Πέμπτη 2 Ιουλίου 2009

3. Η αλλαγή

.

Εθνική τραγωδία - Η αποδοκιμασία του Θεού

.

Ολίγον μετά την μεσημβρίαν, καθ’ ην ακριβώς ώραν εις το Μητροπολιτικόν μέγαρον παρείχοντο αναψηκτικά επί τω χαρμοσύνω γεγονότι της πληρώσεως του Μητροπολιτικού θρόνου, ο ουρανός καλύπτεται από κατάμαυρα σύννεφα εν αστραπαίς και βρονταίς εκσπά ορμητική καταιγίς, το έδαφος μαστιγούται από την θύελλαν της χαλάζης και οι δρόμοι των Αθηνών μεταβάλλονται εις Βενετικά κανάλια . (22)

Ιδού πώς περιγράφουν την Εθνικήν συμφοράν που επηκολούθησεν αι εφημερίδες. 

.
«Περί την μεσυμβρίαν της χθες εδόθη εκ της Ναυαρχίδας το σήμα της χορηγήσεως αδείας εξόδου εις τα πληρώματα των πλοίων ήτοι της ατμοημιολίας «Σαλαμίνα» και των επιτάκτων σκαφών «Μύκονος» της εθνικής ατμοπλοΐας και «Αλέξανδρος Ζ» της ναυγοσωστικής εταιρείας του κ. Ζαλοκώστα. Άδειαν εξόδου είχον χθες περί τους 1200 ναύται, οίτινες και επέβησαν τμηματικώς επί των τριών ως άνω σκαφών, ίνα διαπεραιωθώσιν εις Πειραιά.

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ

Ο «Αλέξανδρος Ζ» πλευρίσας περι την 2α απογευματινήν παρά τω θωρηκτόν «Κιλκίς» παρέλαβεν 150 περίπου ναύτες και υπαξιωματικούς. Ακολούθως το αυτό σκάφος προσήγγισε αλληλοδιαδόχως εις τον «Αβέρωφ», την «Λήμνον» και εις τινά των ελαφρών σκαφών, από τα οποίαπαρέλαβε συνολικώς ετέρους 100 ναύτας και υπαξιωματικούς και 10 – 12 αξιωματικούς.

.
Ούτω ο «Αλέξανδρος Ζ» με επιβάτας 250 περίπου απέπλευσεν εκ του βάθους του όρμου του Κερατσινίου περί την 3 μ.μ. κατευθυνόμενος προς τον λιμένα του Πειραιώς.
Εν τέταρτον κατόπιν, το σκάφος παραπλεύσαν τον φάρον της Ψυττάλλειας ευρίσκετο περί τα 200 – 300 μέτρα από της ακτής της Δραπετσώνος, ένθα αι εγκαταστάσεις της «Standard oil» και τα εργοστάσια της «Εταιρείας Χημικών Προϊόντων και Λιπασμάτων».

.
Η ανωτέρω θέσις, εν στιγμαίς τρικυμίαις, είναι λίαν επικίνδυνος, διότι με σφοδρόν νότιον άνεμον τα κύματα εκ του Σαρωνικού είναι ορμητικά. Ο «Αλέξανδρος Ζ» φθάσας εκεί ήρξατο κλυδωνιζόμενος σφοδρώς και κλίνων εναλλάξ επιφόβως ότε προς την μίαν ότε προς την ετέραν των πλευρών. Τα κύματα εθραύοντο ορμητικά επ’ αυτού και ηπείλουν από στιγμής εις στιγμήν να το βυθίσουν.


ΤΟ ΠΛΟΙΟΝ ΑΝΑΤΡΕΠΕΝ ΒΥΘΙΖΕΤΑΙ 
Οι ναύται επί του καταστρώματος μετά βίας συνεκρατούντο όρθιοι. Εις μίαν στιγμήν ένα κύμα εθραύσθη με τόσην σφοδρότητα επι της δεξιάς πλευράς του πλοίου ώστε έκλινεν υπερμέτρως αριστερά τόσον ώστε η επιφάνεια της θαλάσσης ήλθεν εις επαφήν με το κατάστρωμα.

.
Δεύτερον κύμα επλημμύρισεν το μηχανοστάσιον με αποτέλεσμα πάντες οι ναύται επί του καταστρώματος εκύλισαν εις την θάλασσαν ως μία συμπαγής μάζα.


Ό,τι επηκολούθησεν ήτο δραματικόν. Το πλοίο απολέσαν τον ισσοροπισμόν του ανετράπη βυθισθέν ακαριαίως, συμπαρασύροντας πάντας τους εντός του υποφράγματος και τους περισσοτέρους από τους πεσόντας εις την θάλασσαν λόγω της δίνης. Κατ’ ασφαλείς πληροφορίας ημών τα θύματα της θαλάσσιας Εθνικής τραγωδίας ανέρχονται εις 358.

.
Η πρώτη εκκλησιαστική πράξη του ελέω κομματικού πραξικοπήματος ανελθόντος εις τον θρόνον των Αθηνών, Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, του προκαλέσαντος αυτήν την οργήν του Θεού, ήτο να χοροστατήση εις την νεκρώσιμον Ακολουθίαν των πνιγέντων αξιωματικών και ναυτών.

.
Δεν είχε στεγνώσει ακόμη καλά-καλά το μελάνι εις το τεύχος (24/23-1-1923) της εφημερίδος της Κυβερνήσεως, εις το οποίον δημοσιεύετο το Ν.Δ. της 18ης Ιανουρίου 1923 «Περί του νέου Πολιτικού ημερολογίου» (το οποίον ως γνωστόν ώριζεν ότι η εθνική εορτή της 25ης Μαρτίου...ρυθμίζονται κατά το Ιουλιανόν Ημερολόγιον) και δημοσιεύθη νέον Β.Δ. (23) . Δι’ αυτού εντέλλετο, όπως η Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου, επειδή... «συνέπτιτεν εις ημέραν της Εβδομάδος των Παθών του κυρίου...τελεσθήσεται την 25ην Μαρτίου κατά το Γρηγοριανόν ημερολόγιον» !

.

_____________________

(22)  «Εφημερίς πρωτεύουσα» , της 11ης Μαρτίου 1923

(23)  Ε φημερίς της Κυβερνήσεως   αριθ. 73/20-3-1923

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου