Τρίτη 7 Ιουλίου 2009

4. Η αλλαγή

.
Η εθνική τραγωδία
.
Ο νέος Μητροπολίτης Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (24) , πειθήνιον όργανον των επαναστών, ή μάλλον «ειδικός» σύμβουλος αυτών, έσπευσε να εκδώση προς τούτο δύο (!) συνοδικάς εγκυκλίους, τας οποίας ετηλεγάφησε προς τους Μητροπολίτας της Εκκλησίας γνωστοποιών εις αυτούς τα εξής:

Αριθ. Πρωτ. 1752 
Διεκπ. 1751
.
Περί εορτασμού της 25ης Μαρτίου κατά τον νέον ημερολόγιον, του δε Ευαγγελισμού κατά το Παλαιόν

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τους Σεβ. Μητροπολίτας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.
Εφέτος εξαιρετικώς απεφασίσθη τελεσθή Εθνική εορτή και επιμνημόσυνοι δεήσεις συμφώνως προγενεστέρω τηλεγραφήματι, προσεχεί Κυριακή εικοστή Πέμπτη Μαρτίου κατά Ν.Η., εορτής Ευαγγελισμού εορτασθησομένης κατά το Π.Η., συμφώνως τη τυπική διατάξει Εκκλησίας.
.
Εν Αθήναις τη 8/21 Μαρτίου 1923
.
Ο Αθηνών Χρυσόστομος, Πρόεδρος
2)Ο Σύρου, Τήνου και Άνδρου Αθανάσιος,
3) Ο Ναυπακτίας και Ευρυτανίας Αμβρόσιος,
4) Ο Τρίκκης και Σταγών Πολύκαρπος.
.
Με απόφασιν της Ιεράς Συνόδου της 23ης Μαρτίου 1923 Ν.Η. εξεδόθη με πρότασιν του Υπουργού Ι. Σιώτη, Β.Δ. δια του οποίου εκαλώντο τα Μέλη της Ιεραρχίας της Ελλάδος εις Συνεδρίασιν από 16 Απριλίου -21 Απριλίου 1923 δια να «εκφέρωσιν την γνώμη των από Εκκλησιαστικής απόψεως επί του ζητήματος της αποδοχής υπό της Εκκλησίας της Ελλάδος του Νέου Ημερολογίου...» (25)
.
Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος έσπευσε να γνωστοποιήση τούτο τηλεγραφικώς προς τους Μητροπολίτας δια της κατωτέρω εγκυκλίου . (26)
.
Αριθ. Πρωτ. 1814 
Διεκπ. 1828
Εν Αθήναις τη 16/29 Μαρτίου 1923

Περί συγκλήσεως της Ιεραρχίας.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τους Σεβ. Μητροπολίτας της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.
Περίληψις

Δια της τηλεγραφικής ταύτης Εγκυκλίου, η ιερά Σύνοδος γνωρίζει τοις Σεβ. Μητροπολίταις, «ότι προτάσει της Ι. Συνόδου και Κυβερνητική εγκρίσει, απεφασίσθη η σύγκλισης της Ιεραρχίας προς σύσκεψιν, επί του ζητήματος του Ημερολογίου, και του Καταστατικού νόμου» [...]

Την 16ην Απριλίου 1923 Ν.Η., ημέραν Δευτέραν, συνήλθον εις την Αίθουσαν του Συνοδικού Μεγάρου εν Αθήναις 27 εκ των 32 Μητροπολιτών της Παλαιάς Ελλάδος, υπό την προεδρίαν του Μητροπολίτου Αθηνών με δύο μόνον θέματα: α) Περί ημερολογίου, β) περί Καταστατικού νόμου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
.
Εισηγητής καί των δύο θεμάτων ήταν ο ίδιος ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Επί του ημερολογίου είπεν ότι: «... ου μικράν εντεύθεν προέκυψεν ανωμαλία εκ της διαφοράς των δύο ημερολογίων, αρκεί δε μόνον να σημειωθή, ότι η πρώτη του πολιτικού έτους θα συμπίπτη προ της εορτής των Χριστουγέννων & ότι τελευταίως η Εθνικήν ημών Εορτή ετελέσθη ουχί κατά την ημέραν του Ευαγγελισμού (!) » 
.
Εν συνεχεία αποκαλυπτόμενος, ετόνισε όλως ιδιαιτέρως ότι «δια της παραδοχής του Γρηγοριανού ημερολογίου... ούτινος την μεταβολή άλλωστε ζητούσι και αυτοί οι Δυτικοί λαοί..» (27)
.
Εις μίαν των Συνεδριάσεων, 5/18 Απριλίου, ημέραν Τετάρτην εκλήθη ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου και Διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών Δημ. Αιγηνίτης, ο οποίος ανέπτυξε προς τους «ακροουμένος ησύχως αυτόν, δίκην καλών μαθητών, Μητροπολίτας» τα από επιστημονικής απόψεως υπέρ της εφαρμογής εις την Εκκλησίαν του Γρηγοριανού ημερολογίου . (28)
.
Μετά έλαβεν καί πάλιν τον λόγον ο Μητροπολίτης Αθηνών, όστις υπεραμύνθη των απόψεων του Αστρονόμου! Πλήρης... αστρονομική πλύσιν Μητροπολιτικών κεφαλών..!
.
Ε
πί του θέματος του ημερολογίου οι συνδεριάζοντες 27 Μητροπολίται (απουσίαζον πέντε) διετύπωσαν την κατωτέρω απόφασιν:
.
« Η Ιεραρχία της Ελλάδος τέλος απεφάσισεν όπως διορθώση το εν χρήσει της Ορθ. Εκκλησίας Ιουλιανόν ημερολόγιον προσθέτουσα εις αυτό 13 ημέρας, χωρίς να μεταβάλη το εορτολόγιον και τας περί του Πάσχα διατάξεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Δια της λύσεως ταύτης του ζητήματος αφομοιούνται μεν τελείως τα δύο ημερολόγια, αλλ’ επειδή μελετάται ήδη η των εορτών του Πάσχα δι’ άπασας τας χριστιανικάς εκκλησίας σκόπιμον εθεωρήθη να περιορισθή η ορθόδοξος εκκλησία εις την ανωτέρω διόρθωσιν του ημερολογίου. Η μεταβολή αυτή κατά τα κρατούντα εν τη Ορθοδόξω Εκκλησία, θα εφαρμοσθή εν τη Εκκλησία της Ελλάδος μετά την συναίνεσιν όλων των Ορθοδόξων Αυτοκεφάλων Εκκλησιών.» (29)
.
______________________
.
(24)  Ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος ως και ο Αρχ/πος Ιερώνυμος Κοτσώνης, εσπούδασνα και αναρριχήθησαν εις πανεπιστημιακούς θώκους, ο μεν πρώτος τη βοηθεία της Βασιλίσσης Όλγας, ο δε δεύτερος τη βοηθεία της Βασιλίσσης Φρειδερίκης, η οποία, ως γνωστόν, τον ανέβασε και εις τον Αρ/κον θρόνον των Αθηνών. Και όμως, και οι δύο αργότερα εφάνησαν αχάριστοι και πολέμιοι των ευεργετών και προστατών των !
(25)   Συνοδικαί Εγκύκλιοι,Αθήναι 1956, Τομ. Α’ – σελ.385
(26)   ομοίως, σελ.386
(27)   «Εκκλησία», επίς. όργανον της Εκκλησίας της Ελλάδος , αριθ. 1/1-7-1923
(28)   «Ιερός Σύνδεσμος» της 1/14-4-1923 και «Εκκλησία» της 9-6-1923
(29)   «Ιερός Σύνδεσμος» της 1/14-4-1923
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου