Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

7. Η αλλαγή

.
Η πρώτη έγγραφη διαμαρτυρία - Η απάντησις της Αρχιεπισκοπής
.
.
Παρ’ όλας τας «διαβεβαιώσεις» ο ευσεβής Ελληνικός Λαός, οι πραγματικοί «Φύλακες της Ορθοδοξίας» ανησυχούσεν... Και την 4/17 Μαρτίου 1924, ακριβώς εξ ημέρας προ της μεταβολής, διέλαθε της προσοχής της λογοκρισίας των Κυβερνώντων και εδημοσιεύθη εις την εφημερίδα "ΣΚΡΙΠ" η κατωτέρω διαμαρτυρία υπογεγραμμένη υπό πολλών Ορθοδόξων Ιερέων.

ΝΕΟΝ ΠΛΗΓΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
.
«Παρά πολλών Ορθoδόξων Kληρικών μας, απεστάλη προς δημοσίευσιν το εξής άρθρoν. 
Νέον πάλιν κτύπημα, θανάσιμον την φοράν ταύτην, πρόκειται να κατενεχθή κατά της ενότητος της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Παρ’ όλην την κατάπτωσιν είς ην περιήλθεν η Ορθόδοξος Εκκλησία, διατηρεί όμως αύτη μέχρι σήμερον την ενότητα εμφαινομένην εν τε τοίς άλλοις και δη και εν τη τηρήσει του αυτού Εκκλησιααστικού ημερολογίου. Αλλ’ η Εκκλησία της Ελλάδος εκτελούσα απόφασιν Ορθοδόξου Συνεδρίου, όπερ και λόγω συνθέσεως και λόγω συζητήσεως των Εκκλησιαστικών θεμάτων, αποτελεί τουτ’ αυτό ύβριν και παρωδίαν του κανονικού τρόπου δι’ ου η Ορθόδοξος Εκκλησία εισηγείται έκπαλαι και συζητεί τα Εκκλησιαστικά ζητήματα, αγγέλλει μετά προηγουμένην, ως λέγει συναίνεσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου την κατάργησιν του παρ’ ημίν Εκκλησιαστικού Ημερολογίου, της επικειμένης 10ης Μαρτίου υπολογιζομένης ως 23ης του αυτού μηνός. 
.
Και ερωτώμεν τον Μακαριώτατον Μητροπολίτην Αθηνών, τον λαβόντα την πρωτοβουλίαν της τοιαύτης μεταβολης˙ είναι αύτη η οδός δι’ ης μεταβάλλονται διατάξεις εν τη Εκκλησία γενκώς ισχύουσαι και υπό πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών παραδεδειγμέναι; Και ο ολίγην θεολογικήν μόρφωσιν έχων γνωρίζει ότι τοιαύται μεταβολαί μόνον δι’ αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου είναι δυνατόν να επενεχθώσι.
. 
Αύτη είναι η κανονική φωνή της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ταύτην ζητούσι τα τρία Ορθόδοξα Πατριαρχεία της Ανατολής εχόμενα ιερώς της Ορθοδόξου Παραδόσεως. 
Ακούομεν ότι ζητείται να συνέλθη Οικουμενική Σύνoδoς εν Ιεροσολύμοις την Πεντηκοστήν προς διόρθωσιν των Πασχαλίων˙ διατί λοιπόν ο Μητροπολίτης Αθηνών σπεύδει να εγκαθιδρύση πραξικοπηματικώς το ημερολόγιον και δεν αφίνει το ζήτημα να λυθή διά του κανονικού της Εκκλησίας οργάνου; Αφού επέρασαν τόσοι αιώνες δεν είναι δυνατόν να παρέλθωσιν ακόμη τέσσσαρες μήνες; Δεν αναλογίζετε τους φοβερούς κινδύνους ους θα έχη μία τοιαύτη απόφασις επί της ενότητος της Εκκλησίας, κινδύνους διασπάσεως νυν μεν εις δύο ήμισυ εις τας Ορθοδόξους Εκκλησίας της Ανατολής, και τας εν τη Ευρώπη Ορθοδόξους Εκκλησίας βραδύτερον δε τελείας εξαθρώσεως της όλης Ορθοδοξίας πρός σκανδαλισμόν των πιστών; Αρκεί τω όντι εν, τω μέλλοντι φιλόδοξος τις και κουφός πρωθιεράρχης δουλεύων τη πολιτική, ή υπό άλλων ελατηρίων αγόμενος, συνεννούμενος προς τινάς προέδρους Εκκλησιών του αυτού φυράματος του εξαρθρώση τελείως την ενότητα της Εκκλησίας ζητών referendum την μεταβολήν και άλλων ιερών θεσμών και διατάξεων γενικώς σήμερον αποδεδεγμένων. 
.
Οι υποφαινόμενοι μέλη πιστά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, κηδόμενα, καθ’ ο έχουσι καθήκον της ενότητος αυτής, προτρέπουσι τον Μακαριώτατον Μητροπολίτην Αθηνών να σταματήση επί της κατωφέρειας, εν η ετέθη. Και άλλοτε εισηγήθη την κουράν των Κληρικών, ζήτημα μη δογματικόν και δευτερεύον, είδε τίνα αποτελέσματα έσχε τούτο και πόσον εσκανδάλισε τας συνειδήσεις των πιστών. Τώρα εισηγείται την εφαρμογήν των περί ημερολογίου αποφάσεων της εν Κωνσταντινουπόλει παρασυναγωγής. 
.
Είναι ανάγκη σεβόμενος την Ορθόδοξον περιωπήν, εφ’ ης ίσταται, να σεβασθή την ενότητα της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Άλλως θα επανέλθωμεν πολλώ αποκαλυπτικώτεροι. Η ενότης της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν είναι ζήτημα, όπερ δύναται να διαχειρίζηται οίος δήποτε ιεράρχης και μάλιστα πρόεδρος της Εκκληησίας της Ελλάδος.»

(Έπονται αί υπογραφαί των Ορθοδόξων) (44α)
 .
 *    *    * 
.
Την 10ην Μαρτίου 1924 π.ήμ. 1924 ημέρα Kυριακήν εδημοοσιεύθη εις όλας τας εφημερίδας η κατωτέρω ανυπόγραφος «ανακοίνωσις» με την ένδειξιν «εκ του Γραφείου της Ιεράς Συνόδου», με την οποίαν εγνώριζε εις τον Ελληνικόν Λαόν την αφομοίωσιν του Εκκλησιαστικού ημερολογίου προς το Πολιτικόν. 
.

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΥΣΕΒΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ  
.
Κατά την απόφασιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ήτις & δι’ επισήμου γράμματος Αύτου χθές ληφθέντος και από 8 Μαρτίου ε. έτoυς χρονολογουμένου, ανεκοινώθη τη Ιερά Συνόδω ότι από αύριον Κυριακή 23 Μαρτίου εν ημερολόγιον θα υπάρχει και εν τη Εκκλησία και εν τη Πολιτεία. 
.
Η Ιερά Σύνοδος της Εκλησίας της Ελλάδος αποδεχθείσα την απόφασιν ταύτην θέτει αυτήν εις εφαρμoγήν προνοούσα περί της προλήψεως, της επικρατούσης συγχύσεως και ανωμαλίας ένεκα του διχασμού του ημερολογίου, εξ ων, ού σμικρά ζημία εγίνετο εις τον θρησκευτικόν βίον του Ελληνικού Λαού. 
.
Διότι βεβαίως ήτο άτοπον να προηγήται των Χριστουγέννων η εoρτή του Νέου έτoυς και να μην εορτάζωμεν τας Αγίας Εορτάς κατά τας ανέκαθεν καθωρισμένας υπό της Εκκλησίας ημερομηνίας. 
.
Μετά την διόρθωσιν ταύτην την προσεχή Τρίτην θα εορτάσωμεν συγχρόνως και τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου και την Εθνικήν Εορτήν ημών. Το ίδιον θα γίνεται δι’ όλας τας ακινήτους εορτάς. Π.χ. του Αγ. Κωνσταντίνου θα εορτασθή τη 21η Mαΐου και όχι τη 3 Ιουνίου, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου τη 15η Αυγούστου όπως πάντοτε και ουχί τη 28η Αυγούστου. 
.
Το Πασχάλιον όμως της Ορθοδόξου Εκκλησίας, επειδή τούτο προήλθεν εξ αποφάσεως Οικουμενικής Συνόδου, μένει μετά την διόρθωσιν ταύτην του ημερολογίου άθικτον και επαφίεται η περί αυτού κρίσις εις την όλην Οικουμενικήν Εκλησίαν. Συνεπώς εφέτος το Πάσχα θα εορτασθή τη 27η Απριλίου (14 παλαιόν) και εκ του Πάσχα θα κανονίζωνται αι εξ αυτού εξαρτώμεναι εορταί. Ούτω η ημέρα της Πεντηκοστής θα εορτασθή τη 15η Ιουνίου (2 παλαιόν). 
.
Εξ ονόματος της Ιεράς Συνόδου, αποτελουμένης εξ όλης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος (44β) , βεβαιούμεν τον ευσεβή Ελληνικόν Λαόν, ότι η γενομένη αυτή διόρθωσις του Ημερολογίου όχι μόνον σκόπιμος και ωφέλιμος ήτο, αλλά και ανταποκρίνεται εις την πολλαχόθεν εκδηλωθείσαν επιθυμίαν και ανάγκην αυτού και ουδέ καν προσκρούει εις δόγμα τι, ούτε εις κανόνα τινά της Εκκλησίας. 
.
Η Ορθόδοξος Ιεραρχία είναι η μόνη ήτις εκ της αποστολής της τα ωφέλιμα τω λαώ κατεργάζεται πάσα απόφασις αυτής εις τω καλώς νοούμενον συμφέρον της Εκκλησίας και της Πολιτείας αποβλέπει και συνεπώς αι αποφάσεις αυτής εν πλήρει επιγνώσει ελήφθησαν και οι τα εναντία διαδίδοντες ουδόλως το συμφέρον του Ελληνικού Λαού αγαπώσιν αλλά το εναντίον επιδιώκουσι, ζητούντες να καταρρίψωσι το γόητρον της κορυφης της Εκκλησίας, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όπερ εάν εν «ημέραις δυσχειμέροις την ιεράν της Πίστεως παρακαταθήκην ευκλείωτον εφύλαξε, πολλώ μάλλον πράττει τούτο εν τω αιώνι του Πολιτισμού και της προόδου όπου το πνεύμα του Χριστιανισμού εξαπλουταί. 
.
Δεν ήτο δυνατόν βεβαίως το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, αι Εκκλησίαι της Ελλάδος και της Κύπρου, ίνα άλλας Ορθοδόξους Εκκλησίας παραλείπομεν, να προβώσιν εις πράξιν προσκρούουσα εις την Ορθοδοξίαν. Ουδεμία παρ’ Ορθοδόξου Εκκλησίας διαμαρτυρία ηκούσθη, μόνον αντιρρήσεις προβάλλονται ένεκα τοπικών λόγων, αίτινες θα αρθώσιν˙ ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων από του παρελθόντος ήδη θέρους εδήλωσεν ότι η Εκκκλησία της Ελλάδος δύναται να διορθώση το ημερολόγιον. 
.
Εφ’ όσον το Πασχάλιον μένει άθικτον, επαφιέμενον, ως είπομεν, εις την κρίσιν της όλης Ορθοδόξου Εκκλησίας και εφ’ όσον η γενομένη διόρθωσις του Ιουλιανου Ημερολογίου δεν μεταβάλλει το Εκκλησιαστικόν αυτού μέρος, αλλά τουναντίον αποκαθιστά τας ακινήτους εορτάς εις τας πραγματικάς των ημρομηνίας, η ενότης των Ορθοδόξων Εκκλησιών δεν παραβλάπτεται. Μελετάται δε η συγκρότησις Συνόδου εν Ιεροσολύμοις προς οριστικόν διακανονισμόν του ζητήματος. 
.
(Εκ του Γραφείου της Ιεράς Συνόδου). 
.
.
______________________
(44α)   Εφημ. «ΣΚΡΙΠ» 17-3-1924
(44β)  Αυτό όπως αποδεικνύεται από τις διαμαρτυρίες που προέκυψαν από άλλους επισκόπους, ήταν ψέμα
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου