Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

6. Η αλλαγή

.
Μετά το ψευδο-συνέδριον.
.
Αι τερματισθείσαι – την 21ην Απριλίου 1923 συνεδριάσεις, της Ιεραρχίας επανελήφθησαν δια Β.Δ. την 24ην Δεκεμβρίου 1923. Εις το Διάταγμα ετονίζετο ότι η Ιεραρχία «θέλει απoφανθή περί της προσαρμογής του Εκκλησιαστικού ημερολογίου προς το πολιτικόν τοιούτον» . (37)
.
Εις την πρώτην Συνεδρίασιν παρέστη και ο Αρχηγός της Επαναστάσεως Νικ. Πλαστήρας, ο Πρωθυπουργός Στ. Γονατάς και ο Υπουργός των Εκκλησιαστικών Ι. Σιώτης. Κατ’ αυτήν ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος προσεφώνησε τους Αρχιερείς και έπλεξε το εγκώμιον των Επαναστατών ειπών: «Ο ευσεβής Αρχηγός της Επαναστάσεως .... ο Θεός, ο λαλήσας αγαθά υπέρ της Εκκλησίας εις την καρδίαν του Αρχηγού, ας καταπέμψη τας ευλογίας Αυτού δι’ αυτόν τε και την Κυβέρνησιν...» . (38)
.
Η παρουσία των Μελών της Επαναστάσεως εστόχευε προφανώς εις τον εκβιασμόν της Ιεραρχίας δια το νέον ημερολόγιον. Και πράγματι το θέμα του "νέου ήμερολογίου" το έθεσε ωμά και απερίφραστα πρός την Ιεραρχίαν ο λαβών τελευταίος τόν λόγον υπουργός Ι. Σιώτης, δίδων εμμέσως γραμμήν αποφάσεως εις την Ιεραρχίαν λέγων: «Έχει τέλος η Ιεραρχία το έργον του συντονισμου του Έκκλησιαστικου πρός τό Πολιτικόν ήμερολόγιον, έργoν, όπερ προφανώς είναι επείγον και απαραίτητον προς πρόληψιν των ατόπων της διαφοράς των ημερολογίων» . (39)
..
«Αφού ούτως η Ιεραρχία έμαθεν, έγραφεν μετά 3ετίαν ο αείμνηστος Γρηγ. Ευστρατιάδης, εκ του στόματος της Επαναστάσεως και ιδίως του Υπουργού των Εκκλησιαστικών ότι η θέλησις αυτής είναι να διορθωθή το Εκκλησιαστικόν Ημεροολόγιον, έπρεπε νά γνωρίση και ποίοι κίνδυνοι την επαπειλούν αν τυχόν δυστροπήση να εκτελέση την θέλησιν και απόφασιν της Επαναστάσεως ήτις ήτο θέλησις και απόφασΙς του Μακαριωτάτου» . (40)
.
Παρ’ όλον τον εκβιασμόν όστις ησκήθη επί της Ιεραρχίας η απόφασις, η οποία εξεδόθη ήτο: «Αποφασίζει....όπως αφoμοιώση το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον πρός το Πολιτικόν υπό τον όρον της συμφωνίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου.. και όπως τούτο συνεννοηθή μεθ’ όλων των Εκκλησιών» . (41)
.
Εμειοψήφισαν εις την περί μεταβολής του Ημερολογίου απόφασιν οι Σεβασμιώτατοι Μητροπολίται Πατρών Αντώνιος, Σύρου, Τήνου Αθανάσιος, Δημητριάδος Γερμανός, Θήρας Αγαθάγγελος και ο Χαλκίδος Γρηγόριος. 
Επίσης κατά του νέου ημερολογίου ετάχθησαν τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Αλεξανδρείας, Σερβίας και Ρωσσίας. 

* * * 
Από πλευράς Μητροπόλεως Αθηνών τώρα ήσαν τα πάντα έτοιμα δια το εκκλησιαστικόν πραξικόπημα που θα επέβαλλε το παπικόν ημερολόγιον διαρκούντος του στρατιωτικού Νόμου. 
.
Την 2αν Ιανουαρίου 1924 ν.ήμ., ο Αρχηγός της Επαναστάσεως Νικ. Πλαστήρας, «κατέθεσεν» εν τη «Βουλή των Ελλήνων» την .... «εντολήν του επαναστατήσαντος Λαού» και παρέδωσε την εξουσίαν εις τους εκλεγέντας μονοπλεύρως "Δημοκρατικούς" (το Λαϊκόν κόμμμα απέσχε των εκλογών) κατά τας εκλογάς της 16ης Δεκεμβρίου 1923. 
.
Αμέσως (11 Ιανουαρίου 1924) εσχηματίσθη η πρώτη μετεπαναστατική Κυβέρνησις υπό τον Ελευθέριον Βενιζέλον. Η Κυβέρνησις αύτη ήτο βραχύβιος και την διεδέχθη την 22ην Ιανουααρίου 1924, ετέρα πάλιν Κυβέρνησις υπό τον Γ. Καφαντάρη, δια να καταλήξει την 16ην Μαρτίου 1924 εις νέα Κυβέρνησιν υπό τον Αλεξ. Παπαναστασίου. 
.
Την 24 Μαρτίου 1924 εκηρύχθη έκπτωτος ο Βασιλεύς Γεώργιος Β' και η Βασιλεία, και ανεκηρύχθη η Δημοκρατία. 


* * * 

Την 2αν Φεβρουαρίου 1924, ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος προέβη είς δηλώσεις εις τον τύπον: 

«Σημεριναί πληροφορίαι ανεπίσημοι όμως εκ Κωνσταντινουπόλεως αναφέρουν ότι η Ιερά Σύνοδος των Πατριαρχείων απεδέχθη την πρότασιν ημών περί αφoμoιώσεως πολιτικού και εκκλησιαστικού ημερολογίου. Την πρότασιν της Ελληνικής καθώς και της Ρουμανικής Εκκλησίας τα Πατριαρχεία είχον παραπέμψη εις είδικην επιτροπήν εκ Μητροπολιτών. Ήδη αύτη, κατά τας αυτάς πάντοτε ανεπισήμους πληροφορίας, αι οποίαι δέν έxω κανένα λόγον να πιστεύω ότι είναι ανακριβείς, απεφάνθη υπέρ της συνταυτίσεως των δύο ημερολογίων από της 10ης Μαρτίου του εκκλησιαστικού , ήτις θα θεωρηθή 23η Μαρτίου. Δέον όμως να σημειωθή ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν αποδέχεται το Γρηγοριανόν ημερολόγιον αλλά με ταρρυθμίζει το Ιουλιανόν προσθέτουσα 13 ημέρας εις αυτό. Διότι το Πάσχα και όλαι αι κινηταί εορταί θα εορτάζωνται πάντοτε τας ημέρας κατά τας οποίας θα συνέπιπτον με το παλαιόν ημερολόγιον, αδιάφορον ποίαν ημερομηνίαν με το νέον. Μόνον αι κινηταί εορταί θα συνταυτισθούν με το Γρηγοριανόν ημερολόγιον. Και τούτο μέχρις ότου συνέλθουν όλαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι καί αποφασίσουν οριστικώς περί του ημερολογίου, το οποίον από 23 Μαρτίου θα είναι εν και μόνον» .  (42)

Μετά τας «δηλώσεις» αυτάς, η «δημοκρατική» εφημερίδα «Έθνος» «βασιλικώτερη του Βασιλέως» σχολιάζει: 
.
«ΤΟ ΠΑΣΧΑ. Αυτή η επιφύλαξις της Εκκλησίας διά το Πάσχα και τας κινητάς εορτάς του Πασχαλινού κύκλου δεν μας φαίνεται και τόσον λυσιτελής. Αφού πρόκειται τον ερχόμενον Μάρτιον να αφομοιωθούν τα δύο ημερολόγια, εύχης έργoν θα ήτο η αφομοίωωσις να επήρχετο πλήρης και να παύσουν διά παντός τα μπερδέμαατα».  (43)
.
Av και είχεν αποφασισθή υπό του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου η εφαρμoγή του Παπικού εορτολογίου διά την 10ην Μαρτίου 1924 μονομερώς εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος, χωρίς την εφαρμογήν και πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιων, συμφώνως προς την απόφασιν της Ιεραρχίας, ουδεμία «διαφώτισις» εγένετο εις τον Λαόν περί της μεταβολής αύτης. Και τούτο διά τον φόβον Λαϊκών εξεγέρσεων. Από πλευράς «Κυβερνητικών» και «προοοδευτικών» εφημερίδων ετονίζετο συνεχώς και καθαρά ή αναγκαιότης της αφομοιώσεως του Εκκλησιαστικού προς το πολιτιικόν ημερολόγιον, λόγω δε του στρατιωτικού Νόμου και της λογοκρισίας δεν ηκούσθησαν καθόλου αι διαφωνίαι. 
.
Ο αείμνηστος Ανδρέας Βαπορίδης, πρωτος Πρόεδρος του «Συλλόγου των Ορθοδόξων» (1925), μας είπε, ότι ολίγας ημέρας προ της εφαρμογης εγένετο εις την Αίθουσαν των Εμπροπλοιάρχων (πλατεία Μητροπόλεως) μία συγκέντρωσις, εις την οποίαν ωμίλησαν πολλοί, διαδηλούντες τας ανησυχίας των. Εις αυτήν προσήλθεν, απεσταλμένος του Μητροπολίτου Χρυσοστόμου, ο Kαθηγητής του Πανεπιστημίου Παύλος Καρολίδης (1849-1930), ο οποίος διαβεβαίωσε τους συγκεντρωθέντας, εκ μέρους του Μητροπολίτου, ότι «Ουδεμίαν αλλαγή θα γίνει χωρίς την σύμφωνον γνώμην και των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών!». Και την τελευταίαν ακόμη στιγμήν ενέπαιζον τους Πιστούς..! 
..
 
.
.
________________________
(37)      Β. Δ. της 17-12-1923
(38)   «Εκκλησία», αριθ. 31/29-10-1923
(39)              «          ,   αριθ. 31/29-12-1923
(40)  «Η πραγματική αλήθεια περί του Εκκλησ. Ημερολογίου», σελ:46
(41)                     «                       «                  ,     σελ :47
(42)     Εφημ. «Έθνος» 2-2-1924
(43)     Εφημ. «Έθνος» 3-2-1924
.
.
.
.
_____________________________

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου