Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

στ', Επιστολές από την εξορία

..itriados_1.

Μετά τας χειροτονίας αι οποίαι, ως ίδωμεν έλαβον χώραν εις την Ιεράν Μονήν της Παναγίας στην Κερατέαν, οι τρεις Μητροπολίται ενώ ετέθησαν υπό αυστηρόν περιορισμόν, παραλλήλως επιέζοντο να παραιτηθούν του έργου το οποίον ανέλαβον και επιστρέψουν εις την Καινοτόμον Εκκλησίαν. Κατά τας ημέρας ταύτας ο Βρεσθένης Ματθαίος απέστειλεν ενθαρρυντικήν επιστολήν προς τούς τρεις Μητροπολίτας, οι οποίοι του απέστειλαν την κάτωθι απάντησιν:

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 27

. 
Θεοφιλέστατε Αγιε Βρεσθένης, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και Συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος Χαρις είη Υμίν από Θεού και ειρήνη.

.
Το αδελφικόν γράμμα της Υμετέρας θεοφιλίας ασφαλώς ληφθέν μετά πολλής προσοχής ανεγνώσθη υφ’ ημών. Εις απάντησιν ήκοντες διαβεβαιούμεν την Υμετέραν θεοφιλίαν ότι το ηθικόν ημών δια τον αγώνα, ον ανελάβομεν υπέρ της Ορθοδοξίας είναι αδιάπτωτον και αλύγιστον, όπως το ιδικόν σας. Ο αγών δεν είναι δυνατόν παρά να ευοδωθή αφού ως κέντρον και κύριον ελατήριον του αγώνος είναι η επικράτησις της Ορθοδοξίας και η δόξα του Χριστού, καθ’ ου αι πύλαι άδου ου κατισχύουσι. Ερρωσθε εν Κυρίω και ενδυναμούσθε εν τη Χαριτι του Χριστού του τα ασθενή θεραπεύοντος και τα ελλείποντα αναπληρούντος. Απονέμοντες τούς αδελφικούς εν Χριστώ ασπασμούς τη Υμετέρα θεοφιλία και τας ευχάς και ευλογίας ημών εις όλας τας Μοναχάς διατελούμεν μετ αγάπης.

.
 Ο Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 Ο Πρ. Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 Ο Ζακύνθου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

.
 Ασπαζομενος την αγίαν δεξιάν σας
 Ο Πρωτοσύγκελλος
 Υπογραφή δυσανάγνωστος

.

Αλλά και εκ του τόπου της εξορίας των διατηρούν το ακμαίον τούτο φρόνημα, ως προκύπτει εκ των πολλών επιστολών. Παραθέτομεν τινάς εξ αυτών. Ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, εκ της Μονής του Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, όπου είχεν εξορισθή γράφει προς τον Επίσκοπον Βρεσθένης την κάτωθι επιστολήν:

.
"Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Αγιε Βρεσθένης,

.
Σας αποστέλλω από τον τόπον της εξορίας μου έναν αδελφικόν και συγχαρητήριον ασπασμόν, διότι ηξιώθημεν ημείς οι αμαρτωλοί να τύχωμεν της δόξης του Κυρίου αγωνιζόμενοι δια την δόξαν Αυτού και ομολογούντες την ορθόδοξον ημών πίστιν προς Αυτόν εις ουδέν λογιζόμενοι τας πιέσεις των ισχυρών και τας κακώσεις, ας υφιστάμεθα ου μόνον αγογγύστως, αλλά και μετά χαράς δια την Ορθοδοξίαν ημών. Το θάρρος και το ηθικόν σθένος ημών είναι αδιάπτωτα και ολονέν αυξάνει η πίστις και ο ζήλος ημών προς την δόξαν του Χριστού.

.
Τούς αδελφικούς εν Χριστώ ασπασμούς προς την Υμετέραν Θεοφιλίαν και τας ευχάς μου προς όλας τας αδελφάς και Μοναχάς της Μονής Υμών.

.
Μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, 16 Ιουνίου 1935.
Πρ. Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

.

Θα παραθέσωμεν και άλλας δύο επιστολάς του Δημητριάδος Γερμανού προς τον Βρεσθένης Ματθαίον, τας οποίας απέστειλεν εκ του τόπου της εξορίας, την νήσον Αμοργόν.

.
Αγαπητέ Αγιε Βρεσθένης,

.
Από της 24 Ιουνίου ευρίσκομαι ενταύθα. Εν Συρω διέμεινα μετά του αρχιμανδρίτου Αλεξ. Γρηγοροπούλου δύο ημέρας. Ο λαός ήρχετο και υπέβαλλε τα σέβη του καταρώμενος τούς υπαιτίους της αλλαγής του ημερολογίου. Αν γίνη κοινότης Γνησίων Ορθοδόξων, ουδείς θα μείνη νεοημερολογίτης, πρώτος διότι οι χριστιανοί έχουν την διαίσθησιν ότι εξέκλινον των παραδόσεων και δεύτερον εξ αντιδράσεως προς τούς λατίνους οίτινες απεθρασύνθησαν. Περί τας 150 οικογένειαι πηγαίνουν και εκκλησιάζονται εις τον παλαιοημερολογίτην ιερομ. Ιωακείμ, όστις έκτισε ναόν και κελλία πολλά εις την Ι. Μονήν Αγ. Βαρβάρας.

Ανέλαβον να συστήσουν κοινότητα Παλαιοημερολογιτών οι Κουζέπας και Καρακαλάς και πιστεύω να ευδοκιμήση. Ο κ. Γαλανός όστις ήτο πρόεδρος της Κοινότητος εγκατέλειψε την Κοινότητα των Γνησίων Ορθοδόξων α') διότι ήτο ανεπιτήδειος και β') διότι ο αδελφός του προσελήφθη ως γραμματεύς της Μητροπόλεως. Ο λαός δεν συχνάζει εις τας Εκκλησίας μη ανεχόμενος την κατάστασιν ην εδημιούργησεν ο Φιλάρετος, όστις δεν καλείται πλέον ούτε εις κηδείας, ούτε εις άλλας ιεροπραξίας.

.
Αι Εκκλησίαι από απόψεως οικονομικής έχουν χάλια μη δυνάμεναι να ανταποκριθώσιν εις τας ανάγκας των. Αν η αστυνομία άρη την υποστήριξίν της, θα φύγη ο Φιλάρετος καταστάς μισητός.

.
Εν Αμοργώ ο λαός είναι υπέρ των παραδόσεων. Σήμερον εορτήν των Αγίων Αποστόλων, οι χριστιανοί εργάζονται. Ολα τα χωρία είναι με το παλαιόν. Όταν έλθη η εορτή, επειδή οι ιερείς είναι με το νέον, οι χριστιανοί μεταβαίνουν με τον ιερέα εις εξωκκλήσια τιμώμενα επ' ονόματι του αγίου και λειτουργούν δια ν' ακούσουν το απολυτίκιον του αγίου του Ναού και ευφρανθή η ψυχή των. Εις τι σημείον απογνώσεως έφεραν τούς χριστιανούς οι ασεβείς συγχρονισμένοι αρχιερείς!

.
Ευρίσκομαι εν τη Μονή Χοζεβιωτίσσης και διορθώνω κελλία προς ανετωτέραν διαμονήν αγνοών πότε θα διευθετηθούν τα πράγματα συμφώνως προς τούς νόμους οίτινες παρεβιάσθησαν καθ’ ολοκληρίαν.

.
Εχω πεποίθησιν ότι η αντισυνταγματική αύτη κατάστασις, δεν είναι δυνατόν να παραμείνη επί πολύ και δια τούτο πρέπει να έχητε υπομονήν και ελπίδα προς τον Θεόν... Ημείς ως Εκκλησία αυτοδιοίκητος προέβημεν εις τας χειροτονίας σας και ελπίζομεν ότι αποκαθισταμένων των πραγμάτων θα αναλάβητε τα καθήκοντα σας.

.
Αν έχητε τι νέον, παρακαλώ να μας γράφητε.
Επί τούτοις ευχόμενος όπως ο Υψιστος φωτίζη και ενισχύη Υμάς εις τον υπέρ της Αγίας Αυτού Εκκλησίας αγώνα, διατελώ μετ αδελφικών ασπασμών.

.
Ο Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Αμοργός, 16/29-6-1935

Παραθέτομεν και ετέραν επιστολήν αυτού.

.

Αγαπητέ Αγιε Βρεσθένης!

.
Ελαβον την αδελφικήν επιστολήν σας και ευχαριστώ θερμώς δι’ όσα ενισχυτικά της ψυχής προς εξακολούθησιν του αγώνος μοι γράφετε. Βεβαίως οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, είναι πολλοί και ισχυροί, το δε ημέτερον Κράτος διατελεί ακόμη υπό τας τυραννικάς ιδέας της τουρκικής δυναστείας μη δυνάμενον να προσοικειωθή το νέον πνεύμα περί ελευθερίας. Δεν ηξεύρω αν είμεθα κατά τον πολιτισμόν ανώτεροι των αλβανών καίτοι κατά την εξωτερικήν περιβολήν άνδρες τε και γυναίκες υπερβαίνομεν και τούς Ευρωπαίους. Νόμους έχομεν και παρανομίας κατεργαζόμεθα. Κανόνας έχομεν και αντικανονικώς πολιτευόμεθα. Σύνταγμα έχομεν και το συνταγματικόν δίκαιον παραθεωρούμεν. Τρανόν δείγμα των λεγομένων μου είναι η κατάστασις ημών των ιεραρχών, εις ους επέβαλον ποινάς άνευ Νομων.

..
Ο Θεός, ο δίκαιος κριτής, θα επίδη την κάκωσιν ημών και αποδώση το δίκαιον θριαμβευούσης της Ορθοδοξίας. Ουδείς περιέμενεν τον θάνατον του αμαρτωλού Ποιμένος Αλεξανδρείας Μελετίου, αλλά πάντες περιέμενον την άνοδον αυτού εις τον περίπτυστον θρόνον του αδελφοθέου από του οποίου θα διέσπειρε ανά πάσαν την Ορθοδοξίαν τούς κακοδόξους αυτού νεωτερισμούς, δια των οποίων θα ήγε εις αποσύνθεσιν την Εκκλησίαν του Χριστού, αλλ’ ο θάνατος αυτού εματαίωσε τα κακόβουλα σχέδια των εχθρών, οίτινες χάνουν ου μόνον έρισμα, αλλά και τον κυριώτερον μοχλόν των ανοσίων και καταχθονίων σκοπών των, καθ όσον ο αποθανών δια της κουφότητος, υπερηφανείας και υπερφιάλου χαρακτήρος του εζήτει δόξαν ουχί παρά Θεού, αλλ’ εν τη αισχύνη αυτού, τη κακοδοξία. Μεγάλη η δόξα Κυρίου και ανεξιχνίαστα τα κρίματα αυτού. Απηλλάγη η Εκκλησία ενός κακοβούλου εχθρού, αλλά μένει εισέτι το εν μέλος του διαβολικού ζεύγους (Πρόκειται περί του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου).

.
Ευχηθώμεν όπως ο Υψιστος σώζη την Εκκλησίαν του εκ των ποιμαινομένων (λυμαινομένων) αυτήν λύκων.
Εστειλα εις τον Αγιον Κυκλάδων αντίγραφον της επιστολής του Αγίου Χρυσοστόμου προς τον εξόριστον Κυριακόν επίσκοπον. Η επιστολή αύτη ευρίσκεται κατακεχωρημένη εν τω μηναίω της 27ης Ιανουαρίου.

Ευρίσκομαι εν τη Μονή Χοζεβιωτίσσης της Αμοργού, ης το κλίμα είναι καλόν και διέρχομαι τας ημέρας μου παρακαλών τον Υψιστον να ενισχύη τούς ορθοδόξους και παρηγορή τούς τεθλιμμένους.

.
Επί τούτοις ασπαζόμενος την υμετέραν αγάπην φιλήματι αγίω και ευχόμενος όπως ο Υψιστος ευλογή το ποίμνιον αυτής, διατελώ μετ’ αγάπης.

.
 Ο Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
 Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών

.

Παρακάτω είναι μία ακόμη χειρόγραφη επιστολή του μακαριστού Δημητριάδος προς την συγγενή του Αγγελική η οποία εκοιμήθη ως μοναχή στην Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου εις τα Ψαρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου