Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

γ', Οι χειροτονίες του 1935

.
Μετά την κατά την Κυριακην 13 Μαΐου 1935, επίσημον ομολογίαν των τριών Αρχιερέων ότι αποκηρύσσουν την Εκκλησίαν του Ν. Ημερολογίου διότι αποσχίσθηκε "του καθόλου κορμού της ορθοδοξίας και εκήρυξεν εαυτήν κατ’ ουσίαν Σχισματικήν" επιστρέφουν εις την ακαινοτόμητον Εκκλησία του Χριστού, και τίθενται επικεφαλής της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. 
.
Η αποκήρυξις της Νεοημερολογίτικης Εκκλησίας ως σχισματικής, υπό των τριών Αρχιερέων και η ομολογία των, ότι επιστρέφουν εις την Κανονικήν και Ακαινοτόμητον Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. παρουσιάσθη υπό του Νεοημερολογίτου Αρχιεπισκόπου Χρ. Παπαδοπούλου ως πραξιμόπημα κατά της Εκκλησίας. Αποκαλεί τους επιστρέψαντας Αρχιερείς αντάρτας και στασιαστάς και αντί άλλης φρονιμωτέρας αντιμετωπίσεως, με την υποστήριξιν της κοσμικής εξουσίας, θα προβή εις συλλήψεις και διώξεις αυτών καθώς και εις την «καθαίρεσιν» των. 
.
Οι τρείς Μητροπολίται αφού ανέμεινον επί 10 ημέρας, μη διακρίναντες έστω και τον ελάχιστον προβληματισμόν εκ μέρους των καινοτόμων Ιεραρχών και βλέποντες τας ποιμαντικάς ανάγκας να πληθαίνουν, προχωρούν εις την δευτέραν ενέργειαν, η οποία απετέλεσε αναμφίβολα την μέγιστην προσφοράν των τριών προς την χειμαζομένην Αγία του Χριστού Εκκλησίαν. Δηλαδή τη χειροτονία επισκόπων και τη συγκρότηση Κανονικής Συνόδου. 
.
Την Κυριακήν 20 Μαΐου εις την Ιστορικήν Μονή της Θεοτόκου της Πευκοβουνο γιατρίσσης παρά την Κερατέαν Αττικής, αφίχθησαν οι 3 Μητροπολίται μετά του πρωτοσυγγέλου Γρηγοροπούλου Αλεξάνδρου. Εκεί απεφασίσθη να προβούν εις Χειροτονίας Επισκόπων προς συγκρότησιν Κανονικής Συνόδου με πρόεδρον τον Δημητριάδος Γερμανόν, δια την Ακαινοτόμητον Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.. Αι χειροτονίαι έλαβον χώραν εις τον εντός της Ι. Μονής Παναγίας Ναόν της Αγίας Μαρίνης, από 23ης μέχρι και 27ης Μαΐου του 1935.
.
Εξέδωσαν δε ανακοινωθέν προς τον Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν (δημοσιεύθη εις το υπ. αριθμ. 216/16.6.35 φύλλον του «Κήρυκος των Ορθοδόξων») το όποίο έγραφεν: 
.
 "Ούτω την παρελθούσαν Τετάρτην (23 Μαΐου 1935 ο.η.) εψηφίσθη και εχειροτονήθη  Kανονικώς ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βαρυκόπουλος, Επίσκοπος Κυκλάδων. Την Πέμπτην εψηφίσθη και εχειροτονήθη Κανονικώς ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος του Στρατου Χριστόφορος Χατζής, Επίσκοπος Μεγαρίδος, αποσπασθείσης εκ της υδροκεφάλου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Την Παρασκευήν εψηφίσθη και εχειροτονήθη κανονικώς ο Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Λιώσης Εφημερεύων Ιεροκήρυξ της ενορίας Υπαπαντής Πειραιώς, Επίσκοπος της πλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Διαυλείας. Την επιούσαν συνελθούσα η Ιερά Σύνοδος υπό την προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Δημητριάδος Γερμανού και λαβούσα υπ΄ όψιν τας πολυτιμωτάτας υπηρεσίας, ας προσήνεγκε και προσφέρει υπέρ του ιερού αγώνος, ον διεξάγομεν προς αναστήλωσιν της Ορθοδοξίας και ειρήνευσιν της Εκκλησίας ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κερασέας Ιερομόναχος Ματθαίος Καρπαθάκης, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, και επιθυμούσα αφ’ ενός μεν να αμείψη τας πολυτίμους αυτού υπηρεσίας, και αφ ετέρου να ενθαρρύνη και να ενισχύση περισσότερον αυτόν εις τον Ορθόδοξον αγώνα, παμψηφεί εψήφισεν αυτόν και κανονικώς εχειροτόνησεν Επίσκοπον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Βρεσθένης... ".
.
Ο Δημητριάδος Γερμανός
Ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος
.
Η ενέργεια αυτή των τριών Αρχιερέων είναι αποτέλεσμα της Εκκλησιαστικής αυτών συνειδήσεως και ομολογίας. Ενεκα ταύτης της ενεργείας των κυρίως, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος πανικόβλητος θα προβή εν συνεχεία αναρμοδίως και αντικανονικώς εις "καθαίρεσιν" των τριών επισκόπων, οι οποίοι δια των χειροτονιών νέων Επισκόπων κατέφερον βαρύτατον πλήγμα εις τον νεοημερολογιτισμόν και εν πολλοίς εματαίωσαν τα σχέδιά του.
.
.
Ιδού τι ομολογούν οι ίδιοι οι τρεις Αρχιερείς δια τας υπ’ αυτών τελεσθείσας χειροτονίας νέων Αρχιερέων :
.
"... Ημείς αποκηρύξαντες άπαξ δι’ επισήμου εγγράφου από 26 Μαΐου 1935, την Διοικούσαν Εκκλησίαν ως Σχισματικήν, και αναλαβόντες την πνευματικήν διοίκησιν και ποιμαντορίαν των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών των ακολουθούντων το πάτριον και ορθόδοξον εορτολόγιον και αναγνωριζομένων υπό της Κυβερνήσεως, ως ιδιαιτέρας και ανεξαρτήτου Εκκλησίας της θρησκευομένης και τελούσης τας λειτουργίας κατά το παλαιόν εορτολόγιον....
.
Ούτω καταρτισθέντες εις Σύνοδον της ζώσης Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ελλήνων των ακολουθούντων το πάτριον και ορθόδοξον εορτολόγιον και επιθυμούντες ίνα συμπληρώσωμεν τα ανωτέρω στελέχη αυτής, προέβημεν συνεπεία σχετικών αιτήσεων των ορθοδόξων χριστιανών των ακολουθούντων το πάτριον εορτολόγιον συνωδά τοις ιεροίς κανόσιν εις ψήφισιν και χειροτονίαν τεσσάρων Επισκόπων, ήτοι του Αγίου Κυκλάδων, αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου Γερμανού Βαρυκοπούλου, του Αγίου Μεγαρίδος αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Χατζή στρατιωτικού εφημερίου, του Αγίου Διαυλείας αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου Πολυκάρπου, εφημερίου Υπαπαντής εις τα Ταμπούρια του Πειραιώς και του Αγίου Βρεσθένης αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κερατέας, της ανηκούσης εις την Εκκλησίαν την ακολουθούσαν το πάτριον εορτολόγιον. 
.
Άπαντες ούτοι οι αναδειχθέντες κανονικώς εις το Επισκοπικόν Αξίωμα τυγχάνουσι Κληρικοί με μόρφωσιν Θεολογικήν, με δράσιν πολυετή και αξιοζήλευτον και με πολιτείαν σεμνήν και ηθικώς ακατάκριτον...
.
Εις τας χειροτονίας προέβημεν δια την εκπλήρωσιν των θρησκευτικών αναγκών των χριστιανών, των ακολουθούντων το πάτριον εορτολόγιον και συνωδά τω δικαιώματι όπερ αντλούμεν εκ των θείων και ιερών κανόνων (Α' Κανών Αγ. Αποστόλων) ως κανονική σύνοδος της Εκκλησίας, της ακολουθούσης το πάτριον εορτολόγιον". 

.
Η απάντησις των καινοτόμων εις τας χειροτονίας των 4 Αρχιερέων ήταν: Καθαιρέσεις, συλλήψεις, εξορίαι, διωγμοί !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου