Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

ζ', Οι 29 ημέρες

.
Το χρονικό των 29 ημερών
(213/26 Μαΐου - 10/23 Ιουνίου 1935)
Ένα σκίτσο του 1935 που διδάσκει...

Το ανωτέρο σκίτσο δημοσιεύθηκε εις την αγωνιστικήν εφημερίδα του Σπυρίδωνος Κόκκωρη, "Ελληνική αντίστασης" τον Μάϊον του 1935. Παρουσιάζει τα διηρημένα Ορθόδοξα Πατριαρχεία, εξ αιτίας της ημερολογιακής καινοτομίας. Οι σχίστες του δένδρου της Ορθοδοξίας είναι οι κατεγνωσμένοι μασώνοι Μελέτιος Μεταξάκης και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Ο ελληνικός ορθόδοξος λαός (απεικονίσμενος ως εύζωνας) ερωτά τον Κύριο: "Κύριε, ποιος Σου έσχισε το δένδρον, ο Συ εφύτευσας;" και ο Κύριος απαντά: "οι σύγχρονοι αρχιερείς".

___________  .... ________^^^________  .... ____________

.

Παραθέτουμε σύντομο χρονικό των 29 ημερών (της ηρωικής πορείας των Τριών Μητροπολιτών από τις εξόδου των μέχρι του τόπου της εξορίας των) σταχυολογημένον από τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων της εποχής εκείνης. 1) Ακρόπολις, 2) Αθηναϊκά Νέα, 3) Βραδυνή,  4) Απογευματινή Θεσ/νίκης, 5) Εστία, 6) Εφημερίς των Βαλκανίων, 7) Ελεύθερον Βήμα, 8) Καθημερινή, 9) Νέος Κόσμος, 10) Πρωία, 11) Ριζοσπάστης, 12) Τύπος και 13) Ελληνικόν Μέλλον.

.

Δευτέρα 14/27 Μαΐου 1935

Τρεις Μητροπολίται απεκήρυξαν χθες σχισματικόν τον Αρχ/πον Αθηνών * Ιδρύθη Αυτοκέφαλος Εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών * Διάγγελμα των Τριών Μητροπολιτών: "Η εμμονή στο Ν.Η. είναι κίνδυνος δια την θρησκείαν"

Τρίτη 15/28 Μαΐου 1935

Εκκλησιαστική επανάστασις * Αναστάτωσις της Ιεράς Συνόδου * Διάγγελμα του Μητροπολίτου Αθηνών * Νυκτεριναί δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού * Εις τον Βόλον (Μητρόπολις Δημητριάδος) ήρχισεν από χθές η εφαρμογή του Παλαιού Ημερολογίου * Ανακοινωθέν των Τριών Μητροπολιτών.

Τετάρτη 16/29 Μαΐου 

Συγκρότησις Συνοδικού Δικαστηρίου * Θα παραιτηθεί ο Αρχ/πος Αθηνών; * Διαφωνίαι στην Ιερά Σύνοδον * Οι παλαιοημερολογίται αρχίζουν εντονωτέρα στάσιν * Τηλεγραφήματα Συγχαρητηρίων προς τους Τρεις Μητροπολίτας από Βόλον, Καλαμάς, Λάρισσαν, Δράμαν, Κάρυστον, Νεάπολιν, κ.α. * Ανακοίνωσις των καθηγητών Θεολογίας.

Πέμπτη  17/30  Μαΐου 

Σήμερα η δίκη των αποσχισθέντων; * Η κίνησις δια την παραίτησιν του Αρχιεπισκόπου - τι λέγει ο Υπουργός Παιδείας * Συνεχίζεται η αποστολή των τηλεγραφημάτων απ' όλη την Ελλάδα συγχαίροντες τους Τρείς Μητροπολίτας.

Παρασκευή  18/31  Μαΐου 

Απρόοπτος τροπή του ημερολογιακού * Παρητήθησαν χθες τρεις Συνοδικοί ( ο Ύδρας, ο Αιτωλοκαρνανίας, και ο Σάμου) αρνούμενοι να μετάσχουν του Δικαστηρίου * Το Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον δεν δύναται να δικάσει νομίμως * Αι συνέπειαι της παραιτήσεως των Συνοδικών μελών.

Σάββατον 19 Μαΐου ( 1 Ιουνίου) 1935

Η ιερά Σύνοδος διώρισε χθες Τοποτηρητάς των Μητροπόλεων * Θα συγκροτηθεί επιτροπή δια το ημερολογιακόν

Κυριακή  20 Μαΐου ( 2 Ιουνίου) 1935

Αι σημεριναί λειτoυργίαι με το Παλαιόν Εορτολόγιον * Εκδηλώσεις υπέρ του Παλαιού ημερολογίου * Η συγκρότησις του Δικαστηρίου.

Δευτέρα 21 Μαΐου ( 3 Ιουνίου) 1935

Οι τρεις Μητροπολίται εις Εκκλησίας των Αθηνών * Χθεσινά επισόδεια εις τον Ι.Ν. Υπαπαντής Κερατσινίου (εναντίον Μητροπολίτου Άρτης)

Τρίτη 22 Μαΐου ( 4 Ιουνίου) 1935

Σήμερον συνέρχεται η Σύνοδος δια να αποφασίση δια την συγκρότησιν του Δικαστηρίου * Συλλήψεις Παλαιοημερολογιτών δια τα επεισόδια εις Υπαπαντήν Ταμπουρίων  (μεταξύ αυτών και ο π. Νικόλαος Καλοσκάμης)

Τετάρτη 23 Μαΐου ( 5 Ιουνίου) 1935

Διατί υπεβλήθησαν αι παραιτήσεις των Μητροπολιτών Ύδρας, Αιτωλ/νιας και Σάμου ; * Η Ιερά Σύνοδος ενήργησε παρανόμως * Το Ζήτημα του Εορτολογίου θα ρυθμισθή ταχέως και οριστικώς (;) * Τηλεγραφήματα από όλην την Ελλάδα υπέρ των τριών Μητροπολιτών * Δεκτή η παραίτησις  των τριών Συνοδικών - η γνώμη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Πέμπτη 24 Μαΐου ( 6 Ιουνίου) 1935

Ανακοινωθέν της Κοινότητος των Παλαιοημερολογιτών * Ο Μητροπολίτης Ύδρας δια την κατάστασιν της Εκκλησίας .

Παρασκευή 25 Μαΐου ( 7 Ιουνίου) 1935

Δηλώσεις του κ. Υπουργού για το ημερολογιακόν * Επιτροπή από την Β. Ελλάδα αφίχθη εις πρωτεύουσαν * Απάντησις των τριών Μητροπολιτών εις τας κρίσεις του "Πανταίνου" Αλεξανδρείας δια το διάβημά των * Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως Φώτιος αποδοκιμάζει το διάβημα των τριών * Η κατάργησις του ράσου στο Φανάρι.

Σάββατον 26 Μαΐου ( 8 Ιουνίου) 1935

Οι τρεις Ιεράρχες προέβησαν ( 23, 24, 25, 26 Μαΐου) εις χειροτονίας τεσσάρων επισκόπων - Συγκροτήθη υπ' αυτών Ιερά Σύνοδος * Βαίνομεν προς χωρισμόν Εκκλησίας και Κράτους; * Οι παλαιοημερολογίται αποδοκιμάζουν τον κ. Τσαλδάρην.

Κυριακή 27 Μαΐου              ( 9 Ιουνίου) 1935

Γενικαί Βουλευτικαί Εκλογαί εις ολόκληρον την Ελλάδα

Δευτέρα 28 Μαΐου               ( 10 Ιουνίου) 1935

Αποτελέσματα εκλογών 

Τρίτη 29 Μαΐου                   ( 11 Ιουνίου) 1935

Τας εκλογάς εκέρδισαν ο συνασπισμός των κομμάτων Π. Τσαλδάρη- Γ. Κονδύλη,  με το 65,04% των ψήφων με 287 έδρας επισυνόλου 300 εδρών (254 Τσαλδάρης, 33 Κονδύλης)

Τετάρτη 30 Μαΐου ( 12 Ιουνίου) 1935

Ο Πρωθυπουργός υπέγραψεν αναγκαστικόν νόμον δια την νόμιμον συγκρότησιν του Συνοδικού  Δικαστηρίου. * Αστυνομικά όργανα έθεσαν υπό περιορισμόν τους Τρεις Μητροπολίτας.

Πέμπτη  31 Μαΐου ( 13 Ιουνίου) 1935

Οι Παλαιοημερολογίται παραμένουν έξωθεν της οικίας των Τριών Μητροπολιτών * Δηλώσεις του πρώην Φλωρίνης δια τα μέτρα * Διαμαρτυρίαι Ενώσεως Νέων και Ενώσεως Κυριών του παλαιού ημερολογίου * Διελύθησαν βιαίως συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Παρασκευή  1/14 Ιουνίου 1935

Την πρωίαν σήμερον αρχίζει η δίκη των Παλαιοημερολογιτών Αρχιερέων * Μεγάλη συγκέντρωσις των Παλαιοημερολογιτών έξωθεν της Μητροπόλεως Αθηνών.

Σάββατον  2/15 Ιουνίου 1935

Οι Τρεις Μητροπολίται κατεδικάσθησαν εις καθαίρεσιν και 5ετή περιορισμόν * Συλλαλητήριον των Παλαιοημερολογιτών - Γονυπετείς με εικόνας και Σταυρούς * Αι χθεσιναί αλλεπάλληλαι διαδηλώσεις και σκηνάς εις τους δρόμους (ομιλούν και δια νεκρούς)

Κυριακή  3/16 Ιουνίου 1935

Οι τρεις Αρχιερείς καταγγέλουν την απόφασιν ως άκυρον * Ομάς Βενιζελικών Αρχιερέων επιδιώκει παρέλκυσιν της λύσεως.

Δευτέρα 4/17 Ιουνίου 1935

Δηλώσεις του κ. Χαντζίσκου (Παιδείας): "Δεν πρόκειται περί διπλής ποινής" * Διαμαρτυρίαι Παλαιών Πολεμιστών δια την καταδίκην των Τριών.

Τρίτη  5/18  Ιουνίου 1935

Αύριο δικάζονται οι νεοχειροτονηθέντες - Η σύνθεσις του Δευτεροβάθμιου * Άρθρον του Μητροπολίτου Δράμας Βασιλείου εις την Βραδυνήν  υπέρ του Πατρίου Εορτολογίου.

Τετάρτη  6/1  Ιουνίου 1935

Συγκροτείται το απόγευμα η σύσκεψις δια το παλαιοημερολογήτικον * Το Επισκοπικόν Δικαστήριον καθήρεσε τους νεοχειροτονηθέντας Αρχιερείς.

Πέμπτη  7/20   Ιουνίου 1935

Η χθεσινή συνεδρίασις της Μεγάλης Κρατικής Επιτροπής δια το παλαιοημερολογήτικον - Θα διευκολυνθούν οι παλαιοημερολογίται εις την άσκησιν των θρησκευτικώντων καθηκόντων * ανάληψις και ανασκευή της εκδοθείσης αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστήριου υπό των τριών Μητροπολιτών.

Παρασκευή  8/21  Ιουνίου 1935

Ποιμαντορική εγκύκλιος των Τριών Μητροπολιτών προς το ποίμνιο των Γ.Ο.Χ. προ της αναχωρήσεως των δια τον τόπον της Εξορίας των - Διατυπώνουν εκκλησιολογικές θέσεις έναντι της σχισματικής Εκκλησίας των Νεοημερολογιτών.

Σάββατον  9/22  Ιουνίου 1935

Χθές την εσπέραν εξετοπίσθησαν οι καταδικασθέντες τρεις Παλαιοημερολογίται Αρχιερείς * Πως εξετελέσθη η απόφασις του Συνοδικού Δικαστηρίου

Κυριακή  10/23  Ιουνίου 1935

Μεγάλη εξέγερσις των Παλαιοημερολογιτών χθες διαμαρτυρομένων δια την εκτόπισιν των Μητροπολιτών των * Επερώτησις Βουλευτών εις την Βουλήν δια τους καταδικασθέντας Αρχιερείς.

.

Τα γεγονότα σχετικά με την επιστροφή των Μητροπολιτών και την δεύτερη εξορία των, περιγράφονται εις τις βιογραφίες και του πρώην Φλωρίνης και του Δημητριάδος Γερμανού. 

.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου