Πέμπτη 30 Ιουλίου 2009

γ. Ο διωγμός του 1951-1953

.
.
Το 1951 – 1953, ορισμένα έκτροπα και σκάνδαλα που ξέσπασαν στην Ματθαϊική Μονή Κερατέας, έδωσαν αφορμή στον νέο Καλιγούλα, τον νεοημερολογίτη Αρχιεπίσκοπο Σπυρίδωνα Βλάχο, να ξεκινήσει αιματηρό διωγμό εναντίον των Γ.Ο.Χ. και ιδιαιτέρως της κανονικής Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος. Οι ναοί σφραγίσθηκαν και οι ιερείς μας συνελαμβάνοντο, εξυλοκοπούντο στα υπόγεια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και απεσχηματίζοντο διαπομπευόμενοι και χλευαζόμενοι από τα αστυνομικά όργανα.
.
Ιδού μερικά αποσπάσματα εκ του υπομνήματος του 1950 της Νεοημερολογίτικης Συνόδου, προς την Κυβέρνησιν, στο οποίο και ζητούσε τον αφανισμό των Γ.Ο.Χ.:
.
«Η Αγία και ιερά Σύνοδος, μετά μακράν μελέτην του Παλαιοημερολογιτισμού, έχουσα υπ’ όψει μεταξύ άλλων και τα εξής:
.
1) Ότι ούτος είναι περισσότερον επικίνδυνος πάσης προπαγάνδας και αυτής της κομμουνιστικής, διότι ευκόλως ευρίσκων οπαδούς ως εκ της γνωστής νοοτροπίας του λαού μας [...] και θα συντελέσωσιν εις την θρησκευτικήν, κοινωνικήν και εθνικήν αποσύνθεσιν και διάλυσιν του Ελληνισμού. Εάν τις ενθυμηθή ότι μόνη η θρησκευτική εμπάθεια του μονοφυσιτισμού διηυκόλυνε την κατάκτησιν της Βυζαντιακής ανατολής υπό των μουσουλμάνων, δύναται να κρίνη πόσον χείρονα δύναται να διαπράξη η μανία του Παλαιοημερολογιτισμού.
.
2) Ότι συνεπώς, καθώς ο κομμουνισμός υπήρξε προγεφύρωμα του Σλαυϊσμού δια την υποδούλωσιν της Ελλάδος, τοιουτρόπως ο παλαιοημερολογτισμός δύναται κάλλιστα να χρησιμοποιηθή ως γέφυρα αυτού, ίνα εισδύση εις αυτήν την καρδίαν του Έθνους [...] Επειδή όμως ο παλαιοημερολογιτισμός εξ ίσου ενδιαφέρει και την Πολιτείαν, έχουσαν, όχι μόνον την υποχρέωσιν, αλλά και την δύναμιν, ίνα εξουδετερώση αυτόν [...] προτείνει υμίν τα εξής ληπτέα μέτρα:

 α) Την διάλυσιν του Σωματείου ή των Σωματείων των παλαιοημερολογιτών, την ακύρωσιν των καταστατικών αυτών και την παρεμπόδισιν εν τω μέλλοντι πάσης συστάσεως τοιούτων, διότι ταύτα αποτελούσι νομιμοποίησιν της εναντίον του κράτους και της εκκλησίας ανταρσίας και φαινομενικώς μεν είναι Σωματεία, εν τη πραγματικότητι όμως Ελληνικαί αυτοκέφαλοι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι.
 β) Την επίτευξιν διακομματικής συμφωνίας, καθ’ ην άπαντα τα κόμματα θ’ απόσχωσιν εν τω μέλλοντι πάσης κομματικής εκμεταλλεύσεως και υποστηρίξεως του Παλαιοημερολογιτισμού.
 γ) Την διάλυσιν των Ναών αυτών, ως ιδρυθέντων και λειτουργούντων παρανόμως, την υπαγωγήν αυτών εις τους γειτονικούς ενοριακούς Ναούς...
 δ) Την συστηματικήν δίωξιν των καταχρήσεων του μοναχικού βίου. Προς τον σκοπόν αυτόν δύναται να ορισθή δια Νόμου, ότι διαλύονται πάσαι αι Μοναί, οίτινες δεν ελειτούργησαν νομίμως από της 1ης Ιανουαρίου 1920 και εντεύθεν, των εν ταις αυταίς διαιτωμένων αποστελλομένων, επιμελεία των κατά τόπους Αστυνομικών Αρχών, διατασσομένων να εφαρμώσωσιν αμέσως αυστηρώς τον Νόμον, εις τας εστίας των, της δε περιουσίας αυτών περιερχομένης εις τον Ο.Δ.Ε.Π......»
.
(Φωτό: π. Νικόλαος Σμυρλής όπως τον "κατήντησε" η αντίχριστη βαρβαρότητα του νεοημερολογήτου Μητροπολίτου Μεσσηνίας Χρυσοστόμου Δασκαλάκη)
.
Επίσης η σχισματική νεοημερολογίτικη Σύνοδος έστειλε εις το Υπουργείο Θρησκευμάτων ενημερωτική απάντηση την 7ην Φεβρουαρίου 1951.
.
«Εις απάντησιν του υπ’ αριθ. 11863/6-2-51 υμτέρου εγγράφου, δι΄ού διαβιβάζετε ημίν το υπ’ αριθ. 5564Φ/86/3/6-2-51 όμοιον της Υποδιευθύνσεως Γεν. Ασφαλείας (υπηρεσία καταδιωκτικών) ερωτώσης, αν νε τη εννοία των καθαιρετικών αποφάσεων των Συνοδικών Διακστηρίων περιλαμβάνηται, πλην της αφαιρέσεως του σχήματος, και η κουρά, Συνοδική διαγνώμη, γνωρίζομεν υμίν ότι υφισταμένης ιδιαζούσης συναφείας μεταξύ του τρέφειν κόμην και γεννειάδα και του ιερατικού σχήματος, το πνεύμα των ως άνω καθαιρετικών αποφάσεων εννοεί, συν το αποσχισματισμώ και την κουράν του καθ’ ου η απόφασις, προς ολοκλήρωσιν της εκτελέσεως αυτής, και κατ’ ακολουθίαν υμών των καθαιρετικών αποφάσεων των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, διατάσσητε και την κουράν των συλλαμβανομένων, μετά την αφαίρεσιν του ιερατικού σχήματος».
.
(πατήρ Αρτέμιος Ξενοφωντινός, εφυλακίσθη επείδη ήτο τηρητής των Παραδόσεων)
.
Με όσα αναφέραμε από το αιμοσταγές αυτό υπόμνημα, ανέτως μεταφέρεται νοερώς κανείς, ακόμη και σε εποχές Νέρωνος, Καλλιγούλα και Διοκλητειανού και των νεωτέρων χρόνων Στάλιν, Χίτλερ και Μπογκάσα, των οποίων η καταράκωσις της ανθρώπινης αξίας ήταν διασκέδασις τους.
.
Φόνοι, εξορίες, φυλακίσεις ιεροσυλίαι, αρπαγή ιερών αντικειμένων, ανατροπή επιταφίων, κατεδαφίσεις ναών, κηδείες άνευ ιερέως, ετοιμοθάνατοι άνευ θείας Κοινωνίας, μη εγγραφή παλαιοεορτολογιτών στις θεολογικές Σχολές, ειδικαί κατηχήσεις στα σχολεία κατά των Γνησίων Ορθοδόξων κλπ.
.
Την 1ην Φεβρουαρίου 1951 συνελλήφθη ο ογδοήκοντα τριών ετών πάλευκος γέροντας, πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος Καβουρίδης και ενεκλείσθη απομονωμένος στο τμήμα μεταγωγών εις τον Πειραιά και από εκεί εξορίσθη στην απόκρυμνη Μονή Υψηλού Μυτιλήνης. Οι άλλοι τρεις αρχιερείς εκρύβησαν εις κατακόμβες. Ο δε γέρων Επίσκοπος Κυκλάδων Γερμανός, 87 ετών, καθηγητής θεολογίας και εξέχουσα προσωπικότις, από τις μεγάλες κακουχίες, εξορίες και φυλακίσεις, μετεφέρθη στην κλινική «Αγία Ελένη» έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη και την παραμονή του Ευαγγελισμού, 24ην Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και περί ώραν 4ην μεσημβρινή εκοιμήθη με ομολογιακό θάνατο. Η νεκρώσιμος ακολουθία του, διαβάστηκε κρυφίως υπό του τότε ιερομονάχου Χρυσοστόμου Κιούση και εκηδεύθει άνευ ιερέως.
.(Φωτό: Αρχιμ. Γεράσιμος Σκουρτσανιώτης, ακόμη ένα θύμα του αποσχηματισμού και της διαπόμπευσης)

Η εφημερίς «Καθημερινή» εις το φύλλον της 20/2/52 καταστηλιτεύει το ανοσιούργημα που διεπράχθη εις υπόγεια – βασανιστήρια της «Αρχιεπισκοπής» Αθηνών:
.
«Δεν έχομεν καμίαν διάθεσιν να συνηγορήσωμεν υπέρ των παλαιοημερολογιτών ή να στραφώμεν εναντίων των. Αλλά οι παλαιοιημερολογίται, αφελείς ημπορεί να είναι, πείσμονες ή στενοκέφαλοι, ο,τιδήποτε τέλος πάντων, κακοποιοί και αλήται δεν είναι.
.
Και εις τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής έναν ιερέα και ένα γέροντα ιερομόναχον ογδοήκοντα ετών τους μεταχειρίσθηκαν ως κοινούς κακοποιούς.
.
Τους έσχισαν τα ράσα και τους εξύρισαν δια της βίας. Οι παθόντες επεσκέφθησαν τα γραφεία μας και τους είδομεν. Και ομολογούμεν ότι μας κατέλαβε βαθύς οίκτος, όπως ενεφανίσθησαν, ελεεινοί και τρισάθλιοι ! ! !
.
Αλλά έτσι νομίζομεν ότι θα φανατισθούν περισσότερον οι παλαιοημερολογίται και θα πληθυνθούν αντί να λείψουν»

Ζωντανό παράδειγμα της λαϊκής ρήσεως: "Τα ράσα δεν κάνουν τον παπά" ήτο ο π. Νικόλαος Καλοσκάμης, όστις και άφησε τους νεοημερολογίτες να τον αποσχηματίσουν (κόψιμο της γενιάδος και των μαλλιών και αφαίρεσις του ράσου) ώστε να μπορεί ελύθερα να περιέρχεται τις οικίες των Πειραιωτών παλαιοημερολογιτών, και να τελεί ακολήτως (χωρίς τον φόβο της χωροφυλακής) τις βαπτίσεις και τους γάμους τωνς εις τας κατοίκων εκκλησίες των.
.
.
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου