Τρίτη 23 Ιουνίου 2009

1. Κυκλάδων Γερμανός

.
.

Όντως, «δίκαιοι ζώσιν εις τον αιώνα και εν Κυρίω ο μισθός αυτών», διο «και το μνημόσυνον αυτών εις γενεάν και γενεάν»

Όσον και αν οι άνθρωποι λησμονούν η αθετούν το προς τούς πατέρας μνημόνειον και υικόν σέβας, η αλάθητος ιστορία στεντορίως μαρτυρεί μεταθανατίως ως ελλανόδικος βραβευτής της προσωπικότητός των. 

Μορφαί που εκόσμησαν την Εκκλησίαν και το Έθνος, διαμένουν ανεξίτηλοι εις την μνήμην των επιζώντων εκτιμητών της ανωτερότητός των και εις τας γενεάς των ανθρώπων, ως αξιομίμητα πρότυπα, διότι ενεγράφησαν εις τας χρυσάς δέλτους της Ιστορίας, και πολύ αξιώτερον εις τας αιωνίους βίβλους του Θεού των εν ουρανοίς απογεγραμμένων. 
.
Μια τοιαύτη μορφή υπήρξε και ο περί ου ο λόγος αξιομακάριστος Επίσκοπος της Εκκλησίας μας Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος, όστις, «τον αγώνα τον καλόν ηγώνισται, τον δρόμον τετέλεκε, την πίστιν τετήρηκε, διο απόκειται αυτώ ο της δικαιοσύνης στέφανος»! Προσέφερε προθύμως εαυτόν εις τον Ιερόν αγώνα κατά της εισαγωγής του νέου ημερολογίου, πρώτος κληθείς εις το αξίωμα της Αρχιερωσύνης υπό των ηγηθέντων της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. το έτος 1935 ομολογητών Αρχιερέων. 
.
Τούτο δε, διότι διεκρίνετο ως θιασώτης των εκκλησιαστικών παραδόσεων και πολέμιος της καινοτομίας του νέου ημερολογίου, γνωστός δια τα κηρύγματά του κατά των μεταρρυθμιστών. 
.
Η τοιαύτη τοποθέτησίς του δυσηρέστησε τούς κρατούντας και ιδιαιτέρως τον πρωταίτιον του σχίσματος Χρυσόστομον Παπαδόπουλον, ένεκα της οποίας υπέπεσε εις την δυσμένειάν του και εστερήθη της προαγωγής, παρ’ ότι είχε μείζονα προσόντα των συγχρόνων του Αρχιερέων.
. 
Υπήρξε άριστος θεολόγος, καθηγητής επί σειράν ετών εις τα Λύκεια του Πειραιώς, εκπρόσωπος της Εκκλησίας εις Μασσαλίαν με επαξίαν δράσιν, διότι παρεκτός της εμψυχώσεως και συνενώσεως των αποδήμων Ελλήνων εις ομοψυχίαν, προσέφερε ικανήν οικονομικήν βοήθειαν εις το Κράτος εκ συνεισφορών, ένεκα των βαλκανικών πολέμων.
.
Πέραν αυτών, υπήρξε και εξομολογητής της Βασιλίσσης Όλγας δια τα σπάνια χαρίσματά του. 
Προικισμένος όθεν με ταύτα και έτερα χαρίσματα και έχων, βίωμά του την ρήσιν του Αποστόλου Παύλου «οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ διωχθήσονται», προθύμως επέλεξε την στενήν και τεθλιμμένην οδόν των διωγμών και στερήσεων, πρώτος λαβών το αξίωμα της Αρχιερωσύνης, ως ανωτέρω, εις σύστασιν της πρώτης Ιεράς Συνόδου μετά το σχίσμα του νέου ημερολογίου.
.
.
Έκτοτε, η μεν Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. συγκροτηθείσα κανονικώς και με άλλας τρεις χειροτονίας των Επισκόπων, Χριστιανουπόλεως, Διαυλείας και Βρεσθένης, απετέλεσε την πρώτην μετά το σχίσμα του 1924 νόμιμον συνέχειαν της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας ποιμαινομένη υπό επταμελούς Ιεράς Συνόδου. Η δε καινοτόμος τοιαύτη του σχίσματος, ως Κρατική Εκκλησία εξαπέλυσε σφοδρόν διωγμόν κατά της νομίμου Ηγεσίας των πατρικών παραδόσεων με καθαιρέσεις, φυλακάς και εξορίας. 
.
Ολίγον διάστημα παρήλθε άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του αοιδίμου Γερμανού ως Επισκόπου και ευθύς εδοκίμασε την πρώτην γεύσιν των δοκιμασιών του της εξορίας και φυλακής εις γεροντικήν ηλικίαν, φυλακίσεων και προπηλακισμών, διαμείνας άκαμπτος και ακλόνητος μέχρις εσχάτων. 
.
.
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ
.
Όπως και οι άλλοι δύο Αρχιερείς έστελναν επιστολές από την εξορία προς στηριγμόν του ποιμνίου, έναντι των διωγμών και των φυλακίσεων έτσι και ο Μακαριστός Κυκλάδων Γερμανός μας άφησε πολλά τέτοια δείγματα της πίστεώς του εις τον ιερόν μας αγώνα και μαρτυρίαν της ψυχικής δυνάμεώς του. Ιδού μία τέτοια επιστολή: 
.
.
«Τεκνα πιστά και περιπόθητα εν Κυρίω χαίρετε. 
.
Και πάλιν ερώ Υμίν χαίρετε, εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω δια την Ορθόδοξον Πίστιν. Πνευματικώς επικοινωνών μεθ' υμών, από τον τόπον της εξορίας μου, συνιστώ εις Υμάς υπομονήν και εμμονήν εν τοις Δόγμασι του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Χριστού, έως ου ευδοκήση ο Κύριος και πάλιν ενωθώμεν Ποιμένες και πρόβατα. Τα δεσμά, δι' ων η παράνομος συναγωγή εδέσμευσεν ημάς, και εξώρισε μακράν Υμών, είναι άγια, επειδή πάσχομεν, διότι αναπετάσαμεν το δοξασμένον και τίμιον Λάβαρον της Ορθοδοξίας, ην λύκοι βαρείς, κατά τον Απόστολον Παύλον, εζήτησαν να καταπατήσωσι, δια των αντισυνταγματικών και αντικανονικών αυτών αποφάσεων. 
.
Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά. Γνήσιοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Προσέξατε να ακολουθήτε το Πατριον και Ορθόδοξον Ερτολόγιον, όπερ οι άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες δια των Αγίων Αποστόλων και των επτά Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και δια Κανόνων και Ιερών Παραδόσεων παρέδωκαν εις ημάς, πολλά δε δια των ιδίων αυτών αιμάτων εσφράγισαν. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ο μέχρι τρίτου ουρανού αναβάς και Θεία ρήματα ακούσας παραγγέλει εις όλους ημάς τούς αληθείς Ποιμένας λέγων• "Αγρυπνείτε υπέρ του Ποιμνίου σας". Και ημείς λοιπόν ακολουθούντες τον Απόστολον Παύλον παραγγέλομεν Υμίν άχρις ου ενώσει ο Κυριος Υμάς μετά των αληθών Ποιμένων Σας• "Στήτε και κρατείτε τας Παραδόσεις". Αγρυπνείτε καθώς και ημείς και αγωνίζεσθε μέχρις αίματος τον ιερόν ημών αγώνα, δι' όλων των δυνάμεών Σας και των Χριστιανικών και νομίμων μέσων, διαμαρτυρόμενοι δια τα βάρβαρα και ανήκουστα μέσα, τα οποία η Σχισματική Εκκλησία της Ελλάδος και η συρομένη όπισθεν αυτής Πολιτεία, μεταχειρίζεται καθ' ημών και Υμών, ως να είμεθα δούλοι και ανελεύθεροι. Εχετε πίστιν εις τον Κυριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος θα επιβραβεύση τον Ιερόν ημών αγώνα και ευλογών αυτόν θα επαναφέρη το Ορθόδοξον και Πατριον εορτολόγιον, εν τη Αγία Αυτού Εκκλησία, προς ένωσιν όλων των Πιστών και ειρήνευσιν παντός του ευσεβούς και Ορθοδόξου Χριστιανικού Λαού. Μη φοβείσθε δι' όσα ημείς πάσχομεν και μη λυπείσθε. Να λυπήσθε δι' εκείνους οι οποίοι αφήρεσαν το ένδυμα αυτών το Αγγελικόν, εξύρισαν κόμην και πώγωνα, διότι αυτοί είναι αυτοκαθηρημένοι και αιρετικοί και ούτε χάριν έχουσι πλέον, ούτε μεταδίδουσι τοιαύτην, οιονδήποτε μανδύαν περιβληθώσιν είτε Αρχιερατικόν είτε Πατριαρχικόν. Διότι επρόδωσαν ως ο Ιούδας τον Χριστόν και δια του χρηματισμού διήρεσαν το Ορθόδοξον Χριστιανικόν πλήρωμα εις δύο αντιμαχομένας μερίδας και αντί της ειρήνης έβαλον μάχαιραν εις τας Χριστιανικάς οικογενείας. Ημείς, καθήκον έχομεν ιερόν να φυλάξωμεν τον όρκον της Ορθοδοξίας, τον οποίον εδώκαμεν ότι θα μείνωμεν πιστοί εις τας αποφάσεις των Αγίων Αποστίλων, των 7 Αγίων Οικουμενικών Συνόδων και των Θεοφόρων Πατέρων, και δια τούτο εκηρύξαμεν την σημερινήν "επίσημον" Εκκλησίαν Σχισματικήν, διότι νεωτερίζουσα επλανήθη και προτεσταντίζουσα εισήγαγε το Παπικόν (φράγκικον) εορτολόγιον. Κρατείτε λοιπόν τέκνα μου, την Ορθόδοξον Πίστιν αλώβητον και αμώμητον, καθώς παρελάβομεν παρά των ευσεβών και αγίων και Θεοφόρων Πατέρων, και ο Κύριος θα δώση τέλος εις τας θλίψεις και κακώσεις και διωγμούς και εξορίας ημών. Ελπίζετε εις τον Θεόν, ο οποίος ίνα δοξασθή υφ' υμών, παρεχώρησε να δοκιμασθώμεν και ίσως να αποθάνωμεν εν τη εξορία. Παρακαλείτε Αυτόν μεθ’ ημών, ίνα φωτίση τούς πεπλανημένους, τούς ακολουθούντας το παπικόν εορτολόγιον, και ενωθώσι μεθ' ημών, χαρίση δε ούτω τον Θρίαμβον εις την Ορθοδοξίαν, προς δόξαν του εν Τριάδι Θεού ου η χάρις και το έλεος μετά πάντων ημών. Αμήν. 
.
 Εξόριστος εν Ιερά Μονή Καθαρών. 
 Ιθάκη τη 11/24-7-1935
.
 † Ο Κυκλάδων Γερμανός»

2. Κυκλάδων ΓερμανόςΑλλ' ο σεμνός Ιεράρχης είχε παγίαν την δοκιμασίαν και θλίψιν, όχι μόνον κατά τον χρόνον των εξοριών του αλλά και κατά το εν Αθήναις μεσολαβητικόν διάστημα της παραμονής του, λόγω των αντιξοοτήτων και εσωτερικών διενέξεων που μαστίζουν αείποτε την δύσμοιρον Εκκλησίαν μας. 
.
Έζησε πτωχός, λιτοδίαιτος και ταπεινός, προσιτός και διδακτικός εις όλους μικρούς και μεγάλους. Εχειροτόνησε πολλούς ιερείς εμπλουτίσας τον ιερόν ημών αγώνα με πλειάδα διακριθέντων ιερέων επ' αρετή. Επέπρωτο όμως ο σκληρός διωγμός των ετών 1951-1953 επί μανιώδους διώκτου Σπυρίδωνος Αρχιεπισκόπου των νεοημερολογιτών, να θέση τέρμα εις την δραστηριότητά του και την επίγειον ζωήν του. 
.
Έγκλειστος ως εις φυλακήν δια τον διωγμόν, κατά παρότρυνσιν των συνεργατών και του περιβάλλοντός του έγραφε και εστήριζε το ποίμνιον εις τον αγώνα της πίστεως, καθώς και προηγουμένως εις την εξορίαν ευρισκόμενος. Δεν άνθεξεν όμως επί πολύ εις την θλίψιν των ημερών δια την ταλαιπωρημένην ζωήν του και δια το προκεχωρημένον της ηλικίας του. Διο και προσβληθείς υπό εγκεφαλικής νόσου έπεσεν ηρωϊκώς εις την εκτέλεσιν του καθήκοντος. 
.
Η είδησις του θανάτου κατετάραξε τούς πιστούς και κυρίως τούς κρυπτομένους ιερείς ένεκα του διωγμού. Εκοιμήθη την 24ην Μαρτίου 1951, παραμονήν του Ευαγγελισμού.
.
Η ωμότης του διώκτου Σπυρίδωνος αντί να απαλύνη δια το θύμα του, απεναντίας εξήφθη αγριώτερον και διέταξε την ταφήν του άνευ ιερολογίας ως κακούργου, ο κακουργήσας εις την Εκκλησίαν των παραδόσεων. 
.
Εν τούτοις, ο Θεός οικονόμησε την ιερολόγησιν του σεπτού λειψάνου του, δια τινός Αρχιμανδρίτου κεκρυμμένου (του νύν Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου Κιούση), του οποίου την κατακόμβην ένθα ελειτούργει επί τη εορτή του Ευαγγελισμού ανεκάλυψε η Ένωσις των Νέων και ωδήγησε αυτόν εν μέση νυκτί εις την κλινικήν της Αγίας Ελένης, ένθα το ιερόν λείψανον του μεταστάντος εφρουρείτο υπό ισχυράς αστυνομικής δυνάμεως. 
.
Ετάφη δε ο νεκρός υπό πλήθους λαού συνδραμόντος πανταχόθεν της χώρας, ίνα ασπασθώσι μετά δακρύων τας σεπτάς χείρας του και λάβωσι την τελευταίαν ευχήν του. 
Αυτός υπήρξε ο επίλογος της αγίας ζωής και πολυσχιδούς δραστηριότητος του αξιομνημονεύτου Επισκόπου Κυκλάδων Γερμανού. 
.
Εκάλυψε η γη το τεταλαιπωρημένον σώμα του γηραιού ομολογητού Ιεράρχου, αλλά η μορφή του και το διάτορον κήρυγμά του υπέρ ορθοδόξων πατερικών αρχών και παραδόσεων, θ' αντηχεί διηνεκώς και θα παραμένει πυξίς πορείας εις τούς αγνούς αγωνιστάς κληρικούς και λαϊκούς της μαρτυρικής Εκκλησίας μας. 
.
.
Ιδού πως ανέγραψε ο συμπαθών ημερήσιος τύπος τον θάνατόν του μετά της φωτογραφίας, η οποία ευρίσκεται εις την αρχήν του ημεροδείκτου. 
.
«ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΔΙΩΓΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΤΩΝ»
.
«Έπεσε εις τας επάλξεις του ιερωτέρου θρησκευτικού αγώνος, ο πάλλευκος Ιεράρχης των Κυκλάδων Γερμανός Βαρυκόπουλος. Θλιβόμενος βαθύτατα δια τα άστοργα και βάρβαρα μέτρα της Κρατούσης Εκκλησίας. Προσεβλήθη από ολοσχερή ημιπληγίαν και την 4ην απογευματινήν της Παρασκευής απεδήμησεν εις Κυριον. 
.
 Εξυπηρέτησεν όσον ουδείς άλλος την Εκκλησίαν και την Πατρίδα. Αριστούχος θεολόγος ειργάσθη εις όλους τούς τομείς της Εκκλησιαστικής δράσεως προς δόξαν του Σωτήρος. Διετέλεσεν εξομολόγος της ευσεβεστάτης Βασιλίσσης Ολγας. Εδίδαξεν ως καθηγητής εις τα περιφημότερα Λύκεια του Πειραιώς, γαλουχήσας πολλούς εκ των συγχρόνων επιστημόνων. Αντιπροσώπευσε την Εκκλησίαν και το Έθνος ως ιερατικός προϊστάμενος εις Μασσαλίαν και αλλαχού. 
.
Ο βίος του υπήρξε λιτότατος και αποστολικός. Ουδέ εν ευτελέστατον νόμισμα ευρέθη εις τα θυλάκιά του. Σκοπός του υπήρξε το έργον του Χριστού. Μάρτυς αψευδέστατος του ήθους του και της πολιτείας του υπήρξε ο λαός του Παλαιού Φαλήρου. Αλλ' ιδού πως τον αντήμειψεν η κρατούσα Εκκλησία και το Κράτος. 
.
Του προσέφερε το πικρότατον κώνειον της δοκιμασίας εις την σεβαστήν ηλικίαν των 85 ετών. Τον περιεφρόνησαν ιταμώτατα. Θα καυχώνται οι αρμόδιοι ατενίζοντες τον νεκρόν. 
.
 Η Ελλάς και η Εκκλησία ασφαλώς θλίβονται και τη συνεργασία της ιστορίας κατατάσσουν τον μέγαν νεκρόν εις το Πάνθεον των ηρώων, πλησίον των μαρτύρων της πίστεως και της Ελευθερίας».                         (« Εθνικός Κήρυξ 7/4/1951» 25/3/1951)
.

3. Κυκλάδων Γερμανός

..

Αξίζει να φέρωμεν εις την μνήμην μας και σχετικόν δημοσίευμα της «Φωνής της Ορθοδοξίας» κατά το ετήσιον μνημόσυνον του αοιδίμου Πατρός•

.
ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑ ΣΒΥΝΕΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ

Η επέτειος του θανάτου του Αγίου Κυκλάδων 

Ενας χρόνος συνεπληρώθη, από την θλιβεράν εκείνην ημέραν, κατά την οποίαν η Σεβαστή μορφή του Επισκόπου Κυκλάδων έδυε όπισθεν εις τούς ορίζοντας της αιωνιότητος και της Αθανασίας. Ημέρα πραγματικώς ιστορική• ημέρα, η οποία θα παραμείνη ως σημαντικός σταθμός εις την ηρωϊκήν αντίστασιν ενός λαού, αγωνιζομένου σκληρώς δια την εμπέδωσιν του ιερωτέρου δικαιώματος, της Ελευθερίας της Θρησκευτικής Συνειδήσεως. 
.
Και θα παραμείνη ιστορική αυτή η ημέρα, διότι όλαι αι ώραι της εικοσιτετραώρου διαρκείας της, υπήρξαν ουσιώδεις και μεσταί βασικών διδαγμάτων, δι' όσους γνωρίζουν να ζουν ελεύθεροι και ανταλλάσσουν την ελευθερίαν μόνο με τον θάνατόν των. Απέδειξεν ακόμη η ημέρα αυτή το θλιβερόν και απροσμέτρητον βάραθρον, εις το οποίον περιέπεσε η «Κρατούσα Εκκλησία». 
.
Γερμανός Βαρυκόπουλος! ο γηραιός και χιονοσκεπής ιεράρχης, ο κατακοσμήσας τα στήθη του με μετάλλια δόξης και μεγαλειώδους δράσεως. Ως υψιπέτης αετός ανήλθεν εις τα ανώτατα ύψη των πνευματικών αξιών, εδέχθη τας θωπείας των ακτίνων του Ηλίου της Αληθείας και τέλος βαρύτατα τραυματισμένος από τα ιοφόρα βέλη μικροσκοπικών νάνων, νάνων ιεροσχήμων και ιεροξεταστών, πίπτει βαρύγδουπος επί της Αττικίς γης, πραγματικός ήρως αποθνήσκων επί της ασπίδος του. 

Γερμανός Βαρυκόπουλος! ο μέγας ιδεολόγος, του οποίου η πάλλουσα καρδία, συνέσφιξε θερμότατα τα ευγενέστερα ιδανικά• Το μεγαλείον της Ορθοδοξίας και την Αγάπην της Ελευθερίας. Επροτίμησε δε να συναποθάνη εναγκαλιζόμενος τα προσφιλή του ιδεώδη, παρά να δεχθή να αποσπάσουν εκ της καρδίας του, τούς πνευματικούς του έρωτας. 
.
Γερμανός Κυκλάδων! Το τραγικόν θύμα της Κρατούσης Εκκλησίας, επί του πτώματος, του οποίου επέπεσαν τα όργανά της κατά την ημέραν του θανάτου του ως γύπες. 
.
Γερμανός Βαρυκόπουλος! Ο αγαπημένος Δεσπότης μας, που έπεσεν ηρωϊκώς μαχόμενος εις τον ευγενέστερον αγώνα. 

Κανείς μας δεν θα ξεχάση τας απαισίας εκείνας ημέρας! Κανείς μας δεν θα ξεχάση, ότι το σεπτόν του σκήνος ερρίφθη εις τον λάκκον του Νεκροταφείου, ως εκτελεσθείς κακούργος και εις τον οποίον, ημιθανή τυγχάνοντα, ηρνήθη και αυτήν την Θείαν Μετάληψιν, η Κρατούσα Εκκλησία. 
.
Δι' αυτό κατά την ετησίαν επέτειον του Θανάτου του και καθ' ην στιγμήν η αθάνατος ψυχή του, ηγλαϊσμένη και πάγκαλος, πτερουγίζει εν μέσω ημών, θωπεύουσα τα κουρασμένα πρόσωπά μας, ας ανακόψωμεν προς στιγμήν την πορείαν μας. Ας σιγήσωμεν τούς κοσμικούς θορύβους και οπουδήποτε της γης, ευρισκόμενοι, ας ατενίσωμεν το Μεγαλείον του Μαρτυρος Αρχιερέως, τον οποίον είχαμεν την ευτυχίαν να μας ποιμάνη ζων. 
.
Υπέρτατον δε καθήκον της Ιεράς αυτής στιγμής, ας εμπνεύση εις ημάς τον όρκον του μαχομένου αγωνιστικού• « Αθάνατε Ιεράρχα• Συ, όστις την ψυχήν σου έθεσας υπέρ του ποιμνίου Σου, δικαίως απολαμβάνεις την αγήρω δόξαν και μακαριότητα της αιωνιότητος. Ουδέποτε θα λησμονήσωμεν, ότι έπεσες μαχόμενος εις τον ευγενέστερον αγώνα της ανθρωπίνης, υπάρξεως, τον αγώνα της Ορθοδοξίας και της Ελευθερίας της Θρησκευτικής Συνειδήσεως. Δι' αυτό ατενίζοντες μετ' ευλαβείας την Αθάνατον Μορφήν σου, υποσχόμεθα γονυκλινείς προ του Ταφου σου, να συνεχίσωμεν τον αγώνα, που μας επεβλήθη μέχρι της οριστικής νίκης».
                      (" Η Φωνή της Ορθοδοξίας" Τεύχος 125/24-3-1952)
.


Ημείς τα πνευματικά του τέκνα, εκπληρώσαντες το απαραίτητον υικόν χρέος της ευσεβούς μνημοσύνης του επί τη συμπληρώσει πεντήκοντα ετών από της αποβιώσεώς του, αιτούμεθα από Θεού μεν την αιωνίαν ανάπαυσιν της μακαρίας ψυχής του εις τον χορόν των ομολογητών της πίστεώς μας. 
.
Από δε του μνημονευομένου Πατρός, την προς Κυριον πρεσβείαν του άμα τη πατρική Αυτού ευχή προς ενίσχυσιν ημών και ενδυνάμωσιν εις το έργον ο παρ' εκείνου και του μεγάλου Αυτού συνεργάτου και πρωτεργάτου του ιερού ημών αγώνος, του πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου παρελάβομεν. 
.
Αιωνία σου η μνήμη Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δεσποτα. 

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
† Ο Αθηνών & πάσης Ελλάδος
Χρυσόστομος Β’Δευτέρα 22 Ιουνίου 2009

ζ', Οι 29 ημέρες

.
Το χρονικό των 29 ημερών
(213/26 Μαΐου - 10/23 Ιουνίου 1935)
Ένα σκίτσο του 1935 που διδάσκει...

Το ανωτέρο σκίτσο δημοσιεύθηκε εις την αγωνιστικήν εφημερίδα του Σπυρίδωνος Κόκκωρη, "Ελληνική αντίστασης" τον Μάϊον του 1935. Παρουσιάζει τα διηρημένα Ορθόδοξα Πατριαρχεία, εξ αιτίας της ημερολογιακής καινοτομίας. Οι σχίστες του δένδρου της Ορθοδοξίας είναι οι κατεγνωσμένοι μασώνοι Μελέτιος Μεταξάκης και Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Ο ελληνικός ορθόδοξος λαός (απεικονίσμενος ως εύζωνας) ερωτά τον Κύριο: "Κύριε, ποιος Σου έσχισε το δένδρον, ο Συ εφύτευσας;" και ο Κύριος απαντά: "οι σύγχρονοι αρχιερείς".

___________  .... ________^^^________  .... ____________

.

Παραθέτουμε σύντομο χρονικό των 29 ημερών (της ηρωικής πορείας των Τριών Μητροπολιτών από τις εξόδου των μέχρι του τόπου της εξορίας των) σταχυολογημένον από τους τίτλους στα πρωτοσέλιδα των καθημερινών εφημερίδων της εποχής εκείνης. 1) Ακρόπολις, 2) Αθηναϊκά Νέα, 3) Βραδυνή,  4) Απογευματινή Θεσ/νίκης, 5) Εστία, 6) Εφημερίς των Βαλκανίων, 7) Ελεύθερον Βήμα, 8) Καθημερινή, 9) Νέος Κόσμος, 10) Πρωία, 11) Ριζοσπάστης, 12) Τύπος και 13) Ελληνικόν Μέλλον.

.

Δευτέρα 14/27 Μαΐου 1935

Τρεις Μητροπολίται απεκήρυξαν χθες σχισματικόν τον Αρχ/πον Αθηνών * Ιδρύθη Αυτοκέφαλος Εκκλησία των Παλαιοημερολογιτών * Διάγγελμα των Τριών Μητροπολιτών: "Η εμμονή στο Ν.Η. είναι κίνδυνος δια την θρησκείαν"

Τρίτη 15/28 Μαΐου 1935

Εκκλησιαστική επανάστασις * Αναστάτωσις της Ιεράς Συνόδου * Διάγγελμα του Μητροπολίτου Αθηνών * Νυκτεριναί δηλώσεις του κ. Πρωθυπουργού * Εις τον Βόλον (Μητρόπολις Δημητριάδος) ήρχισεν από χθές η εφαρμογή του Παλαιού Ημερολογίου * Ανακοινωθέν των Τριών Μητροπολιτών.

Τετάρτη 16/29 Μαΐου 

Συγκρότησις Συνοδικού Δικαστηρίου * Θα παραιτηθεί ο Αρχ/πος Αθηνών; * Διαφωνίαι στην Ιερά Σύνοδον * Οι παλαιοημερολογίται αρχίζουν εντονωτέρα στάσιν * Τηλεγραφήματα Συγχαρητηρίων προς τους Τρεις Μητροπολίτας από Βόλον, Καλαμάς, Λάρισσαν, Δράμαν, Κάρυστον, Νεάπολιν, κ.α. * Ανακοίνωσις των καθηγητών Θεολογίας.

Πέμπτη  17/30  Μαΐου 

Σήμερα η δίκη των αποσχισθέντων; * Η κίνησις δια την παραίτησιν του Αρχιεπισκόπου - τι λέγει ο Υπουργός Παιδείας * Συνεχίζεται η αποστολή των τηλεγραφημάτων απ' όλη την Ελλάδα συγχαίροντες τους Τρείς Μητροπολίτας.

Παρασκευή  18/31  Μαΐου 

Απρόοπτος τροπή του ημερολογιακού * Παρητήθησαν χθες τρεις Συνοδικοί ( ο Ύδρας, ο Αιτωλοκαρνανίας, και ο Σάμου) αρνούμενοι να μετάσχουν του Δικαστηρίου * Το Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον δεν δύναται να δικάσει νομίμως * Αι συνέπειαι της παραιτήσεως των Συνοδικών μελών.

Σάββατον 19 Μαΐου ( 1 Ιουνίου) 1935

Η ιερά Σύνοδος διώρισε χθες Τοποτηρητάς των Μητροπόλεων * Θα συγκροτηθεί επιτροπή δια το ημερολογιακόν

Κυριακή  20 Μαΐου ( 2 Ιουνίου) 1935

Αι σημεριναί λειτoυργίαι με το Παλαιόν Εορτολόγιον * Εκδηλώσεις υπέρ του Παλαιού ημερολογίου * Η συγκρότησις του Δικαστηρίου.

Δευτέρα 21 Μαΐου ( 3 Ιουνίου) 1935

Οι τρεις Μητροπολίται εις Εκκλησίας των Αθηνών * Χθεσινά επισόδεια εις τον Ι.Ν. Υπαπαντής Κερατσινίου (εναντίον Μητροπολίτου Άρτης)

Τρίτη 22 Μαΐου ( 4 Ιουνίου) 1935

Σήμερον συνέρχεται η Σύνοδος δια να αποφασίση δια την συγκρότησιν του Δικαστηρίου * Συλλήψεις Παλαιοημερολογιτών δια τα επεισόδια εις Υπαπαντήν Ταμπουρίων  (μεταξύ αυτών και ο π. Νικόλαος Καλοσκάμης)

Τετάρτη 23 Μαΐου ( 5 Ιουνίου) 1935

Διατί υπεβλήθησαν αι παραιτήσεις των Μητροπολιτών Ύδρας, Αιτωλ/νιας και Σάμου ; * Η Ιερά Σύνοδος ενήργησε παρανόμως * Το Ζήτημα του Εορτολογίου θα ρυθμισθή ταχέως και οριστικώς (;) * Τηλεγραφήματα από όλην την Ελλάδα υπέρ των τριών Μητροπολιτών * Δεκτή η παραίτησις  των τριών Συνοδικών - η γνώμη του κυβερνητικού εκπροσώπου.

Πέμπτη 24 Μαΐου ( 6 Ιουνίου) 1935

Ανακοινωθέν της Κοινότητος των Παλαιοημερολογιτών * Ο Μητροπολίτης Ύδρας δια την κατάστασιν της Εκκλησίας .

Παρασκευή 25 Μαΐου ( 7 Ιουνίου) 1935

Δηλώσεις του κ. Υπουργού για το ημερολογιακόν * Επιτροπή από την Β. Ελλάδα αφίχθη εις πρωτεύουσαν * Απάντησις των τριών Μητροπολιτών εις τας κρίσεις του "Πανταίνου" Αλεξανδρείας δια το διάβημά των * Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως Φώτιος αποδοκιμάζει το διάβημα των τριών * Η κατάργησις του ράσου στο Φανάρι.

Σάββατον 26 Μαΐου ( 8 Ιουνίου) 1935

Οι τρεις Ιεράρχες προέβησαν ( 23, 24, 25, 26 Μαΐου) εις χειροτονίας τεσσάρων επισκόπων - Συγκροτήθη υπ' αυτών Ιερά Σύνοδος * Βαίνομεν προς χωρισμόν Εκκλησίας και Κράτους; * Οι παλαιοημερολογίται αποδοκιμάζουν τον κ. Τσαλδάρην.

Κυριακή 27 Μαΐου              ( 9 Ιουνίου) 1935

Γενικαί Βουλευτικαί Εκλογαί εις ολόκληρον την Ελλάδα

Δευτέρα 28 Μαΐου               ( 10 Ιουνίου) 1935

Αποτελέσματα εκλογών 

Τρίτη 29 Μαΐου                   ( 11 Ιουνίου) 1935

Τας εκλογάς εκέρδισαν ο συνασπισμός των κομμάτων Π. Τσαλδάρη- Γ. Κονδύλη,  με το 65,04% των ψήφων με 287 έδρας επισυνόλου 300 εδρών (254 Τσαλδάρης, 33 Κονδύλης)

Τετάρτη 30 Μαΐου ( 12 Ιουνίου) 1935

Ο Πρωθυπουργός υπέγραψεν αναγκαστικόν νόμον δια την νόμιμον συγκρότησιν του Συνοδικού  Δικαστηρίου. * Αστυνομικά όργανα έθεσαν υπό περιορισμόν τους Τρεις Μητροπολίτας.

Πέμπτη  31 Μαΐου ( 13 Ιουνίου) 1935

Οι Παλαιοημερολογίται παραμένουν έξωθεν της οικίας των Τριών Μητροπολιτών * Δηλώσεις του πρώην Φλωρίνης δια τα μέτρα * Διαμαρτυρίαι Ενώσεως Νέων και Ενώσεως Κυριών του παλαιού ημερολογίου * Διελύθησαν βιαίως συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

Παρασκευή  1/14 Ιουνίου 1935

Την πρωίαν σήμερον αρχίζει η δίκη των Παλαιοημερολογιτών Αρχιερέων * Μεγάλη συγκέντρωσις των Παλαιοημερολογιτών έξωθεν της Μητροπόλεως Αθηνών.

Σάββατον  2/15 Ιουνίου 1935

Οι Τρεις Μητροπολίται κατεδικάσθησαν εις καθαίρεσιν και 5ετή περιορισμόν * Συλλαλητήριον των Παλαιοημερολογιτών - Γονυπετείς με εικόνας και Σταυρούς * Αι χθεσιναί αλλεπάλληλαι διαδηλώσεις και σκηνάς εις τους δρόμους (ομιλούν και δια νεκρούς)

Κυριακή  3/16 Ιουνίου 1935

Οι τρεις Αρχιερείς καταγγέλουν την απόφασιν ως άκυρον * Ομάς Βενιζελικών Αρχιερέων επιδιώκει παρέλκυσιν της λύσεως.

Δευτέρα 4/17 Ιουνίου 1935

Δηλώσεις του κ. Χαντζίσκου (Παιδείας): "Δεν πρόκειται περί διπλής ποινής" * Διαμαρτυρίαι Παλαιών Πολεμιστών δια την καταδίκην των Τριών.

Τρίτη  5/18  Ιουνίου 1935

Αύριο δικάζονται οι νεοχειροτονηθέντες - Η σύνθεσις του Δευτεροβάθμιου * Άρθρον του Μητροπολίτου Δράμας Βασιλείου εις την Βραδυνήν  υπέρ του Πατρίου Εορτολογίου.

Τετάρτη  6/1  Ιουνίου 1935

Συγκροτείται το απόγευμα η σύσκεψις δια το παλαιοημερολογήτικον * Το Επισκοπικόν Δικαστήριον καθήρεσε τους νεοχειροτονηθέντας Αρχιερείς.

Πέμπτη  7/20   Ιουνίου 1935

Η χθεσινή συνεδρίασις της Μεγάλης Κρατικής Επιτροπής δια το παλαιοημερολογήτικον - Θα διευκολυνθούν οι παλαιοημερολογίται εις την άσκησιν των θρησκευτικώντων καθηκόντων * ανάληψις και ανασκευή της εκδοθείσης αποφάσεως του Συνοδικού Δικαστήριου υπό των τριών Μητροπολιτών.

Παρασκευή  8/21  Ιουνίου 1935

Ποιμαντορική εγκύκλιος των Τριών Μητροπολιτών προς το ποίμνιο των Γ.Ο.Χ. προ της αναχωρήσεως των δια τον τόπον της Εξορίας των - Διατυπώνουν εκκλησιολογικές θέσεις έναντι της σχισματικής Εκκλησίας των Νεοημερολογιτών.

Σάββατον  9/22  Ιουνίου 1935

Χθές την εσπέραν εξετοπίσθησαν οι καταδικασθέντες τρεις Παλαιοημερολογίται Αρχιερείς * Πως εξετελέσθη η απόφασις του Συνοδικού Δικαστηρίου

Κυριακή  10/23  Ιουνίου 1935

Μεγάλη εξέγερσις των Παλαιοημερολογιτών χθες διαμαρτυρομένων δια την εκτόπισιν των Μητροπολιτών των * Επερώτησις Βουλευτών εις την Βουλήν δια τους καταδικασθέντας Αρχιερείς.

.

Τα γεγονότα σχετικά με την επιστροφή των Μητροπολιτών και την δεύτερη εξορία των, περιγράφονται εις τις βιογραφίες και του πρώην Φλωρίνης και του Δημητριάδος Γερμανού. 

.

Σάββατο 20 Ιουνίου 2009

στ', Επιστολές από την εξορία

..itriados_1.

Μετά τας χειροτονίας αι οποίαι, ως ίδωμεν έλαβον χώραν εις την Ιεράν Μονήν της Παναγίας στην Κερατέαν, οι τρεις Μητροπολίται ενώ ετέθησαν υπό αυστηρόν περιορισμόν, παραλλήλως επιέζοντο να παραιτηθούν του έργου το οποίον ανέλαβον και επιστρέψουν εις την Καινοτόμον Εκκλησίαν. Κατά τας ημέρας ταύτας ο Βρεσθένης Ματθαίος απέστειλεν ενθαρρυντικήν επιστολήν προς τούς τρεις Μητροπολίτας, οι οποίοι του απέστειλαν την κάτωθι απάντησιν:

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ
ΤΩΝ ΓΝΗΣΙΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΟΔΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 27

. 
Θεοφιλέστατε Αγιε Βρεσθένης, αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και Συλλειτουργέ της ημών Μετριότητος Χαρις είη Υμίν από Θεού και ειρήνη.

.
Το αδελφικόν γράμμα της Υμετέρας θεοφιλίας ασφαλώς ληφθέν μετά πολλής προσοχής ανεγνώσθη υφ’ ημών. Εις απάντησιν ήκοντες διαβεβαιούμεν την Υμετέραν θεοφιλίαν ότι το ηθικόν ημών δια τον αγώνα, ον ανελάβομεν υπέρ της Ορθοδοξίας είναι αδιάπτωτον και αλύγιστον, όπως το ιδικόν σας. Ο αγών δεν είναι δυνατόν παρά να ευοδωθή αφού ως κέντρον και κύριον ελατήριον του αγώνος είναι η επικράτησις της Ορθοδοξίας και η δόξα του Χριστού, καθ’ ου αι πύλαι άδου ου κατισχύουσι. Ερρωσθε εν Κυρίω και ενδυναμούσθε εν τη Χαριτι του Χριστού του τα ασθενή θεραπεύοντος και τα ελλείποντα αναπληρούντος. Απονέμοντες τούς αδελφικούς εν Χριστώ ασπασμούς τη Υμετέρα θεοφιλία και τας ευχάς και ευλογίας ημών εις όλας τας Μοναχάς διατελούμεν μετ αγάπης.

.
 Ο Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ
 Ο Πρ. Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
 Ο Ζακύνθου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

.
 Ασπαζομενος την αγίαν δεξιάν σας
 Ο Πρωτοσύγκελλος
 Υπογραφή δυσανάγνωστος

.

Αλλά και εκ του τόπου της εξορίας των διατηρούν το ακμαίον τούτο φρόνημα, ως προκύπτει εκ των πολλών επιστολών. Παραθέτομεν τινάς εξ αυτών. Ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος, εκ της Μονής του Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, όπου είχεν εξορισθή γράφει προς τον Επίσκοπον Βρεσθένης την κάτωθι επιστολήν:

.
"Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Αγιε Βρεσθένης,

.
Σας αποστέλλω από τον τόπον της εξορίας μου έναν αδελφικόν και συγχαρητήριον ασπασμόν, διότι ηξιώθημεν ημείς οι αμαρτωλοί να τύχωμεν της δόξης του Κυρίου αγωνιζόμενοι δια την δόξαν Αυτού και ομολογούντες την ορθόδοξον ημών πίστιν προς Αυτόν εις ουδέν λογιζόμενοι τας πιέσεις των ισχυρών και τας κακώσεις, ας υφιστάμεθα ου μόνον αγογγύστως, αλλά και μετά χαράς δια την Ορθοδοξίαν ημών. Το θάρρος και το ηθικόν σθένος ημών είναι αδιάπτωτα και ολονέν αυξάνει η πίστις και ο ζήλος ημών προς την δόξαν του Χριστού.

.
Τούς αδελφικούς εν Χριστώ ασπασμούς προς την Υμετέραν Θεοφιλίαν και τας ευχάς μου προς όλας τας αδελφάς και Μοναχάς της Μονής Υμών.

.
Μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου, 16 Ιουνίου 1935.
Πρ. Φλωρίνης ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

.

Θα παραθέσωμεν και άλλας δύο επιστολάς του Δημητριάδος Γερμανού προς τον Βρεσθένης Ματθαίον, τας οποίας απέστειλεν εκ του τόπου της εξορίας, την νήσον Αμοργόν.

.
Αγαπητέ Αγιε Βρεσθένης,

.
Από της 24 Ιουνίου ευρίσκομαι ενταύθα. Εν Συρω διέμεινα μετά του αρχιμανδρίτου Αλεξ. Γρηγοροπούλου δύο ημέρας. Ο λαός ήρχετο και υπέβαλλε τα σέβη του καταρώμενος τούς υπαιτίους της αλλαγής του ημερολογίου. Αν γίνη κοινότης Γνησίων Ορθοδόξων, ουδείς θα μείνη νεοημερολογίτης, πρώτος διότι οι χριστιανοί έχουν την διαίσθησιν ότι εξέκλινον των παραδόσεων και δεύτερον εξ αντιδράσεως προς τούς λατίνους οίτινες απεθρασύνθησαν. Περί τας 150 οικογένειαι πηγαίνουν και εκκλησιάζονται εις τον παλαιοημερολογίτην ιερομ. Ιωακείμ, όστις έκτισε ναόν και κελλία πολλά εις την Ι. Μονήν Αγ. Βαρβάρας.

Ανέλαβον να συστήσουν κοινότητα Παλαιοημερολογιτών οι Κουζέπας και Καρακαλάς και πιστεύω να ευδοκιμήση. Ο κ. Γαλανός όστις ήτο πρόεδρος της Κοινότητος εγκατέλειψε την Κοινότητα των Γνησίων Ορθοδόξων α') διότι ήτο ανεπιτήδειος και β') διότι ο αδελφός του προσελήφθη ως γραμματεύς της Μητροπόλεως. Ο λαός δεν συχνάζει εις τας Εκκλησίας μη ανεχόμενος την κατάστασιν ην εδημιούργησεν ο Φιλάρετος, όστις δεν καλείται πλέον ούτε εις κηδείας, ούτε εις άλλας ιεροπραξίας.

.
Αι Εκκλησίαι από απόψεως οικονομικής έχουν χάλια μη δυνάμεναι να ανταποκριθώσιν εις τας ανάγκας των. Αν η αστυνομία άρη την υποστήριξίν της, θα φύγη ο Φιλάρετος καταστάς μισητός.

.
Εν Αμοργώ ο λαός είναι υπέρ των παραδόσεων. Σήμερον εορτήν των Αγίων Αποστόλων, οι χριστιανοί εργάζονται. Ολα τα χωρία είναι με το παλαιόν. Όταν έλθη η εορτή, επειδή οι ιερείς είναι με το νέον, οι χριστιανοί μεταβαίνουν με τον ιερέα εις εξωκκλήσια τιμώμενα επ' ονόματι του αγίου και λειτουργούν δια ν' ακούσουν το απολυτίκιον του αγίου του Ναού και ευφρανθή η ψυχή των. Εις τι σημείον απογνώσεως έφεραν τούς χριστιανούς οι ασεβείς συγχρονισμένοι αρχιερείς!

.
Ευρίσκομαι εν τη Μονή Χοζεβιωτίσσης και διορθώνω κελλία προς ανετωτέραν διαμονήν αγνοών πότε θα διευθετηθούν τα πράγματα συμφώνως προς τούς νόμους οίτινες παρεβιάσθησαν καθ’ ολοκληρίαν.

.
Εχω πεποίθησιν ότι η αντισυνταγματική αύτη κατάστασις, δεν είναι δυνατόν να παραμείνη επί πολύ και δια τούτο πρέπει να έχητε υπομονήν και ελπίδα προς τον Θεόν... Ημείς ως Εκκλησία αυτοδιοίκητος προέβημεν εις τας χειροτονίας σας και ελπίζομεν ότι αποκαθισταμένων των πραγμάτων θα αναλάβητε τα καθήκοντα σας.

.
Αν έχητε τι νέον, παρακαλώ να μας γράφητε.
Επί τούτοις ευχόμενος όπως ο Υψιστος φωτίζη και ενισχύη Υμάς εις τον υπέρ της Αγίας Αυτού Εκκλησίας αγώνα, διατελώ μετ αδελφικών ασπασμών.

.
Ο Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Αμοργός, 16/29-6-1935

Παραθέτομεν και ετέραν επιστολήν αυτού.

.

Αγαπητέ Αγιε Βρεσθένης!

.
Ελαβον την αδελφικήν επιστολήν σας και ευχαριστώ θερμώς δι’ όσα ενισχυτικά της ψυχής προς εξακολούθησιν του αγώνος μοι γράφετε. Βεβαίως οι εχθροί του σταυρού του Χριστού, είναι πολλοί και ισχυροί, το δε ημέτερον Κράτος διατελεί ακόμη υπό τας τυραννικάς ιδέας της τουρκικής δυναστείας μη δυνάμενον να προσοικειωθή το νέον πνεύμα περί ελευθερίας. Δεν ηξεύρω αν είμεθα κατά τον πολιτισμόν ανώτεροι των αλβανών καίτοι κατά την εξωτερικήν περιβολήν άνδρες τε και γυναίκες υπερβαίνομεν και τούς Ευρωπαίους. Νόμους έχομεν και παρανομίας κατεργαζόμεθα. Κανόνας έχομεν και αντικανονικώς πολιτευόμεθα. Σύνταγμα έχομεν και το συνταγματικόν δίκαιον παραθεωρούμεν. Τρανόν δείγμα των λεγομένων μου είναι η κατάστασις ημών των ιεραρχών, εις ους επέβαλον ποινάς άνευ Νομων.

..
Ο Θεός, ο δίκαιος κριτής, θα επίδη την κάκωσιν ημών και αποδώση το δίκαιον θριαμβευούσης της Ορθοδοξίας. Ουδείς περιέμενεν τον θάνατον του αμαρτωλού Ποιμένος Αλεξανδρείας Μελετίου, αλλά πάντες περιέμενον την άνοδον αυτού εις τον περίπτυστον θρόνον του αδελφοθέου από του οποίου θα διέσπειρε ανά πάσαν την Ορθοδοξίαν τούς κακοδόξους αυτού νεωτερισμούς, δια των οποίων θα ήγε εις αποσύνθεσιν την Εκκλησίαν του Χριστού, αλλ’ ο θάνατος αυτού εματαίωσε τα κακόβουλα σχέδια των εχθρών, οίτινες χάνουν ου μόνον έρισμα, αλλά και τον κυριώτερον μοχλόν των ανοσίων και καταχθονίων σκοπών των, καθ όσον ο αποθανών δια της κουφότητος, υπερηφανείας και υπερφιάλου χαρακτήρος του εζήτει δόξαν ουχί παρά Θεού, αλλ’ εν τη αισχύνη αυτού, τη κακοδοξία. Μεγάλη η δόξα Κυρίου και ανεξιχνίαστα τα κρίματα αυτού. Απηλλάγη η Εκκλησία ενός κακοβούλου εχθρού, αλλά μένει εισέτι το εν μέλος του διαβολικού ζεύγους (Πρόκειται περί του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου).

.
Ευχηθώμεν όπως ο Υψιστος σώζη την Εκκλησίαν του εκ των ποιμαινομένων (λυμαινομένων) αυτήν λύκων.
Εστειλα εις τον Αγιον Κυκλάδων αντίγραφον της επιστολής του Αγίου Χρυσοστόμου προς τον εξόριστον Κυριακόν επίσκοπον. Η επιστολή αύτη ευρίσκεται κατακεχωρημένη εν τω μηναίω της 27ης Ιανουαρίου.

Ευρίσκομαι εν τη Μονή Χοζεβιωτίσσης της Αμοργού, ης το κλίμα είναι καλόν και διέρχομαι τας ημέρας μου παρακαλών τον Υψιστον να ενισχύη τούς ορθοδόξους και παρηγορή τούς τεθλιμμένους.

.
Επί τούτοις ασπαζόμενος την υμετέραν αγάπην φιλήματι αγίω και ευχόμενος όπως ο Υψιστος ευλογή το ποίμνιον αυτής, διατελώ μετ’ αγάπης.

.
 Ο Δημητριάδος ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
 Αρχιεπίσκοπος των Παλαιοημερολογιτών

.

Παρακάτω είναι μία ακόμη χειρόγραφη επιστολή του μακαριστού Δημητριάδος προς την συγγενή του Αγγελική η οποία εκοιμήθη ως μοναχή στην Ι.Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου εις τα Ψαρά

ε', Εξορία

..

Η οδός προς την εξορία

Επί ολόκληρον εβδομάδα οι Αρχιερείς διετέλουν εν αυστηρά απομονώσει, οι δε πιστοί εδιώκοντο και δεν τούς επετρέπετο έστω και εκ του μακρόθεν να υποβάλουν τα σέβη των εις τούς ομολογητάς Αρχιερείς, έως ότου την Πεμπτην 7ην Ιουνίου περί ώραν 11 προ του μεσονυκτίου, ο Διοικητής της Γενικής Ασφαλείας Εβερτ ειδοποίησεν τούς τρεις Αρχιερείς, ότι την επομένην Παρασκευήν 8 Ιουνίου θα ωδηγούντο εις τον τόπον της εξορίας των. Ιδού πως περιγράφει ο "Κήρυξ Ορθοδόξων" την αναχώρησιν των Ιεραρχών:

.
"Την Παρασκευήν πρωι προς της ανατολής ακόμη του ηλίου, ισχυρά Αστυνομική δύναμις προσετέθη εις την ήδη υπάρχουσαν• ο δε Διοικητής αυτής ανελθών ειδοποίησε τούς Σεβασμιωτάτους όπως κατέλθωσι προς αναχώρησιν. Ετοιμοι και ατάραχοι οι σεπτοί Ιεράρχαι υπεδέχθησαν την ειδοποίησιν, και έτοιμοι όντες ήρχισαν κατερχόμενοι την κλίμακα.

.
Η απόφασις ώριζεν ως μέρος εξορίας δια μεν τον Αγιον Δημητριάδος την Νήσον Αμοργόν, δια τον Άγιον πρώην Φλωρίνης την εν τω Ολύμπω Μονήν του Αγίου Διονυσίου και δια τον Άγιον Ζακύνθου την εν Ακαρνανία Μονήν Ρομβου".    (Κήρυξ Ορθοδόξων 218/17.6.1935)

.
Απερχόμενοι εις τούς τόπους της εξορίας των οι τρεις Αρχιερείς εξέδωκαν την κατωτέρω εγκύκλιον:

.

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟΣ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

.

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΑΟΝ

.
ΤΕΚΝΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΑΓΑΠΗΤΑ

.
Καταδικασθέντες αδίκως υπό Σχισματικής Συνόδου εις καθαίρεσιν και πενταετή εγκάθειρξιν εις Μονάς• και απαχθέντες βία υπό της Κυβερνήσεως καταστάσης εκτελεστικόν τμήμα της αρχιεπισκοπής, τεθείσης υπεράνω των θείων Κανόνων, του Καταστατικού Χαρτου και του Ελληνικού Συντάγματος, δια μόνον τον λόγον διότι είχομεν το θάρρος και την ψυχικήν ευσθενίαν να αναπετάσωμεν το ένδοξον και τετιμημένον λάβαρον της Ορθοδοξίας, θεωρούμεν ποιμαντορικόν καθήκον ημών, πριν αποχωρισθώμεν, να απευθύνωμεν Υμίν τοις ακολουθούσι το Πατριον και Ορθόδοξον εορτολόγιον τας εξής Ποιμαντορικάς παραινέσεις:

.
Ακολουθούντες πιστώς το Αποστολικόν "Στήτε και κρατήτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε δια λόγου είτε δι’ επιστολής ημών" μη παύσητε αγωνιζόμενοι δι’ όλων των νομίμων και χριστιανικών μέσων υπέρ της κατισχύσεως και επιβραβεύσεως του Ιερού ημών αγώνος, όστις αποβλέπει εις την επαναφοράν εν τη Εκκλησία του Πατρίου και ορθοδόξου εορτολογίου, μόνου ικανού να αποκαταστήση το υπό της Ελληνικής Εκκλησίας μειωθέν κύρος της ορθοδοξίας και να επαναφέρη την ειρήνην και την ένωσιν του ορθοδόξου Ελληνικού λαού.

.
Επέπρωτο κρίμασιν οις οίδε Κυριος η πλειοψηφία της Ιεραρχίας της Ελληνικής Εκκλησίας υπό την έμπνευσιν και πρωτοβουλίαν του προκαθημένου Αυτής να προσάψη εις το τέως αγνόν και ακραιφνώς ορθόδοξον μέτωπον Αυτής τον μώμον του σχίσματος δια της αθετήσεως του ορθοδόξου εορτολογίου, του καθιερωθέντος υπό των 7 Οικουμενικών Συνόδων και κυρωθέντος υπό της αιωνοβίου πράξεως της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας και της αντικαταστάσεως τούτου δια του Παπικού τοιούτου.

.
Το σχίσμα βεβαίως τούτο του ορθοδόξου Ελληνικού λαού, εδημιούργησεν η πλειοψηφία της Ιεραρχίας ήτις επιλαθομένη της ιεράς και Εθνικής Αυτής αποστολής και του αρχαίου Ελληνικού γνωμικού "μάχου υπέρ της Ορθοδοξίας και της Ελληνικής ελευθερίας", εισήγαγεν άνευ της συναινέσεως απασών των ορθοδόξων Εκκλησιών εν τη θεία λατρεία το Παπικόν εορτολόγιον διαιρέσασα ούτως ου μόνον τας ορθοδόξους Εκκλησίας, αλλά και τούς ορθοδόξους Χριστιανούς εις δύο αντιθέτους μερίδας.

.
Ημείς αναλαβόντες την ποιμαντορίαν του ορθοδόξου Ελληνικού πληθυσμού του ακολουθούντος το πάτριον και ορθόδοξον εορτολόγιον, και έχοντες συναίσθησιν του όρκου πίστεως ον εδώκαμεν ότι θα φυλάξωμεν πάντα όσα παρελάβομεν παρά των 7 Οικουμενικών Συνόδων, αποφεύγοντες πάντα νεωτερισμόν, δεν ηδυνάμεθα παρά να κηρύξωμεν ως σχισματικήν την Επίσημον Εκκλησίαν, ήτις εδέχθη το παπικόν εορτολόγιον, όπερ εχαρακτηρίσθη υπό πανορθοδόξων Συνόδων "ως νεωτερισμός των Αιρετικών, ως παγκόσμιον σκάνδαλον και ως αυθαίρετος καταπάτησις των θείων και ιερών Κανόνων και των Εκκλησιαστικών παραδόσεων".

.
Τούτου ένεκα συνιστώμεν εις άπαντας τούς ακολουθούντας το ορθόδοξον εορτολόγιον, όπως μηδεμίαν πνευματικήν επικοινωνίαν έχωσι μετά της σχισματικής Εκκλησίας και των σχισματικών λειτουργών Αυτής, από των οποίων έφυγεν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος• διότι ούτοι ηθέτησαν αποφάσεις των Πατέρων της Ζης Οικουμενικής Συνόδου και πασών των πανορθοδόξων Συνόδων των καταδικασασών το Γρηγοριανόν εορτολόγιον. Ότι δε η σχισματική Εκκλησία δεν έχει χάριν και άγιον Πνεύμα, τούτο διαβεβαιοί και ο Μ. Βασίλειος λέγων τα εξής: "Ει και περί μη Δογματα οι Σχισματικοί σφάλοιντο, αλλ’ επειδή τοίνε κεφαλή του Σωματος της Εκκλησίας ο Χριστός εστι, κατά τον θείον Απόστολον, εξ ου τα Μελη πάντα ζωούται και την πνευματικήν αύξησιν δέχεται, ούτοι δε της αρμονίας των Μελών του Σωματος απερράγησαν και ουκέτι παραμένουσαν αυτοίς έχουσι την χάριν του Αγίου Πνεύματος. Ο τοίνυν ουκ έχουσιν, πως αν τοις άλλοις μεταδοίεν;"

.
Οταν η σχισματική Εκκλησία επιβάλη μέτρα πιεστικά και καταθλιπτικά, όπως βιάση την ορθόδοξον ημών συνείδησιν, συνιστώμεν Υμίν, όπως τα πάντα υπομείνητε και κρατήσετε την ορθόδοξον παρακαταθήκην αλώβητον και αμόλυντον, όπως παρελάβομεν ταύτην παρά των ευσεβών Πατέρων ημών, έχοντες ως παράδειγμα φωτεινόν και ενισχυτικόν ημάς μη δειλιάσαντας και εν τη Δύσει του βίου ημών, χάριν της ορθοδοξίας, να αντικρύσωμεν μετά παρρησίας και μεγαλοφροσύνης τα ανελεύθερα και μεσαιωνικά μέτρα της εξορίας και εγκαθείρξεως ημών εις Μονάς ως εις φυλακάς.

.
Ταύτα θεωρούντες τιμήν και δόξαν και χαράν κατά τον Απόστολον κελεύοντα να χαίρωμεν και να καυχώμεθα εν τοις υπέρ του Χριστού παθήμασι, συνιστώμεν και Υμίν εμμονήν και εγκαρτέρησιν εν τοις δεινοίς και ταις θλίψεσι και ταις κακώσεσι και αικισμοίς, εις α θα υποβληθήτε υπό Εκκλησίας σχισματικής, ελπίζοντες πάντοτε εις τον Θεόν, ος ουκ εάσει ημάς πειρασθήναι υπέρ ο δυνάμεθα και όστις θα ευδοκήση εν τη απείρω αυτού και ανεξιχνιάστω μακροθυμία να φωτίση και τούς καλή τη πίστει πεπλανημένους και ακολουθούντας το παπικόν εορτολόγιον, και χαρίσηται εν τέλει Υμίν τον θρίαμβον της ορθοδοξίας και την ένωσιν του χριστεπωνύμου ορθοδόξου Ελληνικού πληθυσμού, υπέρ ων αγωνιζόμεθα προς δόξαν Χριστού, ου η χάρις και το άπειρον έλεος είη μετά πάντων Υμών."  

.
Ο Δημητριάδος Γερμανός
Ο Πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος
Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος
.

Η αποχαιρετηστήριος αύτη εγκύκλιος των Ομολογητών Μητροπολιτών έμμελε να αποδειχθή προφητική, αφού ο πιστός λαός του Θεού όντως αργότερα με "εμμονή και εγκαρτέρησιν υποβλήθει σε δεινά και θλίψεις και κακώσεις και αικισμούς υπό Εκκλησίας Σχισματικής". Διωγμοί, συλλήψεις, αποσχισματισμοί, φυλακίσεις μέχρι και θανατοι. Κια όλα αυτά διατί? Διότι έμεινε πιστός στις παραδόσεις...δ', Ο Διωγμός του 1935

.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΔΙΩΓΜΟΙ

.

Την Τρίτην 29 Μαΐου του 1935 περί ώραν 10η μ.μ. ενώ οι τρεις Αρχιερείς ευρίσκονται εις την Αρχιεπισκοπήν των Γ.Ο.Χ. επί της οδού Αριστοτέλους 37, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος εκίνησεν όλον τον μηχανισμόν δια τον πρώτον περιορισμόν τους. 

.
Από το εσπέρας της 29 Μαΐου μέχρι την Παρασκευήν 1ην Ιουνίου, όπου εδικάσθησαν οι τρεις Αρχιερείς, είχον τεθή εις αυστηράν απομόνωσιν, ενώ οι νεοχειροτονηθέντες 4 Αρχιερείς είχον περιορισθή εις τας οικίας των τελούντες και ούτοι εν αυστηρά απομονώσει.

.
Δια τα σχετικά με την δίκην γεγονότα θα δώσωμεν τον λόγον εις τον "Κηρυκα των Ορθοδόξων" ο οποίος εις το υπ αριθ. 217/10.6.1935 φύλλον γράφει:

.
"Την κίνησιν ταύτην των Γνησίων Ορθοδόξων παρακολουθούσα η Αστυνομία, εκινητοποίησεν αμέσως πάσαν την δύναμίν της• και το μεν προ του Υπουργείου και της Μητροπόλεως πλήθος, διέλυσε δια της αντλίας, και δια των κλόμπς των αστυφυλάκων, τας δε οδούς Αχαρνών, Αβέρωφ, Ηπείρου και Αριστοτέλους απέκλεισεν εξ ολοκλήρου δι’ ισχυράς δυνάμεως ώστε ουδείς ηδύνατο διελθείν δια των οδών εκείνων. Παρ’ όλα ταύτα όμως ο λαός επέμενε να διέλθη εκ του Αρχιεπισκοπικού μεγάρου, ίνα αξιωθή των ευχών και ευλογιών των Σεβασμιωτάτων, έστω και εκ του εξώστου ένθα παρέμεινον ούτοι τας περισσοτέρας ώρας. Εκείθεν δε ελήφθη και η παρατιθεμένη φωτογραφία. Μεθ όλα ταύτα και παρ όλα τα αυστηρά ταύτα μέτρα, ο λαός ουδόλως επηρεάσθη, αλλ’ εξηκολούθει παραμένων δι’ όλης της ημέρας, παρ’ όλην την σφοδράν ζέστην, πλείστοι δε και διενυκτέρευσαν εις τα πεζοδρόμια και τας πέριξ οδούς. Την Πεμπτην εξηκολούθησεν η ίδια κατάστασις της στρατοκρατίας και της λαϊκής συγκεντρώσεως πέριξ του οικήματος των Μητροπολιτών και των Γραφείων της Κοινότητος."

.

ΟΙ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ (από τον Κήρυκα των Ορθοδόξων 217/10.6.1935).

.
Δια την Παρασκευήν είχε προσδιορισθεί υπό της Συνόδου του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου η δίκη των τριών Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών ημών, κατηγορουμένων, "επί φατρεία, τυρεία, παρασυναγωγή, αποσχίσει και καταφρονήσει της κανονικής και νομίμου Εκκλησίας, και παροτρύνσει του Ιερού Κλήρου και Λαού, όπως αποκηρύξη την νόμιμον και κανονικήν Εκκλησίαν", συμφώνως προς την αποσταλείσαν κλήσιν, ην, απαράδεκτον γενομένην, εθυροκόλλησεν ο Κλητήρ της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ο Υδρας και Σπετσών Προκόπιος, ο Σαμου και Ικαρίας Ειρηναίος και ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Ιερόθεος, ετάχθησαν αντιμέτωποι και παρητήθησαν ίνα μη δικάσουν τούς τρεις Μητροπολίτας ημών γράφοντας σε σχετικό τους υπόμνημα: "...δεν νομίζομεν ότι είναι ορθόν να προβώμεν εις δίκην και δη εις καθαίρεσιν Αρχιερέων......Δεν εννοούμεν να λάβωμεν μέρος εις Δικαστήριον και να καταδικάσωμεν Αρχιερείς, διότι και μετά την καταδίκην και τον εντεύθεν σάλον το ζήτημα θα μένη άλυτον και η φθορά του γοήτρου της Εκκλησίας θα είναι ανυπολόγιστος. [..] δια ταύτα αναγκαζόμεθα να υποβάλωμεν την παραίτησιν ημών από την θέσιν του Συνοδικού Συνέδρου και ευχώμεθα όπως ο Κυριος αποδείξη ορθοτέραν και ευτυχεστέραν την αντίληψιν της πλειοψηφίας προς το καλόν της Εκκλησίας. "

..
Την είδησιν περί της διεξαγωγής της δίκης πληροφορηθείς εκ των εφημερίδων ο Παλαιοημερολογιτικός κόσμος τόσον των Αθηνών και Πειραιώς όσον και των Επαρχιών, έσπευσε συν γυναιξί και τέκνοις να κατέλθη εις τας Αθήνας από βαθείας πρωΐας και να κατευθύνηται προς την Μητρόπολιν ένθα επρόκειτο να διεξαχθή η δίκη. Και ήτο να ίδη τις συγκινητικόν θέαμα• ανθρώπους πάσης τάξεως, καταστάσεως και ηλικίας εκ των απομεμακρυσμένων Επαρχιών της Ελλάδος.

.
Η Αστυνομία είχε καταλάβει όλον τον προ του ναού της Μητροπόλεως χώρον μη επιτρέπουσα εις ουδένα την είσοδον εις την πλατείαν Μητροπόλεως, η δε κοσμοπλημμύρα εκείνη του λαού είχε περιορισθεί εις τας οδούς Μητροπόλεως, Ερμού, Ευαγγελιστρίας, Απόλλωνος, Πανδρόσου κλπ. των οποίων τα καταστήματα έκλεισαν εκ προνοητικών λόγων. Από της 7ης μέχρι της 10ης π.μ. όλος ο κόσμος εκείνος συνωστίζετο επί των ανωτέρω οδών περί δε την 10ην και ημίσειαν κατόπιν σφοδρών παραπόνων των εμπόρων ζημιουμένων εκ του κλεισίματος των καταστημάτων, ο εποπτεύων την τάξιν Αξιωματικός της Αστυνομίας Πόλεων, επέτρεψεν εις τον λαόν όπως διέλθη εις την πλατείαν της Μητροπόλεως• και πράγματι ως χείμαρος και ως εν σώμα, ευρέθησαν πάντες οι άνθρωποι εκείνοι προ του Ναού της Μητροπόλεως. Εκεί δε όντες περί τούς 40 Ιερείς και πλέον των 60 Μοναχοί, ήρξαντο περί την 11ην ψάλλοντες κατανυκτικωτάτην παράκλησιν εις την Υπέρμαχον Στρατηγόν Κυρίαν Θεοτόκον υπέρ αποκαταστάσεως της Εκκλησιαστικής γαλήνης.

.

Ήτο η ώρα 2.30 μ.μ. ότε η Επιτροπή επέστρεψε και ανήγγειλεν εις τον λαόν ότι η απόφασις εξεδόθη, και δια ταύτης οι Αρχιερείς ημών κατεδικάσθησαν: 1ον εις καθαίρεσιν. 2ον εις τον υποβιβασμόν εις την τάξιν των μοναχών, και 3ον εις πενταετή σωματικόν περιορισμόν. Η πληροφορία αύτη κατετάραξε τα πλήθη.

.
Έλαβον δε την απόφασιν όπως εν σώματι μεταβώσιν εις τον κ. Πρόεδρον της Κυβερνήσεως και τα λοιπά μέλη αυτής και διαμαρτυρηθώσι δια τα τεκταινόμενα εις βάρος των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών ημών και γενικώς των εμμενόντων εις τας Πατροπαραδότους Ιεράς παραδόσεις της Εκκλησίας.

.
Τότε όμως ηκολούθησαν τα θλιβερά εκείνα γεγονότα των οποίων βεβαίως η περιγραφή είναι δύσκολος και προ των οποίων ίσως φανώσι μικρά τα Ευαγγελικά. Η Αστυνομία διετάχθη να διαλύση βιαίως τα πλήθη των πιστών, και αμέσως ετέθησαν εις ενέργειαν αι πυροσβεστικαί αντλίαι επιπίπτουσαι δίκη τρομερού καταρράκτου κατά των κεφαλών του πλήθους, το οποίον δεν ηννόει να απομακρυνθή εκείθεν, αλλ’ εδέχετο αταράχως το θαλάσσιον κατάβρεγμα αναμιμνησκόμενον της ψαλμικής ρήσεως, "διήλθομεν δια πυρός και ύδατος, και εξήγαγες ημάς Κυριε εις αναψυχήν".

.
Κατόπιν τούτου και εφ όσον το πλήθος δεν υπεχώρει προ του καταβρέγματος παρ όλον ότι πάντες από κεφαλής έως ποδών ήσαν κάθυγροι, διετάχθη η Αστυνομία όπως δια των κλόμπς και των ξύλων διαλύση την συγκέντρωσιν. Και αμ’ έπος, αμ’ έργον. Εγένετο η εξόρμησις των γενναίων αστυνομικών κατά του φιλησύχου, νομοταγούς και μηδέν έτερον εκτός ενός Σταυρού η μιας Εικόνος ανά χείρας βαστάζοντος λαού, τον οποίον δια γρονθοκοπημάτων, λακτισμάτων και ραβδισμάτων προσεπάθουν να διαλύσουν. Έχομεν εις χείρας μας φωτογραφίας, τας οποίας θα δημοσιεύσωμεν εν καιρώ, εν αις διακρίνονται αστυφύλακες καταφέροντες τεραστίας ράβδους κατά κεφαλής ιερέων και λαϊκών. Κατέχομεν επίσης στοιχεία εξ ων διαπιστούνται ότι η υπηρεσία της πυροσβεστικής αντλίας εκτύπησε τρις δια πελέκεως (εξ εκείνων δι’ ων κόπτουσιν σίδηρα και σύρματα) Γεροντα Παλαιοημερολογίτην μη ανοίγοντα δρόμον εις την αντλίαν. Τόμος ολόκληρος δύναται να γραφή εξιστορών τα θλιβερά εκείνα γεγονότα της αποφράδας εκείνης Παρασκευής 1ης Ιουνίου 1935, ήτις θέλει μείνη ιστορική, και μία μαύρη κηλίς εις την ιστορίας της Ελληνικής Εκκλησίας προεδρευομένης υπό του Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.

.
Πλέον των 100 είναι οι κατά το μάλλον και ήττον τραυματισθέντες, εκτός των επιστρεψάντων εις τας επαρχίας αυτών των οποίων δεν ελάβομεν γνώσιν• τριών δε η τεσσάρων εισέτι αγνοείται η τύχη και τούς οποίους αι φήμαι φέρουσιν ως αποθανόντας, χωρίς βεβαίως τούτο να είμεθα επί του παρόντος ημείς εις θέσιν να διαπιστώσωμεν. Οπωσδήποτε τα γεγονότα ήσαν τοιαύτα, παρόμοια των οποίων ευρίσκει κανείς μόνον εις την Βυζαντινήν ιστορίαν κατά τας επιδρομάς των εικονομάχων και των σταυροφόρων εναντίον των Χριστιανών Κωνσταντινουπόλεως και Θεσσαλονίκης...".


Πέμπτη 18 Ιουνίου 2009

γ', Οι χειροτονίες του 1935

.
Μετά την κατά την Κυριακην 13 Μαΐου 1935, επίσημον ομολογίαν των τριών Αρχιερέων ότι αποκηρύσσουν την Εκκλησίαν του Ν. Ημερολογίου διότι αποσχίσθηκε "του καθόλου κορμού της ορθοδοξίας και εκήρυξεν εαυτήν κατ’ ουσίαν Σχισματικήν" επιστρέφουν εις την ακαινοτόμητον Εκκλησία του Χριστού, και τίθενται επικεφαλής της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. 
.
Η αποκήρυξις της Νεοημερολογίτικης Εκκλησίας ως σχισματικής, υπό των τριών Αρχιερέων και η ομολογία των, ότι επιστρέφουν εις την Κανονικήν και Ακαινοτόμητον Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. παρουσιάσθη υπό του Νεοημερολογίτου Αρχιεπισκόπου Χρ. Παπαδοπούλου ως πραξιμόπημα κατά της Εκκλησίας. Αποκαλεί τους επιστρέψαντας Αρχιερείς αντάρτας και στασιαστάς και αντί άλλης φρονιμωτέρας αντιμετωπίσεως, με την υποστήριξιν της κοσμικής εξουσίας, θα προβή εις συλλήψεις και διώξεις αυτών καθώς και εις την «καθαίρεσιν» των. 
.
Οι τρείς Μητροπολίται αφού ανέμεινον επί 10 ημέρας, μη διακρίναντες έστω και τον ελάχιστον προβληματισμόν εκ μέρους των καινοτόμων Ιεραρχών και βλέποντες τας ποιμαντικάς ανάγκας να πληθαίνουν, προχωρούν εις την δευτέραν ενέργειαν, η οποία απετέλεσε αναμφίβολα την μέγιστην προσφοράν των τριών προς την χειμαζομένην Αγία του Χριστού Εκκλησίαν. Δηλαδή τη χειροτονία επισκόπων και τη συγκρότηση Κανονικής Συνόδου. 
.
Την Κυριακήν 20 Μαΐου εις την Ιστορικήν Μονή της Θεοτόκου της Πευκοβουνο γιατρίσσης παρά την Κερατέαν Αττικής, αφίχθησαν οι 3 Μητροπολίται μετά του πρωτοσυγγέλου Γρηγοροπούλου Αλεξάνδρου. Εκεί απεφασίσθη να προβούν εις Χειροτονίας Επισκόπων προς συγκρότησιν Κανονικής Συνόδου με πρόεδρον τον Δημητριάδος Γερμανόν, δια την Ακαινοτόμητον Εκκλησία των Γ.Ο.Χ.. Αι χειροτονίαι έλαβον χώραν εις τον εντός της Ι. Μονής Παναγίας Ναόν της Αγίας Μαρίνης, από 23ης μέχρι και 27ης Μαΐου του 1935.
.
Εξέδωσαν δε ανακοινωθέν προς τον Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν (δημοσιεύθη εις το υπ. αριθμ. 216/16.6.35 φύλλον του «Κήρυκος των Ορθοδόξων») το όποίο έγραφεν: 
.
 "Ούτω την παρελθούσαν Τετάρτην (23 Μαΐου 1935 ο.η.) εψηφίσθη και εχειροτονήθη  Kανονικώς ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Γερμανός Βαρυκόπουλος, Επίσκοπος Κυκλάδων. Την Πέμπτην εψηφίσθη και εχειροτονήθη Κανονικώς ο Αρχιμανδρίτης και Εφημέριος του Στρατου Χριστόφορος Χατζής, Επίσκοπος Μεγαρίδος, αποσπασθείσης εκ της υδροκεφάλου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Την Παρασκευήν εψηφίσθη και εχειροτονήθη κανονικώς ο Αρχιμανδρίτης Πολύκαρπος Λιώσης Εφημερεύων Ιεροκήρυξ της ενορίας Υπαπαντής Πειραιώς, Επίσκοπος της πλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Διαυλείας. Την επιούσαν συνελθούσα η Ιερά Σύνοδος υπό την προεδρείαν του Σεβασμιωτάτου Δημητριάδος Γερμανού και λαβούσα υπ΄ όψιν τας πολυτιμωτάτας υπηρεσίας, ας προσήνεγκε και προσφέρει υπέρ του ιερού αγώνος, ον διεξάγομεν προς αναστήλωσιν της Ορθοδοξίας και ειρήνευσιν της Εκκλησίας ο Πανοσιολογιώτατος Καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Κερασέας Ιερομόναχος Ματθαίος Καρπαθάκης, απόφοιτος της Θεολογικής Σχολής του Σταυρού, και επιθυμούσα αφ’ ενός μεν να αμείψη τας πολυτίμους αυτού υπηρεσίας, και αφ ετέρου να ενθαρρύνη και να ενισχύση περισσότερον αυτόν εις τον Ορθόδοξον αγώνα, παμψηφεί εψήφισεν αυτόν και κανονικώς εχειροτόνησεν Επίσκοπον της πάλαι ποτέ διαλαμψάσης Επισκοπής Βρεσθένης... ".
.
Ο Δημητριάδος Γερμανός
Ο πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος
.
Η ενέργεια αυτή των τριών Αρχιερέων είναι αποτέλεσμα της Εκκλησιαστικής αυτών συνειδήσεως και ομολογίας. Ενεκα ταύτης της ενεργείας των κυρίως, ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος πανικόβλητος θα προβή εν συνεχεία αναρμοδίως και αντικανονικώς εις "καθαίρεσιν" των τριών επισκόπων, οι οποίοι δια των χειροτονιών νέων Επισκόπων κατέφερον βαρύτατον πλήγμα εις τον νεοημερολογιτισμόν και εν πολλοίς εματαίωσαν τα σχέδιά του.
.
.
Ιδού τι ομολογούν οι ίδιοι οι τρεις Αρχιερείς δια τας υπ’ αυτών τελεσθείσας χειροτονίας νέων Αρχιερέων :
.
"... Ημείς αποκηρύξαντες άπαξ δι’ επισήμου εγγράφου από 26 Μαΐου 1935, την Διοικούσαν Εκκλησίαν ως Σχισματικήν, και αναλαβόντες την πνευματικήν διοίκησιν και ποιμαντορίαν των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών των ακολουθούντων το πάτριον και ορθόδοξον εορτολόγιον και αναγνωριζομένων υπό της Κυβερνήσεως, ως ιδιαιτέρας και ανεξαρτήτου Εκκλησίας της θρησκευομένης και τελούσης τας λειτουργίας κατά το παλαιόν εορτολόγιον....
.
Ούτω καταρτισθέντες εις Σύνοδον της ζώσης Εκκλησίας των Ορθοδόξων Ελλήνων των ακολουθούντων το πάτριον και ορθόδοξον εορτολόγιον και επιθυμούντες ίνα συμπληρώσωμεν τα ανωτέρω στελέχη αυτής, προέβημεν συνεπεία σχετικών αιτήσεων των ορθοδόξων χριστιανών των ακολουθούντων το πάτριον εορτολόγιον συνωδά τοις ιεροίς κανόσιν εις ψήφισιν και χειροτονίαν τεσσάρων Επισκόπων, ήτοι του Αγίου Κυκλάδων, αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου Γερμανού Βαρυκοπούλου, του Αγίου Μεγαρίδος αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου Χριστοφόρου Χατζή στρατιωτικού εφημερίου, του Αγίου Διαυλείας αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου Πολυκάρπου, εφημερίου Υπαπαντής εις τα Ταμπούρια του Πειραιώς και του Αγίου Βρεσθένης αναδειχθέντος τοιούτου του Αρχιμανδρίτου και Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Κερατέας, της ανηκούσης εις την Εκκλησίαν την ακολουθούσαν το πάτριον εορτολόγιον. 
.
Άπαντες ούτοι οι αναδειχθέντες κανονικώς εις το Επισκοπικόν Αξίωμα τυγχάνουσι Κληρικοί με μόρφωσιν Θεολογικήν, με δράσιν πολυετή και αξιοζήλευτον και με πολιτείαν σεμνήν και ηθικώς ακατάκριτον...
.
Εις τας χειροτονίας προέβημεν δια την εκπλήρωσιν των θρησκευτικών αναγκών των χριστιανών, των ακολουθούντων το πάτριον εορτολόγιον και συνωδά τω δικαιώματι όπερ αντλούμεν εκ των θείων και ιερών κανόνων (Α' Κανών Αγ. Αποστόλων) ως κανονική σύνοδος της Εκκλησίας, της ακολουθούσης το πάτριον εορτολόγιον". 

.
Η απάντησις των καινοτόμων εις τας χειροτονίας των 4 Αρχιερέων ήταν: Καθαιρέσεις, συλλήψεις, εξορίαι, διωγμοί !


Δευτέρα 15 Ιουνίου 2009

β', Διάγγελμα, 1935

Το διάγελμα τούτο απηγγέλθη πρός τον ᾿Ορθόδοξον ῾Ελληνικόν λαόν υπό τοῦ πρώην Φλωρίνης Χρυσοστόμου κατά τήν πανηγυρικήν λειτουργίαν κατά τήν Κυριακήν 13 Μαΐου 1935, εις τον ῾Ι. Ναον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, εις Κολωνόν, την οποίαν παρηκολούθησαν καί οἱ τρείς ούτοι Μητροπολίται καί οι οποίοι ενώπιον του πολυπληθούς εκκλησιάσματος ωμολόγησαν την ᾿Ορθοδοξίαν καί απεκήρυξαν το σχίσμα.
.
ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥ, ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 
& ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
.

Προς τον ευσεβή Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν

.

Η Πιστις των Πατέρων ημών εις δοκιμασίαν. Οι ενεδρεύοντες έξωθεν των Εθνικών και Εκκλησιαστικών προμαχώνων εχθροί, πολλοί και πολυμήχανοι. Οι επιβουλευόμενοι τον πολύτιμον θησαυρόν της Εθνικής και θρησκευτικής ημών ιδεολογίας, και εποφθαλμιώντες τον τιμαλφή μαργαρίτην της Ορθοδοξίας, πάσαν μετέρχονται δολιότητα και μηχανήν, όπως εκπορθήσωσι τα ακαθαίρετα προπύργια της Εθνικής Εκκλησιαστικής ημών δόξης και ευκλείας. Υλισταί, Κομμουνισταί, Χιλιασταί, Θεοσοφισταί, Μασσώνοι και ποικιλώνυμοι άλλοι εξωτερικοί και εσωτερικοί εχθροί, υπονομεύουσι τα ακαθαίρετα και αρραγή πυργώματα της Εθνικής και Εκκλησιαστικής ημών υποστάσεως και ακαταλύτου δυνάμεως.

.
Οι θρασείς ούτοι και πολυμήχανοι εχθροί, κατώρθωσαν, χάριν εις την ανοχήν του Κράτους και την αδράνειαν της Εκκλησίας να εισχωρήσουν εις όλας τας τάξεις της Ελληνικ'ης κοινωνίας. Προσπαθούσι δε οι λυμεώνες ούτοι της Εθνικής και Εκκλησιαστικής ημών ιδεολογίας, υπό το πρόσχημα της προόδου και της ατομικής ελευθερίας, να διαφθείρωσι την Εθνικήν και Εκκλησιαστικήν συνείδησιν της Ελληνικής κοινωνίας. Εφ ώ και κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου.

.
Έλληνες Ορθόδοξοι πολίται, αγρυπνείτε, και φρυκτωρείτε επί των αδαμαντίνων επάλξεων του Εθνους και της Εκκλησίας, ίνα μη συλήσωσιν οι δολιόφρονες και πολύτροποι εχθροί τον τιμαλφή θησαυρόν της προγονικής ημών και ενδόξου κληρονομίας.

.
Μη οκνήτε, μηδ' αποκάμητε φρουρούντες και φυλάσσοντες φυλακάς προς υπεράσπισιν της κινδυνευούσης Ορθοδόξου Πίστεως, και των πανταχόθεν υπονομευομένων Εθνικών παραδόσεων. Οι εχθροί πολλοί και πολυμήχανοι. Τα της Εκκλησίας θέσμια αφρούρητα, αι Εκκλησιαστικαί επάλξεις ανυπεράσπιστοι, αι Εθνικαί παραδόσεις εις περιφρόνησιν, τα Εθνικά ιδεώδη, υπό δίωξιν.

.
Εξ αντιθέτου τα ψυχοφθόρα διδάγματα των Υλιστών, και τα ανατρεπτικά δόγματα των Κομμουνιστών, μεθοδικά και επίμονα. Οι δηλητηριώδεις και δραστικοί πλόκαμοι των διαφόρων αντεθνικών και αντιθρησκευτικών προπαγανδών, διεισδύουσι μέχρι της καρδίας του Εθνους και της Εκκλησίας. Αι δηλητηριώδεις και βρωμεραί αναθυμιάσεις της απιστίας, της υλοφροσύνης και της εκλελυμένης ηδυπαθείας, πληρούσι μέχρις ασφυξίας την ατμοσφαίραν της Ελλάδος.

.
Δυστυχώς η προβαλλομένη αντίστασις χλιαρά, η άμυνα υπέρ των Εκκλησιαστικών θεσμίων και Εθνικών παραδόσεων άτονος και άψυχος, η αντίδρασις κατά των νοσογόνων μικροβίων, των διαβιβρωσκόντων τον Εθνικόν και Εκκλησιαστικόν ημών οργανισμόν, ανίσχυρος και ανωφελής.

.
Τούτου ένεκα, οι προμαχώνες της Εθνικής ημών ιδεολογίας και τα προπύργια της Ορθοδοξίας, ήρχισαν το εν μετά το άλλον να υποχωρούν, και να πίπτουν εις την χειμαρρώδη και ακάθεκτον ορμήν των πολεμίων.

.
Οι ταχθέντες ηγέται και φρουροί δια την άμυναν των Εθνικών και Εκκλησιαστικών ημών παραδόσεων, λιποψυχούν και δεν έχουν το θάρρος και την τόλμην κατά μέτωπον να αντισταθούν. Η αντίστασις και η άμυνα, δεν δύναται να επιτύχη άνευ εθνικού παλμού και πίστεως εις τα ιδανικά της πατρίδος και της θρησκείας. Απαιτείται το Εθνικόν και θρησκευτικόν εκείνο ζώπυρον, όπερ, είχον και οι Πατέρες ημών οίτινες εδόξασαν Εθνος και Εκκλησίαν.

.
Δεον να έχωσιν οι ηγέται του Εθνους και της Εκκλησίας, το Ελληνικόν δαιμόνιον και τον θρησκευτικόν εκείνον παλμόν, δι ών εμεγαλούργησεν η Ορθόδοξος Ελληνική φυλή, αναγεννηθείσα εις την κολυμβήθραν του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Ναι, χρειάζεται πίστις εις τούς αγώνας, χρειάζεται ηθικόν σθένος, απαιτείται ψυχικόν θάρρος• η σιδηρά θέλησις, η ευψυχία, και η ακράδαντος ελπίς, είναι απαραίτητα δια την επιτυχίαν του αγώνος. Ταύτα πάντα είναι προσόντα, άτινα δημιουργεί η πίστις εις τα ιδανικά της Πατρίδος και της Θρησκείας.

.
Αλλ οἱ ταχθέντες φρουροί επί των Εκκλησιαστικών επάλξεων ελλείψει ισχυράς πίστεως και σθένους ηθικού, ου μόνον δεν προβάλλουσι την απαιτουμένην αντίστασιν κατά των πολεμίων, ου μόνον δεν εγείρουσι νέα προχώματα δυνάμενα να αντιστούν εις την σύγχρονον πολεμικήν, αλλά και ελαφρά όλως τη συνειδήσει, κρημνίζουν όσα παλαίμαχοι αγωνισταί ήγειραν δια των Εθνικών και Εκκλησιαστικών ημών παραδόσεων.

.
Απόδειξις η εσχάτως καθαιρεθείσα ακρόπολις του Π α τ ρ ο π α ρ α δ ό τ ο υ η μ ε ρ ο λ ο γ ί ο υ, όπερ, ως εις ακατάλυτος φραγμός, εχώριζεν αισθητώς τους Ορθοδόξους από τους αιρετικούς και κακοδόξους.

.
Τον αμυντικόν τούτον προμαχώνα, πολλάκις επεχείρησαν να καταρρίψουν οι πολυμήχανοι της Ορθοδοξίας εχθροί, αλλά προς κέντρα ελάκτισαν. Διότι αντιμετώπιζον πάντοτε τούς Αρχοντας και Ταγούς της Εκκλησίας, φρυκτωρούντας ανυστάκτως επί των αδαμαντίνων επάλξεων της Ορθοδοξίας.

.
Όντως οι θεηγόροι Πατέρες της Εκκλησίας δεν ηγνόουν και ούτοι την θεωρίαν καθ ήν το Γρηγοριανόν ημερολόγιον εθεωρείτο δήθεν τελειότερον χρονικώς του Ιουλιανοῦ. Ουχ ήττον όμως υ π ε ρ η σ π ι ζ ο ν τ ο Π α τ ρ ο π α ρ α δ ο τ ο ν• διότι εσέβοντο την παράδοσιν των 7 Οικουμενικών Συνόδων, και την αιωνόβιον πράξιν της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Καθ όσον το Ιουλιανόν ημερολόγιον, συνδεθέν υπό των Θεοφόρων Πατέρων της Αης Οικουμενικής Συνόδου μετά του Πασχαλίου Κανόνος, του Ορθοδόξου εορτολογίου και του Κυριακοδρομίου απετέλεσε την συνισταμένην της Θείας λατρείας και ένα ενωτικόν κρίκον της καθόλου Ορθοδοξίας, καθώς και ένα ακαθαίρετον Ορθόδοξον προμαχώνα κατά της αιρέσεως και της κακοδοξίας.

.
Και όμως τούτο το ακαθίρετον προπύργιον, κατεκρήμνισαν αμαχητί , όχι οι προαιώνιοι της Ορθοδοξίας εχθροί, αλλ' οι ταχθέντες προς περιφρούρησιν τούτου Εκκλησιαστικοί άρχοντες και Ταγοί.

.
Τούτου ένεκα, οι διοικούντες νυν την Εκκλησίαν της Ελλάδος, διασπάσαντες την ενότητα της Ορθοδοξίας δια της ημερολογιακής καινοτομίας, και διαιρέσαντες τον Ορθόδοξον Ελληνικόν  λαόν εις δύο αντιθέτους ημερολογιακάς μερίδας, ού μόνον, ηθέτησαν την Εκκλησιαστικήν Παράδοσιν, καθιερωθείσα υπό των 7 Οικουμενικών Συνόδων και κυρωθείσαν υπό της αιωνοβίου πράξεως της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, αλλά έθιξαν και το Δόγμα της Μιας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Διο και οι διοικούντες νυν την Ελληνικήν Εκκλησίαν δια της μονομερούς και αντικανονικής και αψυχολογήτου εισαγωγής του Γρηγοριανού ημερολογίου, απέσχισαν εαυτού ς του καθόλου κορμού  της Ορθοδοξίας, και εκήρυξαν εαυτούς κατουσίαν Σχισματικούς απέναντι των Ορθοδόξων Εκκλησιών, των ισταμένων επί του εδαφους των 7 Οικουμενικών Συνόδων και των Ορθοδόξων θεσμών και παραδόσεων και επί των Εκκλησιών Ιεροσολύμων, Αντιοχείας, Σερβίας, Πολωνίας, του Αγίου Ορους, του Θεοβαδίστου Ορους Σινά κλπ.

.
Οτι δε το πράγμα ούτως έχει, τούτο επιβεβαιοί και η εξ αρίστων Νομομαθών και Θεολόγων Καθηγητών του Εθνικού Πανεπιστημίου διορισθείσα προς μελέτην του ημερολογιακού ζητήματος Επιτροπή, ης Μελος ετύγχανε και ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ως Καθηγητής τότε της Εκκλησιαστικῆς Ιστορίας εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω.

.
Ιδού τι εγνωμοδότησε περί του νέου ημερολογίου η Επιτροπή αύτη: "Απασαι αι Ορθόδοξοι Εκκλησίαι, αν και αυτοκέφαλοι εις την εσωτερικήν διοίκησιν αυτών, ουχ ήττον επειδή εισίν ηνωμέναι προς αλλήλας δια των Δογμάτων και των Συνοδικών όρων και κανόνων, δεν δύναται μία επί μέρους Ορθόδοξος Εκκλησία να χωρισθή, και να αποδεχθή νέον Εκκλησιαστικόν ημερολόγιον, χωρίς να λογισθή Σχισματική απέναντι των άλλων".

.
Όθεν, αφού ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών δια της ιδίας αυτού υπογραφής, κηρύττει εαυτόν Σχισματικόν, τι έτι χρείαν έχομεν μαρτύρων, ίνα αποδείξωμεν, ότι ούτος και οι ομόφρονες αυτώ Αρχιερεῖς, κατέστησαν Σχισματικοί, ως διασπάσαντες την ενότητα της Ορθοδοξίας δια της ημερολογιακής καινοτομίας, και διαιρέσαντες την Εκκλησιαστικήν και Εθνικήν ψυχήν του Ορθοδόξου Ελληνικοῦ Λαού;

.
Αυτός ο ίδιος Μακαριώτατος, σχολιάζων εις μίαν πραγματείαν του περί του ημερολογίου, μίαν σχετικήν επιστολήν του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου του Β', λέγει τα εξής: Η επιστολή αύτη του Πατριάρχου, χαρακτηρίζει ως άριστα την θέσιν, ην ευθύς κατέλαβεν η Ορθ'οδοξος Εκκλησία, απέναντι της Γρηγοριανής τροποποιήσεως του ημερολογίου, ήτις θεωρείται υπ' Αυτής ως μία των πολλών καινοτομιών της πρεσβυτέρας Ρώμης, παγκόσμιον σκάνδαλον και αυθαίρετος καταπάτησις των Συνοδικών Κανόνων και Θεσμών.

.
Εκτός των Κανονικών τούτων παραβάσεων, υπάρχουν και σπουδαίοι ηθικοί λόγοι, την πηγήν έχοντες εις αυτήν την Αρχιεπισκοπήν, οι επιβάλλοντες την εκκαθάρισιν του Κλήρου παντός βαθμού, δια την ανύψωσιν των λειτουργών της Εκκλησίας, και την αναστήλωσιν του γοήτρου της Ορθοδόξου Ελληνικής Εκκλησίας.

.
Κατόπιν τούτων, επαφιεμεν εις τον Ορθόδοξον Ελληνικόν λαόν να κρίνη κατά πόσον ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος, διαφωνών προς εαυτόν, και καταπατών τούς Ορθοδόξους θεσμούς και ιερούς Κανόνας, δύναται να η Πρόεδρος της Ορθοδόξου Ελληνικῆς Εκκλησίας, ης το κυριώτερον γνώρισμα και η ενδοξοτέρα αποστολή τυγχάνει η περιφρούρησις της Ορθοδόξου Χριστιανικής και Εθνικής Ιδεολογίας.

.
Ημείς ανέκαθεν διεφωνήσαμεν προς την ημερολογιακήν ταύτην καινοτομίαν, αλλά συνεμορφώθημεν προς την γνώμη της πλειοψηφίας της Ιεραρχίας κατ' Εκκλησιαστικήν οικονομίαν• το μεν ίνα αποφύγωμεν το Εκκλησιαστικόν Σχίσμα, το δε, διότι είχομεν την ελπίδα, ότι η Ιεραρχία προς πρόληψιν της διαιρέσεως του ποιμνίου της, θα έσπευδε να επανέλθη εις την Ορθόδοξον ημερολογιακήν τροχιάν.

.
Αλλ' επειδή το Σχίσμα εδημιουργήθη και άνευ ημών εις τούς κόλπους της Εκκλησίας υπό των Χριστιανών, διαιρεθέντων εξ αιτίας του νέου ημερολογίου, η δε Ιεραρχία μετά πάροδον δωδεκαετίας όλης, ου μόνον δεν ηυδόκησε χάριν της ενώσεως του ποιμνίου της και της ειρηνεύσεως της Εκκλησίας, να επαναφέρη το Ορθόδοξον ημερολόγιον αλλά και κατεδίωξε τούς Παλαιοημερολογίτας.

.
Δια τούτο προήχθημεν καθ υπαγόρευσιν της συνειδήσεως ημών, να δηλώσωμεν εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον, ότι κόπτομεν πάσαν επικοινωνίαν μετ Αυτού, ως Σχισματικού κατά την ιδίαν ομολογίαν αυτού ποιούμεθα δε θερμήν έκκλησιν προς την μερίδα του Ελληνικού λαού του αποδεχθέντος το νέον ημερολόγιον επί καλή τη πίστει, ότι τούτο δεν προσκρούει προς την Ορθοδοξίαν, ως επιπολαίως διεκήρυξεν ο καινοτόμος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, όπως αποκηρύξωσι και ούτοι το Γρηγοριανόν ημερολόγιον, ως αντορθόδοξον, και διασαλπίσωμεν εις τον Σχισματικόν Αρχιεπίσκοπον τα ρήματα του σοφού Βρυένιου: "Ουκ αρνησόμεθά Σε φίλη Ορθοδοξία, ου ψευσόμεθά Σε Πατροπαράδοτον σέβας, ουκ αφιστάμεθά Σου Μήτερ Ευσέβεια, εν Σοι εγεννήθημεν, εν Σοι ζώμεν, και εν Σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δε καλέση καιρός, και μυριάκις υπέρ Σου τεθνηξόμεθα".
 .

Ο Δημητριάδος Γερμανός
 Ο Πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος
 Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος


α', Ομολογία,1935

.

Τό κείμενον του εγγράφου, το οποίον απέστειλαν την 14ην Μαΐου (Ο.Η.) πρός τήν "Διοικούσαν Σύνοδον της ᾿Εκκλησίας Ελλάδος", οι Δημητριάδος Γερμανός, πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος καί Ζακύνθου Χρυσόστομος έχει ως κάτωθι:

.

.

"ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  Ι.  ΣΥΝΟΔΟΝ 
ΤΗΣ  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ"

.

Είναι γνωστόν εις την Ιεραρχίαν της Ελλάδος, ότι ανέκαθεν ετάχθημεν αντιμέτωποι προς την γνώμην Αυτής, όσον αφορά την προσαρμογήν του Εκκλησιαστικοῦ ημερολογίου προς το πολιτικόν. Και αν συνεμορφώθημεν προς την απόφασιν της πλειοψηφίας της Ιεραρχίας, εφαρμόσαντες και ημείς εις τας επαρχίας ημών το νέον ημερολόγιον, τούτο επράξαμεν δια δύο λόγους: το μεν, ίνα αποφύγωμεν τας συνεπείας Εκκλησιαστικοῦ Σχίσματος, το δε, διαθρυπτόμενοι πάντοτε υπό της ελπίδος, ότι η Ιεραρχία προς πρόληψιν της διαιρέσεως των Χριστιανών θα αγαθυνθή να επιστρέψη εις το παλαιόν Εκκλησιαστικόν εορτολόγιον, θυσιάζουσα και την προσωπικήν φιλοτιμίαν Της δια την αγάπην των πιστών υπέρ ων Χριστός απέθανεν.

.
 Ηδη όμως μετά παρέλευσιν δωδεκαετίας, ιδόντες αφ ενός, ότι το Εκκλησιαστικόν Σχίσμα δεν απεφεύχθη και άνευ ημών, δημιουργηθέν υπό της πολυαρίθμου μερίδος του Ορθοδόξου Ελληνικού λαού, του εμμένοντος πιστού και μετά ζήλου ιερού εις το Πατροπαράδοτον εορτολόγιον, και αφ ετέρου, ότι η Ιεραρχία δεν σκοπεύει να επανέλθη, εξ ης εξετοπίσθη ημερολογιακής τροχιάς, θεωρούμεν εκλιπόντας πλέον τούς λόγους, δι ούς ηκολουθούμεν και ημείς άχρι τούδε κατ ᾿Εκκλησιαστικήν οικονομίαν το νέον Εκκλησιαστικόν ημερολόγιον.

.
Διο και καθήκον συνειδήσεως εκπληρούντες, και υπό του πόθου της ενώσεως όλων των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών εν τω εδάφει της ημερολογιακής και Ορθοδόξου παραδόσεως αγόμενοι, προαγόμεθα να φέρωμεν εις γνώσιν της Διοικούσης Ιεράς Συνόδου τα εξής:

.
Επειδή η Ιεραρχία της Ελλάδος τη επινεύσει και τη προτάσει του Μακαριωτάτου Προέδρου εισήγαγε μονομερώς και αντικανονικώς εις την Εκκλησίαν το Γρηγοριανόν ημερολόγιον παρά τα θέσμια των 7 Οικουμενικών Συνόδων, και την αιωνόβιον πράξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

.

Επειδή η Διοικούσα Ιεραρχία της Ελλάδος, εισαγάγουσα το Γρηγοριανόν ημερολόγιον και εν τη θεία λατρεία άνευ της συναινέσεως απασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών, διέσπασε την ενότητα της καθόλου Ορθοδόξου Εκκλησίας, και διήρεσε τούς Χριστιανούς εις δύο αντιθέτους ημερολογιακάς μερίδας.

.
Επειδή η Διοικούσα Ιεραρχία της Ελλάδος δια της εφαρμογής του νέου ημερολογίου ηθέτησε τούς θείους και ιερούς Κανόνας, τούς διέποντας τα της θείας λατρείας, και ιδία την νηστείαν των Αγίων Αποστόλων, ήτις ενίοτε και εντελώς εξαφανίζεται.

.
Επειδή η Διοικούσα
Ιεραρχία της Ελλάδος, εφαρμόσασα μονομερώς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον, όσω και αν διατείνεται, ότι αφήκεν άθικτον τον Πασχάλιον Κανόνα, εορτάζουσα και αυτή το Πασχα κατά το παλαιόν, δεν απέφυγεν όμως εμμέσως και την παραβίασιν αυτού δια της αλλοιώσεως του εορτολογίου και του ενιαυσίου κύκλου του Κυριακοδρομίου, μεθ' ών αναποσπάστως συνδέεται ο υπό της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου καθιερωθείς Πασχάλιος Κανών.

.

Επειδή η Διοικούσα Ιεραρχία της Ελλάδος, διασπάσασα δια της μονομερούς και αντικανονικής εισαγωγής και εν τη θεία λατρεία του Γρηγοριανού ημερολογίου την ενότητα της Καθόλου Ορθοδοξίας, και διαιρέσασα τούς Χριστιανούς εις δύο αντιθέτους ημερολογιακάς μερίδας, έθιξεν εμμέσως και το Δογμα του Συμβόλου της πίστεως εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν".

.
Επειδή η Διοικούσα
Ιεραρχία της Ελλάδος, άνευ σπουδαίων Εκκλησιαστικών λόγων, εφαρμόσασα μονομερώς και αντικανονικώς το Γρηγοριανόν ημερολόγιον, εγένετο αιτία σκανδάλου των Χριστιανών, και θρησκευτικής διαιρέσεως και αντεγκλήσεως μεταξύ αυτών, αποβαλόντων εξ αιτίας του νέου ημερολογίου την ομοφωνίαν εν τη πίστει, και την Χριστιανικήν αγάπην, και ηθικήν αλληλεγγύην εν τη προς αλλήλους σχέσει και αναστροφή.

.
Επειδή, τέλος δι όλους τούς ανωτέρω λόγους, η Διοικούσα Ιεραρχία της Ελλάδος απέσχισε και απετείχισεν εαυτήν κατά το πνεύμα των Ιερών Κανόνων του καθόλου κορμού της Ορθοδοξίας και εκήρυξεν κατ ουσίαν εαυτήν Σχισματικήν, καθά απεφάνθη και η προς μελέτην του ημερολογιακού ζητήματος ορισθείσα εξ ειδικών Νομομαθών και Θεολόγων Καθηγητών του Εθνικοῦ Πανεπιστημίου Επιτροπή,
ης Μελος απετέλει τότε και ο Μακαριώτατος (Χρυσόστομος Παπαδόπουλος) , ως Καθηγητής του Πανεπιστημίου.

.
Δια ταύτα, υποβάλλοντες εις την Διοικούσαν Συνοδον την επισυνημμένην διαμαρτυρίαν ημών, δηλούμεν, ότι κόπτομεν του λοιπού πάσαν σχέσιν και εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν μετ Αυτής, εμμενούσης εις την ημερολογιακήν καινοτομίαν, και αναλαβμάνομεν την πνευματικήν ηγεσίαν και Εκκλησιαστικήν ποιμαντορίαν του αποκηρυξαντος την Διοικούσαν Εκκλησίαν και εκ πολυαρίθμων Κοινοτήτων συγκειμενου Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού, του εμμένοντος πιστού εις το Πατριον και Ορθόδοξον Ιουλιανόν ημερολόγιον.

.
Ταύτα φέροντες εις γνώσιν της Διοικούσης Ιεραρχίας δια χρηστής έχομεν της ελπίδος, ότι Αύτη, συναισθανομένη την μεγίστην ευθύνην, ην υπέχει ενώπιον του Θεού, της Ορθοδόξου Εκκλησίας, και του Εθνους, όπερ άνευ ανάγκης διήρεσεν εις δύο αντιθέτους θρησκευτικάς μερίδας, θα αναθεωρήση την σχετικήν απόφασίν της περί του ημερολογίου της Εκκλησίας, και θα αγαθυνθή να επαναφέρη το Ορθόδοξον και Πατριον Εκκλησιαστικόν εορτολόγιον διατηρουμένου δια την Πολιτείαν του νέου ημερολογίου προς αναστήλωσιν της Ορθοδοξίας και ειρήνευσιν της Εκκλησίας και του έθνους διατελούμεν.


.
῾Ο Δημητριάδος Γερμανός
῾Ο πρ. Φλωρίνης Χρυσόστομος
῾Ο Ζακύνθου Χρυσόστομος