Πέμπτη 4 Ιουνίου 2009

Ο Τίμιος Σταυρός, α'

.

του Κωνσταντίνου Πάνου, πτυχιούχου Θεολογίας

.

Η ΠΡΩΤΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ

Μετά τήν Σταύρωση καί τήν Ανάσταση καί τήν διάδοση τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς τά πέρατα τῆς οἰκουμένης, ἀπό τούς ῾Αγίους ᾿Αποστόλους, ὁ Τίμιος Σταυρός γίνεται γνωστός ἀνά τήν οἰκουμένη. Συναντᾶται σέ ἐπιγραφές, σέ κατακόμβες. Γίνεται τό διακριτικό γνώρισμα κάθε χριστιανοῦ, πού τό φέρει ἐπάνω του. Κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν, διά τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ, οἱ Μάρτυρες ἐνισχύονται, λαμβάνουν θάρρος γιά νά ὁμολογήσουν τόν Χριστό μας, ὡς τόν μοναδικό καί ἀληθινό Θεό, καταισχύνοντας τήν σαθρά θρησκεία τῶν εἰδώλων. 

῏Ηρθε ὅμως ὁ καιρός πού οἱ διωγμοί ἔπαψαν ὁριστικά χάρις εἰς ἕναν αὐτοκράτορα πού, παρά τό ὅτι δέν εἶχε βαπτιστεῖ χριστιανός, εὐνόησε τόν χριστιανισμό, καλύτερα ἀκόμα καί ἀπό τούς μεταγενέστερους χριστιανούς αὐτοκράτορες. ῾Ο Μέγας Κωνσταντῖνος, μετά τόν θάνατο τοῦ πατρός του, Κωνστάντιου Χλωροῦ, ἀνέλαβε τήν ἐξουσία (στή σημερινή ῾Υόρκη τῆς ᾿Αγγλίας), μέρους τοῦ Δυτικοῦ τμήματος τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, σέ μιά ἐποχή παρακμῆς καί ἐμφυλίων διαμαχῶν. 


Πολύ νωρίς, ὁ Κωνσταντῖνος, ἀναγκάσθηκε νά ἀντιμετωπίσει τόν ἕτερο Καίσαρα τῆς Δύσεως, Μαξέντιο. ῾Ο Μαξέντιος ἐστράφη ἐναντίον τοῦ Μ. Κωνσταντίνου μέ σκοπό νικώντας τον, νά παραμείνει αὐτός μόνος κυρίαρχος τῆς Δύσεως. ῾Η μάχη θά γινόταν, ἔξω ἀπό τή Ρώμη. ῾Ο Μ. Κωνσταντῖνος προβληματισμένος γιά τήν ἔκβαση τῆς μάχης, λόγω τοῦ μικροτέρου σέ ὄγκο στρατεύματός του εἶδε ψηλά στόν μεσημβρινό οὐρανό, τόν τύπο τοῦ Σταυροῦ, πού συνέθεταν ἄστρα καί τήν ἐπιγραφή «ἐν τοῦτο νίκα». Σύμφωνα μέ τήν συναξαριστική παράδοση, τήν νύκτα ἐκείνη εἶδε σέ ὅραμα τόν Κύριο, νά τόν προτρέπει νά κατασκευάσει σημαία, ἡ ὁποία θά περιεῖχε τόν τύπο τοῦ Σταυροῦ, πού τήν μεσημβρία εἶχε δεῖ στόν οὐρανό. Μέ τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ ὁ Κωνσταντῖνος νίκησε κι ἔγινε ὁ μόνος κυρίαρχος στή Δύση καί λίγο ἀργότερα σ' ὅλη τήν Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία. Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη ἐμφάνισις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν οὐρανό, πού ἡ ἐκκλησιαστική ῾Ιστορία κατέγραψε. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου