Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

1. Κυκλάδων Γερμανός

.
.

Όντως, «δίκαιοι ζώσιν εις τον αιώνα και εν Κυρίω ο μισθός αυτών», διο «και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν»

Όσον και αν οι άνθρωποι λησμονούν η αθετούν το προς τούς πατέρας μνημόνειον και υικόν σέβας, η αλάθητος ιστορία στεντορίως μαρτυρεί μεταθανατίως ως ελλανόδικος βραβευτής της προσωπικότητός των. 

Μορφαί που εκόσμησαν την Εκκλησίαν και το Έθνος, διαμένουν ανεξίτηλοι εις την μνήμην των επιζώντων εκτιμητών της ανωτερότητός των και εις τας γενεάς των ανθρώπων, ως αξιομίμητα πρότυπα, διότι ενεγράφησαν εις τας χρυσάς δέλτους της Ιστορίας, και πολύ αξιώτερον εις τας αιωνίους βίβλους του Θεού των εν ουρανοίς απογεγραμμένων. 
.
Μια τοιαύτη μορφή υπήρξε και ο περί ου ο λόγος αξιομακάριστος Επίσκοπος της Εκκλησίας μας Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, όστις, «τον αγώνα τον καλόν ηγώνισται, τον δρόμον τετέλεκε, την πίστιν τετήρηκε, διο απόκειται αυτώ ο της δικαιοσύνης στέφανος»! Προσέφερε προθύμως εαυτόν εις τον Ιερόν αγώνα κατά της εισαγωγής του νέου ημερολογίου, πρώτος κληθείς εις το αξίωμα της Αρχιερωσύνης υπό των ηγηθέντων της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. το έτος 1935 ομολογητών Αρχιερέων. 
.
Τούτο δε, διότι διεκρίνετο ως θιασώτης των εκκλησιαστικών παραδόσεων και πολέμιος της καινοτομίας του νέου ημερολογίου, γνωστός δια τα κηρύγματά του κατά των μεταρρυθμιστών. 
.
Η τοιαύτη τοποθέτησίς του δυσηρέστησε τούς κρατούντας και ιδιαιτέρως τον πρωταίτιον του σχίσματος Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, ένεκα της οποίας υπέπεσε εις την δυσμένειάν του και εστερήθη της προαγωγής, παρ’ ότι είχε μείζονα προσόντα των συγχρόνων του Αρχιερέων.
. 
Υπήρξε άριστος θεολόγος, καθηγητής επί σειράν ετών εις τα Λύκεια του Πειραιώς, εκπρόσωπος της Εκκλησίας εις Μασσαλίαν με επαξίαν δράσιν, διότι παρεκτός της εμψυχώσεως και συνενώσεως των αποδήμων Ελλήνων εις ομοψυχίαν, προσέφερε ικανήν οικονομικήν βοήθειαν εις το Κράτος εκ συνεισφορών, ένεκα των βαλκανικών πολέμων.
.
Πέραν αυτών, υπήρξε και εξομολογητής της Βασιλίσσης Όλγας δια τα σπάνια χαρίσματά του. 
Προικισμένος όθεν με ταύτα και έτερα χαρίσματα και έχων, βίωμά του την ρήσιν του Αποστόλου Παύλου «οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ διωχθήσονται», προθύμως επέλεξε την στενήν και τεθλιμμένην οδόν των διωγμών και στερήσεων, πρώτος λαβών το αξίωμα της Αρχιερωσύνης, ως ανωτέρω, εις σύστασιν της πρώτης Ιεράς Συνόδου μετά το σχίσμα του νέου ημερολογίου.
.
.
Έκτοτε, η μεν Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. συγκροτηθείσα κανονικώς και με άλλας τρεις χειροτονίας των Επισκόπων, Χριστιανουπόλεως, Διαυλείας και Βρεσθένης, απετέλεσε την πρώτην μετά το σχίσμα του 1924 νόμιμον συνέχειαν της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ποιμαινομένη υπό επταμελούς Ιεράς Συνόδου. Η δε καινοτόμος τοιαύτη του σχίσματος, ως Κρατική Εκκλησία εξαπέλυσε σφοδρόν διωγμόν κατά της νομίμου Ηγεσίας των πατρικών παραδόσεων με καθαιρέσεις, φυλακάς και εξορίας. 
.
Ολίγον διάστημα παρήλθε άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του αοιδίμου Γερμανού ως Επισκόπου και ευθύς εδοκίμασε την πρώτην γεύσιν των δοκιμασιών του της εξορίας και φυλακής εις γεροντικήν ηλικίαν, φυλακίσεων και προπηλακισμών, διαμείνας άκαμπτος και ακλόνητος μέχρις εσχάτων. 
.
.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
.
Όπως και οι άλλοι δύο Αρχιερείς έστελναν επιστολές από την εξορία προς στηριγμόν του ποιμνίου, έναντι των διωγμών και των φυλακίσεων έτσι και ο Μακαριστός Κυκλάδων Γερμανός μας άφησε πολλά τέτοια δείγματα της πίστεώς του εις τον ιερόν μας αγώνα και μαρτυρίαν της ψυχικής δυνάμεώς του. Ιδού μία τέτοια επιστολή: 
.
.
«Τεκνα πιστά και περιπόθητα εν Κυρίω χαίρετε. 
.
Και πάλιν ερώ Υμίν χαίρετε, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω δια την Ορθόδοξον Πίστιν. Πνευματικώς επικοινωνών μεθ' υμών, από τον τόπον της εξορίας μου, συνιστώ εις Υμάς υπομονήν και εμμονήν εν τοις Δόγμασι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού, έως ου ευδοκήση ο Κύριος και πάλιν ενωθώμεν Ποιμένες και πρόβατα. Τα δεσμά, δι' ων η παράνομος συναγωγή εδέσμευσεν ημάς, και εξώρισε μακράν Υμών, είναι άγια, επειδή πάσχομεν, διότι αναπετάσαμεν το δοξασμένον και τίμιον Λάβαρον της Ορθοδοξίας, ην λύκοι βαρείς, κατά τον Απόστολον Παύλον, εζήτησαν να καταπατήσωσι, δια των αντισυνταγματικών και αντικανονικών αυτών αποφάσεων. 
.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Προσέξατε να ακολουθήτε το Πατριον και Ορθόδοξον Ερτολόγιον, όπερ οι άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες δια των Αγίων Αποστόλων και των επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και δια Κανόνων και Ιερών Παραδόσεων παρέδωκαν εις ημάς, πολλά δε δια των ιδίων αυτών αιμάτων εσφράγισαν. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ο μέχρι τρίτου ουρανού αναβάς και Θεία ρήματα ακούσας παραγγέλει εις όλους ημάς τούς αληθείς Ποιμένας λέγων• "Αγρυπνείτε υπέρ του Ποιμνίου σας". Και ημείς λοιπόν ακολουθούντες τον Απόστολον Παύλον παραγγέλομεν Υμίν άχρις ου ενώσει ο Κυριος Υμάς μετά των αληθών Ποιμένων Σας• "Στήτε και κρατείτε τας Παραδόσεις". Αγρυπνείτε καθώς και ημείς και αγωνίζεσθε μέχρις αίματος τον ιερόν ημών αγώνα, δι' όλων των δυνάμεών Σας και των Χριστιανικών και νομίμων μέσων, διαμαρτυρόμενοι δια τα βάρβαρα και ανήκουστα μέσα, τα οποία η Σχισματική Εκκλησία της Ελλάδος και η συρομένη όπισθεν αυτής Πολιτεία, μεταχειρίζεται καθ' ημών και Υμών, ως να είμεθα δούλοι και ανελεύθεροι. Εχετε πίστιν εις τον Κυριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος θα επιβραβεύση τον Ιερόν ημών αγώνα και ευλογών αυτόν θα επαναφέρη το Ορθόδοξον και Πατριον εορτολόγιον, εν τη Αγία Αυτού Εκκλησία, προς ένωσιν όλων των Πιστών και ειρήνευσιν παντός του ευσεβούς και Ορθοδόξου Χριστιανικού Λαού. Μη φοβείσθε δι' όσα ημείς πάσχομεν και μη λυπείσθε. Να λυπήσθε δι' εκείνους οι οποίοι αφήρεσαν το ένδυμα αυτών το Αγγελικόν, εξύρισαν κόμην και πώγωνα, διότι αυτοί είναι αυτοκαθηρημένοι και αιρετικοί και ούτε χάριν έχουσι πλέον, ούτε μεταδίδουσι τοιαύτην, οιονδήποτε μανδύαν περιβληθώσιν είτε Αρχιερατικόν είτε Πατριαρχικόν. Διότι επρόδωσαν ως ο Ιούδας τον Χριστόν και δια του χρηματισμού διήρεσαν το Ορθόδοξον Χριστιανικόν πλήρωμα εις δύο αντιμαχομένας μερίδας και αντί της ειρήνης έβαλον μάχαιραν εις τας Χριστιανικάς οικογενείας. Ημείς, καθήκον έχομεν ιερόν να φυλάξωμεν τον όρκον της Ορθοδοξίας, τον οποίον εδώκαμεν ότι θα μείνωμεν πιστοί εις τας αποφάσεις των Αγίων Αποστίλων, των 7 Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των Θεοφόρων Πατέρων, και δια τούτο εκηρύξαμεν την σημερινήν "επίσημον" Εκκλησίαν Σχισματικήν, διότι νεωτερίζουσα επλανήθη και προτεσταντίζουσα εισήγαγε το Παπικόν (φράγκικον) εορτολόγιον. Κρατείτε λοιπόν τέκνα μου, την Ορθόδοξον Πίστιν αλώβητον και αμώμητον, καθώς παρελάβομεν παρά των ευσεβών και αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, και ο Κύριος θα δώση τέλος εις τας θλίψεις και κακώσεις και διωγμούς και εξορίας ημών. Ελπίζετε εις τον Θεόν, ο οποίος ίνα δοξασθή υφ' υμών, παρεχώρησε να δοκιμασθώμεν και ίσως να αποθάνωμεν εν τη εξορία. Παρακαλείτε Αυτόν μεθ’ ημών, ίνα φωτίση τούς πεπλανημένους, τούς ακολουθούντας το παπικόν εορτολόγιον, και ενωθώσι μεθ' ημών, χαρίση δε ούτω τον Θρίαμβον εις την Ορθοδοξίαν, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού ου η χάρις και το έλεος μετά πάντων ημών. Αμήν. 
.
 Εξόριστος εν Ιερά Μονή Καθαρών. 
 Ιθάκη τη 11/24-7-1935
.
 † Ο Κυκλάδων Γερμανός»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου