους απέτεινον τον λόγον, μα αυτοΙ δεν ημπορούσαν να ομιλήσουν. Έκαμον μόνον τον Σταυρόν των και τα βλέμματά των εστρέφοντο προς την Εικόνα της Θεομήτορος, γεμάτα ευχαριστώ. 

.
Οι Χριστιανοί που είδαν την γραφικήν αυτήν εικόνα δεν ημπορούσαν να μη δοθούν ολόκληροι προς τον Θεόν τον ζώντα. Και δεν ημπορούσαν να μην ενθυμηθούν, ότι η Πίστις σέσωκέ τους. 
Και ότι καλώς είχον την γνώμην ότι δεν πρέπει να αφήσουν να μεταρρυθμισθούν τα Ιερά και όσια και να απομακρυνθώμεν από τα θεσπισθέντα υπό των Ιερών Πατέρων της Εκκλησίας και υφ’ ημών επί χιλιετηρίδας ακολουθηθέντα πιστώς. 

.
Ο Ιερεύς ο οποίος ετέλει την παράκλησιν διά το άλαλον παιδίον, μας είπε λίαν συγκεκινημένος τα έξης: 
-Ανεγίνωσκον την παράκλησιν επάνω εις το άλαλο παιδί, ότε εις μίαν στιγμήν ήκoυσα την μητέρα του να φωνάζη ότι «ωμίλησε το παιδί της» και το άκουσα κι εγώ να λέγη ευδιακρίτως: «Μαμά, μαμά». 
Η συγκίνησίς μου ήτο απερίγραπτος διά το θαύμα, τόσον μεγάλη ήτο η συγκίνησίς μου ώστε δεν ημπόρεσα να αντιληφθώ περισσότερα. 


Ο Ιερεύς λέγεται Παπα-Γεώργης, είναι πρόσφυξ, το επίθετόν του δεν ηθέλησε να μας το είπη, διότι εφοβήθη μήπως του συμβή κανέν κακόν. Επίσης το θαύμα μας το εβεβαίωσαν οι παριστάμενοι κατά την ώραν εκείνην εις την Μητρόπολιν κυρίαι Σοφία Παναγουλοπούλου ή Καλισιώτου εκ Πατρών, Ελένη Μπακοπούλου κατοικούσα εις την Λεωφόρον Αλεξάνδρας, Γιαννούλα Μανταριώτου και άλλαι. 

.
Περί την 8ην εσπερινην ώραν, ενώ η Εκκλησία ήτο πλήρης πιστών, περίπολος στρατού προσήλθε και ηθέλησε να κλείση την Εκκλησίαν, εξάγουσα τους εκκλησιαζομένους. Θόρυβος εδημιουργήθη και οι πιστοί εδήλωσαν, ότι επ’ ουδενί λόγο θα εγκατέλειπον την Εκκλησίαν. Την 9.30' μ.μ. ώραν όμως, λοχαγός του Πεζικού μετά μαθητών της Σχολής της Χωροφυλακής εισήλθον εις τον Ναόν και εξέβαλλον έξω τους Χριστιανούς, θελήσας όπως κλείση τον Ναόν. Εκ τούτου προεκλήθησαν επεισόδια, διεπληκτήθη δε εις «Δημοκρατικός» καταφθάσας επί τόπου, όπως δώση χείρα βοηθείας εις τους αρνησιθρήσκους με ένα πιστόν. 

.
Η ενέργεια αύτη του λοχαγού, ο οποίος ηθέλησε να επέμβη και εις τα εκκλησιαστικά ζητήματα, εξηρέθισε τους Χριστιανούς, οι οποίοι επέμεναν εις το να ανοίξη η Εκκλησία και να επιτραπή η είσοδός των. Πράγματι οι Επίτροποι πρό της απαιτήσεως ταύτης ήνοιξαν την Μητρόπολιν. Ευθύς κατηρτίσθησαν χοροί εκ νέων και νεάνιδων οίτινες έψαλλoν διάφορα τροπάρια εκ της Λειτουργίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Η προσέλευσις των πιστών εξηκολούθησε καθ’ όλην την νύκτα» . (48)

Tην επομένην ημέρα, 26 Μαρτίου π.εορτ. (9 Απριλ. ν.ήμ) δηλαδή την επομένη της Εορτής του Ευαγγελισμού, οι εφημερίδες έγραφoν πάλιν. 

.
Η «Καθημερινή» του Άγγελου Βλάχου, έγραφε: 


Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΑΙ ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ - ΝΕΑΝΙΔΕΣ ΨΑΛΛΟΥΣΑΙ ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ - Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΝΔΙΔΕΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ - ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ


Παρ’ όλας τας καταβληθείσας υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών πρoσπαθείας ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου εωρτάσθη χθες υπό συμπολιτών, έστω και άνευ ιεροτελεστιών. Επίσης ετηρήθη υπό των πιστών και ο κανών περι «καταλύσεως ιχθύων» κατά την χθεσήν ημέραν. Η ζήτησις αυτών εις την αγορόν υπήρξε μεγίστη. 

.
Αντιθέτως ο Αρχιεπίσκοπος εξέδωκεν αυστηροτάτας διαταγάς προς τους Ιερείς ίνα μη ούτοι λειτουργήσουν χθες ή τελέσουν άλλας Ιεροτελεστίας επί ποινή καθαιρέσεως αυτών. Επίσης επειδή υπηρχεν η πληροφορία ότι θα ετελείτο λειτουργία εις τινά ναΐσκον παρά το Παγκράτι (49) , η Μητρόπολις ειδοποίησε την αστυνομίαν να λάβη τα προσήκοντα μέτρα προς παρεμπόδισιν πάσης συναθροίσεως πιστών. 

.
Εξ άλλου οι επίτροποι του Μητροπολιτικού Ναού εζήτησαν από το Α’ Αστυνομικόν Τμήμα την παρελθούσαν νύκτα όπως αποστείλη δύναμιν και εκδιώξη τους παραμένοντας εντός του ναού προσκυνητάς, συνάμα δε όπως φρουρήση την Εκκλησίαν και απαγορεύση την είσοδο των πιστών. Αλλά η αστυνομία ορθότερον των επιτρόπων σκεπτομένη απέφυγε να επέμβη ίνα μη φανατισθή έτι μάλλον ο κόσμος ο μη θέλων να αναγνωρίση την μεταβoλήν του θρησκευτικου ημερολογίου. 
.

.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 


Χθες καθ’ όλην την ημέραν εξηκολούθησεν η προσέλευσις των πιστών εις τον Μητροπολιτικόν ναόν, αι δέ εισπράξεις αυτού εκ πωλήσεως κηρίων υπερέβησαν κατά πολύ τας εισπράξεις προηγουμένων ετών, μολονότι πολλαί γυναίκες ήναπτoν λαμπάδας αγορασθείσας εκ των κηροπλαστείων επειδή ενόμιζον ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα είχεν απαγoρεύση την πώλησιν κηρίων παρά των επιτρόπων του ναού. Την πρωίαν ο κόσμος ανέμενε ματαίως την έναρξιν της λειτουργίας, επειδή δε δέν ενεφανίζετο ιερεύς διάφοραι νεάνιδες έψαλλον κατανυκτικώτατα τα τροπάρια της λειτουργίας. 

.
Ακολούθως και καθ’ όλην την ημέραν νεάνιδες αναπληρούσαι τους ιερείς ανεγίνωσκον τας ευχάς του μεγάλου και μικρού παρακλητικού κανόνος ενώ τα εντός του ναού πλήθη γονυπετή επαναλάμβανον τα τροπάρια «Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου Θεοτόκε». 

.
Προ της Εικόνος της Θεομήτορος της ευρισκομένης κάτωθεν του Τέμπλου, είχεν αφαιρεθή το υπάρχον μανουάλιον, πολλοί δε ως εκ τούτου ερεθισθέντες έτι μάλλον παρέμενον γονυπετείς προ της Εικόνος κρατούντες ανημμένα κηρία. Ο θρησκευτικός φανατισμός του πλήθους τοσούτον είχε κορυφώθη ώστε απεπέμφθη διά της βίας εκ του ναού υπό των γυναικών είς, όστις ετόλμησε να είπη ότι παρήλθεν η εορτή του Ευαγγελισμού.
Ο Αρχιεπίσκοπος συναισθανθείς το γενόμενον άτοπον και κατόπιν της επιμονής του κόσμου επίτρεψε την 6ην απογευματιινήν εις ένα των Ιερέων της Μητροπόλεως να αναγνώση τας ευχάς του παρακλητικού κανόνος. 

.
ΔΥΟ ΑΛΛΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 

.
Παρά τας διαψεύσεις της Μητροπόλεως ως προς τα γενόμενα εις τον Ναόν θαύματα εγένοντο χθες έτερα δύο. Ούτω ιάθησαν την 2αν μεταμεσονύκτιον της προχθές, η Μαρία Μαρκέα ήτις από ενός ήδη έτους ήτo κωφάλαλος κατόπιν μηνιγγίτιδος και η Αικατερίνη Καρυδάκη ήτις από γενετής πάσχουσα εξ επιληψίας έπαθε τας φρένας προ τριετίας, κατά δε την νύκτα δεν ηδύνατο να διακρίνη απολύτως τίποτε. 

.
Η Μαρκέλα ηλικίας 23 ετών είναι έγγαμος και κατοικεί εις την επί της πλατείας Ελευθερίας οικίαν του κ. Λαλαούνη, η δε Καρυδάκη επίσης έγγαμoς ούσα είναι ηλικίας 40 έτων και διαμένει εις την επΙ της οδού Διπύλου 23 οικίαν.


Την τελευταίαν είδε συντάκτης μας εντός του Ναού χθές την πρωίαν περιστοιχιζομένην υπό πλήθoυς γυναικών. Η Καρυδάκη ερωτωμένη σχετικώς περί του θαύματος είπε τα εξής: 
-Το βράδυ δεν βλέπω τίποτε και μετά τα μεσάνυκτα χθες ξαφνικά είδα την Εκκλησία και τις εικόνες και μου φάνηκε ότι εβγήκε από μέσα μου ένας καπνός. Από τότε έγινα καλά. 
Εις το άκουσμα του θαύματος αι παριστάμεναι γυναίκες σταυροκοπούνται και γονυπετούν, πολλαί δε κλαίουσαι ευχαριιστουν την Θεοτόκον δια τα γενόμενα. 

.
Η σπιτονοικοκυρά της Καρυδάκη παρούσα επιβεβαιοί την ασθένειαν υφ’ ης κατείχετο η ένοικός της, αύτη δε δίδει ορθάς απαντήσεις εις τους ερωτώντας και φαίνεται τελείως εχέφρων. (50)

.
Επίσης η «Νέα Ημέρα» έγραφε: 

.
ΕΝΩ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΜΠΟΔΙΖΕΙ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΘΟΥΝ - ΣΚΗΝΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ.

.

Από των πρωινών ωρών της χθες πλήθη φιλoθρήσκων προσκυνητών, οι οποίοι ακολουθούν το εορτολόγιον του παλαιού ημερολογίου, κατέκλυσαν τους διαφόρους ναούς της πρωτευούσης όπως εκκλησιασθώσιν επί τη Εoρτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Δυστυχώς όμως ευρέθησαν προ θυρών κεκλεισμένων. Οι Ιερείς κατόπιν διαταγής της Μητροπόλεως δι’ ης ηπειλούντο με καθαίρεσιν εν περιπτώσει μη τηρήσεως αυτής, δεν προσήλθον όπως λειτoυργήσωσιν. Η αγωνία των συγκεντρωμένων θεοσεβών ενετείνετο διαρκώς και μία απόφασις όπως εισέλθωσι μόνοι εις τους Ναούς και τελέσωσι την ακολουθίαν διήρxετo από την σκέψιν των. 

.
Και πράγματι ως εκ συνθήματος εις όλους τους ναούς οι συγκεντρωμένοι πιστοί αδιακρίτως φύλου και ηλικίας εξηνάγκασαν τους νεωκόρους όπως ανοίξωσιν εις αυτούς. Δεν είχε δε παρέλθει αρκετόν χρονικόν διάστημα οπόταν οι ναοί είχον πληρωθή ασφυκτικώς. Διάφοραι δεσποινίδες καλλίφωναι αντεκατέστησαν τους Ψάλτας. Έψαλον μόναι τροπάρια εκ του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και ανέγνωσαν το Ευαγγέλιον της ημέρας. 

.

ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ 

.
Η μεγαλυτέρα συγκέντρωσις θεοσεβών παρετηρήθη εις τον ναόν της Μητροπόλεως, όπου κατά καθιερωθέν θρησκευτικόν έθιμον την παραμονήν του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αγρυπνούν πολλοί πιστοί μέχρι πρωίας εντός του Ναού. 
Το απόγευμα ο Μ. Μητροπολίτης, παρακληθείς υπό θεοσεβών γυναικών επέτρεψεν εις τους Ιερείς και έψαλον τον εσπερινόν εις τους Ναούς. 

.
ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΑΦΟΥ 


Επίσης προσήλθον χθες την πρωίαν εις τον παρά την Ακρόπολιν ναόν των Αγίων Αναργύρων, ανήκοντα εις το μετόχιον του Αγίου Τάφου, πλήθη πιστών και ετέλεσαν την εωθινήν ακολουθίαν, ως και εις τους άλλους ναούς. 


ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ 


Μεταξύ των λαϊκών τάξεων, ιδία δε των γυναικών εκράτει ζωηρά αγανάκτησις κατά των υπαιτίων της αλλαγής του Ημερoλoγίου. Εχαρακτηρίζετο δε ως αντιθρησκευτική η απαγόρευσις υπό της Μητροπόλεως εις τους ιερείς όπως λειτουργήσωσι. Οι πλέον δε μορφωμένοι εκ των θρησκολήπτων ετόνιζον ότι αι μεταρρρυθμίσεις επιτυγχάνουν όταν ωριμάσουν εις τας λαϊκάς συνειδήσεις. 

.
ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ 

.
Υπό της Αρχιεπισκοπης εξεδόθη ανακοινωθέν διά του οποίου διαψεύδονται τα αναγραφέντα χθές εις διαφόρους εφημερίδας περί δήθεν θαυμάτων άτινα εγένοντο εντός της Μητροπόλεως . (51)

.
Τέλος το «ΣΚΡΙΠ» έγραφε: 


Πρωτοφανές εις τα απ’ αιώνων εκκλησιαστικά χρονικά!.. Η Εκκλησία να κάμνη αντιxριστιανκήν προπαγάνδαν! Να τoνίζη ότι θαύματα δεν γίνονται, κλονίζουσα ούτω την πίστιν των Χριστιανών επί την θρησκείαν. 

.
Η Ιερά Μητρόπολις εξανέστη χθες, δι’ όσα έγράψαμεν, τα οποία μέχρι κεραίας είναι αληθή. Και υποτάσσουσα την πίστιν εις την Πολιτικήν, εξέδωσεν ανακοινωθέν, το οποίον ουδείς περίμενεν ότι θα έφερεν υπογραφήν του Γραφείου της Αρχιεπισκοπής. Και η Αρχιεπισκοπή διά να συσκοτήση την αλήθειαν, φοράται, εν τω ανακοιvωθέντι της, καταφώρως κακομεταχειρισμένη ταύτην. Διαψεύδει ότι χιλιάδες πιστών κατέκλυσαν τον ναόν της Μητροπόλεως την νύκτα της Κυριακής, την παραμονήν του Ευαγγγελισμού κατά τους Έλληνας-Χριστιανούς. Ωσανεί να στενοχωρείται διότι οι πιστοί μετέβησαν εις την Χριστιανικήν Εκκλησίαν! Και μεταχειριζομένη την φρασεολογίαν γνωστών Βενιζελικών εντύπων, περαιτέρω ο κληρικός συντάκτης της διατριβής προσθέτει ότι οι Χριστιανοί ούτοι εστρατολογήθησαν ίνα σταλώσιν... εις την Εκκλησίαν! Αλλ’ εάν το Γραφείον της Αρχιεπισκοπης δεν ήθελε να παραποιήση την αλήθειαν, καί εάν οι εν αυτώ ήσαν περισσότερον Χριστιανοί και ολιγώτερον Βενιζελικοί, θα παρηκολούθουν και αυτοί το ωραίον και Χριστιανικόν προσκύνημα την νύκτα της Κυριακής. Φαίνεται όμως, ότι η συνείδησις του συντάκτου του ανακοινωθέντος δεν του επέτρεψε μέχρι τέλους να μη λέγη την αλήθειαν. Και αφού γράφει το ανωτέρω προσθέτει: 

..
«Είναι βέβαιον και εξακριβωμένον ότι κατόπιν της προσελεύσεως εις τον Ναόν των κορασίων του Κατηχητικού Σχολείου Αγίας Αικατερίνης, αι κραυγαί και αι διαμαρτυρίαι των εν τω Naώ ενετάθησα..» Αλλά πώς υπηρξαν διαμαρτυρόμενοι, αφού μας είπατε ότι δεν μετέβη ουδείς εις τον Ναόν; 

.
Αλλ’ η μεγαλυτέρα κατά της Εκκλησίας και της Πίστεως διδομένης συγκλόνισις ευρίσκεται εις το δεύτερον μέρος του ανακοινωθέντος. Η Αρχιεπισκοπή πειράται να διαψεύση το τελεσθέν θαύμα επί του πενταετούς παιδός Στασινοπούλου όπερ αι χθες μνημονευθείσαι κυρίαι εβεβαίωσαν εν αρρήτη συγκινήσει διατελούσαι, ως και ο παπα-Γιώργης, ο τελέσας την παράκλησιν. Με ζήλον υπέρ των κρατούντων, ο κληρικός συντάκτης του ανακοινωθέντος, θέλει να κλονίση την πίστιν επί την Παντοδυναμίαν του Θεού και διά μακρών ασχολείται επ’ αυτού και μόλις εις το τέλος θέλει να κολάση το ανοσιούργημα διά της φράσεως: «Θαύματα βεβαίως συμβαίνουν, αλλ’ ο δημιουργηθείς θόρυβος ήτο άσχετος προς πραγματικόν θαύμα» (52). 
Επίσης Ορθόδοξον Χριστιανικήν Αντίστασιν υπέρ του Πατρίου Εορτολογίου εγένετο και εις την Επαρχίαν. Αναφέρωμεν εδώ μερικάς χαρακτηριστικάς ανταποκρίσεις των εφημερίδων από την Επαρχίαν. 

.
ΝΑΥΠΛΙΟΝ, 7 Απριλίου - Άπειρον πλήθος προσκυνητών πιστών εις Πάτρια θρησκευτικά έθιμα συνέρρευσαν εις τον εν Προνοία ιερόν ναόν της θαυματουργού Ευαγγελιστρίας, εις την Εικόνα, της οποίας αφιερώθησαν πολύτιμα αναθήματα και λαμπάδες πλείσται όσαι με το ανάστημα των προσκυνητών. Η κορασίς πρόσφυξ εκ Θράκης, Σοφία Γάσπαρη, παράλυτος και κωφάλαλος ιάθη τελείως. Η συγκίνησις του κόσμου εκ του θαύματος τούτου κατά την πραγματικήν εορτήν του Ευαγγελισμού, παρά την βέβηλον μεταβολήν των θρησκευτικών Παραδόσεων, είναι μεγίστη. 

.
ΤΡΙΠΟΛΙΣ, 7 Απριλίου - Όγκος λαού κατά χιλιάδαις εν ιερά αγανακτήσει, συγκεντρωθείς την εσπέραν της χθές είς τον ναόν της Ευαγγελιστρίας κατ’ έθιμον να διανυκτερεύση, απεδοκίμασε δια κοινής βοής τους πρωταθλητάς της ανιέρου μεταβολής του θρησκευτικού ημερολογίου, αναθεματίζων και καταρώμενος τούτους και τους υποβολείς της μεταβολής ταύτης, ψάλλοντες εν ταυτώ... Πανταχού κυριαρχεί η κραυγή «όχι» και «Ζήτω ο Βασιλεύς». Η πόλις ολόκληρος πανηγυρίζει σήμερον την Εθνικήν και Θρησκευτικήν εορτήν, απάντων των καταστημάτων όντων κλειστών. Ο Πρωθυπουργός, φόβω επαναλήψεως αποδοκιμασιών, φρουρούμενος και υπό ενόπλου στρατιωτικής δυνάμεως συνοδευσάσης αυτόν ερχόμενον εκ της ιδιαιτέρας πατρίδος του Λεβιδίου, μετέβη εις τον σταθμόν και ανεχώρησεν εις Αθήνας . (53) 

.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 7 Απριλίου. (Του ανταποκριτού μας). ΕΙς τον Μητροπολιτικόν ναόν και τον ναόν της Ευαγγελιστρίας εδημιουργήθησαν λυπηραί σκηναί μεταξύ φιλοθρήσκων πολιτών, απαιτούντων όπως εορτασθή σήμερον ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και Αστυνομικών Αρχών απαγορευουσών την είσοδον αυτών εις τους ναούς. Η επέμβασις της Αστυνομίας και τα τεθέντα εις ενέργειαν υπ’ αυτής μέτρα κατά των προσκυνητών προεκάλεσαν οδυνηράν εντύπωσιν. Αι λαϊκαί ιδία τάξεις κρατούνται εν εξεγέρσει αδιακρίτως πολιτικής αποχρώσεως. Ερριζώθη η εντύπωσις οτι οι κρατούντες προσπαθούν να μεταβάλλουν την θρησκείαν. Ουδείς εξ εργατικών και μικροαστών μετέβη σήμερον εις την εργασίαν του. Την ιδίαν στάσιν ετήρησαν και οι κάτοικοι της υπαίθρου χώρας ιθαγενείς και πρόσφυγες.  
Εις πολλά χωρία απηγορεύθη υπό των Αρχών εις τους ιερείς όπως μεταβώσιν εις τους ναούς και ιερουργήσουν. Αι αυταί σκηναί επανελήφθησαν ενταύθα και σήμερον την πρωίαν . (54)


ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 8 Απριλίου (του ανταποκριτού μας) - Επί τη εορτή του Ευαγγελισμού υπερτρισχίλιοι Κορίνθιοι μεταβάντες χθές εις το παρά την Ποσειδωνίαν ναΐδριον ετέλεσαν εν κατανυκτική μεγαλοπρεπεία την επαίτιον λειτουργίαν. 

.
Τα καταστήματα παρέμειναν καθ’ όλην την ημέpαν κλειστά, η δε πόλις είχε προσλάβη εορτάσιμον όψιν . (55)
.

.

______________________
(46)  Εφημ. «Νέα Ημέρα», 7-4-1924

(47)  Εφημ., «ΣΚΡΙΠ» 7-7-1924

(48)  Εφημ. «Καθημερινή» , 8-4-1924

(49)  Είναι το Μετόχιον της Ι.Ν. Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους. Την εποχή εκέινη εφημέριος ήτο ο αποθανών το 1960 Ιερομόναχος Ιερωνύμος

(50)  Εφήμ. «Νέα Ημέρα» , 8-4-1924

(51)   Εφήμ. «Νέα Ημέρα» , 8-4-1924

(52)   Εφημ. «ΣΚΡΙΠ», της 8-4-1924

(53)   Εφήμ. «Νέα Ημέρα» , 8-4-1924

(54)   Εφήμ. «Νέα Ημέρα» , 8-4-1924

(55)  Εφημ. «ΣΚΡΙΠ», της 8-4-1924

.

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου