Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

3. Κυκλάδων Γερμανός

..

Αξίζει να φέρωμεν εις την μνήμην μας και σχετικόν δημοσίευμα της «Φωνής της Ορθοδοξίας» κατά το ετήσιον μνημόσυνον του αοιδίμου Πατρός•

.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΣΒΥΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Η επέτειος του θανάτου του Αγίου Κυκλάδων 

Ενας χρόνος συνεπληρώθη, από την θλιβεράν εκείνην ημέραν, κατά την οποίαν η Σεβαστή μορφή του Επισκόπου Κυκλάδων έδυε όπισθεν εις τούς ορίζοντας της αιωνιότητος και της Αθανασίας. Ημέρα πραγματικώς ιστορική• ημέρα, η οποία θα παραμείνη ως σημαντικός σταθμός εις την ηρωϊκήν αντίστασιν ενός λαού, αγωνιζομένου σκληρώς δια την εμπέδωσιν του ιερωτέρου δικαιώματος, της Ελευθερίας της Θρησκευτικής Συνειδήσεως. 
.
Και θα παραμείνη ιστορική αυτή η ημέρα, διότι όλαι αι ώραι της εικοσιτετραώρου διαρκείας της, υπήρξαν ουσιώδεις και μεσταί βασικών διδαγμάτων, δι' όσους γνωρίζουν να ζουν ελεύθεροι και ανταλλάσσουν την ελευθερίαν μόνο με τον θάνατόν των. Απέδειξεν ακόμη η ημέρα αυτή το θλιβερόν και απροσμέτρητον βάραθρον, εις το οποίον περιέπεσε η «Κρατούσα Εκκλησία». 
.
Γερμανός Βαρυκόπουλος! ο γηραιός και χιονοσκεπής ιεράρχης, ο κατακοσμήσας τα στήθη του με μετάλλια δόξης και μεγαλειώδους δράσεως. Ως υψιπέτης αετός ανήλθεν εις τα ανώτατα ύψη των πνευματικών αξιών, εδέχθη τας θωπείας των ακτίνων του Ηλίου της Αληθείας και τέλος βαρύτατα τραυματισμένος από τα ιοφόρα βέλη μικροσκοπικών νάνων, νάνων ιεροσχήμων και ιεροξεταστών, πίπτει βαρύγδουπος επί της Αττικίς γης, πραγματικός ήρως αποθνήσκων επί της ασπίδος του. 

Γερμανός Βαρυκόπουλος! ο μέγας ιδεολόγος, του οποίου η πάλλουσα καρδία, συνέσφιξε θερμότατα τα ευγενέστερα ιδανικά• Το μεγαλείον της Ορθοδοξίας και την Αγάπην της Ελευθερίας. Επροτίμησε δε να συναποθάνη εναγκαλιζόμενος τα προσφιλή του ιδεώδη, παρά να δεχθή να αποσπάσουν εκ της καρδίας του, τούς πνευματικούς του έρωτας. 
.
Γερμανός Κυκλάδων! Το τραγικόν θύμα της Κρατούσης Εκκλησίας, επί του πτώματος, του οποίου επέπεσαν τα όργανά της κατά την ημέραν του θανάτου του ως γύπες. 
.
Γερμανός Βαρυκόπουλος! Ο αγαπημένος Δεσπότης μας, που έπεσεν ηρωϊκώς μαχόμενος εις τον ευγενέστερον αγώνα. 

Κανείς μας δεν θα ξεχάση τας απαισίας εκείνας ημέρας! Κανείς μας δεν θα ξεχάση, ότι το σεπτόν του σκήνος ερρίφθη εις τον λάκκον του Νεκροταφείου, ως εκτελεσθείς κακούργος και εις τον οποίον, ημιθανή τυγχάνοντα, ηρνήθη και αυτήν την Θείαν Μετάληψιν, η Κρατούσα Εκκλησία. 
.
Δι' αυτό κατά την ετησίαν επέτειον του Θανάτου του και καθ' ην στιγμήν η αθάνατος ψυχή του, ηγλαϊσμένη και πάγκαλος, πτερουγίζει εν μέσω ημών, θωπεύουσα τα κουρασμένα πρόσωπά μας, ας ανακόψωμεν προς στιγμήν την πορείαν μας. Ας σιγήσωμεν τούς κοσμικούς θορύβους και οπουδήποτε της γης, ευρισκόμενοι, ας ατενίσωμεν το Μεγαλείον του Μαρτυρος Αρχιερέως, τον οποίον είχαμεν την ευτυχίαν να μας ποιμάνη ζων. 
.
Υπέρτατον δε καθήκον της Ιεράς αυτής στιγμής, ας εμπνεύση εις ημάς τον όρκον του μαχομένου αγωνιστικού• « Αθάνατε Ιεράρχα• Συ, όστις την ψυχήν σου έθεσας υπέρ του ποιμνίου Σου, δικαίως απολαμβάνεις την αγήρω δόξαν και μακαριότητα της αιωνιότητος. Ουδέποτε θα λησμονήσωμεν, ότι έπεσες μαχόμενος εις τον ευγενέστερον αγώνα της ανθρωπίνης, υπάρξεως, τον αγώνα της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας της Θρησκευτικής Συνειδήσεως. Δι' αυτό ατενίζοντες μετ' ευλαβείας την Αθάνατον Μορφήν σου, υποσχόμεθα γονυκλινείς προ του Ταφου σου, να συνεχίσωμεν τον αγώνα, που μας επεβλήθη μέχρι της οριστικής νίκης».
                      (" Η Φωνή της Ορθοδοξίας" Τεύχος 125/24-3-1952)
.


Ημείς τα πνευματικά του τέκνα, εκπληρώσαντες το απαραίτητον υικόν χρέος της ευσεβούς μνημοσύνης του επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών από της αποβιώσεώς του, αιτούμεθα από Θεού μεν την αιωνίαν ανάπαυσιν της μακαρίας ψυχής του εις τον χορόν των ομολογητών της πίστεώς μας. 
.
Από δε του μνημονευομένου Πατρός, την προς Κυριον πρεσβείαν του άμα τη πατρική Αυτού ευχή προς ενίσχυσιν ημών και ενδυνάμωσιν εις το έργον ο παρ' εκείνου και του μεγάλου Αυτού συνεργάτου και πρωτεργάτου του ιερού ημών αγώνος, του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου παρελάβομεν. 
.
Αιωνία σου η μνήμη Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δεσποτα. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
† Ο Αθηνών & πάσης Ελλάδος
Χρυσόστομος Β’Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου