Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009

10. Η αλλαγή

.

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 
Την 25η Μαρτίου του έτους 1821, ο ευσεβής Ελληνικός Λαός, εξεσηκώθηκε εναντίον της Οθωμανικής τυραννίας με το σύνθημα: « για του Χριστού την πίστη την Αγίαν και της Πατρίδος την Ελευθερίαν», και ενίκησεν!

.
Τη 25η Μαρτίου του έτους 1924 – 13 ημέρας μετά την εφαρμογήν του Παπικού Εορτολογίου, υπό προδοτών της Ορθοδοξίας και των Ιερών Παραδόσεων, & ενώ τους «εσκίαζε η φοβέρα του στρατιωτικού νόμου και τους πλάκωνε η σκλαβιά της δικτατορίας», εξεσηκώθηκε και πάλιν ο ευσεβής Ελληνικός Λαός, ο Φύλαξ της Ορθοδοξίας, με το σύνθημα: «Ορθοδοξία & Ελευθερία ή Θάνατος».

.
Οι πρώτοι αντιστασιακοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί ήσαν απλοί και θεοφοβούμενοι άνθρωποι. Από τους Κληρικούς ολίγοι πτωχοί αλλά ευλαβείς έγγαμοι Ιερείς. Την 25ην Μαρτίου 1924 π.εορτ. εκεί εις τον Μητροπολιτικόν Ναόν των Αθηνών, όστις τιμάται εις τον Ευαγγελισμόν της Θεοτόκου, εκεί όπου προ 13 ημερών οι πρόδρομοι της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, εδημιούργησαν το ημερολογιακόν σχίσμα, οι ευσεβείς πρώτοι Γνήσιοι Ορθόδοξοι, είπον ΟΧΙ εις την καινοτομίαν και εις τους καινοτόμου. Το ίδιον συνέβη και εις ολόκληρον την Ελλάδα.
Οι καινοτόμοι από την πρώτην αμέσως ημέραν του εκκλησιαστικού των πραξικοπήματος απεκαλύφθησαν ότι ήσαν άξιοι απόγονοι του μεγάλου διώκτου των Ορθοδόξων, λατινοφρόνος Ιωάννου του Βέκκου. Τα μέτρα που έλαβον, από την πρώτην αμέσως ημέραν,εναντίον των Πιστών εις τας Ιεράς Παραδόσεις της Εκκλησίας μας, ήσαν: σκληραί και απάνθρωποι διώξεις, εξορίες, φυλακίσεις, βασανισμούς, καθαιρέσεις και αποσχηματισμοί κληρικών ακόμη και θάνατος !

.
Και οι αντιχριστιανικοί των διωγμοί συνεχίζονται 85 ολόκληρα έτη, με αρπαγές κλείσιμων Ιερών Ναών και Μονών καθώς και με συκοφαντίες.

.
Οι Πιστοί της Μαρτυρικής Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών αγωνίζονται, υπομένουν και επιμένουν, και με την βοήθειαν του Θεού, νικούν και θριαμβεύουν! Διότι, «..αύτη εστίν η νίκη, η νικήσασα τον κόσμόν, η πίστις ημών» (Ιω. Α’, ε’ 4)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου