Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

8. Η αλλαγή

.

Η αναστάτωσις της αλλαγής.

.

Οχυρωμένος όπισθεν του Στρατιωτικού νόμου των Συνταγματαρχών επαναστατών του 1922, με την ανωτέρω «ανακοίνωσιν» μεστή ανοήτων και «ψεuδών διικαιολογιών απευθυνθείσαν ως επίστευε προς κάρφους – μουζίκους, ο ελέω σκοτεινών δυνάμεων αναδειχθείς Αρχ/πος Ελλάδος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, εξετέλεσεν εν ψυχρώ το επί 1900 έτη Ορθόδοξον Πάτριον Εορτολόγιον. 

.
Και την Κυριακήν 10ην Μαρτίου 1924, η οποία «αυτομάτως» εγένετο 23 Μαρτίου 1924, όλοι οι Ναοί και Μοναί της Ελλάδος διετάχθησαν να παραλείψουν εορταζομένους Αγίους 13 ημερών! 

.
Διά την ημέραν αυτήν, η οσιωτάτη Γερόντισσα Ευφημία, ηγουμένη της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πάρνηθος Αττικής μας είπε τα εξής: 

.
«Την ημέραν εκείνην, νεαρά κοπέλα τότε, είχα πάει να εκκκλησιασθώ εις τον Άγιον Σπυρίδωνα του Πειραιώς. Την ώραν εκείνην οι ψάλται διάβαζαν τους κανόνες. Όταν έφθασαν στην έκτην Ωδήν διάβασαν το Συναξάριον της ημέρας: «Τη 10η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου κλπ...». Αλλά δεν σταμάτησαν. Συνέχισαν οι ψάλται εναλλάξ να διαβάζουν τα Συναξάρια ... της 11ης του μηνός, της 12ης , 13ης , 14ης , και σταμάτησαν στο Συναξάρι της 23ης Μαρτίου, λέγοντες με... αργή φωνή «τη 23η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Νίκωνος και των συν αυτώ 199 μαθητών αυτού μαρτύρων» ! Δεν πολυκατάλαβα γιατί το διάβαζαν. Ρώτησα ένα γνωστό μου επίτροπο και πήρα την απάντησιν, ότι με εντoλή του Μητροπολίτου η σημερινή ημέρα 10η Μαρτίου έγινε 23η Μαρτίου!»

.
Την ημέραν αυτήν ο αείμνηστος και Ομολογητής Επίσκοπος των Γ.Ο.Χ. Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, εφημέριος τότε εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Αλεξάνδρου Παλαιού Φαλήρου, κατά την απόλυσιν της Θείας Λειτουργίας εμνημόνευσεν «.. και των 13 ημερών, ων και την μνήμην αυτών επιτελούμεν» ! 

.
* * *


Την 25ην Μαρτίου 1924 κατά το νέον ημερολόγιον, διά την Πολιτείαν και την Εκκλησίαν τώρα, επραγματοποιήθησαν δύο πραξικοπήματα: α) Το Εκκλησιαστικόν εις τον Ναόν της Μητροπόλεως Αθηνών με δράστην τον Μητροπολίτην Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, όπου εωρτάσθη, πάντοτε με την απειλήν του στρατιωτικού νόμου, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, 13 ημέρας ενωρίτερον, και β) η καθαίρεσις της Βασιλείας με δράστας τα Μέλη της Επαναστάσεως. Σημειωτέον δε, ότι η καθαίρεσις της Βασιλείας εγένετο πρό του Δημοψηφίσματος! 

.
Το νέον ημερολόγιον εφηρμόσθη εις την Ελληνικήν Εκκλησίαν επί Οικουμενικού Πατριάρχου Γρηγορίου του Ζ'. 

.
Του γεγονότος τούτου έλαβεν επισήμως γνώσιν το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον και κατόπιν επεμβάσεως του Μητροπολίτου τότε Αθηνών Χρυσοστόμου ενέδωκεν, επιδοκιμάσαν την Ημερολογιακήν μεταβολήν. Και όχι μόνον τούτο, αλλ’ ετέθη εις εφαρμογήν η μεταρρύθμισις και εις το Οικουμενικόν Π/ρχείον˙ είς μίαν των συνεδρίων της Ι. Συνόδου, ο τότε Μητροπολίτης Νεοκαισαρείας Αμβρόσιος, επί ώραν και πλέον ηγόρευσεν υπέρ του Πατρίου Ημερολογίου, αποφανθείς ότι όλως αντικανονικώς, επήλθεν η ημερολογιακή μεταβολή, η οποία θα επιφέρη, αναστάτωσιν εις την ζωήν της Εκκλησίας με απροβλέπτους συνεπείας. Η πειστική υπέρ του Πατρίου Ημερολογίου απολογία του ως άνω Συνοδικού Μητροπολίτου, ηνάγκασε τον Πατριάρχην Γρηγόριον να επιδοκιμάσει τα λεχθέντα. Αποτεινόμενος δε προς τον Μητροπολίτην Νεοκαισαρείας Αμβρόσιον, τηρητήν τούτον φανατικόν των Ι . Κανόνων και των Παραδόσεων της Εκκλησίας, εν , ειλικρινή ομολογία λέγει: «Δυστυχώς την ημερολογιακήν μεταβολήν επέβαλλεν η Ελληνική Κυβέρνησις». Ήτo δε τότε Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Αλεξ. Παπαναστασίου (45)

..
Πράγμαματι, τα λόγια του αειμν. Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Αμβροσίου ήσαν προφητικά, δια την μεγάλην αναστάτωσιν, την οποίαν επέφερε και εξακολουθεί ακόμη να φέρη εις την Πατρίδα μας η ημερολογιακή καινοτομία. 
Ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ζ' απέθανε την 11ην Νοεμβρίου 1924 και τον διεδέχθη ο Κωνσταντίνος ο ΣΤ'. 

.
Από την ημέραν που εφηρμόσθη τό παπικόν ημερολόγιον, με την βοήθειαν του στρατιωτικού νόμου της επαναστάσεως, ουδεμία αντίστασις επεχειρήθη υπό τινος. Οι Ρασσοφόροι – δράσται του εκκλησιαστικού πραξικοπήματος, ασφαλώς «έτριβoν» καταχαρούμενοι τας χείρας των, διότι ενόμιζον, ότι ο Λαός εδέχθη την μεταρρύθμισιν. Διά τους Κληρικούς των δεν ανησυχούσαν, διότι υπήρχε ως «δαμόκλειος σπάθη» άνωθεν τους, η «καθαίρεσις», η «εξορία» και ο «...χωροφύλακας»!  

.

.

_______________________
(45) «Πατριαρχικαί Σελίδες», σελ: 205 – 206

.

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου